Geo infomatie bronnen (op internet)


#141

Op het net. Je tilt een steen op en wat krioelt daar? Een levendige gemeenschap “bronhouders basisregistratie Adressen en Gebouwen”. Door de bank genomen vooral gemeenteambtenaren die zich met elkaar verstaan over het beheer van hun registraties.

Zijn zij ijverig? Ja.
Gedragen zij zich verantwoordelijk? Ja.
Zitten zij daarom ook met “de huidige organisatie rond de postcode”? Ja.

Ben ik consciëntieus, dwz. eerlijk en zorgvuldig? Ja, dacht het wel, maar ik ga van die besloten discusssie hier toch wat herhalen, als burger die zich ergert aan dat gesol met de postcodegegevens.

Een van die gemeente-mensen komt bijvoorbeeld zelf met een andere opzet voor het postcode-in-de-BAG-meenemen:

[quote]Herontwerp van het proces vulling postcodes

Het bedrijf Post.nl benut voor haar logistiek postcodes. Het gaat daarbij om sorteerhandelingen en het vaststellen van optimale bezorgroutes. Het voormalige staatsbedrijf der P.T.T was verantwoordelijk voor de invoering van het postcodesysteem, maar de Staat is haar auteursrecht kwijtgeraakt.

Postcodes worden door veel organisaties ook gebruikt voor een compacte codering van adressen. De postcodes zijn vanwege dit bredere maatschappelijk belang daarom ook opgenomen in de BAG, echter niet als authentiek gegeven.

Gemeenten worden wel geacht postcodes aan de LV-BAG te leveren, maar hun werkwijze is niet uniform. Veel gemeenten hebben garageboxen van een postcode voorzien, ook als geen brievenbus aanwezig is.

Ze handelen anders dan de ‘echte’ bronbeheerder, deze gaat na of er sprake is van een zogenaamd afgiftepunt. Zo niet, dan blijft de rubriek postcode van het adres in kwestie leeg. Veel gemeentelijke applicaties zijn op dit laatste aspect nog niet BAG-conform en geven in dat geval ten onrechte een foutmelding.

Het proces van het toekennen van postcodes zou veel efficiënter en zuiverder kunnen:[list=1]

 • Gemeenten leveren een nummeraanduiding aan de LV-BAG;
 • Post.nl verwerkt dit type mutaties dagelijks vanuit de LV-BAG en kent, indien er sprake is van een afgiftepunt, een postcode toe. Zij beschikken daarbij op basis van de BAG altijd over het actuele kaartbeeld van de omgeving. Op dit kaartbeeld kunnen ook reeds uitgegeven postcodes worden getoond;
 • De gemeente wordt afnemer van postcodes vanuit de LV-BAG. De gemeentelijke BAG-applicatie verwerkt de toegekende postodes automatisch in het bestand, inclusief de codering van het brondocument dat aanwezig is en blijft bij Post.nl. De winst die dit herontwerp oplevert:[list=1]
 • Post.nl kan onafhankelijk van gemeenten het toekenningproces van postcodes optimaliseren;
 • Gemeenten behoeven geen nummeraanduidingen meer aan te melden en geen toegekende postcodes meer te verwerken. Het voeren van correspondentie en het aanmaken van twee stuks brondocumenten (betreffende de aanvraag en het te ontvangen antwoord) kan dus komen te vervallen, inclusief de opslag daarvan;
 • De verantwoordelijkheden komen te liggen waar ze thuishoren, inclusief de afdoening van vragen en klachten omtrent toegekende postcodes.Post.nl en gemeenten kunnen elkaar natuurlijk blijven ondersteunen waar zinvol. De initiatieven op dit vlak zullen dan echter bij de ‘echte’ bronbeheerder komen te liggen en niet meer (oneigenlijk) bij gemeenten.

  Terzijde: afhankelijk van de vormgeving van een eventueel nieuw convenant kan overwogen worden Post.nl een vergoeding toe te kennen voor deze activiteiten, mits de levering vanuit de LV-BAG aan derden op dit punt gratis en zonder beperkingen wordt.

  Deze juridische en financiële kwestie staat echter los van de voorgestelde optimalisatie van het proces.[/quote]
  Staat daar los van? Is wat hij denkt. Verderop wordt er ook behoorlijk ge-ja-maard.

  Niet over PostNL en het al dan niet vergoeden van de kosten van het postcodesysteem, daarover is naar mijn idee stilzwijgend afgesproken dat zij geen olie op het vuur zullen gooien zolang die kwestie sleept.

  Maar bijvoorbeeld wel over de
  http://foondump.nl/forum/viewtopic.php?p=4057#4057][u]postcodedichtheid van 110%[/u
  in de basisregistratie Adressen:

  [quote]Ten aanzien van de eis van een postcode voor de GBA: dit komt vaker langs, maar de regelgeving inzake de GBA vereist echt geen postcode.

  Wel zijn er gemeenten die hun GBA zo hebben ingericht, maar dat is dan een keuze die niet is gebaseerd op regelgeving.

  Vanuit de regelgeving moet de GBA ook adressen ‘aankunnen’ die geen postcode hebben. [/quote]
  Nou dat zien wij verkeerd, het zijn de diverse aangeschafte applicaties waarmee gemeenten de registraties onderhouden:

  [quote]Volgens mij zijn het niet de gemeenten die hun GBA zo hebben ingericht maar de leveranciers van de applicaties.

  Als gemeente kun je weinig anders doen dan de verplichte velden invullen.

  Vanuit de regelgeving zal het GBA adressen zonder postcode’s misschien moeten aankunnen, maar onze GBA-applicatie kan dat niet! [/quote]
  Gaat-ie, een-tweetje, collega:

  Collega 2:

  [quote]Woningen hebben over het algemeen namelijk gewoon een postcode. In het geval van de zorgcomplexen komt daar wel een dimensie bij.

  Maar strikt gesteld dienen de leveranciers inderdaad hun applicatie aan te passen. Ze moeten het adres kunnen registreren zoals de BAG dat aanlevert. [/quote]
  De man in het doel:

  [quote]Of de GBA ‘de enige plek’ zou zijn hangt wellicht af van je gemeente. In onze gemeente nemen we in de GBA (pandentabel) wel de woningen op, maar geen bedrijfsgebouwen.

  En het is bekend dat sommige GBA-software vereist dat er een postcode wordt opgenomen. Omdat woningen (en dus ook zorgcomplexen) ook door PostNL zullen worden beschouwd als postale bezorgpunten, zullen ze ook een postcode krijgen, daar hoeft de GBA-registratie niet onder te lijden.

  Dat kan anders liggen bij andere typen objecten, zoals transformatorhuisjes, waarvan het dan dus juist niet zo handig is om ze toch in je GBA te willen opnemen alsof de GBA de gemeentelijke functie heeft van totaal-adressenbestand.

  Want bij gebrek aan een echte postcode ga je dan al snel een fake-postcode invoeren, waar vervolgens iedereen last van kan krijgen. [/quote]
  Een andere deelnemer aan de discussie:

  De man van daarnet weer over het achterliggende idee van de BAG, de of het ID, die de rol van postcode/huisnummercombinaties als zodanig zou moeten overnemen. Gaat dat wel lukken?

  [quote]Over postcodes: deze vervullen tegenwoordig een vitale rol in de informatiehuishouding van Nederland, een rol die ook Marthe Fuld, projectleider BAG niet helemaal onderkent, zij denkt dat de postcode weer alleen een looproute wordt.

  Wie weet nog een elektronisch formulier dat niet vraagt naar postcode-huisnummer om vervolgens de straatnaam-woonplaatsnaam bij te voegen. Dat heeft twee problemen.

  Ten eerste, zoals opgemerkt, dat niet alle adressen een postcode krijgen, omdat het een looproute voor de postbode betreft. Ten tweede dat je dan de straatnaam en woonplaatsnaam krijgt in de schrijfwijze van TNT Post, en die mag afwijken van wat in het gemeentelijke besluit en de BAG-registratie staat (TNT neemt geen diacritische tekens op en kort soms in).

  Dit zijn dus adressen waar overheidsorganen niet mee mogen werken volgens de Wet BAG. Zie bijvoorbeeld de werking van het Omgevingsloket Online voor de Wabo van hetzelfde ministerie van VROM.[/quote]
  Komt nu goed op stoom:

  [quote]Het convenant is wat betreft VROM met dezelfde egards voor het voormalig staatsbedrijf gemaakt. Gemeenten dienen van alles te doen, TNT mag doen wat het goeddunkt en postcodes onthouden of op een eigen gekozen moment invoeren. Dat geeft problemen.

  Want de crux is dus nog steeds - daar begon de vraagstelling mee - dat we het als gemeente niet kunnen maken een adres te veranderen zonder dat we aan de burger kunnen laten weten wat de nieuwe postcode wordt.

  Zo belangrijk is de postcode geworden in het maatschappelijk verkeer. Zoals laatst een burger mijn nog duidelijk maakte toen ze me opbelde omdat ze geen internetbestelling kan doen zonder postcode.

  Er zal meer verplichting moeten worden gelegd bij TNT om postcodes te leveren, in die zin moet de regelgeving - waaronder wellicht het convenant - wel degelijk worden aangepast.

  En verder wordt postcode ook gebruikt als geo-kenmerk en zoekingang voor google/maps en andere navigatiesystemen, en mogen nutsbedrijven überhaupt niet eisen dat ergens een adres/nummeraanduiding aan is gegeven als voorwaarde voor levering, met of zonder postcode.[/quote]
  Nasissen:

  [quote]TPG verwacht ook dat de gemeente in de contacten met de burger de postcode bekend maakt, zij doet dat niet zelf.

  In dat verlengde is de postcode daarom ook het enige niet-authentieke gegeven dat verplicht moet worden opgenomen in de BAG-administratie (indien uitgegeven) en wordt het door de gemeente onderhouden. Dat de postcode in de BAG is opgenomen is daar ook uitvoering onderbouwd.[/quote]
  Een man naar mijn hart:

  [quote]Het is niet zozeer de informatiehuishouding van de gemeente die postcode-driven is, maar die van Nederland. Zoals ik boven al aangaf: vind nog maar eens een website en een elektronisch formulier die niet vragen naar je postcode (of routeplanner enz. enz. enz).

  Alle afnemers van de BAG beschikken nu automatisch over de postcode bij het adres, dat levert een grote winst op (je weet wel: eenmalige opslag, meervoudig gebruik, en dan nog de opslag op een handige plek).

  Het grootste gevaar dat Nederland kan lopen is wanneer de postcode inderdaad - zoals door Marthe Fuld aangegeven - alleen nog maar de looproute wordt. Want wanneer het huidige systeem van postcode per gemeente en per woonplaats zou vervallen, zouden er meer dan een paar kaartenhuisjes instorten. [/quote]
  Als ik dat zo lees: ok, er is nog hoop.


 • #142

  Op het hoofdkantoor van PostNL …

  Hoe laat is het nu, ja, 12 euro, dan moeten we gaan, Pors wil vanmiddag met ons de strategie doornemen, al voor de uitspraak van het hof.

  En proberen de rest van de kikkers in de kruiwagen te houden:

  [quote]C D A _N I E U W K O O P

  Aan het College van B & W van de gemeente Nieuwkoop

  Nieuwkoop, 25 februari 2013,

  Schriftelijke vragen over het postcode probleem.

  Geacht college,

  Door middel van deze vragen wil het CDA Nieuwkoop een oud probleem weer aan de orde stellen en daarbij richting geven aan een mogelijk werkbare oplossing in de praktijk. Het gaat hierbij om het postcode probleem. Ons inziens biedt de BAG ruimte voor een praktische oplossing.

  Geschiedenis:
  In 1977 is in Nederland de postcode ingevoerd. Gemeenten konden zelf postcodegebieden bepalen en in de voormalige gemeente Ter Aar is er voor gekozen om de hele gemeente te voorzien van dezelfde postcode. Ook in andere gemeenten werden gebieden samengevoegd en daardoor komen de plaatsen Noordse Dorp, Noordeinde en De Meije ook niet in de postcode tabel voor.

  De postcode tabel werd door de verder gaande automatisering steeds vaker als leidend beschouwd bij het vaststellen van een plaatsnaam. Hierdoor ontstaat er keer op keer verwarring als mensen via de postcode plaatsen als Langeraar en Korteraar proberen op te zoeken.

  Het probleem is door de gemeente ook al onderkend en onderzocht, maar een oplossing kost bijzonder veel geld. Niet alleen moeten de gegevens bij PostNL (de beheerder van de postcode tabel) worden aangepast, maar alle inwoners en bedrijven van b.v. Papenveer moeten op papier “verhuizen”.

  BAG:
  Op 1 juli 2009 is de wet BAG (Basis Adminstratie Gebouwen) ingevoerd. Hierin wordt geregeld dat er één landelijke administratie komt van alle gebouwen. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de informatie in deze tabel en de tabel bevat oa de postcode en de woonplaats van een gebouw. Iedere gemeente heeft een woonplaatsbesluit moeten nemen om vast te stellen wat precies de woonplaatsen zijn. Om geen verschillen met de postcode tabel te laten ontstaan is in de meeste gevallen, op advies van postNL, de naamgeving van de postcodetabel overgenomen.

  Wijziging van de naamgeving zou leiden tot wijziging in de tabellen van postNL en daarvoor zouden ze hoge kosten in rekening brengen. Hiertoe waren ze gerechtigd door een convenant over de postcodes met het Rijk. Inmiddels heeft het Rijk dit convenant eenzijdig opgezegd en is de verplichting om de postcode tabel te laten wijzigen vervallen.

  Door de invoering van de BAG is er in feite een tweede postcode tabel beschikbaar gekomen naast de oude tabel van postNL Sinds 1 juli 2011 zijn alle overheidsorganen verplicht deze tabel (de BAG) te gebruiken. Doordat de kosten voor gegevens uit de BAG aanzienlijk lager zijn dan bij postNL, zijn ook andere leveranciers overgestapt op de BAG (zie www.postcode.nl).

  Oplossing:
  Gezien het bovenstaande komen wij tot de volgende oplossing.
  Er moet een nieuw woonplaatsbesluit worden genomen waarin al onze 13 kernen worden benoemd. Dit besluit moet slechts ter informatie aan postNL worden voorgelegd. Dit heeft tot gevolg dat alle administraties die de BAG als bron voor de postcode gebruiken automatisch de goede woonplaatsnamen laat zien. De postcode zelf blijft ongewijzigd. De tabel van postNL zal nog wel de verkeerde plaatsnaam laten zien, maar wij verwachten dat ze gezien alle ontwikkelingen op termijn de BAG gaan volgen.

  Voorbeelden:
  Natuurlijk zijn wij niet alleen als gemeente met deze problematiek, een aantal heeft deze oplossing ook al geïmplementeerd. Een goed voorbeeld is de gemeente Heusden, die van 6 “postcode” plaatsen is overgegaan naar 11 woonplaatsen. Stel je zoekt het adres wat hoort bij postcode 5256NH dan geeft www.postcode.nl (op BAG gebaseerd !) het adres Hoofdstraat in Herpt. www.postNL.nl geeft het adres Hoofdstraat in Heusden. U begrijpt, het goede antwoord is Herpt.

  Vraag:
  Een en ander leidt naar onze volgende vraag :
  Bent u bereid om op korte termijn een woonplaatsbesluit te nemen waarin al onze 13 kernen worden benoemd?

  • Zo ja, wanneer ?
  • Zo nee, waarom niet ?

  Tot slot:
  Vanuit het CDA thema “thuis in alle kernen” hecht het CDA er aan net zoals een groot aantal inwoners van onze kernen om in de post registratie met de naam van de kern genoemd te worden. Het gaat daarbij niet om nostalgie maar gewoon om helderheid waar je woont. Dat vervolgens jouw kern behoort tot Nieuwkoop, Zuid Holland, Nederland , Europa vloeit voort uit de schaal waarop je de geografie wilt bezien. Vanuit de ruimte gezien heet alles moeder Aarde.

  Juist daar waar het CDA hecht aan de verbinding met de lokale samenleving is het zeer gewenst dat de kern waar je woont, en die ook op de gemeentelijke borden staat, bij naam wordt genoemd. Bij deze roept het CDA op, nu er mogelijkheden zijn omdat te doen, om de bekende 13 kernen van Nieuwkoop in de registratie op te nemen.

  In afwachting van uw reactie op onze vragen,

  Met vriendelijke groet,

  Namens de CDA fractie,
  Nicolette Oosterhof
  Leon Zoet.[/quote]

  De gemeente Nieuwkoop, allerhartelijkst tegenover bezoekers, wilt u misschien een koekje:

    [img]http://www.foondump.nl/uploads/2/cookie_gem_nieuwkoop.png[/img]
  En het antwoord:

  [quote]Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders

  Beantwoording schriftelijke vragen

  Onderwerp Woonplaatsbesluiten en postcodegebieden

  Vragen gesteld door CDA - N. Oosterhof en L. Zoet

  Datum vragen maandag 25 februari 2013

  Portefeuillehouder P. Melzer

  Opgesteld door Vergunningen, Voorzieningen en Handhaving / Tom Vianen

  Datum beantwoording 5 maart 2013

  Registratienummer 13.05348

  Inleiding
  Het CDA stelt vragen over het opnemen van de woonplaatsnamen van alle 13 kernen in de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG). De wens hiertoe is al lang aanwezig maar de hoge kosten van deze aanpassing stonden steeds in de weg. Met de komst van de BAG en het wegvallen van een convenant tussen Rijk en PostNL zouden nieuwe mogelijkheden zijn ontstaan.

  1. Vraag:
  Bent u bereid om op korte termijn een woonplaatsbesluit te nemen waarin al onze 13 kernen worden benoemd? Zo ja wanneer? Zo nee, waarom niet?

  Antwoord:
  We zeggen niet op voorhand: “Dat willen we niet”. Maar zo’n keuze hangt van meer af dan uitsluitend het wegvallen van een convenant met PostNL.

  Bij de invoering van de BAG en het opbouwen van deze administratie is al eens onderzocht of uitbreiding van het aantal woonplaatsen tegen geringe kosten kon worden doorgevoerd. Dat bleek toen onder andere door hoge kosten bij PostNL niet haalbaar. Eind vorig jaar zijn wij opnieuw gestart met een onderzoek naar de mogelijkheden. Hierbij gaat het om het in de BAG opnemen van de woonplaatsen: Langeraar, Korteraar, Papenveer, Noordse Dorp, Noordeinde en De Meije.

  Het vervallen van het convenant op grond waarvan PostNL haar kosten doorberekende aan gemeente, draagt bij aan een betere haalbaarheid.

  Echter, er zijn ook andere (kosten)componenten om rekening mee te houden. Zo werkt een aanpassing van woonplaatsbesluiten ook door in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) en de komende vervanging hiervan met de Basis Registratie Personen (BRP). De verwerking van de grote hoeveelheid (administratieve) verhuizingen die ontstaan vraagt de nodige capaciteit en het vraagstuk hoe om te gaan met wijk- en buurtcodes in deze administraties moet worden beantwoord. Ook onze externe BAGbeheerder (SVHW) zal in bulk de nodige bijstellingen moeten maken. Daarnaast ontstaat mogelijk risico op noodzakelijke vergoedingen aan particulieren en bedrijven als deze geconfronteerd raken met kosten als gevolg van een nieuw woonplaatsbesluit.

  In het al lopende onderzoek zullen wij zeker de ervaringen van gemeente Heusden betrekken. Dank in dat opzicht voor deze informatie. Daarnaast kunnen we ook putten uit de ervaringen van de hernummering en aanpassing van de woonplaatsen van het tegenwoordige Nieuwveens Jaagpad (voorheen gelegen in de woonplaatsen Vrouwenakker, Nieuwveen en Leimuiden).

  Zodra het lopende onderzoek volledig is afgerond zullen wij u hierover nader informeren.
  De verwachting is dat dit nog ca. twee maanden in beslag zal nemen. Pas als alle consequenties goed in beeld zijn, zullen wij afwegen of voldoende (financiële) ruimte ontstaat voor zo’n nieuw plaatsnamenbesluit.

  Burgemeester en wethouders van Nieuwkoop

  mr. G.G.G. Slooters
  secretaris

  F. Buijserd
  burgemeester[/quote]

  http://www.nieuwkoop.nl/gemeenteraad/informatie-tussen-raad-en-college_41669/item/schriftelijke-vraag-2013-02-postcodegebieden-nieuwkoop-cda_144727.html][u]link[/u


  #143

  He Weermuis, lekker belangrijk die postcode. Moet je niet een leuke vriendin of zoiets?

  Ja, nee en kijk uit achter je, volgens mijn gegevens valt daar direct een piano van driehoog:

  [quote]Nieuwe rekentechniek voorspelt levensverwachting per postcode

  Binnen gemeenten en zelfs binnen straten kunnen levensverwachtingen aanzienlijk uiteenlopen. Ruwweg is het zo dat mensen uit betere buurten een langere levensverwachting hebben dan anderen, omdat ze gezonder leven. Dat betekent dat zij ook langer van hun pensioen kunnen genieten. Met hun postcode kan dat nu beter in kaart worden gebracht. In postcodegebieden waar de levensverwachting laag is, kan de sterftekans wel 40% hoger liggen dan het landelijk gemiddelde.

  In Nederland worden postcodes al gebruikt in de marketing, kredietverlening en in het verzekeringswezen. Zo brengen autoverzekeraars een hogere premie in rekening voor mensen uit volksbuurten dan voor mensen uit nieuwbouwwijken.

  Voor de nieuwe techniek met de postcode wordt gebruik gemaakt van een enorme database. Daaruit kan worden afgeleid wat de overlevingskansen zijn voor mensen met uiteenlopende sociaal-economische achtergronden. Wie gezond leeft, niet rookt en aan sport doet heeft grotere kans langer te leven. Soms kunnen de verschillen in levensverwachting oplopen tot zeven jaar. Ook omgevingsfactoren zijn bepalend, zoals behuizing, vervuiling en veiligheid in het verkeer.

  De techniek met de postcodes geeft een veel zuiverder beeld dan de informatie die tot nu toe gebruikt werd.[/quote]

  http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/D6875469-8CA7-466A-AC63-30D9F8B759E9/0/index1246.pdf]Niet
  echt [u]nieuws[/u maar de verzekeraar die dit als nieuws in een persbericht liet verspreiden, die deed daar een kaartje bij waarin je de Amsterdamse “Goudkust” duidelijk roder zag oplichten dan het omringende oranje en geel van huizenblokken met daarin minder langlevenden.

  Daar kan je kennelijk niet omheen, zo’n kaartje, want een dergelijke ‘heatmap’ staat ook weer bij dit artikel in Vrij Nederland:

  [quote]De zorgpostcodeloterij

  Inwoners uit sommige gemeenten ondergaan veel vaker operaties dan inwoners uit andere gemeenten. En dat komt niet omdat ze meer medische klachten hebben.

  Heeft u last van galstenen en woont u in het noorden? Bijvoorbeeld in het Friese Dantumadiel, Vlagtwedde in Zuid-Oost Groningen of Westerveld in Drenthe? Grote kans dat het ziekenhuis in de buurt uw galblaas operatief gaat verwijderen. Bent u daarentegen woonachtig in Zuid-Limburg, dan is precies het tegenovergestelde het geval; in gemeenten als Eijsden-Margraten en Valkenburg aan de Geul loopt u stukken minder kans op een galblaasverwijdering.

  Heeft u spataderen en bent u gevestigd in Noord-Holland? Dan woont u in een gebied waar artsen maar al te graag patiënten zoals u opereren – met uitzondering van de omgeving van Amsterdam waar ze minder geneigd zijn er iets aan te doen. Als u in de Achterhoek woont, dan is de kans dat u met uw varices op de operatietafel terechtkomt soms wel vijf keer zo klein als in Noord-Holland. Bent u herniapatiënt? Heeft u een vaatvernauwing in de benen, een beknelde polszenuw of een goedaardige prostaatvergroting? Let dan goed op. Waar u woont, bepaalt welke behandeling u krijgt. Ervan uitgaande dat u – zoals bijna iedere Nederlander – de arts of het ziekenhuis om de hoek bezoekt.[/quote]
  Blijkt, Magere Hein gaat jou dus DDoS-sen, maar eerst ga je nog langs een dubbele rij witte-jassen:

  [quote]Waar komen de enorme verschillen vandaan?

  1. Perverse financiële prikkels

  De eerste factor hangt samen met de marktwerking en de manier waarop we hier de zorg financieren. Ziekenhuizen en artsen worden in Nederland per verrichting betaald. […] Dit verklaart waarom het ene ziekenhuis meer behandelt dan het andere. Zo blijkt bijvoorbeeld uit onderzoek dat ziekenhuizen die in financiële problemen zitten méér behandelen dan andere.

  2. Gebrek aan bewijs

  Van ongeveer vijftig procent van alle medische ingrepen weten we simpelweg niet of ze werken. De helft van het zorggebruik is niet evidence based, het effect op de gezondheid is onbekend.

  3. Aanbod creëert vraag

  Vorig jaar maart berekende het CPB dat in regio’s waar meer specialisten gevestigd zijn, ook meer behandelingen worden uitgevoerd. Simpel gezegd: als zich ergens veel dokters vestigen, dan vinden daar ook meer medische ingrepen plaats. Voorbeelden zijn staarbehandelingen, galblaasoperaties en hernia-ingrepen.

  http://www.vn.nl/Archief/Samenleving/Artikel-Samenleving/De-zorgpostcodeloterij-1.htm][u]Vrij Nederland - Samenleving - 21-1-2013[/u
  [/quote]
  Beleidsmedewerkers kunnen tenminste nog proberen de eerstelijnsgezondheidszorg te monitoren:

  [quote]Gezondheid per postcode

  Met de Vraag Aanbod Analyse Monitor (VAAM) is per postcode, gemeente of regio de vraag te berekenen naar huisartsenzorg, farmaceutische zorg, fysiotherapeutische zorg, eerstelijns geestelijke gezondheidszorg, oefentherapie, diëtetiek en verloskundige zorg. Daarnaast is met deze zorgmonitor op lokaal niveau de vraag naar zorg voor specifieke aandoeningen, bijvoorbeeld chronische ziektes of psychosociale problemen, te bepalen. De vraag is gebaseerd op de bevolkingssamenstelling en wordt vergeleken met het lokale aanbod aan huisartsen, fysiotherapeuten en verloskundigen om de afstemming tussen vraag en aanbod te analyseren.

  Toekomstramingen

  Het is ook mogelijk met de monitor toekomstramingen te maken voor de zorgvraag in de eerste lijn. De behoefte aan gegevens over de vraag in de toekomst speelt onder andere in gebieden waar de bevolkingssamenstelling snel verandert, bijvoorbeeld in VINEX-wijken. De zorgvraagmonitor is vooral bedoeld voor organisaties die zich bezighouden met de beschikbaarheid en bereikbaarheid van eerstelijnszorg op lokaal niveau, zoals gemeenten, GGD’en, regionale ondersteuningsstructuren, grotere gezondheidscentra of koepels, verzekeraars en regionale patiënten- en consumentenorganisaties.

  http://www.nivel.nl/nieuws/gezondheid-per-postcode][u]Nivel - Vraag Aanbod Analyse Monitor (VAAM) - 1-2-2013[/u
  [/quote]
  Als dat deugt, juist in de gegevens voor bovengenoemde postcode, 1096, zit een rare ‘glitch’:

    http://vaam.nivel.nl/vaam/home][img]http://www.foondump.nl/uploads/2/nivel_vaam_psychosociaal_1096_2016.gif[/img

    [size=9]__Nemesis: zie noot 1.[/size]

  Uitgerekend de postcode waarvoor ze in de basisregistratie Adressen en Gebouwen zowel adressen in woonplaats
  http://data.resc.info/bag/page/adres/363200000521161]Amsterdam
  als in woonplaats [u]Duivendrecht[/u, gem. Ouder-Amstel, toelaten, tegen de systematiek van de Nederlandse postcode in.

  Adressen waarvan de
  http://geodata.nationaalgeoregister.nl/geocoder/Geocoder?zoekterm=25A+1096CJ&strict=true]coördinaten
  hemelsbreed slechts [u]128[/u meter uit elkaar liggen. En waar het voor Duivendrechtse adressen wel correcte 1115-postcodegebied een bescheiden toename laat zien.

  Alleen in postcodegebied 1096 zou men dan zeer binnenkort, namelijk in 2016, dermate van de pot gerukt zijn?

  Het moet niet gekker worden, uitgesloten is dat men een overmaat aan psychische klachten voorziet omdat bij het aantal inwoners van postcodegebied 1096 ook maar even de beroepsbevolking is opgeteld?

  Meer specifiek, onderzoekers en ondersteunend personeel van deze instelling:

  Die de gewraakte postcode 1096 CJ in Amsterdam delen met die van een “standplaats” in Duivendrecht, gem. Ouder-Amstel. Althans, in de BAG dan, de postbode van PostNL doet hier tandenknarsend zijn werk. [2]

  Immers, van dit instituut en de medewerkers - destijds niet maar heden ten dage gehuisvest in een voormalige
  http://www.studiokoning.nl/Foto_Amsterdam_5/Muyskenweg.html]frisdrankfabriek
  (Coca-Cola) - is uitentreuren ge-do-cu-men-[u]teerd[/u hoe het hen verging: zij waren goed voor een romancyclus in zeven delen, “Het Bureau”.

  De schrijver en hoofdpersoon werkte zelf 30 jaar op dat “P. J. Meertens-Instituut” als hoofd van de afdeling ‘Volkskunde’ en had ze wel degelijk op een rijtje:

  [quote]J.J. VOSKUIL: Het Bureau is een gevangenis

  “Er moet wel muziek in je zitten om gecharmeerd te raken van een koppig en dwars persoon als Maarten. Ik denk dat vooral de kritiek op de wetenschap hem niet lekker zat.”.

  Hij zal niet de enige academicus zijn, die zich in zijn hemd gezet voelt door uw boek, waarin de wetenschap wordt voorgesteld als het najagen van wind…

  Voskuil fronst de zware, donkere wenkbrauwen: “Dat vind ik dom. Als je wetenschapper bent, moet je kunnen relativeren. En je moet kunnen inzien dat het werk dat je doet totaal zinloos is voor de gemeenschap. Mijn bezwaar is niet dat iemand er plezier in heeft iets uit te zoeken. Ik was zelf ook vaak totaal gefascineerd door mijn onderzoek naar de dorsvlegel, de kerstboom en het ophangen van de nageboorte van het paard. Maar je moet wel het inzicht hebben dat geen hond er wat aan heeft. Niemand leest het, behalve de kleine kring van vakgenoten die het moeten lezen. Mijn bezwaar tegen de wetenschap betreft ook niet de onbenulligheid van de onderwerpen. Alle onderwerpen zijn onbenullig. Nee, mijn bezwaar is dat de wetenschap betaald wordt. Ze bezuinigen verdomme op bibliotheken en archieven en laten op de universiteiten een stelletje mensen werk doen wat alleen die mensen zelf leuk vinden. Ik maak bezwaar tegen dat systeem.”

  http://www.trouw.nl/tr/nl/4512/Cultuur/archief/article/detail/2670018/1998/01/29/J-J-VOSKUIL-Het-Bureau-is-een-gevangenis.dhtml][u]Trouw - Cultuur - 29-1-1998[/u
  [/quote]
  Een schrijver bij wiens overlijden in 2008 gemeld werd:

  [quote]J.J. Voskuil overleden

  In zijn woning in Amsterdam is de schrijver J.J.Voskuil overleden. Dat is bekendgemaakt door zijn uitgeverij Van Oorschot. Voskuil was vooral bekend door zijn Bij Nader Inzien uit 1963 en de 7-delige romancyclus Het Bureau die hij in de jaren 90 schreef.

  Het Bureau speelt zich af op het Meertens Instituut voor Nederlandse taal en cultuur waar Voskuil ook zelf heeft gewerkt.

  De cyclus telt meer dan 5.000 pagina’s en Voskuil won er onder meer de Bordewijkprijs en de Libris Literatuurprijs voor. Het prijzengeld stak hij in de Stichting Varkens in Nood, waarvan hij de eerste ambassadeur werd.

  Van 2004 tot 2006 zond de NPS Het Bureau uit als hoorspel op de radio in 475 afleveringen.

  J.J.Voskuil stierf afgelopen donderdag 1 mei; hij heeft die datum zelf gekozen voor een waardig einde, zo staat in het overlijdensbericht.

  Voskuil is 81 jaar geworden.

  http://nos.nl/artikel/71173-jj-voskuil-overleden.html][u]NOS - Nieuws - maandag 5 mei 2008[/u
  [/quote]
  Even kijken of het klopt, leeftijd en postcode:

  [quote]Het Bureau onder vuur

  Naadloos past deze beschrijving bij de nieuwe plaats van het echte P.J. Meertensinstituut: een voormalige bank op Keizersgracht 569-571.

  Ook Maarten en Nicolien verhuizen. Nicolien heeft ‘blikangst’, ze kan er niet meer tegen bekeken te worden. In 1969 vinden ze een ruime etage op de Herengracht, in een prachtig pand met een hoge stoep en een marmeren gang. “Ze liepen de brug af, de Herenstraat in, vlak bij hun nieuwe huis, maar ze vermeden allebei ernaar te kijken.” En inderdaad: in precies zo’n huis tussen Herenstraat en Brouwersgracht wonen de Voskuils sindsdien.

  http://www.onsamsterdam.nl/component/content/article/15-dossiers/2022-het-amsterdam-van-jj-voskuil-mieterse-wandelingen-met-maarten-koning][u]Uit: Ons Amsterdam maart 1997.[/u
  [/quote]
  Postcode 1015 is dat, maar zover zijn wij toch nog niet, dat burgers net als verzekeringsmaatschappijen zoiets aan de hand van de postcode zomaar kunnen opzoeken. Op
  http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/bevolking/publicaties/bevolkingstrends/archief/2013/2013-bevolkingstrends-regionale-verschillen-in-sterfte-verklaard-art.htm][u]gemeente[/u
  -niveau was het a-typisch, CBS, Gefilterde levensverwachting voor mannen per gemeente, 2009, Amsterdam: 77 tot 78 jaar.

  En ik zelf? Dat Meertens Instituut
  http://www.meertens.knaw.nl/cms/nl/algemene-zaken-2012/documentatie-en-archieven]beheert
  een aantal online databases, o.a. met toponiemen, zeg maar straat- en plaatsnamen, maar ook eentje met familienamen. Weer een [u]hittekaart[/u, Weermannen per gemeente. Correleert die met sterftecijfers? Ow shit!

  Lezer, het ga u goed …


  [size=9][list=1]

 • Huh? Nemesis: wrekende gerechtigheid, bij Homerus nog geen eigennaam, later de personificatie van de goddelijke toorn over
  menselijke vergrijpen, de godin van de wraak; mythologisch dochter van de Nacht, bij Zeus moeder van Helena. Haar dienaressen
  waren Poene (de straf), Dikè (de gerechtigheid) en Erinys (de wraak)
 • Nog maar een keer, postcode 1096 CJ ...

  Dit is wat de BAG ervan bakt:

  En dit is wat PostNL wil. Voor zover ik weet. Misschien hebben ze het opgegeven. We gaan het horen:


  update 10-9-2014, verdwenen plaatje teruggezet[/size]


 • #144

  Van wie is de Nederlandse postcode?

  Een paar weken geleden diende het hoger beroep van PostNL tegen een eerdere beslissing van de Haagse rechtbank: kosteloos doorgeven verbieden doen we niet, de postcode zal wel van u zijn maar dan had u hem maar niet moeten weggeven aan de overheid, in casu de Nederlandse gemeenten.

  Het wachten is nu op het bekendmaken van de uitspraak in dat hoger beroep, in de tussentijd eventjes recyclen wat voorafgaand en direct na het vonnis in 2011 hierover zoal geschreven werd?

  Bijvoorbeeld in het FD (Het Financieele Dagblad):

  [quote]Staat doorbreekt monopolie TNT op verkoop bestanden postcodes - Postbedrijf dreigt miljoenen euro’s aan inkomsten mis te lopen

  Volgens een woordvoerder van het ministerie van Infrastructuur en Milieu verdient TNT jaarlijks miljoenen aan de verkoop van postcodebestanden.

  Het Rijk wil deze gegevens nu zelf aanbieden, maar dan tegen kostprijs. Onderhandelingen met het postbedrijf hebben nog weinig opgeleverd. Zo wilde het ministerie TNT betalen voor het uitgeven van de postcodes. TNT zou hier echter alleen toe bereid zijn als alle investeringen in het opbouwen van de postcodesystematiek ook werden vergoed.

  Dat voorstel is volgens het ministerie onacceptabel, omdat TNT ook profijt heeft gehad van de postcodes. Allereerst kon de postsortering indertijd worden geautomatiseerd door de invoering van de postcode. Dit zou een kostenbesparing hebben opgeleverd. Daarnaast heeft TNT in het verleden de postcodes met succes geëxploiteerd.

  Het postbedrijf biedt individuele postcodes gratis aan, maar voor omvangrijke aanvragen moet worden betaald. Voor alle adressen van de stad Eindhoven bijvoorbeeld vraagt TNT ruim euro 3000.[/quote]

  De Volkskrant:

  [quote]Postcodes zijn niet langer alleen van TNT

  Postbedrijf TNT verliest het monopolie op de verkoop van postcodegegevens, nu gemeenten postcodebestanden tegen kostprijs gaan verstrekken…

  Dat is een enorm prijsverschil, zegt het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De prijs die TNT vraagt, ligt dertig tot veertig keer hoger dan de kostprijs.

  TNT’s verweer: ‘Wij maken kosten voor het onderhoud van de databank en vragen daar een redelijke vergoeding voor.’ TNT spreekt dan ook liever niet van een monopolie, maar zegt wel rechthebbende van de databank te zijn.[/quote]

  NOS Nieuws:

  [quote]Geschil TNT en overheid over postcodes

  TNT Post sleept de staat voor de rechter in de ruzie over de exploitatie van de postcodes. Het postbedrijf wil niet dat de overheid postcodes onbeperkt beschikbaar stelt aan andere partijen.

  Tot nu toe had TNT hierover een afspraak met de overheid. Volgens die overeenkomst leveren gemeenten gegevens aan TNT over nieuwe adressen, waarna het bedrijf deze voorziet van een postcode.

  De overheid kan hier gratis uit putten en TNT mag de gegevens verkopen aan bedrijven die ze voor commerciële doeleinden gebruiken. Loterijen, makelaars en makers van navigatiesystemen zijn bijvoorbeeld afnemers. Overigens kunnen particulieren zonder betaling postcodes opzoeken.

  Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft deze afspraak nu eenzijdig opgezegd, omdat het vindt dat iedereen over postcodes moet kunnen beschikken.

  Daarom geeft de overheid vanaf januari volgend jaar de postcodes tegen kostprijs vrij aan iedereen die daar om vraagt. TNT vreest verlies van enkele miljoenen euro’s aan inkomsten.

  Het bedrijf heeft meer dan 1300 klanten met een abonnement van minimaal 1200 euro per jaar en vindt vindt dat de overheid een het beschikbaar stellen van de postcodes moet vergoeden. TNT heeft tenslotte jarenlang geïnvesteerd in de postcodedatabase, zegt het bedrijf.

  De overheid is het hier niet mee eens. “Wij zijn tot het inzicht gekomen dat er geen intellectueel eigendom op de vier cijfers en twee letters van de postcodes zit”, zegt het ministerie. Hoogstens wil de overheid een eenmalige vergoeding betalen.

  De postbezorger vindt dit niet genoeg en heeft de staat gedagvaard. Het ministerie zegt de dagvaarding nog niet te hebben gezien. In juni wordt duidelijk hoe de rechtszaak verloopt.

  TNT Post is nu nog onderdeel van TNT, dat dit jaar wordt opgesplitst in een expressbedrijf en het postbedrijf. TNT Post gaat dan PostNL heten, liet het bedrijf gisteren weten. Eind mei stemmen de aandeelhouders van TNT over de splitsing.[/quote]

  Emerce:

  [quote]PostNL wil geld voor postcodes

  Postcodes mogen vanaf februari door iedereen gratis gebruikt worden, oordeelde de rechter vorige week. PostNL vindt van niet. Het bedrijf overweegt hoger beroep.

  In de jaren zeventig heeft de Nederlandse Staat de postcode ontwikkeld, een zes-positie-code bestaande uit een woonplaatscode van vier cijfers, aangevuld met twee letters. Het toenmalige Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie (PTT) deed het beheer daarvan. Toen de PTT werd verzelfstandigd, ging het beheer naar Koninklijke TPG Post, inmiddels bekend als PostNL.

  PostNL mocht ook als enige de data aan derden verstrekken. Daartoe werd dochter Cendris opgericht, die het ‘Postcodebestand’ mocht exploiteren. Cendris leverde de postcode-gegevens, verrijkt met informatie over bijvoorbeeld de samenstelling van een wijk of aantal inwoners, tegen betaling aan afnemers. Heel wat webwinkels gebruiken het postcodebestand bijna dagelijks om het invoeren van adresgegevens te vergemakkelijken en te controleren.

  Om gegevens beter te kunnen delen, is de overheid al geruime tijd bezig met het opzetten van een stelsel van basisregistraties. Voordelen daarvan zijn administratieve lastenverlichting en kostenbesparing. Een van de dertien basisregistraties is de BAG. Daarin worden alle adressen in Nederland eenduidig, actueel en volledig vastgelegd. Daarnaast wordt van alle gebouwen in Nederland geregistreerd waar ze staan (inclusief coördinaten). Overheidsorganen zijn sinds 1 juli 2011 al verplicht van de BAG gebruik te maken.

  Tot nu toe mochten overheidspartijen alle gegevens uit de BAG (gratis) gebruiken voor hun eigen administratie. Private partijen mogen dat ook, mits de postcodes niet voor commerciële doeleinden bestemd zijn of dat ze vervolgens aan derden worden verstrekt. Immers, dat zijn de afspraken met die PostNL met de staat heeft gemaakt.

  De overheid heeft het contract met PostNL per 1 februari 2012 echter opgezegd. Het bedrijf ziet dus een concurrent verschijnen op de markt. Ondernemingen hoeven niet meer te betalen voor commercieel gebruik en kunnen bijvoorbeeld toepassingen (apps) maken voor smartphones of tablet-pc’s.

  Maar PostNL wil de gegevens niet zomaar vrijgegeven. Het bedrijf meent dat het het databankenrecht toekomt en de staat daarvoor een vergoeding verschuldigd is van 750.000 euro per jaar. De staat heeft die gebruiksvergoeding niet geaccepteerd en de rechter wees de eis van PostNL van een jaarlijkse vergoeding vorige week af. De Wet BAG is volgens de rechtbank onder meer het resultaat van communautaire regelgeving (richtlijn Hergebruik) en mede ingegeven met het doel – kort gezegd – burgers en bedrijven tegen zo laag mogelijke kosten in staat te stellen overheidsinformatie te doen hergebruiken.

  PostNL overweegt nu hoger beroep, zo laat woordvoerder Marc Potma aan Emerce weten. Volgens het postbedrijf heeft de rechter zich niet specifiek uitgelaten over het databankenrecht. De rechtbank oordeelde dat van het systematisch opvragen of hergebruiken van een substantieel deel van de inhoud van de databank geen sprake was.[/quote]

  Het opnemen van de postcode in genoemde basisregistratie, de BAG, is onderworpen aan voorschriften.

  Het Kadaster daarover in Veelgestelde vragen - Basisregistraties Adressen en Gebouwen:

  [quote]Is het postcodeveld een verplicht in te vullen veld in de BAG registratie?

  Zoals aangegeven in de BAG-Catalogus, is de postcode in de BAG een niet-authentiek, optioneel gegeven. Niet-authentiek omdat het een gegeven is dat wordt uitgegeven en bijgehouden door een externe partij en de gemeente hiervoor geen verantwoordelijkheid kan dragen. Optioneel omdat er adressen zijn die geen postcode hebben (en ook nooit zullen krijgen).

  Optioneel wil niet zeggen ‘vrijblijvend’: als door PostNL een postcode is toegekend, is de gemeente verplicht die postcode in de BAG op te nemen; als door PostNL geen postcode is toegekend, mag de gemeente niet zelf een postcode bedenken en opnemen en blijft de postcode in de BAG leeg.[/quote]

  [quote]Krijgt elk adres in de BAG een postcode?

  Alle verblijfsobjecten krijgen in de Basisregistraties voor Adressen en Gebouwen een adres. Omdat recreatiewoningen in recreatieparken verblijfsobjecten zijn, geldt dit ook voor dit soort woningen. Betekent dat nu ook dat al deze verblijfsobjecten een postcode krijgen toegewezen?

  De Basisregistraties voor Adressen en Gebouwen schrijft voor welke objecten verblijfsobjecten zijn en daarmee een adres toegekend moeten krijgen. In dat kader wordt een recreatiewoning in een recreatiepark inderdaad als verblijfsobject afgebakend en krijgt deze dus een adres. Dit zegt overigens niets over het gebruik dat van zo’n recreatiewoning mag worden gemaakt.

  De Basisregistraties voor Adressen en Gebouwen schrijft echter niets voor over postbezorging. Over de plaats waar de postbezorging gericht aan een bepaald adres plaatsvindt, zijn regels gesteld in het Besluit Brievenbussen. De daarin opgenomen regels zijn ook van toepassing op recreatiewoningen op een recreatieterrein (zie bestemmingsplan, bijvoorbeeld ‘zomerhuizenterrein’). In het kort komen deze er op neer dat de postbezorging aan recreatiewoningen niet ‘aan huis’ plaatsvindt, maar op een centraal punt. Dat kan zijn bij een beheerdersgebouw, een centraal brievenbussenfront of bij groepsgewijze geplaatste brievenbussen langs de openbare weg. Invoering van de Basisregistraties voor Adressen en Gebouwen verandert niets aan deze huidige praktijk van de postbezorging.

  Door TNT Post wordt alleen aan postale afgiftepunten een postcode toegekend. Verblijfsobjecten, die geen postaal afgiftepunt zijn, krijgen geen postcode. Het attribuut “postcode” zal in de BAG in dat geval leeg blijven. Dit mag ook, omdat de postcode een optioneel attribuut is bij een nummeraanduiding (of populair gezegd: bij een adres).[/quote]

  Omdat PostNL zolang het daarvoor geen vergoeding krijgt daaraan niet wil meewerken dreigt het nu mis te gaan met het Nederlandse postcodesysteem:

  • de bij een toegekende postcode behorende huisnummerreeksen komen nu van twee verschillende zogeheten bronhouders, PostNL en gemeenten, dat levert veel afwijkingen op tussen beide databases
  • de basisregel die zegt dat je aan een postcode moet kunnen zien om welke woonplaats het gaat, daar komt de klad in aangezien het Rijk en PostNL elkaar nu al een jaar of twee gijzelen
  Is dat erg of niet erg? Beide gegevensverzamelingen met elkaar http://foondump.nl/forum/viewtopic.php?p=4057#4057][u]vergeleken[/u :

  [quote]De ene BAG-beheerder is de ander niet

  [Het gevonden] “match”-percentage van 91,9% komt voort uit een praktische aanpak van deze vergelijking, daardoor ook enigszins beperkt.

  Je zou ook vragen kunnen stellen bij de BAG-nummeraanduidingen die geen postcode ingevuld gekregen hebben.

  Of, wat is dat met die postcodehuisnummercombinaties die PostNL wel heeft en de BAG niet.

  Doe je dat dan wordt de verhouding voor de kwaliteit van het postcodegegeven in de BAG gerelateerd aan de postale afgiftepuntenlijst:

   7891776 staat tot 8893640 oftewel 88,7%
  Bij wat er overblijft, 1 miljoen postcode-, huisnummer- en huisnummertoevoegingencombinaties, weet je dan niet, postcode is ok, postcode is terecht weggelaten of hier is gerommeld.

  BV Nederland,
  http://foondump.nl/forum/viewtopic.php?p=4029#4029][u]verslaafd[/u
  aan de bestaande postcodetabel als het is, kijkt naar een nog veel omvangrijker cartesisch product van dat residu aan onbestemdheden.

  Dat dus als het wil gaan meeprofiteren van een kwalitatief betere basisregistratie Adressen en Gebouwen.

  Die overgang kan immers voor het overgrote deel alleen maar gerealiseerd worden op basis van een koppeling met de bestaande gegevens over postcode en huisnummer. [/quote]

  Het gaat bij de postcode eigenlijk alleen om een hulpmiddel bij het sorteren van post en daar is van alles voor te bedenken, dat hoeft zich niet per se aan een indeling in woonplaatsen vast te houden.

  Maar intussen heeft iedereen en alles zich verregaand afhankelijk gemaakt van die indeling in woonplaatsen, dus als daar aan gemorreld wordt dan kan het niet anders of er ontstaan problemen, soms in de meest onverwachte toepassingen.

  Niet in de laatste plaats als er op grote schaal uitzaaiing van verminkte gegevens optreedt, bijvoorbeeld middels het vanuit de Landelijke Voorziening BAG doorleveren van adres- en postcodegegevens via het bedrijf Postcode.nl bv:

  [quote]Vanaf 8 februari [2012] gaat Postcode.nl over op BAG

  1. De postcode tabel wordt gemaakt met een aantal restricities die scherper zijn dan de BAG:
   * Wijkcodes mogen in maximaal 1 gemeente voorkomen. (De PostNl norm van een wijkcode in 1 plaatsnaam was onhoudbaar en ongewenst)
  [/quote]

  Vroeg of laat zal men dus wel ingrijpen, wat het ook kost. Zo simpel als het begon zal het wel niet meer worden:

  [quote]Petitie

  Mag ik nog eens wijzen op de oorspronkelijke met toen nog PTT Post gemaakte afspraak, als u de door ons bedachte sorteercode erbij zet dan garanderen wij bezorging per kerende post.

  Deze transactie werd letterlijk bezegeld door de portokosten te voldoen. Niemand had het
  http://foondump.nl/forum/viewtopic.php?p=3210#3210][u]destijds[/u
  over de eventuele bijkomende kosten van een postcodetabel. Integendeel, het postcodeboek werd kosteloos ter beschikking gesteld.[/quote]

  Door de invoering van de postcode en de daaruit voortvloeiende automatische postverwerking “… werd een tot dan toe verlieslijdend staatsbedrijf een winstgevend postbedrijf op de wereldmarkt”.

  Vandaar ook destijds daar nog aan toegevoegd:

  [quote]De onmisbare postcode.

  Zou je niet kunnen volhouden dat TNT Post nu “schatplichtig” is aan ons, de sukkels die jaar na jaar zorgen dat hun post voorzien is van die postcode?[/quote]
  o/o


  #145

  In formatie vliegen vanuit je bureaustoel? Het kan! Alleen mist er een extra hendeltje voor gekleurde rook:

  [quote]Volledig digitale overheid in 2017

  Minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk wil dat burgers en bedrijven vanaf 2017 hun overheidszaken volledig digitaal gaan regelen.

  Veel papierwerk is volgens de minister nu overbodig, aangezien de overheid al veel gegevens van burgers en bedrijven heeft. De digitalisering kan een jaarlijkse besparing van 300 tot 400 miljoen euro opleveren.

  ‘Voor een parkeervergunning moet je bijvoorbeeld een uittreksel uit het geboorteregister en een kopie van het kentekenbewijs hebben. Maar de overheid heeft die informatie al’, aldus Plasterk.

  Zijn collega Stef Blok (Rijksdienst) liet eerder deze week in de Hervormingsagenda Rijksdienst al weten dat de Rijksdienst vanaf 2017 waar mogelijk digitaal moet werken, zowel binnenshuis als naar buiten toe.

  Niet alleen het Rijk maar ook provincies, waterschappen, gemeenten en overheidsdiensten moeten uiterlijk in 2017 hun schriftelijke contacten digitaal onderhouden, benadrukt Plasterk nu.

  Informatiebeveiliging

  Mensen die niet over een computer beschikken of er niet mee uit de voeten kunnen, moeten hulp kunnen inroepen op het gemeentehuis, in een buurtcentrum of in een bibliotheek. Verder blijven telefoon en balie als vanouds middelen om te communiceren met gewoon een echt persoon van de overheid.

  Rijk, de gemeenten en de verschillende diensten gaan intussen kijken naar zwaarder beveiligde vormen van identificatie, als vervolg op het bestaande DigiD met wachtwoord en met een code per sms.

  Een werkgroep helpt twee jaar lang ministeries, gemeenten, provincies en waterschappen bij het verbeteren van hun informatiebeveiliging.

  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2824/Politiek/article/detail/3447369/2013/05/26/Plasterk-Volledig-digitale-overheid-in-2017.dhtml][u]Volkskrant.nl - Politiek - 26-05-13[/u
  [/quote]
  ‘Wingman’ Blok:

  [quote]Rijksdienst in 2017 volledig digitaal

  De rijksdienst moet in 2017 volledig digitaal werken, zowel binnenshuis als naar buiten toe. ‘Burgers en het bedrijfsleven hoeven daarbij straks nog slechts één keer hun gegevens aan te leveren om digitaal zaken te doen met het Rijk’, laat een woordvoerster van minister Stef Blok (Rijksdienst) woensdag weten.

  Dat staat beschreven in de Hervormingsagenda Rijksdienst, die Blok aan de Tweede Kamer heeft aangeboden. In zijn streven om zuinig en overzichtelijk te worden, gaat de rijksdienst de eigen organisaties ook zo veel mogelijk voorzieningen laten delen.

  Meer samenwerking en bundeling van taken kunnen kosten besparen en tegelijk ook nog eens de dienstverlening verbeteren, zo is de gedachte.

  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3445484/2013/05/22/Rijksdienst-in-2017-volledig-digitaal.dhtml][u]Volkskrant.nl - Nieuws - 22-05-13[/u
  [/quote]
  Stuurt stuk naar de Tweede Kamer, “Hervormingsagenda Rijksdienst, dienstverlenend, slagvaardig, kostenbewust”. Daarin deze paragraaf:

  [quote]Inkomensondersteuning/Versnelde inzet basisregistraties

  Op het terrein van de inkomensondersteuning wordt ingezet op het clusteren van regelingen en verdere samenwerking van UWV, SVB, Belastingdienst Toeslagen en DUO. Doelstellingen zijn het omlaag brengen van de uitvoeringskosten, het verbeteren van de dienstverlening aan de burger en het verminderen van fraude. Tot de afgeronde activiteiten behoren het meteen definitief vaststellen van uitkeringen door het UWV en het verder gaan met het vooraf invullen van gegevens voor burgers.

  Onder coördinatie van de secretaris-generaal van SZW wordt een voorstel uitgewerkt voor de versnelde effectieve inzet van basisregistraties. Doel is de kosten van uitvoering te reduceren door een beter gebruik van basisgegevens door de uitvoeringsorganisaties bij het Rijk. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het eindperspectief dat in het kader van de Compacte Rijksdienst is ontwikkeld voor de inkomensondersteuning burgers. Dat biedt goede handvatten om besparingsopties te vinden.

  Zo zal transparantie naar de burger en digitale communicatie met de burger zorgen voor snellere gegevenscorrecties door burgers en minder fouten in de uitvoering. Deze kan dan goedkoper plaatsvinden. Hier ligt een relatie met het initiatief Digitaal Rijk in 2017.

  Verkend zal ook worden of besparingen kunnen worden gerealiseerd door wet- en regelgeving te baseren op (nog verder) te standaardiseren begrippen waarvan de gegevens beschikbaar zijn in basis- en sectorale registraties. Naar verwachting zal de inventariserende fase van de aanpak in de zomer van 2013 worden afgerond met een voorstel tot realisatie.[/quote]
  Er wordt een voorstel uitgewerkt voor de versnelde effectieve inzet van basisregistraties. Daar hoop je dan het beste van, versnelde invoering van iets dat al niet zo’n vaart liep.

  Als voorbeeld de “basisregistraties gebouwen en adressen”, de BAG, tevens hoeksteen voor een aantal andere registraties? Het is 14 juni 2004:

  [quote]Kabinet akkoord met invoering basisregistraties gebouwen en adressen

  De ministerraad heeft op voorstel van minister Dekker van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ingestemd met de landelijke invoering van het Basis Gebouwen Register (BGR) in combinatie met de Basis Registratie Adressen (BRA). Beide registraties zijn onderdeel van de invoering van een stelsel van zes basisregistraties met als doel het beter functioneren van de databanken van de overheden.

  Met de invoering van basisregistraties wordt de administratieve lastendruk verlaagd en de dienstverlening aan burgers en bedrijven verbeterd. Verder is invoering van belang voor het voorkomen en bestrijden van fraude en voor het verbeteren en handhaven van de openbare orde en veiligheid.

  De andere basisregistraties zijn: percelen (kadastrale registratie), kaarten (topografisch kernbestand), bedrijven (BBR) en personen (GBA). De gegevens in deze registers zijn de spil van de gegevenshuishouding van de overheid. Door deze gegevens eenmalig in te winnen en op meerdere plaatsen binnen de overheid te gebruiken zal de efficiëntie en effectiviteit van informatievoorziening verbeteren. Het besluit tot invoering van de BGR en de BRA zal leiden tot concrete uitwerking in onder meer wetgeving. De invoering moet uiteindelijk in 2009 zijn afgerond.[/quote]
  Was die invoering uiteindelijk in 2009 ook afgerond? Op 1 juli 2009 wordt gemeld:

  [quote]Vier gemeenten klaar voor BAG

  Slechts vier van de 441 gemeenten zijn op tijd klaar voor de Basisregistratie Adressen en Gebouwen.

  Op vier van de 441 gemeenten in het land na is het invoeren van de zogeheten landelijke Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) niet gelukt. De vier gemeenten, waaronder Rotterdam, Breda en Lelystad, hebben op de daarvoor afgesproken datum van 1 juli de zaak voor elkaar.

  Een woordvoerder van het ministerie van VROM bevestigde dit woensdag. De BAG bevat persoonsgegevens, namen en adressen van bedrijven, stand- en ligplaatsen en eigenaren van percelen. Voor hulpdiensten als de brandweer die de dienst moeten kunnen raadplegen, is dat van essentieel belang. Maar ook bij de bestrijding van fraude is het registratieloket BAG van belang.

  Volgens de woordvoerder worstelen gemeenten met ICT-projecten. Maar de situatie is volgens hem “geenszins zorgwekkend”. VROM zal de ontwikkeling volgen en erop toezien dat het met de invoering van de BAG zo spoedig mogelijk in orde komt.

  Gemeenten hebben twee jaar de tijd gekregen om zich in te stellen op het gebruik van de BAG, die de dienstverlening door alle overheden zou moeten verbeteren. Medio 2011 moeten ze de landelijke registratie verplicht gebruiken. De regeling zou ook minder rompslomp moeten geven bij bijvoorbeeld het invullen van formulieren. (ANP)[/quote]
  De basisregistratie Adressen en Gebouwen zal daadwerkelijk in gebruik genomen worden op 1 juli 2011. De wet schrijft voor dat elke gemeente zijn BAG-administratie eens per drie jaar laat controleren.

  Voldoen de registraties in die gemeenten aan de wettelijk voorgeschreven normen? Een
  http://bag.vrom.nl/basisregistraties-van-het-ministerie-van-infrastructuur-en-milieu/basisregistraties-adressen-en/ba-5][u]overzicht[/u
  van de eerste ‘BAG-audits’ tot nu toe bij 36 van de ruim 400 deelnemende gemeenten dd. 8-5-2013:

    [img]http://www.foondump.nl/uploads/scoreoverzicht_inspecties_bag.png[/img]
  Dienstverlenend, slagvaardig, kostenbewust. Gaap

  #146

  Lelystad, de
  http://bag.vrom.nl/basisregistraties-van-het-ministerie-van-infrastructuur-en-milieu/basisregistraties-adressen-en/ba-3][u]planning[/u
  op de aloude BAG VROM-site laat zien dat gemeente Lelystad bovengenoemde ‘beheersaudit’ in kwartaal 4 van 2012 zou laten uitvoeren maar in het overzicht staat nog geen rapportage.

  In 2009 waren ze er als de kippen bij:

  [quote]Vier gemeenten klaar voor BAG

  Slechts vier van de 441 gemeenten zijn op tijd klaar voor de Basisregistratie Adressen en Gebouwen.

  Op vier van de 441 gemeenten in het land na is het invoeren van de zogeheten landelijke Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) niet gelukt.

  De vier gemeenten, waaronder Rotterdam, Breda en Lelystad, hebben op de daarvoor afgesproken datum van 1 juli de zaak voor elkaar.[/quote]
  Lelystad fungeerde
  http://mirror.openstreetmap.nl/woonplaatsbesluiten/vrom/Lelystad.pdf][u]destijds[/u
  als boegbeeld van de hele operatie. Het projectteam van VROM bood bijvoorbeeld de gegevens van gemeente Lelystad aan als “proefpakket BAG Extract”.

  Wie herinnert zich nog dat doosje met daarop weer die
  http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/rapporten/2009/10/01/bag-voor-afnemers/w1292.pdf][u]foto[/u
  van brandweervrouw Alice Bal in haar wat minder flatterende beschermende kleding en met in het doosje deze datadrager:

    [img]http://www.foondump.nl/uploads//probeerdebag.png[/img]
  Helaas niet meer te vinden op de nu kaalgestripte website van BAG VROM maar daar stond voorheen ook nog een groepsfoto van onder andere landelijk projectleider BAG, Marthe Fuld. Ter gelegenheid van:

  [quote]Provinciehoofdstad Lelystad sluit aan op Landelijke Voorziening BAG

  Nieuwsbericht | 10-06-2009

  Op 9 juni heeft de gemeente Lelystad als derde gemeente in Nederland de aansluiting op de BAG Landelijke Voorziening gerealiseerd. De gemeente Lelystad slaagde op 13 mei voor de toelatingsaudit BAG

  Binnenkort zal een delegatie van het projectteam BAG de verantwoordelijk Wethouder en het team BAG van de gemeente persoonlijk feliciteren met dit resultaat.[/quote]
  Met de mensen van gemeente Lelystad en waarschijnlijk ook enkele vertegenwoordigers van leverancier Centric:

  [quote]Toekomst en realisatie van de Suite4Basisgegevens

  De BAG is voor veel gemeenten een horde van formaat gebleken. Vooral het aanleveren van de pandgeometrie blijkt lastig. Gemiddeld levert een gemeente zijn bestanden drie maal ter controle aan Centric aan voordat de initiële conversie vlekkeloos verloopt.

  Daarna rest nog een sprintje naar de finish, het definitief aansluiten op de Landelijke Voorziening. De meeste gemeenten zullen dit in 2010 gaan realiseren. De gemeente Lelystad heeft als eerste Centric-klant de finish inmiddels gehaald.[/quote]
  Op die foto natuurlijk ook de gemeentelijke projectleider van Lelystad die elders in een artikel in een vakblad als volgt werd ingeleid:

  [quote]De BAG in Lelystad

  In april 2006 heeft het ministerie van VROM de gemeente Lelystad benaderd om deel te nemen aan de pilot Basis Registratie Adressen en Gebouwen (BAG). Eén van de redenen hiervoor is dat zij op het gebied van basisregistraties voorloopt op andere gemeenten.

  In deze pilotgroep is een twintigtal gemeenten vertegenwoordigd. Zij hebben zich voorgenomen in 2007 al hun basisregistraties op orde te hebben en dan al te kunnen aansluiten op de Landelijke Voorziening.[/quote]
  En die in dat artikel zelf al opmerkt “De praktijk is weerbarstiger dan de theorie”. Dat bleek inderdaad het geval te zijn:

  [quote]Ministerie paste falende toelatingsaudit aan

  Na bijna een jaar oponthoud is Lelystad opnieuw aangesloten op de Landelijke Voorziening van de BAG (Basisregistraties voor Adressen en Gebouwen). De gemeente was al een keer, na goedkeuring van het ministerie van Vrom, in een vroeg stadium aangesloten op de BAG. Daarna kwamen er na een interne controle problemen aan het licht vanwege incongruenties met de BAG-database. Het ministerie trok hier lering uit en paste de toelatingsaudit aan.

  In de ranglijst van gemeenten die zijn aangesloten op de Landelijke Voorziening van de BAG staat Lelystad derde. Feitelijk gezien klopt dat niet, want de koppeling werd weer afgesloten en is maanden uit de lucht geweest. Pas na een nieuwe audit is de gemeente eind november definitief aangesloten op de BAG. Daarmee zou de gemeente eigenlijk een plek tussen de nrs. 232 en 245 (van de 430 gemeenten) moeten innemen.

  http://www.computable.nl/artikel/achtergrond/overheid/3728127/1277202/lelystad-pionier-n-kop-van-jut-bij-bagproject.html][u]Computable - Lelystad: pionier én kop van Jut bij BAG-project - 24-10-2010[/u
  [/quote]
  Maar, we doen dit samen:

  [quote]Digitaal 2017 doen we samen

  Het werken aan de digitale overheid kan niet vanuit één onderdeel van de overheid, maar raakt ons allen en biedt ons allen kansen. De ambitieuze doelstelling uit het regeerakkoord zet een duidelijke stip op de horizon: alle dienstverleningsprocessen moeten digitaal kunnen.

  De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

  dr. R.H.A. Plasterk

  http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/05/23/visiebrief-digitale-overheid-2017/visiebrief-digitale-overheid-2017.pdf][u]Rijksoverheid - Kamerstukken - Visiebrief digitale overheid 2017 - 23 mei 2013[/u
  [/quote]
  Ok, samen. Zoals
  http://foondump.nl/forum/viewtopic.php?p=3453#3453]eind 2009
  in dit forum gemeld en later ook [u]nog[/u, je stuit voor Lelystad inderdaad op “incongruenties met de BAG-database”, zoals Computable het omschrijft.

  Op die manier kan je als burger belangeloos even meekijken bij de digitale verrichtingen van je gemeente, hoe - pling, plong, pling, plang -“dienstverlenend, slagvaardig en kostenbewuuust” is dat? [1]

  En een win-win-situatie, niet iedereen is daarvan op de hoogte dus bij deze, je kan zoiets gewoon declareren bij de betreffende gemeente, in dit geval Lelystad - die de kosten
  http://bag.vrom.nl/basisregistraties-van-het-ministerie-van-infrastructuur-en-milieu/basisregistraties-adressen-en/ba-3][u]weer vergoed krijgt[/u
  van het Rijk:

  [quote]Uitvoering gemeentelijke inspectie

  Volgens de wet en de ministeriële regeling wordt voor de uitvoering van een inspectie een bedrag van € 5.000,-- (vrij van BTW) aan de desbetreffende gemeente vergoed. De vergoeding wordt aan de gemeente uitbetaald na ontvangst door het ministerie van het definitieve inspectierapport en een op de vergoeding betrekking hebbende declaratie.[/quote]
  Wel
  http://bag.vrom.nl/scoreverloop-inspecties-2012-2014-planning-herinspecties][u]eenmalig[/u
  , ze zijn niet van gisteren:

  [quote]Planning herinspecties

  De kosten van een herinspectie kunnen niet worden gedeclareerd bij het departement.[/quote]


  [list=1][size=9]

 • inspectie-criteria zijn door het voormalige BAG VROM voor jou formeel in een
  http://bag.vrom.nl/sites/default/files/beheeraudit_bag_2010_concept_044.pdf][u]protocol[/u
  vastgelegd:
  <ul>[color=darkred][b]
  Auditprotocol voor uitvoering audit Wet basisregistraties adressen en gebouwen[/b]
  
  [i]Toelichting op GC-1[/i]
  
  Naast de verplichting altijd een waarde voor een gegeven te hebben opgenomen,
  is er ook sprake van een aantal verplichtingen tot het conditioneel opnemen 
  van een waarde voor een gegeven. Hiermee wordt bedoeld dat een waarde ver-
  plicht moet worden opgenomen op het moment dat voldaan wordt aan een bepaalde
  voorwaarde. Ook deze voorwaarden zijn als zodanig opgenomen in de gegevens-
  catalogus zoals deze bij de Regeling basisregistraties adressen en gebouwen
  is vastgesteld. Het gaat concreet om de volgende voorwaarden:
  
  ● het gegeven postcode behorende bij het object nummeraanduiding dient
  van een waarde te zijn voorzien in alle gevallen waarin door TNT Post aan het
  object een postcode is toegekend;[/color]</ul>
  

  Nu nagaan of daaraan voldaan wordt door gemeente Lelystad … Nee, (post) sorteren is wat
  anders dan (adressen en gebouwen) registreren.

  Voorbeelden van objecten met een postcode in de BAG van gemeente Lelystad waaraan
  door “TNT Post” dus PostNL geen postcode is toegekend en als zodanig zonder vergelijken
  met de bestaande postcodetabel van PostNL uit de BAG
  https://www.postcode.nl/search/8232XB][u]overgenomen[/u
  door Postcode.nl bv:

   [color=darkred]8232XB Schouw 50 2 - 40 Lelystad

   8232XB Schouw 50 41 Lelystad[/color]

  Vanuit de kamer daarnaast in hetzelfde bedrijfspand
  https://secure.webservices.nl/ws/address/?zip=8232XB&housenr=5002][u]levert[/u
  Webservices bv de gegevens
  zoals die via Cendris van PostNL komen en daarmee dus de gegevens zoals zij volgens de
  Wet basisregistraties adressen en gebouwen in het BAG-register van gemeente Lelystad
  opgenomen moeten worden:

   8232 XB Schouw 5002 t/m 5036 LELYSTAD

  Deze afwijkingen ga je nu als aankomende auditor turven in je
  http://bag.vrom.nl/sites/default/files/20101227_TemplaterapportageBeheerAudit_v1.pdf][u]model[/u
  -inspectieblad.
  Vergeet je ook niet jezelf te laten accrediteren als
  http://bag.vrom.nl/basisregistraties-van-het-ministerie-van-infrastructuur-en-milieu/basisregistraties-adressen-en/ba-1][u]erkende[/u
  inspectie-instelling? Succes!

 • update 31-5-2013, toch eentje gevonden wel second-best want niet de bovengenoemde groepsfoto die ik een andere keer tegengekomen was. Had ik meteen wel kunnen bedenken, voor zoiets kan je altijd terugvallen op een of andere commerciële uiting zoals de communi- catie afkomstig van de hierboven eveneens genoemde leverancier, herstel, partner Centric:
   [color=darkred][b]Lelystad slaagt voor BAG-audit[/b]

   De gemeente Lelystad heeft als derde gemeente van Nederland de
   toelatingsaudit met succes doorlopen en mag aansluiten op de Landelijke
   Voorziening BAG. Lelystad maakt hiervoor gebruik van Key2Adressen en
   Key2Gebouwen, de BAG-applicatie van Centric. De aansluiting vormt een
   belangrijke mijlpaal voor de gemeente Lelystad en VROM.

   Een delegatie van het projectteam BAG heeft verantwoordelijk wethouder
   Lodders en het BAG-team van de gemeente persoonlijk met dit resultaat
   gefeliciteerd.


   Het heugelijke feit werd op 17 juni feestelijk beklonken in het gemeen-
   huis van Lelystad. Op de foto v.l.n.r. Suzan Orlebeke (Centric), Jaap
   Lodders (wethouder Lelystad), Wim Groenendaal (Kadaster) en Marthe
   Fuld (VROM).[/color]

   http://www.centric.nl/Renderers/ShowMedia.ashx?id=ae5ea6de-c2f4-4031-8986-b015dca86172][u]Centric Magazine Overheid - Jaargang 8, nummer 3, juli 2009[/u

  Degene die dit in dat digitale overheidsleveranciersblaadje geflodderd heeft schrijft
  zelf al “gemeenhuis” …

  Dan ga ik maar niet verder zuigen met

   "dienstbaar, slagvaardig en kostenbewust"
  en daar niet nog eens vals onder schrijven, dus zal het wel Rivella zijn?
 • update 20-4-2014: verdwenen plaatjes teruggezet[/size] o/o

 • #147

  Yo, het BAG-afnemersonderzoek is klaar,
  http://bag.vrom.nl/basisregistraties-van-het-ministerie-van-infrastructuur-en-milieu/basisregistraties-adressen-en-0-0][u]hierzo[/u
  . Uit deel 1, “Samenvatting Afnemersonderzoek 2013”:

  [quote]1. Inleiding

  Statisfact heeft in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) een afnemers-onderzoek uitgevoerd over de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). Dit afnemersonderzoek bestond uit zowel kwantitatief onderzoek (digitale enquête) als kwalitatief onderzoek (interviews).

  1.1. Doelstelling van het onderzoek

  Het hoofddoel van het afnemersonderzoek BAG is:

  • Vanuit het perspectief van afnemers/gebruikers, door middel van kwantitatief onderzoek, inzicht verkrijgen in de mate van tevredenheid, het gebruik en de doeltreffendheid van de BAG in de praktijk.
  Aanvullende doelstellingen zijn:
  • Gericht aandachtspunten af kunnen leiden hoe bijvoorbeeld de tevredenheid verbeterd kan worden;
  • Op basis van aanvullend kwalitatief onderzoek in de private sector, inzicht verkrijgen in het nut en noodzaak en toegevoegde waarde van de BAG;
  • De uitkomsten van het afnemersonderzoek BAG dienen als input voor de wettelijke evaluatie die thans door de Auditdienst Rijk (ADR) uitgevoerd wordt.
  http://bag.vrom.nl/sites/default/files/131101%20Samenvatting%20Afnemersonderzoek%20BAG%20v1.0.pdf][u]BAG-VROM - Managementsamenvatting Afnemersonderzoek Basisregistraties Adressen en Gebouwen[/u [/quote] Ben geen manager maar kan ik ook iets voor het management betekenen? Resultaten van de enquete en interviews in 'KWIC'-formaat, dwz. een sleutelwoord, in dit geval "postcode", steeds gecentreerd ten opzichte van (een deel van) de omringende tekst, hier maar als http://foondump.nl/uploads/kwic_postcode.gif][u]screenshot[/u van die tekst vanwege het uitlijnen in een niet-proportioneel lettertype.

  Als het over de postcode gaat, het meeste hebben ze wel op de staart getrapt, al staat bijvoorbeeld nergens met zoveel woorden dat er een
  http://foondump.nl/forum/viewtopic.php?p=4057#4057][u]teveel aan postcodevermeldingen[/u
  in de BAG zit. Af en toe herken je toch een geanonimiseerde respondent. Raden wie:

  [quote]Dataleveranciers

  In een enkel geval heeft de beschikbaarheid van de BAG ook geleid tot een kostenvoordeel, omdat het adressenbestand dat men voor de komst van de BAG gebruikte, vele malen duurder was.[/quote]
  Aan mij moet je dit natuurlijk niet vragen maar als ik het rapport snel doorlees en daarna naar het plafond kijk: hooguit een zesje, eigenlijk onvoldoende nog, die hele BAG.

  Niet zo dit rapport, “… Respondenten hebben de BAG via diverse aspecten op een 7-puntsschaal beoordeeld”:

   [img]http://foondump.nl/uploads//tevredenheidsschaal.gif[/img]
  Verantwoording:

  [quote]1.5. Rapportage

  De keuze voor de kleurstelling is gebaseerd op uitgebreid onderzoek onder medewerkers, gebruikers en klanten. Hieruit is gebleken dat mensen geneigd zijn wenselijk te antwoorden en bij een neutrale mening sneller rechts/positief van het midden scoren. Een score ‘enigszins tevreden’ betekent dus niet zozeer een verdienste. Er is in dat geval geen sprake van ontevredenheid, maar het zou te ver gaan om van tevredenheid te spreken. Vandaar dat gemiddelde scores rondom dit label geen rode, geen groene, maar een oranje kleur krijgen.[/quote]
  Bij het uitwerken van de onderzoeksresultaten werden gegeven cijfers omgezet naar die “… op een 10 puntsschaal”:

   [img]http://foondump.nl/uploads//rapportcijfersschaal.gif[/img]
  Waarna het verantwoordelijke ministerie blij gaat melden:

  [quote]Afnemersonderzoek 2013: BAG krijgt gemiddeld een rapportcijfer 7

  In 2013 is er door bureau Statisfact een afnemersonderzoek over de BAG uitgevoerd. Dit afnemersonderzoek diende primair als input voor de wettelijke evaluatie van de BAG die op dit moment plaats vindt, en wordt uitgevoerd door de Auditdienst Rijk (ADR). Het hoofddoel van het onderzoek was: vanuit het perspectief van afnemers/gebruikers, door middel van kwantitatief onderzoek, inzicht verkrijgen in de mate van tevredenheid, het gebruik en de doeltreffendheid van de BAG in de praktijk.

  Zoals u in de resultaten kunt lezen krijgt de BAG als gemiddeld rapport cijfer een 7!

  Ministerie van Infrastructuur en Milieu - Evaluatie Wet basisregistraties adressen en gebouwen
  [/quote]
  Gaat dit nog over afnemers (publieke en private sector) van BAG-gegevens, “iBestuur” - “het platform voor iedereen die betrokken is bij de i-overheid” - exact op hetzelfde moment dat deze enquete gehouden werd:

  [quote]BAG-kwaliteit blijft achter

  De eerste inspectieronde startte begin 2012 en loopt tot eind 2014. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, verantwoordelijk voor de BAG, heeft voor de tien kwartalen vanaf midden 2012 een planning gemaakt (tot juli 2012 vonden alleen enkele proefinspecties plaats), waarbij telkens zo’n veertig gemeenten aan de beurt moeten komen. De eerste drie kwartalen stonden 132 gemeenten gepland. Een rapportage van I&M vermeldt over die periode echter maar 35 inspecties. En van die 35 gemeenten slaagden er slechts 8. De 27 andere moeten binnen een jaar een herinspectie regelen.

  Op slechts een van de zeven onderdelen van de inspectie, of de BAG-applicatie voldoet aan de voorschriften, scoren alle gemeenten voldoende. Niet zo gek, want zonder BAG-conforme applicatie waren ze niet toegelaten tot het uitwisselingsnetwerk. Op back-up- en herstelvoorzieningen presteert maar één gemeente ondermaats en qua uitwijk drie. Het is vooral mis bij de werking en inbedding van processen (12 resp. 16 van de 35 geïnspecteerde gemeenten onvoldoende), de koppeling register en registratie (17) en de volledigheid, juistheid en actualiteit van de BAG-bestanden (bij 27 gemeenten onvoldoende).

  http://ibestuur.nl/nieuws/bag-kwaliteit-blijft-achter][u]iBestuur online - Nieuws - 13 juni 2013[/u
  [/quote]
  Dit doet zich vaker voor, onafhankelijke duiding van onderzoeksresultaten in opdracht van het Rijk:

  [quote]Gebruik basisregistraties niet optimaal

  Vooral kleine uitvoerders vragen nog steeds vaak onnodig gegevens op bij burgers en bedrijven. Dat is de conclusie van een onderzoek dat SIRA Consulting heeft uitgevoerd in opdracht van het Cluster StelselOplossingen en UitvoeringsTraject (STOUT).

  De overheid vraagt veel gegevens op bij burgers en bedrijven. Het gaat bij burgers bijvoorbeeld om gegevens over identiteit, wonen, inkomen en autobezit. Bij bedrijven gaat het om gegevens zoals de vestigingsplaats, de omzet en het werknemersbestand. Het centraal opslaan van deze gegevens in basisregistraties moet ervoor zorgen dat deze gegevens maximaal één keer worden opgevraagd.

  De 16 organisaties die zijn onderzocht ervaren knelpunten die het moeilijk maken om goed gebruik te kunnen maken van de basisregistraties. De belangrijkste knelpunten zijn de kwaliteit van de gegevens, het niet goed aansluiten van informatie op de eigen systemen en de kosten voor het koppelen van systemen. In de rapportage bij het onderzoek zijn de knelpunten verder uitgewerkt.

  http://www.siraconsulting.nl/Gebruik_basisregistraties_niet_optimaal][u]siraconsulting.nl - In het nieuws - 19 april 2013[/u
  [/quote]
  Op de website van de e-overheid - Elektronische overheid - is het accent verlegd:

  [quote]Grote uitvoerders vragen nauwelijks naar de bekende weg

  Grote uitvoeringsorganisaties maken bij hun contacten met burgers en bedrijven goed gebruik van de verschillende basisregistraties.

  Het gaat dan om de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), de Sociale Verzekeringsbank (SVB), de Dienst Wegverkeer (RDW) en het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Andere, vaak kleinere organisaties blijven nog achter.

  Dat zijn de belangrijkste conclusies in het rapport ‘Niet meer naar de bekende weg vragen’ van onderzoekbureau Sira Consulting. In het onderzoek is gekeken naar vijftig werkprocessen verspreid over zestien (uitvoerings)organisaties.

  http://e-overheid.nl/actueel/nieuwsberichten/intItem/grote-uitvoeringsorganisaties-vragen-nauwelijks-naar-de-bekende-weg/1909][u]e-overheid.nl - Actueel - Nieuwsberichten - 28-3-2013[/u
  [/quote]
  Het is niet alleen de BAG, maar die loopt wel het meest in de kijkerd:

  [quote]Analyse

  Per basisregistratie is één of zijn meerdere bronhouders aangewezen. Zij zijn ervoor verantwoordelijk dat de in de basisregistraties beschikbare gegevens voldoende betrouwbaar is om toe te passen door andere gebruikers. Gebruikers geven aan dat niet alle bronhouders voldoende nauwkeurig met de gegevens omgaan, waardoor basisregistraties regelmatig onvolkomenheden bevatten.

  Vooral bij de basisregistraties die door gemeenten worden bijgehouden (GBA en BAG) geldt dat de kwaliteit als ondermaats wordt ervaren. Als bronhouders de gegevens niet adequaat bijhouden, heeft dit een negatief effect op de kwaliteit van de gegevens en hiermee op de besluitvorming door de gebruikers, die van deze gegevens afhankelijk zijn.

  Gebruikers zijn van mening dat bronhouders zich onvoldoende realiseren wat de gevolgen zijn van het niet goed bijhouden van de basisregistraties.

  http://www.e-overheid.nl/images/stories/stip/130326%20nmndbwv%20eindrapport%20v1.3.pdf][u]Eindrapportage SIRA-consulting B.V. - Niet meer naar de bekende weg vragen - 26 maart 2013[/u
  [/quote]
  Anders het onderzoek naar de kwaliteit van het Handelsregister, het NHR, tegenwoordig ook een basisregistratie:

  [quote]Juistheid van de gegevens

  De juistheid van de gegevens (handelsnaam, activiteit, bezoekadres, postadres, telefoonnummer) is onderzocht door middel van telefonische interviews bij een steekproef van ongeveer 1.200 inschrijvingen. Hierbij moet worden opgemerkt dat het telefoonnummer, in tegenstelling tot de overige kenmerken, geen authentiek gegeven is. De inschrijvingen in deze steekproef zijn gelijk verdeeld naar branche, grootteklasse en regio.

  Uit dit onderdeel komt naar voren dat de vermeldingen van de handelsnaam, activiteit, bezoekadres en postadres in ongeveer 97% van de gevallen juist, dan wel aannemelijk zijn. De afzonderlijke percentages van de vier gegevens liggen tussen de 96% en 97% en lopen dus nauwelijks uiteen. Met 91% correcte vermeldingen volgt het telefoonnummer wel op enige afstand.

  Op het niveau van de afzonderlijke gegevens is de kwaliteit van het Handelsregister dus hoog en stabiel. Een andere invalshoek om naar de kwaliteit van de gegevens te kijken is die op het niveau van de afzonderlijke inschrijving: hoe groot is de kans dat we geen onjuistheden in het Handelsregister tegenkomen? Als we de uitkomsten op deze wijze tegen het licht houden en de eerste vier gegevens samen nemen (handelsnaam, activiteit, bezoekadres, postadres)5, komt er een genuanceerder beeld naar voren. Immers, ongeveer 89% (variërend tussen 99% in de bouw tot 78% bij de stichtingen/verenigingen) van de inschrijvingen bevat geen onjuiste vermeldingen, 10% heeft één en 1% heeft twee onjuiste vermeldingen. Dit betekent dat bij een substantieel deel, namelijk een op de negen inschrijvingen, ten minste één gegeven niet juist, dan wel niet aannemelijk is.

  http://www.e-overheid.nl/images/stories/stip/rapport%20kwaliteitsonderzoek%20handelsregister%20mei%202013.pdf][u]TNS Nipo - Kwaliteitsonderzoek Handelsregister[/u
  [/quote]
  Let op, Dit betekent dat bij een substantieel deel, namelijk een op de negen inschrijvingen, ten minste één gegeven niet juist, dan wel niet aannemelijk is …

  Dan is de kwaliteit “vrij hoog”:

  [quote]Weinig fouten in nieuw Handelsregister

  De kwaliteit van het Nieuwe Handelsregister (NHR) is vrij hoog, maar sommige branches laten steken vallen. Dat blijkt uit een onderzoek van TNS/NIPO.

  De onderzoekers stellen dat het straks aan de gebruiker zelf is om de impact van de foutmarge in te schatten en dat dit onderzoek daarbij kan helpen. Per branche verschilt bijvoorbeeld de kwaliteit nogal. Uitschieter: bij banken/verzekeraars bleken bij 3 van de 99 onderzochte bedrijven zelfs álle vier onderzochte gegevens onjuist. Tezijnertijd moet verdere kwaliteitsverbetering worden gerealiseerd door het verplichte ‘terugmelden’ van geconstateerde fouten of twijfels.

  http://www.binnenlandsbestuur.nl/digitaal/nieuws/weinig-fouten-in-nieuw-handelsregister.9042355.lynkx][u]binnenlandsbestuur.nl - Digitaal - Nieuws - 6 juni 2013[/u
  [/quote]
  Iemand schrijft daaronder:

  [quote]Reactie op dit bericht

  Door Ingmar Kim (Gegevensarchitect) op 6 juni 2013 08:04

  Helaas, dat er weinig kritisch naar het onderzoek is gekeken. Van de 2,5 miljoen bedrijfsinschrijvingen zijn 1,5 miljoen inschrijvingen niet in het onderzoek meegenomen omdat ze al niet voldeden aan onderzoekscriteria (geen telefoonnummer bekend, mobiel nummer, vereniging/stichting waar geen telefoonnummer was meegeleverd, enz).

  Van de resterende miljoen inschrijvingen zijn er 1000 geselecteerd voor het onderzoek. Uit dat onderzoek komt een betrouwbaarheid van 97% tot 80% (afhankelijk van de bevraging). Zelfs als je die hele kleine steekproef op die 2,5 miljoen zou projecteren, kom je op 75.000 tot 500.000 kwalitatief slechte inschrijvingen. Dat lijkt mij niet betrouwbaar.[/quote]
  Niks hoor, de “e-overheid”-website van het
  http://www.ictu.nl/][u]ICTU[/u
  , “de kwaliteit van het Handelsregister is hoog”:

  [quote]Kwaliteit Handelsregister is hoog

  05-06-13 | De kwaliteit van authentieke gegevens uit het Handelsregister is hoog.

  Dit blijkt uit een studie die TNS-NIPO heeft uitgevoerd voor het projectcluster STOUT dat opereert in opdracht van de Programmaraad Stelsel van Basisregistraties. Het onderzoek spitste zich toe op de vraag in hoeverre de informatie uit het Handelsregister overeen komt met de feitelijke werkelijkheid. Met andere woorden: hoe zit het met de juistheid van authentieke gegevens uit het Handelsregister?

  De resultaten geven aan dat handelsnamen voor 97 procent overeenkomen met de feitelijke werkelijkheid. Voor de bedrijfsactiviteit ligt het percentage juistheid op 96 procent. Voor bezoekadres en postadres zijn de percentages 98 procent respectievelijk 97 procent. Naast deze totaalpercentages is informatie beschikbaar over de juistheid per branche, grootte van de onderneming en regio in Nederland.

  http://www.e-overheid.nl/actueel/nieuwsberichten/intItem/kwaliteit-handelsregister-is-hoog/1981][u]e-overheid.nl - Actueel - Nieuwsberichten - 5-6-2013[/u
  [/quote]
  De kwaliteit is hoog, aldus ook … de Kamer van Koophandel, 1 dag later:

  [quote]Onafhankelijk onderzoek bevestigt hoge kwaliteit Handelsregister van de Kamer van Koophandel

  Als basisregistratie van alle ondernemingen en rechtspersonen is het Handelsregister van de Kamer van Koophandel essentieel voor het versterken van rechtszekerheid bij het zakendoen en het faciliteren van overheidsadministraties. Het is daarom belangrijk dat de gegevens actueel, juist en volledig zijn. Omdat onafhankelijke data over de kwaliteit ontbraken, is het Handelsregister onlangs tegen het licht gehouden door TNS NIPO. De conclusie: gemiddeld 97% van de kerngegevens in het Handelsregister is juist. De Kamer van Koophandel is blij met de bevestiging.

  http://www.kvk.nl/nieuws/2013-06-06---onafhankelijk-onderzoek-bevestigt-hoge-kwaliteit-handelsregister-van-de-kamer-van-koophandel/][u]kvk.nl - Nieuws en persberichten - 6-6-2013[/u
  [/quote]


  #148

  [size=18]Gebombardeerd postkantoor in Rotterdam[/size]

  Hoer-A, we zijn weer thuis:

  [quote]Convenant inzake postcodes: overheid en PostNL continueren samenwerking bij postcodetoekenning

  De Staat der Nederlanden en PostNL hebben besloten om de samenwerking rond het toekennen en uitgeven van postcodes te continueren. Iedereen kan vanaf nu zonder beperking gegevens uit de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) opvragen en gebruiken. Verder kunnen postcodes worden toegekend aan afzonderlijke ruimtes of gebouwen achter een gezamenlijke brievenbus.

  Basisregistraties van het ministerie van Infrastructuur en Milieu - Adressen en Gebouwen
  [/quote]
  De vraag is of we ooit nog te horen krijgen van wie de Nederlandse postcode nu eigenlijk is:

  [quote]Beëindiging juridisch geschil

  Over het leveren en gebruik van postcodes was tussen PostNL en de Staat een conflict ontstaan dat nu is opgelost. De lopende juridische geschillen komen hiermee ten einde. Zo is het ingestelde hoger beroep door PostNL / Cendris van het vonnis van 21 december 2011 (Rechtbank ’s-Gravenhage) formeel van de baan. Daarnaast is het incidentele hoger beroep van de Staat ten einde gekomen.[/quote]
  Voorlopig nog op de oude voet:

  [quote]Nieuw convenant: samenwerking tussen de gemeenten en PostNL

  De nieuwe werkwijze, zoals vastgelegd in het convenant, lijkt voorlopig veel op de huidige informele werkwijze bij de postcodetoekenning. De gemeenten kennen adressen toe aan adresseerbare objecten, conform de wet- en regelgeving BAG, en leveren deze aan PostNL. PostNL kent aan deze adressen postcodes toe en levert de postcodegegevens terug aan de gemeenten. Als PostNL een postcode heeft toegekend dan moet de gemeente die in de BAG opnemen. Kortom PostNL geeft de postcodes uit en niet de gemeenten.

  Vervolgens kunnen deze gegevens vanuit de BAG, zonder beperkingen, breed aan alle afnemers ter beschikking gesteld worden. Daarmee is een belangrijke stap gezet in de verdere realisatie van het open data beleid, waaraan het Kabinet grote waarde hecht.[/quote]
  Dokter moest PostNL even pijn doen maar daar zit nu een Donald-Duck-pleister op:

  [quote]Prolongatie van het woonplaatsbeginsel

  PostNL gaat bij de uitgifte van postcodes uit van het woonplaatsbeginsel. Het woonplaatsbeginsel is de afspraak, zoals bij de introductie van de postcode in de jaren zeventig door de overheid is bepaald, dat de postcode zal worden gebaseerd op de indeling van het land naar woonplaatsen, waarbij een woonplaats een uniek gegeven is waaraan een unieke 4-cijferige postcode moet worden toegekend.

  Hiermee hangt samen dat in bepaalde gevallen bij wijzigingen in de afbakening en/of benaming van woonplaatsen een kostenvergoeding vanwege de gemeente aan PostNL aan de orde kan zijn. De kostenvergoeding zal plaatsvinden conform de uitgangspunten die tevens in het verleden golden en genoegzaam bekend worden verondersteld.[/quote]
  Partijen hebben minimaal voor 10 jaar getekend maar genoemde “kostendoorbelasting” vanwege PostNL is daardoor allerminst veiliggesteld:

  [quote]Toekomstige ontwikkelingen

  Met uitzondering van de bovengenoemde wijzigingen wordt feitelijk de huidige (informele) werkwijze tussen de gemeenten en PostNL gecontinueerd. Echter PostNL en IenM hebben afgesproken dat onderzocht zal worden of de wijze van samenwerking gemoderniseerd kan worden. Dit zal een andere werkwijze tot gevolg kunnen hebben, waarbij het uitgangspunt is om PostNL zoveel mogelijk in een geautomatiseerd proces de postcodes toe te laten kennen.

  Bij dit project zal ook in onderling overleg worden bezien in hoeverre het hierboven beschreven woonplaatsbeginsel moet worden gehandhaafd dan wel verlaten, en een eventuele kostendoorbelasting als gevolg van het woonplaatsbeginsel in de toekomst wordt voortgezet.

  Brief I&M d.d. 19 februari 2014 aan gemeentebesturen
  [/quote]
  In de woorden van de directeur “Ruimtelijke Ontwikkeling, Afdeling Geo-Informatie” van het zegevierende departement:

    Ik wens u veel succes bij de uitvoering van de afspraken in dit convenant.

  Bovenaan zijn brief prijkt trouwens nog steeds “Den Haag” waar de overheid al een jaar of wat gehouden is aan het “'s-Gravenhage” uit de officiële BAG-Nummeraanduiding 0518200000518255 voor “Plesmanlaan 1, 2497 CD”.

  #149

  Hoi Weerman,

  Mogelijke heb jij het al een keer behandeld. Maar ken jij https://overheid.io/documentatie ook? Verkopen ze abonnementen op andermans data?

  De hartelijke groet Jan Marco


  Java grafieken voor Opendata
  #150

  Website overheid.io en dan menu-optie “Over overheid.io”:

  Overheid.io is niet van de overheid
  

  Alles wat je erover kan zeggen is al gezegd in de reacties onder een bericht bij Tweakers.net

  De koekenbakker erachter is inmiddels kennelijk een streepje omhoog gepercoleerd in “open data”-land.

  Zoek in de resten van het oude forum op “webpatser”, dat is-em, met op dat moment, wat is het eigenlijk, een Disney-monster? Dat was zijn avatar toen:

  Hoezo koekenbakker? Twitter-account van overheid.io:

  Heb je de hele #openkvk of #bag dataset
  nodig voor eigen gebruik? Je kan hem nu
  volledig downloaden. Zie
  https://overheid.io/abonnementen
  

  Tegelijkertijd heeft hij ook zijn best zitten doen op “Algemene voorwaarden” voor het gebruik van overheid.io:

  Artikel 9. Overige bepalingen
  9.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
  

  Dat was mijn bezwaar destijds tegen de werkwijze van openkvk: de Kamer van Koophandel mag geen Handelsregister-gegevens doorverkopen van inschrijvers die daar bezwaar tegen maken maar die inschrijvingen doken wel weer op in de lijsten van openkvk.

  Wat ik toen citeerde uit “CBP Richtsnoeren - Actieve openbaarmaking van persoonsgegevens”:

  Hergebruik

  Het hergebruik dat van de gegevens gemaakt wordt zal doorgaans neerkomen op een vorm van actieve openbaarmaking door de partij die de gegevens hergebruikt, met als rechtvaardigingsgrond zijn gerechtvaardigd belang (artikel 8 onder f Wbp). Daarbij mag deze nieuwe verantwoordeljke de gegevens in ieder geval niet op ruimere schaal of eenvoudiger beschikbaar maken dan het verstrekkende overheidsorgaan is toegestaan.

  De verantwoordelijkheid daarvoor ligt niet alleen bij de ontvangende partij (die zich uiteraard aan de Wbp moet houden), maar ook bij het verstrekkende overheidsorgaan: dat dient in de noodzakelijkheidstoets van artikel 8 onder e Wbp het voorgenomen hergebruik en de waarborgen waarin daarbij voorzien is nadrukkelijk mee te wegen.

  Want dat zijn het, identificerende persoonsgegevens, in de context van het Handelsregister openbaar maar in handen van derden niet meer?

  Weet niet hoe het daar mee staat maar er waren plannen om er wat aan te doen middels een aanpassing van de Handelsregisterwet. De man achter “openkvk” werd daar behoorlijk opgewonden van:

  Geachte gebruikers van OpenKvK,

  De meest prominente aanpassingen is de introductie van het voorbehouden van het recht op de databankenwet, en dit bij wet te verankeren. Dit maakt het openbare handelsregister na inwerkingtreding van de aanpassing opeens een “openbaar register” dat niet (zomaar) mag worden hergebruikt en verspreid. De reden kunt u wellicht al raden: het wordt gedaan om de financiering van de Kamer van Koophandel te waarborgen.

  link


  #151

  Hoi Weerman,

  Vroeger kon je gratis (belangrijkste KvK) info zien van bedrijven.
  Nu zie ik dat ik zou moeten bestellen: http://www.kvk.nl/producten-bestellen/
  Kan je nog ergens (bij hun site) gratis records sprokkelen bij KvK?

  De hartelijke groet Jan Marco


  #152

  Tast even in het duister waar je op doelt, bij mijn weten is daaraan niets veranderd?

  Ze hebben vorig jaar wel een eigen KvK App Handelsregister de grote wijde wereld ingestuurd:

  Korte en lange inschrijvings- en vestigingsinformatie

  Met de applicatie kunt u zoeken op bedrijfsnaam, postcode en/of plaats. U kunt daarna steeds kiezen uit de korte en lange variant voor zowel inschrijvingsinformatie als vestigingsinformatie. De eerste vijf producten zijn gratis. Daarna betaalt u voor ‘Inschrijving in het kort’ en ‘Vestiging in het kort’ € 0,99 per onderneming.

  In deze korte informatie vindt u gegevens zoals het aantal werknemers, de geregistreerde werkzaamheden, het adres van registratie en het telefoonnummer. ‘Inschrijving’ en ‘Vestiging’ zijn de uitgebreide varianten van deze informatie en kosten € 1,99 per onderneming. Hier kunt u bijvoorbeeld zien wie er tekenbevoegd is. Als u de informatie over een onderneming eenmaal gekocht heeft, kunt u die daarna altijd opnieuw raadplegen.

  Het lokkertje, “De eerste vijf producten zijn gratis”, dat is voorbij en wat opvalt dat is het verschil met hetzelfde “product” afnemen via de browser, voor “Vestiging in het kort” brengt de Kamer van Koophandel dan veel minder in rekening:

  Tarievenoverzicht Kamer van Koophandel 2015

  In het kort, per inzage online        € 0,50

  kvk.nl - Tarievenoverzicht Kamer van Koophandel 2015

  Bij bedrijfsgegevens inzien tegen betaling krijg je van zo’n aanbieder al snel meer dan je op dat moment nodig hebt:

  Aantal_werkz_pers_klasse_code, Briefaanhef_1, Briefaanhef_1, Briefaanhef_2, Briefaanhef_3,
  Briefaanhef_4, Briefaanhef_5, Briefaanhef_6, Briefaanhef_7, Faxnummer, Functiecode_1,
  Functiecode_2, Functiecode_3, Functiecode_4, Functiecode_5, Functiecode_6, Functiecode_7,
  Handelsnaam_1, Handelsnaam_2, Handelsnaam_3, Hoofd_Neven_vestiging, Huisnummer_corr_adres,
  Huisnummer_vest_adres, KVK_nummer, MS_Organisatie_code,
  Omschrijving_Aantal_werkz_pers_klasse_code, Omschrijving_Functiecode_1,
  Omschrijving_Functiecode_2, Omschrijving_Functiecode_3, Omschrijving_Functiecode_4,
  Omschrijving_Functiecode_5, Omschrijving_Functiecode_6, Omschrijving_Functiecode_7,
  Omschrijving_Rechtsvorm_code_grof, Omschrijving_sector_code, Organisatienaam, Persoon_naam_1,
  Persoon_naam_2, Persoon_naam_3, Persoon_naam_4, Persoon_naam_5, Persoon_naam_6, Persoon_naam_7,
  Postbusnummer_PSB_adres, Postcode_PSB_adres, Postcode_corr_adres, Postcode_vest_adres, 
  Provincie_code, Provincie_code_omschrijving, RSI_nummer_KVK, Rechtsvorm_code_grof,
  SBI_code, SBI_code_omschrijving, Sector_code, Sexe_code_1, Sexe_code_2, Sexe_code_3,
  Sexe_code_4, Sexe_code_5, Sexe_code_6, Sexe_code_7, Straatnaam_corr_adres,
  Straatnaam_vest_adres, TAV_1, TAV_2, TAV_3, TAV_4, TAV_5, TAV_6, TAV_7,
  Telefoonnummer, Titel_1, Titel_2, Titel_3, Titel_4, Titel_5, Titel_6, Titel_7,
  Toev_Huisnummer_corr_adres, Toev_Huisnummer_vest_adres, Vestigingsnr_KVK, Voorletters_1,
  Voorletters_2, Voorletters_3, Voorletters_4, Voorletters_5, Voorletters_6, Voorletters_7,
  Voorvoegsel_lang_1, Voorvoegsel_lang_2, Voorvoegsel_lang_3, Voorvoegsel_lang_4,
  Voorvoegsel_lang_5, Voorvoegsel_lang_6, Voorvoegsel_lang_7, Website,
  Woonplaaats_PSB_adres, Woonplaats_corr_adres, Woonplaats_vest_adres
  

  Afhankelijk van hoeveel je wel wil weten is zomaar even alleen de basisgegevens van een bedrijf opvragen minder eenvoudig, sprokkelen is dan inderdaad het goede woord.

  De proef op de som nemen met het “moederbedrijf” van het eerdergenoemde “Overheid.io”, “Downsized”?

  Te beginnen bij de Kamer van Koophandel zelf en wel op de ouderwetse manier in twee stappen want dan zijn de getoonde gegevens relatief eenvoudig te knippen en plakken.

  Nu beschik je voor de onderhavige firma “Downsized” over de volgende ‘entiteiten’:

  Naam, Vestigingsadres, Vestigingsplaats, Internetadres, KvK-nummer, Vestigingsnummer,
  Soort Inschrijving
  

  Softwarematig de verkregen HTML verwerken gaat beter met hetzelfde zo opvragen.

  Meteen maar vragen om JSON is natuurlijk nog mooier. Dit is dan dezelfde informatie die de KvK intern voor het construeren van de eigen zoekpagina terugkrijgt.

  Wel in JSON-formaat maar nog weer beknopter gaat zo.

  Dit was dan opvragen bij de Kamer van Koophandel. De klacht van forumbezoeker “Skinkie”, tevens initiatiefnemer van de website “OpenKvK”, was altijd, de “KvK”-website is niet 24 uur bereikbaar …

  's Nachts dus geen toegang, daar lijkt het wel op. Wiki stelselvanbasisregistraties, Toon Karakteristieken NHR:

  Karakteristiek	 Waarde
  zoekingangen:	 KVK-nummer
  verstrekking:	 deelverzameling van de attributen; alleen actuele gegevens
  interface:	 mens-machine
  aanleiding:	 vraaggedreven (pull)
  levertijd:	 direct
  omvang:	     beperkt
  herhaling:	 eenmalig
  actualiteit:	 actueel
  beschikbaarheid: 7x16 uur
  

  Het genoemde OpenKvk heeft nog een extra gegeven voor het ingeschreven “Downsized”:

  Actief Ja
  

  Detelefoongids.nl komt met de wedervraag:

  Kon u het bedrijf bereiken? Ja | Nee
  

  En dan wel met hetzelfde 06-nummer maar met een ander adres. En met een eigen keuze voor “Rubriek”:

  Rubriek: Computersoftware
  

  Vergeet vooral niet ook de eigen website van een bedrijf waar je de gegevens van zoekt, die geeft in dit geval voor “Downsized” aanvullend nog:

  e-mailadres, mobiel nummer, btw-nummer 
  

  Gek genoeg staat in het voorbeeld van hoe je zoiets via de ‘API’ van “Overheid.io” moet opvragen ook nog dat andere - het oude? - adres voor de firma “Downsized”.

  Verder blijkt uit die informatie dat de uitbater er - net als de man achter “OpenKvK” destijds - de kantjes van afloopt, hij laat namelijk de voorloopnullen weg uit het vestigingsnummer van het Handelsregister. In plaats van 000027825442 te retourneren lijkt de voorbeeld-zoekopdracht alleen met 27825442 terug te komen.

  Of dat bij opvragen inderdaad zo is valt niet te controleren als je bij hem nog geen abonnement genomen hebt:

  {"error":"Geen geldige API key of je email adres is niet gevalideerd.
  Meer informatie is te vinden op https:\/\/overheid.io\/documentatie"}
  

  Sowieso zijn zijn ambities niet gering:

  Prijzen zijn exclusief BTW. Op dit moment worden alleen iDEAL betalingen ondersteund.
  Is het grootste abonnement al te klein of wil je een eigen node in ons cluster?
  Mail ons over de mogelijkheden. 
  

  Curieuze mix van “je” en “ons” want met verder zoeken maar nu bij opencompagnies.nl kunnen we de reeds verworven bedrijfsgegevens voor “Downsized” - de naam zegt het al - aanvullen met:

  Rechtsvorm	Eenmanszaak
  

  En vanaf wanneer dateert de inschrijving:

  Oprichting	1 augustus 2013
  

  Bij Graydon kan je zonder kosten al het bovenstaande in één keer laten komen aangevuld met:

  Sector, SBI-Code, Aantal werkzame personen, Algemeen Directeur
  

  Drimble komt voor de vestiging van “Downsized” nog met:

  Buurt:  Meerzicht-West 
  Wijk:   Meerzicht 
  Gemeente: Gemeente Zoetermeer 
  

  CompanyInfo:

  Organisatie:	Ontwerp en realisatie van internet ideeën. 
  

  Webservices.nl heeft een gecombineerde adres-controle en bedrijven-lookup in haar eigen webformulier opgenomen om zo haar diensten aan aspirant-klanten te demonstreren.

  Maar in dit geval blijft ‘“business”:{}’ leeg:

  Bedrijfscheck Handelsregister
   • Helaas, geen bedrijven
    gevonden op dit adres.
  

  In zo’n geval is dat misschien omdat:

  De door Graydon gemeten bedrijfsactiviteit is lager dan gemiddeld
  

  Want Graydon of bijvoorbeeld CreditSafe vertellen je graag - maar eerst moet jij zelf betalen - of en in welke mate je risico loopt als je zaken gaat doen met deze of gene onderneming.


  #153

  Hoi Weerman,

  Tast even in het duister waar je op doelt, bij mijn weten is daaraan niets veranderd?

  Je hebt gelijk. Heb niet goed genoeg gekeken. Kijken en zien is m.i. iets anders…

  Mijn idee is om de KvK-nummers bij de Subscriber-records te gaan “sprokkelen”.

  Als ‘paraplu-programma’ probeer ik Ultimate++ te gebruiken. Met een TOR-verbinding naar KvK en met Wget de informatie weer ophalen en in een C++ programma de opgehaalde data weer parsen en daarna in MySQL opslaan. Je moet beetje random op subscriber gaan zoeken. Normaal surf gedrag simuleren. Een TOR-verbinding heeft bepaalde levensduur. Daarna komt weer een “nieuw persoon” bij KvK aan. Mogelijk kan je ook met meerdere TOR-verbindingen parallel naast elkaar opzetten. Dus niet strak na elkaar, maar met Poision-verdeling gaan aanbieden. Gaat het nog sneller. :grinning:

  De hartelijke groet Jan Marco


  #154

  Hoi Weerman,

  Vandaag zat iemand van https://jumba.nl/ bij Harry Mens bij Business Class. Een van de partners is openkadaster.

  Ik ga nog uitzoeken hoe open. “openkadaster” wel is.

  De hartelijke groet Jan Marco


  #155

  Nee man, je moet niet alles geloven. Die opzetjes van zowel Mens als die mensen achter Jumba zijn wel zo simpel dat zoiets bedenken eigenlijk onder kinderarbeid zou moeten vallen.

  In het spel zitten gemerkte kaarten, Wikipedia:

  Business Class (televisieprogramma)

  Voor een bepaald bedrag kan een ondernemer zich een plaats verschaffen in het programma of een reclameblok. Niet alle deelnemers hoeven te betalen. Het starttarief bedraagt meestal €15.000, bij aanschaf van meerdere uitzendingen geldt een korting.

  Met de koper van het interview wordt afgestemd welke vragen worden gesteld. Zo wordt naar de kijker de indruk gewekt dat er sprake is van een onafhankelijk interview, terwijl de koper lastige vragen kan vermijden.

  Harry Mens financiert zelf de uitzending, hij koopt de zendtijd in bij RTL 7.

  Uitgeprobeerd:

  VARA zet Harry Mens te kakken in eigen programma

  Business Class-presentator Harry Mens is flink in de maling genomen door een nieuw VARA-programma. De omroep kocht via TV-productiebedrijf CCCP voor een bedrag van 14.500 euro een item in het zondagse praatprogramma Business Class. In het item werd een nep-product aangeprezen. Mens stonk erin.

  Volkskrant - Cultuur en Leven - 26 augustus 2011

  Opgeteld:

  Harry Mens casht in 2013 bijna €500.000 met tv-programma Business Class

  De post reserve onverdeeld resultaat stijgt in 2013 met €465.836, geen slecht resultaat. Een seizoen Businessclass bestaat uit ongeveer 40 uitzendingen, waardoor Mens per aflevering meer dan €10.000 winst maakt.

  Quote - 23 februari 2015


  Website jumba.nl en dan menu-optie “Over Jumba”:

  Jumba is het eerste echte sociale woningplatform.

  De antecedenten lijken eerder op het tegendeel te wijzen. De twee bedrijven die in het Business Class-item langs de neus weg als “partners” aangeduid worden zijn in het echt eigenaar van dat Jumba:

  Jumba - het eerste volledig transparante woningplatform van Nederland

  Dé nieuwe woningsite van Nederland. Gezamenlijke ontwikkeling tussen Kadasterdata.nl en Newest Industry. Op Jumba staan alle woningen van Nederland met de Jumba Waarde. Jumba is het eerste sociale platform rondom wonen van Nederland.

  Geen “Openkadaster” want dat bestaat niet maar Kadasterdata.nl dus, “een concept” ontwikkeld door “Pect BV” op hetzelfde vestigingsadres als dat van Jumba.nl:

  Pect is de specialist in massale dataontsluiting middels SMS en onlineproducten. Met een klein team specialisten werken wij hard aan verdere ontwikkeling en uitbreiding van onze productportofolio.

  Op de webpagina’s https://jumba.nl/team en http://newestindustry.nl/team staan er van de respectievelijk 9 en 8 teamleden in totaal steeds 6 met dezelfde foto.

  Van de twee oprichters van Jumba is een van hen daarnaast dus volgens LinkedIn ‘Founder at Newest Industry’ en ook goed voor:

  Schreef in een vakblad:

  Verdiepend

  Betalen voor klantdata

  Het einde van de privacy discussie

  Als het aan mij ligt zetten we met zijn allen de schouders eronder en zetten we deze nieuwe economie in gang. In de ideale wereld krijgt de klant informatie en diensten aangeboden op een overzichtelijke en gebruiksvriendelijke manier – op een moment dat het hem schikt – en blijven persoonlijke gegevens altijd eigendom van de persoon zelf.

  VVP - Vakblad voor financieel adviseurs (Nijgh) - 18 maart 2014

  Betalen voor klantdata, hoe sociaal zal “het eerste echte sociale woningplatform” Jumba dan wel niet worden:

  Vastleggen en verwerking van gegevens

  In het kader van de dienstverlening op de website en voor het uitvoeren van de overeenkomst tot levering van informatie over opstallen en/of onroerende zaken worden persoonsgegevens vastgelegd.

  Jumba legt de persoonsgegevens voorts vast om informatie toe te sturen over de activiteiten van Jumba, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van nieuwe bijgewerkte gegevens en adverteerders die producten of diensten aanbieden die u van pas kunnen komen bij koop/verkoop of beheer van opstallen en onroerende zaken.

  Jumba als “platform voor de woningzoekende” dus:

  Wij zijn transparant en onafhankelijk en staan voor de zelfredzaamheid van de consument.

  De andere ‘founder’ van Jumba, Perry Schoots - ‘Entrepreneur’ zegt het bij LinkedIn - doet daar kennelijk alles voor:

  Kadaster staakt datalevering aan Kadasterdata.nl

  PECT BV is een partij die data bij het Kadaster inkoopt en in een iets andere vorm weer verkoopt. In reclamefilmpjes die bij RTL4, RTL7, SBS en Veronica zijn uitgezonden, wordt de huisstijl van het Kadaster nagebootst, net als op de website van de partij. Omdat PECT BV - zonder toestemming - het logo van het Kadaster gebruikt, wordt de indruk gewekt dat het Kadaster de afzender (en dus de verkoper) is van een product als kadasterdata.nl.

  En wordt mogelijk een geduchte concurrent voor die gozer van “Overheid.io” uit de vorige posting:

  Pect is de specialist in massale dataontsluiting

  RDWdata.nl

  Naast Kadaster- en KVK-data biedt Pect B.V. ook data voor voertuigen geregistreerd bij het RDW.

  KVKdata.nl (in ontwerp)

  Het doel van Pect B.V. met KVK data is om alle informatie over Nederlandse bedrijven laagdrempelig inzichtelijk te maken.

  Pect B.V.- Projecten


  #156

  Hoi Weerman,

  Businessmodel is best belangrijk. Ik weet dat vele (grote) projecten/bedrijven daar een probleem mee hebben. Ik denk altijd in kansen, kunnen wij daar iets in betekenen?

  Normaliter zie je hele industrie van opleidingbedrijven (computer cursus, excel, word, etc), echter heb nu het gevoel dat Google daar geen vertrouwen meer in heeft en zelf het gaat opzetten.

  Ook zouden investeerders zich zorgen maken over een verdienmodel van Snapchat. Hoewel de dienst populair is, heeft het momenteel weinig manieren om geld te verdienen.

  Harry Mens:

  De omroep kocht via TV-productiebedrijf CCCP voor een bedrag van 14.500 euro een item in het zondagse praatprogramma Business Class. In het item werd een nep-product aangeprezen. Mens stonk erin.

  Jeroen Paul krijgt veel geld uit de publieke ruif. Daarnaast heeft hij misschien wel redactie van 30 man ook gefinancierd uit publieke gelden. Bij Jeroen Paul komen ook gasten/presentatoren langs om hun programma te promoten.

  Harry Mens is m.i. redelijk open over wat hij doet. In zijn verdienmodel past denk ik geen 30 man redactie, dus zal hij ‘acteurs’ er niet zo gauw er uit halen.

  In verleden hebben oplichters (golden sun ressort o.i.d.) ook reclame bij hem gemaakt. Ik vond dat (moreel) gezien geen goede zaak.

  Blijkbaar worden niet succesvolle crowdfunding projecten als meest succesvolle kickstartergadgets crowdfunding projecten gezien.

  De hartelijke groet Jan Marco


  #157

  JM, die link voor de bron van dit bericht, jij komt daar vaker, nu.nl:

  Powered by s a n o m a
  

  Noopt ons tot iets van een a n a l y s e denk ik wel.

  Nog iemand die twijfelt:

  Minister Kamp in Eindhoven: ‘Onderwijs loopt stevig achter’

  Het basis- en voortgezetonderwijs in Nederland ‘loopt stevig achter’ om leerlingen internetvaardigheden aan te leren. Dat zei minister Henk Kamp (economische zaken, VVD) maandag in Eindhoven.

  Kamp sprak in Eindhoven honderden zzp’ers en mkb’ers toe die op het VDMA-terrein bijeen zijn gekomen voor een bijspijkercursus van Google. In de Digitale Werkplaats trekt de zoekmachine door het land om uiteindelijk 30.000 ondernemers te helpen hun bedrijven te laten groeien met behulp van internet. Maandag en dinsdag zijn er ongeveer duizend ondernemers in Eindhoven die belangstelling hiervoor hebben.

  Tekort

  Minister Kamp haalde aan dat Nederland 625.000 werklozen telt en ongeveer 10.000 gekwalificeerde mensen tekort komt in de ICT. “We moeten over meer mensen gaan beschikken die internetvaardigheden beheersen en kunnen toepassen.”

  Mismatch

  Volgens de bewindsman loopt het onderwijs in Nederland stevig achter om deze ‘mismatch’ te herstellen. “Veel leerkrachten beschikken niet over de juiste skills om leerlingen kennis over programmeren en omgaan met software bij te brengen en die kennis vervolgens om te zetten in producten. Dat moeten we veranderen.”

  Oplossing

  Met oplossingen kwam de minister niet. Hij wijst op programma’s die ook de overheid initieert om ondernemers de kans te geven de achterstand in te lopen. Hij wijst op een platform waarop ondernemers op gang worden geholpen met online adverteren. Volgens Kamp hebben zich daarvoor 12.000 ondernemers ingeschreven.

  Eindhovens Dagblad - Economie - 16 november 2015

  Daarom dus bij voorkeur twee dagen lang naar een “Digitale Werkplaats”:

  Google start campagne ‘Digitale Werkplaats’ voor het MKB

  Nederlandse ondernemers staan wereldwijd bekend als goede starters, maar als het gaat om groei blijven we achter ten opzichte van andere Europese landen. Google wil ondernemers die willen groeien ondersteunen door het gratis aanbieden van kennis.

  Google benadrukt dat het niet gaat om een fysieke werkplaats.

  Deelname is gratis:

  Aan- en afmelden

  Aanmelding op dit moment niet mogelijk.

  Wat je misloopt:

  Tijdens uw dagdeel bent u in de gelegenheid om drie van de vijf modules te volgen:

  1. Hoe vergroot u uw naamsbekendheid?
  2. Hoe vergroot u de online zichtbaarheid van uw onderneming?
  3. Haalt u alles uit uw website? Meten is weten!
  4. Groei financieren. Hoe werkt dat?
  5. De voordelen van online samenwerken

  18:00 - 18:30 Borrel en mogelijkheid tot netwerken

  Google - Digitale Werkplaats - Workshops

  Media-aandacht orkestreren:

  Digitale Werkplaats: investeren in de online groei van Nederlandse bedrijven

  Drie van hen die we in Eindhoven hebben ontmoet, zijn het echtpaar Henk Jan en Irene Bruil, dat Nederland wil veroveren met hun nieuwe soep- en saladebar PIT, Wendy Govers van Trimsalon Pet’s Choice, die haar ‘klantenbestand’ van honden en katten zag groeien van 20 tot ruim 500, en Marie-Louise Holl van Holl Klompen, wiens 40 jaar jonge bedrijf “Made in Holland” souvenirs levert aan klanten in alle delen van de wereld dankzij de enorme reikwijdte van het web.

  Google - Het Google productblog - Nieuws over Google in Nederland - maandag 16 november 2015

  Het gratis bijbrengen van online-vaardigheden heeft zijn keerzijde:

  Verslaafd aan sociale media

  Een op de zes Nederlandse ondernemers zegt verslaafd te zijn aan sociale media en zit elke dag vijf uur of langer actief op sociale media. Vooral middenstanders zitten meer tijd op WhatsApp, Instagram en Facebook dan goed voor ze is blijkt uit onderzoek van het CBS, hetgeen negatief kan uitwerken op prestaties, concentratievermogen en nachtrust. Zo zouden we ze kunnen verbieden hun telefoon mee naar hun slaapkamer te nemen?

  Jan Marco, de “R” is weer in de maand dus eventjes er tussen gesmokkeld om jouw media-weerstand wat te vergroten. Nujij, was het laatste citaat echt of verzonnen?

  Klopt, en ik ben niet de enige die maar wat verzint. Eerst wat ‘couleur locale’:

  Locatie

  Het Van der Meulen Ansems (VDMA)-terrein ligt op een centrale plek in Eindhoven, op twee minuten lopen van het station en het centrum. Het verleden van de locatie is nog nadrukkelijk aanwezig. In de garage zijn de stalen pilaren, het originele spant en een rollerbank nog intact. De hoop is dat de hal bewaard blijft als industrieel monument en in de toekomst een bestemming krijgt die de Eindhovense kernwaarden technologie, design en kennis in de binnenstad beleefbaar maakt.

  Google - Digitale Werkplaats - Locatie

  Iemand anders uit Eindhoven die ook in de zaal zat schrijft:

  Minister Kamp opent eerste Digitale Werkplaats van Google

  ICT is niet te negeren, door niemand.” Kamp sloot af met een verwijzing naar Google-oprichter Larry Page en Sergei Brin: “Ik hoop dat er hier nu veel ondernemers in de zaal zitten die zich door hen willen laten inspireren. Ook zij zijn met niets begonnen, in een garage die kleiner was dan deze. Als wij het ook zo doen, kunnen we voor werk en welvaart zorgen en profiteert uiteindelijk de hele samenleving.”

  e52.nl is een uitgave van Media 52 B.V.
  © 2015 Media 52 B.V.

  Uit de op de website van de Rijksoverheid gepubliceerde tekst:

  Toespraak van minister Kamp (EZ) bij bij de aftrap van de Google-campagne ‘De Digitale Werkplaats’ op 16 november 2015 in Eindhoven.

  Dames en heren,

  Zo begonnen Larry Page en Sergey Brin, - 2 studenten van de Stanford University - in 1996 met Google. 10 jaar later was hun bedrijf het sterkste merk van de wereld.

  Rijksoverheid.nl > Home > Regering > Inhoud > Bewindspersonen > Henk Kamp > Documenten

  Heeft u een paar minuten om ons te helpen Rijksoverheid.nl te verbeteren? Ja, ik beantwoord de vragen. Nee, bedankt.

  Kamp was ook in Groningen vanwege het nieuwe Eemshaven-datacenter van Google en warempel:

  Google leert kinderen rondom datacentrum programmeren

  EEMSHAVEN – Tijdens het openingsdiner van de Holland WebWeek Groningen heeft Google woensdag bekend gemaakt dit jaar te starten start met twee onderwijsprogramma’s in Groningen.

  Zo biedt Google in samenwerking met de Pedagogische Academie van de Hanze Hogeschool Groningen en Groningen Programmeert op 20 basisscholen in noordoost Groningen programmeerlessen aan. Ook gaat Google op de ROC’s Noorderpoort en Alfa-college twintig uur aan gastlessen aanbieden.

  Eemsbode - Nieuws - 17-9-2015

  Sympathiek. Maar klopt het? Anders één streepje minder sympathiek:

  Studenten krijgen les van Google

  GRONINGEN - Medewerkers van Google geven binnenkort les aan leerlingen van het Alfa-college en Noorderpoort.

  De jongeren krijgen les over het werken in een datacentrum in de breedste zin van het woord. Dat betekent dat niet alleen ICT-studenten worden geschoold, maar ook beveiligers en studenten koude- en elektrotechniek.

  "Google is niet alleen high-tech”, zegt Wim van de Pol, bestuurder van Noorderpoort. "Bij een datacentrum komt meer kijken. Zo hebben ze ook onderhoudsmonteurs van koelsystemen en kantinepersoneel nodig.”

  Binnenkort worden eerst de docenten van beide scholen bijgepraat, in november beginnen de zogeheten masterclasses voor de leerlingen. Google heeft in de Eemshaven een terrein van 50 hectare gekocht waar een datacentrum vol met servers wordt gebouwd. Het centrum moet volgend jaar klaar zijn en aan 150 mensen werk verschaffen.

  Dagblad van het Noorden - Nieuws - 26 oktober 2015

  Zelf de lessen geven of alleen bijpraten? Anders twee streepjes minde sympathiek:

  Google gaat Groningse kinderen leren programmeren

  Het gaat om een lesprogramma dat wordt opgezet samen met de Pedagogische Academie van de Hanzehogeschool Groningen en Groningen Programmeert, dat op 20 basisscholen zal worden gegeven.

  Het lesprogramma bestaat uit vijf lessen van twee uur, die door studenten zullen worden verzorgd. Daarnaast gaat Google ook gastlessen geven op twee Groningse ROC’s: Noorderpoort en Alfa-college, als investering in de eigen toekomst.

  De programmeerlessen worden opgezet samen met de Pedagogische Academie en Groningen Programmeert. Met hulp van speciaal getrainde student-assistenten krijgen kinderen op twintig scholen vijf lessen van twee uur als basisintroductie.

  De gastlessen op ROC’s zijn voor Google het begin van een mogelijk langere samenwerking. Rulmont: ‘We beginnen dit jaar met het aanbieden van enkele Engelse lessen en lessen Linux. Maar we hopen meer met Noorderpoort en Alfa-college te kunnen gaan doen. Op ROC’s worden de vakmensen van de toekomst getraind. Deze mensen gaan we in ons datacentrum hard nodig hebben.’

  Numrush.nl - Hot: Google - 17 september 2015

  Geïllustreerd met een vrij grote dus bladvullende maar vertederende foto:

  Niet daar maar pas elders via Google’s eigen ‘Search by image’ toe te schrijven aan:

  Photo Credit: Ollyy via Shutterstock.com

  En men besluit met:

  De lessen zijn een mooi voorbeeld van de impuls die Noord-Groningen krijgt als gevolg van de komst van Google’s datacentrum.

  Wel bijna maar nog niet Google’s eigen persbericht:

  Google leert kinderen rondom datacentrum Eemshaven programmeren

  Thomas Rulmont, manager bij Google en verbonden aan het datacenter dat Google bouwt in de Eemshaven: ‘Als alles volgens planning verloopt, kunnen we ons datacentrum volgend jaar openen. Toch vinden we het belangrijk om nu al te beginnen met het zijn van een goede buur. Het enthousiast maken van de jeugd voor programmeren is iets dat past bij Google, en levert inwoners ook vaardigheden op die aansluiten bij deze digitale tijd.’

  Gepost door Mark Jansen, hoofd communicatie Google Nederland

  Google - Het Google productblog - Nieuws over Google in Nederland - donderdag 17 september 2015

  Toch vinden we het belangrijk om nu al te beginnen met het zijn van een goede buur - met audio:

  Hanzehogeschool: ‘Google wil een goede buur zijn’

  Google gaat basisschoolkinderen in het Eemsmondgebied vanaf volgende maand les geven in programmeren. Het gaat om twintig scholen die in de buurt staan van het datacentrum van Google, dat op dit moment gebouwd wordt in de Eemshaven. Het internetbedrijf geeft de lessen samen met de Hanzehogeschool. Grietha de Boer van de Hanzehogeschool vertelt wat Google precies de kinderen wil bijbrengen.

  RTV Noord - Google geeft Groningse basisschoolkinderen computerles - 7-9-2015

  Degene die het eigenlijke werk doet - ik neem aan een zij - weer in een andere hoedanigheid:

  Vijf keer per week twee uur

  De kinderen beginnen na de herfstvakantie en krijgen vijf keer twee uur per week les. Dat is niet zoveel, erkent Grietha de Boer van Bètapunt Noord die de cursussen regelt. “Maar je moet ergens beginnen en we monitoren hoe het loopt. Of leerlingen en leerkrachten enthousiast zijn, wat ze leren, wat beter kan en hoe we het voort kunnen zetten.”

  De enthousiaste jongens en meisjes vallen na afloop in ieder geval niet in een diep gat, want er is al een vervolg. Ze kunnen door gaan met hun lessen in zogeheten Code Clubs op Het Hogeland College in Uithuizen en Noorderpoort Maritiem in Delfzijl. Die stellen wekelijks cursusruimte en snelle computers beschikbaar.

  Bètapunt Noord - bron DvhN - 17 september 2015

  Een goede buurman. De andere buren - boeren - kunnen dan eventueel minder beregenen - met video:

  Dreigend tekort aan zoet water door Google

  Het nieuwe datacenter dat Google bouwt in de Eemshaven gebruikt straks zoveel koelwater dat een tekort aan zoet water kan ontstaan. Dat kan in de zomer tot problemen leiden, zegt waterschp Hunze en Aa’s.

  Meer vraag, zelfde aanbod

  's Winters is er genoeg water, maar in de zomer moet er veel water uit het IJsselmeer worden gehaald. Per jaar wordt honderd miljoen kuub naar Groningen gepompt om het water op peil te houden en om verzilting langs de kust tegen te gaan. ‘Het aanbod uit het IJsselmeer wordt niet groter, en als er dan een extra groter watervrager bij komt hebben we een probleem’, zegt Jan den Besten van het waterschap.

  Google heeft erg veel water nodig om het datacenter te koelen. Daarvoor wordt een leiding tussen de Eemshaven en het Eemskanaal aangelegd.

  Oplossing

  In piekperioden kan een tekort ontstaan. Google kan tijdelijk overschakelen op leidingwater. Daarnaast kan er een beregeningsverbod voor boeren worden ingesteld. Maar zowel het waterschap als de provincie vinden dat er een permanente oplossing moet komen.

  Zeesluizen

  Beiden willen daarom dat gekeken wordt naar het ‘zoutwater-lek’ in Delfzijl. Via de zeelsluizen daar komt veel zout water het systeem binnen. Er is veel zoet water voor nodig om dat zout weg te spoelen. Als de sluizen worden verbeterd is hier veel winst te halen.

  Overleg

  ‘Misschien kan de geplande aanpak van de zeesluizen naar voren worden gehaald’, zegt Peter de Vries van de provincie Groningen. Beide partijen willen met Rijkswaterstaat om tafel om te kijken wat de mogelijkheden zijn.

  RTV Noord - Nieuws - vrijdag 25 september 2015


  #158

  Hoi Weerman,

  Je hebt erg mooi uitgezocht hoe het zit :smile:

  Het nieuwe datacenter dat Google bouwt in de Eemshaven gebruikt straks zoveel koelwater dat een tekort aan zoet water kan ontstaan. Dat kan in de zomer tot problemen leiden, zegt waterschp Hunze en Aa’s.

  Ik vind vreemd dat ze zoveel water gebruiken. Normaliter wordt bij een datacenter de temperatuur niet gekoeld. men gebruikt koude en warme luchtstromen. Mensen moeten soms in de omgeving van 30 graden werken. Schoonmaker vinden niet prettig, maar hebben wel werk. Alleen op erg warme dagen wordt de water koeling gebruikt. (paar dagen per jaar).

  De energie die Google gebruikt komt m.i. ook uit een kolencentrale. Lijkt mij niet erg duurzaam/groen.

  De hartelijke groet Jan Marco


  #159

  [quote=“alkema_jm, post:158, topic:239”]
  Ik vind vreemd dat ze zoveel water gebruiken. Normaliter wordt bij een datacenter de temperatuur niet gekoeld. men gebruikt koude en warme luchtstromen. […] Alleen op erg warme dagen wordt de water koeling gebruikt. (paar dagen per jaar).[/quote]

  JM, wat als wij ons even snel inlezen om ons vervolgens als expert koeltechniek te gaan vestigen in Noordoost Groningen?

  Zo moeilijk is het niet - piep met de muis:

  Where In The World Is Your Next Data Center? What About Free Cooling?

  Average temperature is also very important to keep in mind when choosing where to construct a new data center, as it can greatly influence utility costs. Power accounts for an estimaed 50% of data center operation costs, which is why many operators choose temperate environments that won’t add to the heat generated by servers. In a milder climate, operators can also take advantage of “free cooling,” such as open-air cooling, to further cut cooling costs.

  Blijkt dat je inderdaad zo te werk gaat:

  Waarom Google en Groningen zoveel van elkaar houden

  Google en Groningen delen een lange geschiedenis. Tien jaar geleden vestigde het technologiebedrijf een van zijn eerste datacentra buiten de VS in een buitenwijk van de stad Groningen. Later volgde een groter datacentrum in de Eemshaven. En nu kiest Google voor een nog groter datacentrum, in hetzelfde gebied.

  Ook het klimaat in Noord-Nederland is belangrijk. Onze datacentra maken gebruik van een techniek die verdampingskoeling heet. Dat is een heel efficiënte manier om computers te koelen met water, maar hij werkt het best in milde klimaten als dat van Groningen.

  Jan Marco, hier jouw eerste ‘takeaway’ in dit ook voor jou nieuwe kennisveld:

  We chose a water-based cooling system for our data centers since water can hold more heat than air.

  Niet de enige overweging:

  Google to build gigantic “120-megawatt” data center in the Netherlands

  Google already has three major European data centers of its own: in Hamina, Finland; St. Ghislain, Belgium; and Dublin, Ireland. The need to build out capacity in Europe comes not only from requirements for low latency from Google’s streaming media services, but also from unease — particularly among enterprise customers — over using services that are based in the U.S., due to the revelations of NSA whistleblower Edward Snowden.

  Het deel van het datacenter dat op dit moment gebouwd wordt is trouwens nog maar de “eerste fase”:

  Hoe zit het met de cijfers?

  In de eerste fase wordt ongeveer een derde van het totale oppervlak bebouwd. Tot 2017 wordt die eerste fase uitgewerkt. Beslissingen over verdere uitbreidingen worden de komende jaren verwacht. De eerste fase kost 600 miljoen euro en levert aan 150 mensen direct werk. Tijdens de bouw zullen er in de piekfase duizend man aan het werk zijn, ook vanuit het buitenland.

  Het terrein beslaat ongeveer 40 hectare. Wanneer alles is volgebouwd, zal de totale investering naar verwachting de 1 miljard ver te boven gaan en zullen er ongeveer 400 mensen werken.

  Op tal van websites wordt ook duidelijk uitgelegd welke koeltechnieken in gebruik zijn, onder andere in deze publicatie van de overheid. De methode die in Eemshaven toegepast zal worden:

  Omschrijving:

  Bouwen datacenter voor Google a.d. Oostpolder 4 in Eemshaven Zuidoost. Duurzaam project vanwege o.a. LED-verlichting / adiabatische koeling (koeling d.m.v. verdamping) / vraaggestuurde ventilatie. Deerns UK opereert namens Google. ISG is hoofdaannemer. Ooms is civieltechnisch aannemer.

  Alvast om te onthouden, het leeuwendeel van het energieverbruik in tweeën splitsen als volgt:

  Niet Apple, maar Google met datacenter naar Groningen

  OMT-er BOK dook een verleende vergunning van de provincie Groningen op. Daaruit blijkt dat het datacentrum ‘voor dataopslag en -hosting’ een monsterlijke 1,8 GWh aan elektriciteit nodig zal hebben, waarvan 960 GWh door servers en 880 GWH voor de koeling gebruikt zal worden. Overigens is de naam ‘Apple’ nergens te vinden in deze stukken. De aanvraag is gedaan door ingenieursbureau Deerns.

  In de verleende “Omgevingsvergunning” wordt het verwachte waterverbruik eveneens opgesplitst, in koffiezetten plus wc doortrekken en koeling:

  4.16 Waterverbruik

  Binnen de inrichting van wordt naar schatting op jaarbasis 4.400 m3 leidingwater gebruikt voor huishoudelijke en sanitaire doeleinden. Voor suppletie van de koeltorens wordt op per uur naar schatting 73,9 m3 leidingwater ingezet.

  Bij het verlenen van die vergunning doen ze nog wat wazig over die enorme hoeveelheid water - zou zelfs uit alleen leidingwater kunnen bestaan - maar Google zegt, maak je geen zorgen:

  Eemshaven, Nederland

  Voor het nieuwe Nederlandse datacenter maken we gebruik van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van elektrische en koelingstechnologie. Het datacenter wordt gekoeld met natuurlijke en aanwezige bronnen zoals koele lucht en grijs water (huishoudelijk afvalwater) om onze servers koel te houden. Onze datacenters gebruiken 50 procent minder energie dan gemiddeld en we willen voor deze nieuwe faciliteit duurzame energie gebruiken.

  Grijs water:

  Samen met Groningen Seaports

  Voor de levering van water aan grootverbruikers in het noorden van Nederland, heeft Waterbedrijf Groningen samen met Evides Industriewater North Water opgericht. North Water levert verschillende soorten industriewater, bijvoorbeeld proceswater, koelwater, spoelwater, demiwater en bluswater.

  Met de komst van Google en mogelijk andere datacenters naar de Eemshaven ziet north Water kans om tot een duurzame watervoorziening te komen, waarbij er voor de industrie een tweede hoofdinfrastructuur voor water komt naast de bestaande infrastructuur voor drinkwater.

  In concreto: om water uit het Eemskanaal naar de Eemshaven te transporteren en het daar op maat te zuiveren voor de afnemers en te leveren. Zo wordt drinkwater niet grootschalig ingezet voor activiteiten die ook gebruik kunnen maken van industriewater op maat.

  En het begint ons nu wel te dagen? Vanwege dat verdampen kan je letterlijk van een ‘cloud’ spreken:

  Role of Cooling Towers

  Why worry so much about water? The move to cloud computing is concentrating enormous computing power in mega-data centers containing hundreds of thousands of servers. All the heat from those servers is managed through cooling towers, where hot waste water from the data center is cooled, with the heat being removed through evaporation. Most of the water that remains is returned to the data center cooling system, while some is drained out of the system to remove any sediment, a process known as blowdown.

  Al dat water uit het nabij gelegen kanaal aanzuigen zoals Google dat in Groningen van plan is doen ze ook al in België.

  Waarom het geen zeewater kan zijn zoals wel in Finland - dat kunnen wij als aspirant-koeldeskundigen natuurlijk nog niet bevatten maar waarschijnlijk is het extra onderhoud van de warmtewisselaars vanwege het agressieve zoute water op dit moment nog een hachelijke onderneming.

  Al houden zij zich van de domme:

  We use the natural cooling power of sea water.

  Evaporating water isn’t the only way to free cool. Our facility in Hamina, Finland uses sea water to cool without chillers. We chose this location for its cold climate and its location on the Gulf of Finland. The cooling system we designed pumps cold water from the sea to the facility, transfers heat from our operations to the sea water through a heat exchanger, and then cools this water before returning it to the gulf. Because this approach provides all of our needed cooling year round, we haven’t had to install any mechanical chillers at all.

  Sowieso is dat rondgepomp van water zo dicht bij de rekken ook niet iets wat jij direct associeert met elektronische apparatuur en de stroomvoorziening daarvan:

  How Google Cools Its Armada of Servers

  If you’re one of those data center managers who worries about having water in close proximity to the IT equipment, what you’re about to read might make you nervous.

  In Google’s data centers, the entire room serves as the cold aisle. There’s a raised floor, but no perforated tiles. All the cooling magic happens in enclosed hot aisles, framed on either side by rows of racks. Cooling coils using chilled water serve as the “ceiling” for these hot aisles, which also house large stainless-steel pipes that carry water to and from cooling towers housed in the building’s equipment yard.

  Following the Airflow

  Here’s how the airflow works: The temperature in the data center is maintained at 80 degrees, somewhat warmer than in most data centers. That 80-degree air enters the server, inlet and passes across the components, becoming warmer as it removes the heat. Fans in the rear of the chassis guide the air into an enclosed hot aisle, which reaches 120 degrees as hot air enters from rows of racks on either side.

  As the hot air rises to the top of the chamber, it passes through the cooling coil and is cooled to room temperature, and then exhausted through the top of the enclosure. The flexible piping connects to the cooling coil at the top of the hot aisle and descends through an opening in the floor and runs under the raised floor.

  Hier vindt iemand die er kennelijk veel meer vanaf weet dan wij dat Facebook het koelingsprobleem nog beter aanpakt maar hij heeft wel de overbekende aquarium-groene foto van Google’s oplossing:

  We can see [how] the water is brought up from below the floor in the hot aisle using steel braided flexible chilled water hoses.

  En herhaalt nog eens:

  One of the key advantages of water cooling is that water is a cheaper to move fluid than air for a given thermal capacity. In the Google, design they exploit fact by bringing water all the way to the rack. This isn’t an industry first but it is nicely executed in the Google design.

  De foto uit 2012 van die constructie helpt niet erg - Google was nooit scheutig met dit soort informatie - maar in de video hieronder is het ding drie jaar later een stuk beter zichtbaar:


  Joe Kava, VP of Data Center Operations, gives a tour inside a Google data > center - 16 dec. 2014

  Als jij al deze kennis nog eens goed wil laten zakken, een uiterst tevreden Google zet al onze bevindingen hier zelf nog eens op een rijtje:

  Cooling with water—not chillers

  The electricity that powers a data center ultimately turns into heat. Most data centers use chillers or air conditioning units to cool things down, requiring 30-70% overhead in energy usage. At Google data centers, we often use water as an energy-efficient way to cool instead.

  We trap hot air and cool our equipment with water.

  We’ve designed custom cooling systems for our server racks that we’ve named “Hot Huts” because they serve as temporary homes for the hot air that leaves our servers—sealing it away from the rest of the data center floor. Fans on top of each Hot Hut unit pull hot air from behind the servers through water-cooled coils. The chilled air leaving the Hot Hut returns to the ambient air in the data center, where our servers can draw the chilled air in, cooling them down and completing the cycle.

  We take advantage of evaporative cooling.

  Evaporation is a powerful tool. In our bodies, it helps us maintain our temperature even when outside temperatures are warmer than we are. It also works similarly in our cooling towers. As hot water from the data center flows down the towers through a material that speeds evaporation, some of the water turns to vapor. A fan lifts this vapor, removing the excess heat in the process, and the tower sends the cooled water back into the data center.

  En in plaats van de gebruikelijke rondleiding waartoe Google omreden van beveiliging nooit zal overgaan:

  Getting the heat out: A look at evaporative cooling

  We use two loops of water to remove heat from the data center floor and transfer it to our cooling towers. Red (hot) and blue (cold) pipes carry water to and from the data center floor.

  Yellow (hot) and green (cold) pipes carry water to and from the cooling towers on the roof. The photo below shows our heat exchangers, where these two loops of water meet.

  The colorful pipes aren’t just for decoration, they designate the hot and cold water traveling in each of the loops. It is a happy coincidence that our company colors worked so well for labeling our water pipes.

  In some sites with hot summer climates, we have backup chillers on hand (the double-barreled green units on the left side of the photo)—just in case the temperature or humidity gets too hot to rely on our cooling towers. We only use these when absolutely necessary, since they’re not as efficient as using outside air for cooling.

  Die op het laatst genoemde uitwijkmogelijkheid, ‘chillers’ gaan aanzetten zal wel niet voor Eemshaven gelden.

  Chillers? Als aankomende expert moet je dat wel al paraat hebben: compressiekoelmachines.


  Is een eerder geuite klacht:

  ‘Datacentra niet transparant over stroomgebruik’

  Tien van de 23 grootste datacentra in Nederland geven geen of onvoldoende inzicht in het type stroom dat zij gebruiken. Ondanks dat het gebruik van groene stroom toeneemt, geven slechts drie van de 23 bedrijven aan dat zij 100 procent duurzame stroom gebruiken. Dit zijn KPN, Evoswitch en Alticom. Dit blijkt uit een onderzoek van ontwikkelingsorganisatie Hivos naar het energiegebruik van datacentra in ons land.

  Maar niet terecht volgens Google zelf en degene die het hier voor ze opneemt:

  Relatief zuinig

  Dat stroomverbruik is een teer punt. Datacenters zijn enorme stroomslurpers, maar Google loopt redelijk voorop met het zo efficient mogelijk laten draaien van zijn servers en alle randapparatuur. Zelf claimt het een gemiddelde zogenoemde PUE (Power Usage Efficiency) van 1,12, wat wil zeggen dat van elke verbruikte 1,12 wattuur energie 1 wattuur naar de computers zelf gaat. Dat is voor een datacenter relatief zuinig.

  Voor Eemshaven geldt bovendien - en als ik Google een beetje ken zullen we dat nog vaak te horen krijgen:

  Windpark Delfzijl Noord draait volledig voor nieuw datacenter van Google

  Windpark Delfzijl Noord heeft een totaal vermogen van 62,7 MegaWatt en bestaat uit 19 windmolens. Ze staan op terrein van Groningen Seaports: op de Pier van Oterdum (5 stuks) en op de lange en smalle, door water omgeven Schermdijk (14 stuks). De molens (type N100/3300, met per stuk een vermogen van 3,3 Megawatt) zijn van de Duitse fabrikant Nordex en hebben een mast van 100 meter en een bladlengte van 50 meter. Eneco investeerde meer dan 90 miljoen euro in het project.

  Google

  Het windpark gaat per jaar 175 miljoen kWh groene stroom leveren, omgerekend goed voor het jaarlijks stroomverbruik van zo’n 55.000 huishoudens. Vanaf begin volgend jaar zal Google 10 jaar lang de volledige productie afnemen om zo het op dit moment in aanbouw zijnde datacenter in de Eemshaven van lokaal opgewekte groene stroom te voorzien. De overeenkomst past in de strategie van Eneco om windstroom te koppelen aan de vraag aan groene stroom van grote klanten.

  Niet het hele verhaal. In onze wat langere Google-‘bashen’-reeks elders had ik al uit het FD geciteerd:

  Dataverbruik stijgt

  Volgens Google zal het datacentrum de eerste drie jaren helemaal op stroom van de windmolens kunnen draaien. Maar daarna wordt het datagebruik groter en zal het windpark niet meer genoeg kunnen leveren.

  Voor als het niet waait, haalt Google energie uit andere centrales van Eneco.

  Terugkomen op wat van dat benodigd vermogen naar waar gaat:

  Energiestromen in een datacenter

  JM, tot slot nog het “Advies Natuurwaarden Eemshaven Zuidoost, fase 1”:

  Verblijfplaatsen

  In het voorhuis van de boerderij De Morgenster zijn tijdens het onderzoek in het najaar 2011 een paartje gewone dwergvleermuis en een mannetje ruige dwergvleermuis vastgesteld. In 2012 was het mannetje gewone dwergvleermuis nog aanwezig. Het betreft hier paarverblijfplaatsen en zomerverblijfplaatsen.

  In de rode beuk ten oosten van het voorhuis is tevens een zomerverblijfplaats aangetroffen van ruige dwergvleermuis.

  Tijdens het onderzoek in 2010 is een zomerverblijfplaats en paarplaats van een mannetje gewone dwergvleermuis vastgesteld in de op 300 m van het bouwvlak gelegen boerderij Landlust. In de erfbeplanting bij deze boerderij bevindt zich tevens een zomerverblijfplaats van ruige dwergvleermuis.

  Maar daar is iedereen nu heel blij mee:

  Toren voor vleermuizen in Eemshaven

  EEMSHAVEN - Twee boerderijen in de Eemshaven maken binnenkort plaats voor de nieuwbouw van Google. In de beide boerderijen huizen vleermuizen. De Flora- en Faunawet schrijft voor dat hiervoor een oplossing moet komen.

  Daarom is inmiddels een vleermuizentoren gebouwd van ruim zes meter hoog, drie meter breed en drie meter lang. Het bouwsel is opgetrokken uit bakstenen die bewust enigszins ‘schots en scheef’ zijn gemetseld. Dit geeft de vleermuizen een goede grip in de spouwmuur. De noordkant van de toren is uitgerust met een extra binnenmuur, waardoor een dubbele spouwmuur is ontstaan.

  o/o


  #160

  Hoi Weerman,

  Vorige week met iemand van Kadaster gesproken. Hij gaf aan dat op http://www.pdok.nl kaarten van andere leveranciers zouden staan. Daarnaast gaf hij hij mij http://kadviewer.kademo.nl/ als tip.

  De hartelijke groet Jan Marco