NMa onderzoekt gevolgen fusie Gouden Gids en Telefoongids


#61

Trouwens heb jij enige vorm van temporale zaken in NHR gezien? Ik voel m’n water al weer…
[color=red]
Ik ben hem helemaal doorgegaan;

 • Er wordt een zee aan constrainted waarden (varchars) gebruikt, zonder deze netjes in gesloten enums te zetten
 • BIGINTS wtf… voor de meeste zaken is een integer al meer dan genoeg
 • BIGINTS voor DATE (verder op wel TIMESTAMP gebruik)
 • SMALLINT voor BOOLEAN
 • Postcode komt uit HR/GBA/BAG
 • Mutaties? Waar worden ze opgenomen?[/color]

#62

Behalve die “Gegevenscatalogus” kan je daarvoor nog andere documentatie “raadplegen”:

[quote]Beheren dossier

Het beheren van een actueel, correct, betrouwbaar en toegankelijk Handelsregister. Iedere mutatie van het dossier wordt afgehandeld door middel van dit proces.

Er zijn twee typen van business services te onderscheiden. Ten eerste zijn dit services die betrekking hebben op mutaties van het NHR en die voortvloeien uit de voor het Handelsregister onderkende gebeurtenissen.

Dit houdt in het registreren en wijzigen van NHR gegevens, alsmede ondersteunende services, zoals bijvoorbeeld het zoeken en automatisch controleren van gegevens.

Ten tweede zijn dit services die betrekking hebben op gegevensuitwisseling met andere systemen.

Mutaties in het NHR worden in Increment 1 doorgegeven aan het bestaande Handelsregister ten behoeve van het bedienen van bestaande outputkanalen. Dit wordt eveneens in de vorm van een business service beschreven.

Kamer van Koophandel - Definitiestudie NHR
http://www.kvk.nl/Images/Definitiestudie_NHR_050707_tcm16-150445.pdf
[/quote]
Een uitwerking daarvan:

[quote]Controleren van gegevens in NHR

Beschrijving
Door de kamermedewerker ingebrachte gegevens worden in bepaalde gevallen automatisch gecontroleerd. Onder controle van gegevens wordt in dit geval ook validatie van gegevens verstaan.

De gebruikersinterface controleert in beperkte mate HR specifieke gegevens. Meer uitgebreide controles worden uitgevoerd door HR domein. Tevens kan controle van gegevens plaatsvinden via de HR Referentietabellen.

Bij een definitieve mutatie voor NHR voert HR Domein alle voor die mutatie specifieke HR controles uit.

Bij de controles kan onderscheid worden gemaakt in controles die tot waarschuwingen leiden en controles die tot foutmeldingen leiden.

Waarschuwingen zijn voor de kamermedewerker aanleiding de inschrijfplichtige te informeren alvorens opvoering of wijziging van gegevens plaatsvindt.

Foutmeldingen hebben betrekking op gegevens die niet correct worden aangeboden. Ze kunnen het gevolg zijn van formaat of – bereikcontroles of ze vloeien voort uit de wet.

Bijzonderheden
De NHR controles staan voor een deel beschreven in de business use cases.[/quote]
Een van die controles:

[quote]Controleren van adresgegevens

Beschrijving
De controle van adresgegevens vindt plaats op basis van de opgegeven postcode met de postcodetabel die onderdeel vormt van de NHR Referentietabellen. Deze controle kan zowel als onderdeel van de software component “Webapplicatie Registreren” als in “Webapplicatie Muteren” worden uitgevoerd. Bij definitieve mutatie in NHR door HR Domein wordt deze controle eveneens uitgevoerd.

Bijzonderheden
Op termijn, maar niet als onderdeel van NHR Increment 1, wordt deze controle vervangen door een NHR interface met BAG (BRA via BGR), de administratie van gebouwen en adressen.[/quote]
Voorbeeld van een “Gebeurtenis”:

[quote]Verhuizen vestiging

Deze gebeurtenis vindt plaats doordat de vestiging naar een andere locatie verhuist. Door de verhuizing wijzigt het bezoekadres, eventueel het postadres en communicatiegegevens. Het geheel aan gegevens vormt een onderdeel van de gebeurtenis verhuizen vestiging. Indien het adres wijzigt doordat de aanduiding van het adres wijzigt (bijvoorbeeld door gemeentelijke herindeling) dan moet de gebeurtenis wijzigen adresaanduiding gebruikt worden.

Juridische grondslag
Artikel 9 Handelsregisterbesluit 2008 jo artikel 11 Handelsegisterwet 2007

Beschrijving
Deze gebeurtenis vindt plaats doordat een vestiging naar een andere locatie (binnen Nederland) verhuist. Door de verhuizing wijzigt het bezoekadres, eventueel het postadres en de communicatiegegevens. Het geheel aan gegevens vormt een onderdeel van de gebeurtenis verhuizen vestiging.

Uitsluiting
De volgende gebeurtenissen worden niet door deze gebeurtenis afgehandeld:
• wijzigen adresaanduiding - dit is geen verhuizing, maar een ´technische wijziging´ van een adres door het GAB.
• verhuizingen naar het buitenland - deze worden afgehandeld door de vestiging op te heffen
• verhuizingen vanuit het buitenland - dit is het starten van een vestiging of onderneming

Brondocument
Formulier

Kamer van Koophandel - Gebeurtenissencatalogus
http://www.kvk.nl/Images/GebeurtenissenCatalogus%20v1.0_tcm16-184513.pdf
[/quote]
Over de “nummers”:

[quote]Wat gaat er veranderen

Het huidige Handelsregister kent nu de volgende nummers:

• KvK-nummer
Elke onderneming of rechtspersoon heeft in het handelsregister één KvKnummer, dit KvK-nummer bestaat altijd uit 8 cijfers.

• Vestigingsnummer
Elke vestiging van een onderneming heeft in het handelsregister één uniek vestigingsnummer, dit nummer is nu “opgebouwd” uit het KvK-nummer en een volgnummer van 4 cijfers.

• Burger Service
Nummer Elke natuurlijke (in het GBA ingeschreven) persoon die een rol vervult in een onderneming of rechtspersoon (bijvoorbeeld eigenaar van een eenmanszaak, bestuurder in een B.V. of een voorzitter van een vereniging) wordt geregistreerd met zijn Burger Service Nummer (BSN).

Het vernieuwde Handelsregister zal, op het moment dat het stelsel van basisregistratie effectief wordt, de volgende nummers kennen:

• NNP-ID
Elke Niet Natuurlijke Persoon (samenwerkingsverband of rechtspersoon), hierna te noemen NNP krijgt in het handelsregister één door de Kamer van Koophandel uit te geven NNP-ID, dit identificatienummer bestaat uit 9 cijfers.

• KvK-nummer
Elke onderneming of maatschappelijke activiteit5 krijgt in het handelsregister één KvK-nummer, dit KvK-nummer bestaat altijd uit 8 cijfers.

• Vestigingsnummer
Elke vestiging van een onderneming heeft in het handelsregister één uniek vestigingsnummer, maar dit vestigingsnummer is NIET meer automatisch het KvK-nummer met een daar aan gekoppeld volgnummer, maar elke vestiging krijgt een eigen uniek nummer van 12 cijfers. Dit nummer zal hoofdzakelijk gebruikt worden door afnemers binnen het stelsel van basisregistraties.

• Burger Service Nummer
Elke natuurlijke (in het GBA ingeschreven) persoon die een rol vervult in een onderneming of rechtspersoon (bijvoorbeeld eigenaar van een eenmanszaak, bestuurder in een B.V. of een voorzitter van een vereniging) wordt geregistreerd met zijn Burger Service Nummer.

Kamer van Koophandel - De nummers van het Handelsregister
http://www.kvk.nl/Images/De%20nummers%20van%20het%20Handelsregister%20v1.1_tcm16-184740.pdf
[/quote]
Zoveel kip eten als je wilt voor een vast bedrag - je jaarlijkse bijdrage KVK? Deze en andere KVK-documenten staan hier bijelkaar op één pagina:

[quote]Kamer van Koophandel - Downloads
http://www.kvk.nl/nieuwhandelsregister/075_Downloads/downloads/Downloads.asp
[/quote]
Wat dat aangaat:

[quote=“En Op De Zevende Dag Skinkie”]Weerman van Foondump levert leuke documentjes; waarom niet gewoon het NHR alvast bouwen, bouwen ja, 1 week. En dan zeggen: wat slecht :smiley:
http://twitter.com/openkvk
[/quote]
Binnen een week? De haast is er af:

[quote]Voortgang invoering basisregistraties

De zes eerst aangewezen basisregistraties kregen in 2004 in een wetgevingsnota van Binnenlandse Zaken een optimistische planning mee. Vooral Adressen en Gebouwen, als enige volledig nieuw (andere ontstaan door upgrading van bestaande registraties), doen er langer over.

Ook het Nieuwe Handelsregister (NH), dat al in april 2006 in bedrijf moest komen en eerder bekend was als Basisbedrijvenregister (BBR), Basisregister Ondernemingen en Andere Organisaties (BROAO) en Basisregistratie Ondernemingen en Instellingen (BROI), had veel tijd nodig. De wetgeving moet nu 1 juli ingaan.

Het NH is breder dan het huidige Handelsregister. Zo komen ook publiekrechtelijke rechtspersonen (gemeenten, provincies, waterschappen, zbo’s), verenigingen van eigenaren, kerkgenootschappen en vrije beroepsbeoefenaren erin. Criterium: wie deelneemt aan het economisch verkeer. Zij hebben tot eind volgend jaar om zich te laten registreren.

Kluwer - Digitaal Bestuur - Basisregistraties in de hogedrukpan - DB 2008 nummer 2
http://digitaalbestuur.nl/magazine/basisregistraties-in-de-hogedrukpan
[/quote]


#63

Kwam dit van mij van vorig jaar nog tegen:

[quote]Gratis postcodetool gaat ‘open source’

Bij de hier
http://webwereld.nl/comments/53395]reacties
onder bovenstaand bericht van Webwereld en idem die van OpenStreetMap zitten suggesties voor en argumenten tegen een postcodetabel maken met Foondump. Niet ter sprake komt dat de dump van een Telefoongids nooit een complete postcodetabel kan opleveren - zoals [url=http://www.foondump.nl/forum/viewtopic.php?p=530#530[/url] in dit forum aangegeven.

Om dezelfde reden zal ook het Handelsregister-online-schraap-avontuur van die OSM’er-van-dienst daar ter plekke stranden, het Handelsregister heeft slechts een deelverzameling van alle mogelijke adressen in de database opgeslagen, een daarvan afgeleide postcodetabel zal ook dan weer niet alle postcodes omvatten en van de postcodes die er wel instaan zal de huisnummerreeks niet volledig bekend zijn.

Foondump|Forum - 3 november 2008
http://www.foondump.nl/forum/viewtopic.php?p=3183#3183
[/quote]
Daar bracht mij op een idee, tenslotte zijn we hier te gast in het Foondump-forum …

Stel dat ik jou of Kees van den Broek zou vragen, waarom niet ook de adressen in het Telefoonboek afromen voor straatnaam/postcode-combinaties? Ik sta daar niet achter maar ik denk dat dat experiment precies die argumentatie
http://www.foondump.nl/forum/viewtopic.php?p=3296#3296
zou opleveren die ook tegen het gebruiken van de Handelsregister-adressen aangedragen kan worden - Kees zal zonder aarzelen zeggen: an-me-nooit-niet?

Zijn postcodebestand staat nu op:

[quote]Data statistieken

• 6PP: 342749, 53.1% (totaal 645000 volgens de officiële bron)

6PP - Statistieken
http://kvdb.net/projects/6pp/stats
[/quote]
Wat ik destijds al schreef
http://www.foondump.nl/forum/viewtopic.php?p=3202#3202
, die vlieger gaat niet helemaal - of helemaal niet - op omdat het aantal waaraan gerefereerd wordt dat van een reekstabel weergeeft - eentje met regels voor even en oneven huisnummers. Zo’n systeem volgt 6PP (nog) niet en verder worden er maar zo weinig huisnummerbereiken volledig ingevuld dat een vergelijking “op huisnummerniveau” waarschijnlijk betrouwbaarder is?

Zo’n volledige tabel met regels voor steeds één postcode met steeds één huisnummer is veel langer dan die 645.000 regels. De lengte van zo’n lijst “op huisnummerniveau” zonder en met huisnummertoevoegingen komt neer op 7,5 of 8 miljoen regels.

Volgens zijn manier van tellen zou een telefoongids-infuus zijn postcodebestand ‘boosten’ met 570035 regels als deze:

streetname ind from to postalcode city Postbus 1 46 46 1000AA Amsterdam Postbus 0 157 171 1000AD Amsterdam Postbus 1 194 194 1000AD Amsterdam Postbus 0 243 243 1000AE Amsterdam Postbus 1 202 202 1000AE Amsterdam ... Stitswerderweg 0 7 11 9999XH Stitswerd Stitswerderweg 1 10 36 9999XJ Stitswerd Stiel 0 1 9 9999XK Stitswerd Stiel 1 2 2 9999XK Stitswerd Akkemaweg 0 3 15 9999XL Stitswerd Akkemaweg 1 2 12 9999XL Stitswerd
Als gezegd, ik ben daar niet voor en jullie, jij en Kees van den Broek waarschijnlijk ook niet maar jullie hebben wel besloten die Handelsregisteradressen aan elkaar over te dragen. Dat had 6PP potentieel 312815 postcode’s extra kunnen opleveren, alleen waren zij natuurlijk al een tijdje bezig en was er dus al een bodempje gelegd - met als gevolg dat niet alles werd overgenomen.

Jouw query
http://www.foondump.nl/forum/viewtopic.php?p=3285#3285
van het eerste uur:

… zou nu op een totaal van 369097 unieke postcode’s uitkomen?

Dat is dan wel weer een puzzelstukje dat ontbreekt want in het verschil tussen die 369097 en de 312815 die voor de overdracht aan 6PP in dat dumpbestand gezet zijn zitten postcode’s die 6PP niet in haar bestand heeft staan, bijvoorbeeld 6417PW
http://6pp.kvdb.net/wiki/index?postcode_id=3356]2555RV
of [url=http://6pp.kvdb.net/wiki/index?postcode_id=1192[/url] niet - bij postcode.nl komen die er in ieder geval wel als bestaand uit.

Andere postcode’s uit die niet-gedumpt-en-dus-niet-overgedragen-lijst heeft 6PP weer wel maar rijp of groen doormekaar zou het om maximaal 15% van het totaal aan beschikbare adressen gaan dat om een of andere reden niet aan 6PP is overgedragen?


#64

Of het verstandig is om op basis van OpenKVK een mailing te doen uitgaan? Denk het niet …

Vanwege de geconstateerde 20%
http://www.foondump.nl/forum/viewtopic.php?p=3349#3349
aan dubbeltellingen met verhuizingen e.d. erin ga je aan het versturen van je post meer uitgeven dan in feite verantwoord is? Daar staat tegenover dat er - voorlopig - nog geen geld werd uitgegeven aan het opzetten van het adresbestand.

Als je besluit om het toch maar zo te doen en voor deze ‘run’ in zee wil gaan met TNT Post, dan heeft het zin om het OpenKVK-bestand - gratis - door bulkpostsoftware genaamd “e-Sort” van
http://www.postzegels.nl/zakelijk/partijen/tarieven-en-frankeren/aanleveren/gesorteerde-aanlevering/index.aspx][u]TNT Post[/u
te laten sorteren. TNT Post zorgt er zo voor dat het voorgesorteerd en gebundeld bij hen aangeboden kan worden. Tijdens dat proces wordt je adressenbestand op een geldige combinatie van postcode en huisnummer gecontroleerd.

De log-bestanden van “e-Sort” na afloop:

16:24:49 Start verwerking van partij .. 16:24:49 Partijcode: .. 16:24:49 KIX Optie 3. 16:24:49 Indexeren van Tekengescheiden (*.csv) adressenbestand. 16:26:05 Ingelezen aantal adressen: 2414680 16:26:22 Start bundelen en containeriseren. 16:27:36 Einde bundelen en containeriseren. 16:27:36 Verwerking gereed.
Geen bijzondere problemen:

[code]VERDERE SPECIFICATIE NEDERLAND/BUITENLAND

Bestemming Aantal stuks

Nederland 2414680
België 0
Overig Europa 0
Buiten Europa 0
Rest buitenland 0[/code]
Het overgrote deel van de adressen is door de controle gekomen:

[code]BuBa van aanlevering : Amsterdam-Australiehavenwg
Servicekader : 24 uursservice

Postcode,Aantal ISE,Aantal BG/BK
1000AB,61,0
1000AN,16,0
1000AP,26,0
1000AZ,515,0
1000BA,166,0


9999XE,1,0
9999XG,1,0
9999XJ,8,0
9999XK,5,0
9999XL,13,0

TOTAAL,2411994,1831[/code]
In het uitvoerbestand met de extensie “.afk” slechts 249 van de in totaal 2414680 regels waarvan de postcode stuiterde:

17155362 "De Witte Merel" Maria Reginaplein 43 5282RT Boxtel Rechtspersoon 24297402 "Stichting Ummah Wahidah" Burg Dommisseplein 233 3145BE Maassluis 24297402 "Stichting Ummah Wahidah" Burg Schwartzlaan 2 C 3145BK Maassluis Rechtspersoon 08022082 0007 Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V. Polderweg ongenummerd 2267BT Leidschendam Nevenvestiging 30022459 0015 AC Restaurant Hendrik Ido Ambacht Rijksweg A16 3343LE Hendrik Ido Ambacht Nevenvestiging ... ... 27308252 0000 Willpower Monkeys United Koningstraat 321 2316DB Leiden Hoofdvestiging 17079326 0000 wvw.radiohorizon.nl Pompemaker 4 5591NE Heeze Hoofdvestiging 40325066 ZBC '97 Tienkamp 1 3335KE Zwijndrecht Rechtspersoon 01082682 0000 Zeilschool Friesland Meinesloot Vrouwe Donia 8490NA Akkrum Hoofdvestiging 40325066 Zwijndrecht Bakestein Combinatie 1997 (ZBC '97) Tienkamp 1 3335KE Zwijndrecht Rechtspersoon
Het was niet de reden dat ze afgekeurd werden, maar daarin ook weer afgekapte “handelsnamen” zoals:

Voluit is de naam van dat “genootschap”:

Er komt een fors aantal rolcontainers aan te pas als je zo’n zending klaar wil laten zetten. Afhankelijk van het hier maar even op de bonnefooi geselecteerde gewicht, dikte enz. van het te verzenden drukwerk - weet ik veel, misschien zijn dat wel de eigenschappen van een ‘flyer’ - voor ‘dik’ kreeg ik er even niet iets anders in dan minstens 1 millimeter:

<esort> <partij> <rapportage> <scvstatistiek type="Sectie gevonden" stuks="2277241" percentage="94.3" /> <postcodestatistiek type="Met postcode" stuks="2414431" percentage="100.0" /> <postcodestatistiek type="Geen/Ongeldige postcode" stuks="249" percentage="0.0" /> <postcodestatistiek type="Buitenland" stuks="0" percentage="0.0" /> <bundelverdeling containers="131" bundels="30121" stuks="2414680" > ... </bundelverdeling> </rapportage> </partij> </esort>


#65

Heb je inmiddels een nieuwe versie van e-sort?


#66

[quote=“Weerman”]Kwam dit van mij van vorig jaar nog tegen:
Stel dat ik jou of Kees van den Broek zou vragen, waarom niet ook de adressen in het Telefoonboek afromen voor straatnaam/postcode-combinaties? Ik sta daar niet achter maar ik denk dat dat experiment precies die argumentatie
http://www.foondump.nl/forum/viewtopic.php?p=3296#3296
zou opleveren die ook tegen het gebruiken van de Handelsregister-adressen aangedragen kan worden - Kees zal zonder aarzelen zeggen: an-me-nooit-niet?
[/quote]
Het punt met het telefoonboek:

 1. Inhoud is verzameld en gebouwd door PTT/KPN/TNT
 2. Daarbij is gebruik gemaakt van de tabellen die door PTT/TNT gemaakt zijn
 3. In tegenstelling tot de KvK die zelfs geen gegevens verzameld, maar ‘aangeleverd’ krijgt van eenieder die zich inschrijft.

…en laat ik zeggen dat iemand een appeltje met Kees te schillen had.

Die van Kees slaat wel even en oneven op.

Zover ik weet is mijn export toch geïmporteerd?

Helemaal correct.

Zou het kunnen dat dat uit mijn originele werk komt? Dus dat ding waarmee jij mijn ‘toko’ ook hebt gevonden?


#67

[quote=“Weerman”]Of het verstandig is om op basis van OpenKVK een mailing te doen uitgaan? Denk het niet …
[/quote]
Ik ben blij dat je dat zo empirisch kan hebt bewezen :smiley:

…dat zaagt heel veel poten onder stoelen vandaan. Maar geeft openkvk wel bestaansrecht :slight_smile:

Ohja nog even over die afkortingen; met 1 batch kan ik die allemaal fixen. Ik kan zelfs de 30.000 adressen even ‘zoeken’ (maak maar eens een distributie van de opgelepelde kvk nummers).


#68

Ok, dat laatste dingetje nog even dan en klaar. Tadaa!

   [img]http://img141.imageshack.us/img141/8128/openkvk.jpg[/img]________[img]http://img404.imageshack.us/img404/2834/handelsregister.jpg[/img] [i]OpenKVK________________________________________________Handelsregister[/i]

#69

[quote=“Skinkie”]Het punt met het telefoonboek:

 1. Inhoud is verzameld en gebouwd door PTT/KPN/TNT
 2. Daarbij is gebruik gemaakt van de tabellen die door PTT/TNT gemaakt zijn
 3. In tegenstelling tot de KvK die zelfs geen gegevens verzameld, maar ‘aangeleverd’ krijgt van eenieder die zich inschrijft.[/quote]
  Ga heen. Om in de Telefoongids vermeld te worden moet je telefoon hebben. Die moet je aanvragen, in dit
  http://www.kpn.com/web/show/id=659185
  formulier vul je dan de gegevens in die ze van je willen hebben:
 Bestelformulier zakelijke vaste aansluiting

 Vaste lijn van KPN
  Op een bestaande bedrijfslocatie
  Op een nieuw te bouwen bedrijfslocatie
  Op een afwijkende bedrijfslocatie (bijv. een bouwkeet of een lift)
 Hoeveel aansluitingen voor de telefoon wilt u laten aansluiten door de monteur? 1 2 3 4 0
 Wilt u gebruik maken van de voordeelregeling van KPN?
  Belzakelijk 5
  Belzakelijk 10
  Belzakelijk 25
  Belzakelijk 50
  Belzakelijk 100
  Belzakelijk 250
  Belzakelijk 500
  Belzakelijk 1000
  Belzakelijk 2500
  Belzakelijk 5000
  Geen Belzakelijk voordeel
 Aanvullende diensten
  Wisselgesprek
  Nummerweergave
  Geen nummerweergave bij anderen (gratis)
  Geen blokkering betaalde servicenummers
  Blokkering betaalde servicenummers 0900, 0906, 0909 (gratis)
  Blokkering betaalde servicenummers 0906, 0909 (gratis)
 Uw telefoonnummer vermelden
  in De telefoongids
  bij nummerinformatiediensten bijv. 1888
  Ik wil mijn telefoonnummer afschermen op de factuur van anderen
 Wensdatum activering (DD-MM-JJJJ)
 Contractant
  Bedrijfsnaam
  Postcode
  Huisnummer
  Toevoeging
  (Straat en plaats)
 Telefoonnummer bedrijf
  Vast
  Mobiel
 Rechtsvorm
  Eenmanszaak
  Besloten Vennootschap (BV)
  Naamloze Vennootschap (VN)
  Vennotschap Onder Firma (VOF)
  Maatschap
  Commanditaire Vennootschap (CV)
  Vereniging
  Coöperatie
  Stichting
 Kvk-nummer
 Klant referentie
 Contactpersoon
  Aanhef
  Dhr. Mevr.
  Voorletters
  Tussenvoegsel
  Achternaam
  Geboortedatum (dd-mm-jjjj)
  E-mail adres
  Bevestig e-mail adres
  Contact telefoonnummer
   Vast
   Mobiel
 Aansluitadres
  Is dit hetzelfde als het adres van de contractant? Ja Nee
   Ten name van
   Postcode (1234AB)
   Huisnummer
   Toevoeging
   (Straat en plaats)
 Correspondentie adres
  Is dit hetzelfde als het adres van de contractant? Ja Nee
   Ten name van
   Postcode (1234AB)
   Huisnummer
   Toevoeging
   (Straat en plaats)
 Factuuradres
  Is dit hetzelfde als het adres van de contractant? Ja Nee
   Ten name van
   Postcode (1234AB)
   Huisnummer
   Toevoeging
   (Straat en plaats)
 Selecteer betaalwijze
  Ik machtig KPN hierbij tot automatische afschrijving van de factuur Ja Nee Bank/Giro
  Ik betaal de telefoonrekening per acceptgiro 1,05 excl. btw per factuur Bank Giro
  Rekeningnummer

KPN vraagt naar je Kvk-nummer, ga naar het formulier inschrijven
http://www.kvk.nl/minitools/FormulierenWizzard/pdf/01_eenmanszaak.pdf
bij de Kamer van Koophandel:

 Inschrijving eenmanszaak

 Betreft de inschrijving een nieuwe onderneming of een voortzetting van een bestaande onderneming?
  het betreft een nieuwe onderneming, datum aanvang van de onderneming
  het betreft een voortzetting van een onderneming
   de (oude) naam van deze onderneming is
   de vestigingsplaats van deze onderneming is
   het KvK nummer van deze onderneming is
   de datum van voortzetting van deze onderneming is
   de oorspronkelijke datum van aanvang van deze onderneming was
 Treedt de onderneming met één of meer handelsnamen naar buiten?
  met één naam, deze handelsnaam is
  met meerdere namen, deze handelsnamen zijn
 Heeft de onderneming een internetadres? (www-adres) 
  nee ja, dit internetadres is
 Geef een korte omschrijving van de daadwerkelijke bedrijfsactiviteiten, diensten en/of producten
 Als er meerdere bedrijfsactiviteiten, diensten en/of producten zijn, geef dan de belangrijkste aan
 Verkoopt de onderneming producten aan consumenten? (detailhandel) 
  nee ja, deze producten worden verkocht in een 
   winkel of kiosk
   op de markt
   via straathandel
   via internet
   vanuit huis
   per postorder
   anders, namelijk
 Verkoopt de onderneming producten aan andere ondernemingen? (groothandel) nee ja
 Importeert de onderneming producten? nee ja
 Exporteert de onderneming producten? nee ja
 Het adres van de onderneming is
  Is er een afwijkend postadres voor de onderneming?
   nee ja, dit postbus- of correspondentie-adres is
  Wat is het telefoonnummer, het eventuele faxnummer en e-mailadres van de onderneming?
   telefoonnummer 1
   telefoonnummer 2
   faxnummer
   e-mailadres
 Hoeveel personen werken er full-time
 Hoeveel personen werken er part-time
 Wat zijn de gegevens van de eigenaar?
  achternaam
  voornaam/voornamen (voluit)
  burgerservicenummer
  geboortedatum
  geboorteplaats
  geboorteland, wanneer dit niet Nederland is
  geslacht
  privéadres
 Heeft de eenmanszaak meerdere vestigingen? nee ja
 Zijn er personen die door de eigenaar van de eenmanszaak gevolmachtigd zijn? nee ja

Hoe je het ook betitelt, ‘verzamelen’ of ‘aangeleverd krijgen’, ik zie geen verschil. Zullen we zeggen: remise?
.


#70

[quote=“Weerman”][quote=“Skinkie”]Het punt met het telefoonboek:

 1. Inhoud is verzameld en gebouwd door PTT/KPN/TNT
 2. Daarbij is gebruik gemaakt van de tabellen die door PTT/TNT gemaakt zijn
 3. In tegenstelling tot de KvK die zelfs geen gegevens verzameld, maar ‘aangeleverd’ krijgt van eenieder die zich inschrijft.[/quote]
  Ga heen. Om in de Telefoongids vermeld te worden moet je telefoon hebben. Die moet je aanvragen, in dit
  http://www.kpn.com/web/show/id=659185
  formulier vul je dan de gegevens in die ze van je willen hebben:
  [/quote]
  Waarom is Kees hier niet als je hem nodig hebt :frowning:

[quote]
Hoe je het ook betitelt, ‘verzamelen’ of ‘aangeleverd krijgen’, ik zie geen verschil. Zullen we zeggen: remise?
.[/quote]
Verzamelen: proactief opzoek gaan naar nieuwe bedrijven. Als ze dat via de KvK inschrijvingen doen zou dat een ‘significante investering kunnen’ zijn.

Aangeleverd krijgen: ik wil me in laten schrijven in de gouden gids, whatever, gouden gids heeft me niet opgebeld, ik bel hun.

Ik vind je stelling toch wel interessant wat betreft telefoonboek inschrijving, al gebeurt dit natuurlijk vaker in backoffice processen.


#71

Uit onderzoek
http://www.cbpweb.nl/downloads_rapporten/rap_2009_onze_digitale_schaduw.pdf
van het CBP eerder dit jaar:

[quote]Onze digitale schaduw

… dan komen wij op basis van de in kaart gebrachte informatiestromen en de bijbehorende verwerkingen binnen de publieke en de private sector tot de schatting dat de gemiddelde Nederlander staat geregistreerd in tot 250 tot 500 bestanden.[/quote]
De Telefoongids en het Handelsregister met elkaar vergeleken, zijn beide databases dan niet wettelijk beschermd?

Over gegevens voor die databases ‘verzamelen’ of gegevens voor die databases ‘aangeleverd krijgen’:

Misschien moet je het Handelsregister maar met de gewone Telefoongids, het “witte” katern, vergelijken? Daarvan is in voorgaande jaren expliciet vastgesteld dat het om een beschermde databank gaat. Deze telefoongids vervult de rol van “openbare abonneelijst”, één van de “Universele Dienst”-verplichtingen waarvoor KPN verantwoordelijk is:

[quote]Universele dienst

Kern van de universele dienst is het recht op aansluiting op het vaste openbare telefoonnet of een vaste locatie en toegang tot vaste openbare telefoondiensten. De dienst moet onder meer de mogelijkheid bieden tot spraak, fax- en/of datacommunicatie. Een ander nieuw element is de verplichting om tenminste één exploitant aan te wijzen die de beschreven universele dienst moet leveren. Ook worden regels opgenomen over de financiering van de universele dienst.

Onder de universele dienstverplichting vallen verder het beschikbaar stellen van openbare betaaltelefoons, telefoongidsen en de abonnee-informatiedienst.

IVIR/UvA - De universele dienst in het telecommunicatierecht
http://www.ivir.nl/publicaties/vaneijk/universele_dienst.pdf
[/quote]
KPN laat het UD-onderdeel “telefoongidsen” uitvoeren door De Telefoongids bv (eerder Telemedia). Gewone briefpost, met inbegrip van het brievenbussen-“netwerk” van TNT Post is ook een ‘UD’. Het idee is dat voor een telefoonaansluiting van bijvoorbeeld een wat meer afgelegen boerderij niet 40.000,= aan aansluitkosten of voor het bezorgen van de post daar niet 100,= per maand in rekening gebracht gaat worden.

Wat in het geval van de Telefoongids ook speelde:

[quote]Databankbescherming in Nederland: ook voor spin-offs?

Een databank is beschermd als er een een substantiële investering voor is gemaakt. Als een databank een bijproduct van een andere activiteit is, is deze niet beschermd als die andere activiteit primair gericht was op iets anders dan het maken van een databank.[/quote]
… werd bevestigend beantwoord:

[quote]Immers de geëxtraheerde databank (in dit geval het telefoongidsbestand) kan zonder de substantiële investering in de databank waaruit zij is afgeleid (het 8008-bestand) niet bestaan. Voor de verkrijging van de afgeleide databank is derhalve een substantiële investering noodzakelijk.

Ius mentis - Databanken en databankrecht
http://www.iusmentis.com/databanken/nl/spin-offs/
[/quote]
De geciteerde jurist, Arnoud Engelfriet - Kees van den Broek van postcodeservice 6PP vraagt hem af en toe om raad - schrijft ook over gegevens ‘verzamelen’ of gegevens ‘aangeleverd krijgen’:

In een ander artikel,
http://www.iusmentis.com/databanken/nl/databankenwet/][i]“Blijf uit die databank”[/i
, schrijft hij:

Hiervoor zag
http://www.foondump.nl/forum/viewtopic.php?p=3344#3344
ik onderzoekers de Jong en Welle Donker in plaats van ‘substantiële investering’ ook de term ‘risicodragende investering’ gebruiken.

Wanneer is er dan sprake van zo’n investering?


#72

In het al eerder geciteerde
http://www.iusmentis.com/databanken/nl/spin-offs/][i]“Databankbescherming in Nederland”[/i
schrijft jurist Arnoud Engelfriet:

Ook niet toegestaan:

Alle inschrijvingen uit het Handelsregister overnemen door OpenKVK en vervolgens de kolommen “adres”, “postcode” en “plaats” overnieuw weer daaruit overnemen door 6PP, is dat toegestaan?

Dat komt neer op de vraag, is het Handelsregister een beschermde databank? Een databank dus waarin de Vereniging van Kamers van Koophandel en Fabrieken in Nederland (VVK) te Woerden:

  [i]- geld, tijd of moeite gestoken heeft, hetzij door
  • het verzamelen van gegevens om daarmee een databank te maken, hetzij door
  • het opschonen of ordenen van gegevens (de controle) of het netjes kunnen weergeven (de presentatie) van gegevens waardoor
  • deze databank voor bescherming in aanmerking komt omdat er sprake is van een “substantiële investering”, als gevolg waarvan
  • de VVK als producent van deze databank (database) een nieuw exclusief recht heeft op de exploitatie daarvan en
  • de VVK kan optreden tegen iedereen die een substantieel deel van het Handelsregister overneemt of
  • systematisch daaruit niet-substantiële delen opvraagt of overneemt? [/i]
  Dit wat betreft de vraag “is het Handelsregister een wettelijk beschermde databank” - globaal naar wat ik Arnoud Engelfriet aan criteria zie opnoemen.

Deze vraag lijkt alvast ontkennend beantwoord te worden? Want, na een verzoek van 6PP:

[quote]Vragen stellen aan ICT-jurist Arnoud Engelfriet

In het verleden heeft ICT-jurist Arnoud Engelfriet geholpen met de juridische aspecten van 6PP.
Ik heb nieuwe vragen, en zo te lezen in het forum zijn er meer onbeantwoorde vragen.
Het lijkt me handig dat we de vragen even bundelen en in 1x aanbieden.

 • KvK als bron.
  Tijdens mijn inschrijving bij de KvK heb ik zelf mijn vestigingsgegevens moeten opgeven, welke door de KvK online zijn gezet.
  OpenKvK: http://dev.openstreetmap.nl/~openkvk/ heeft deze verzameling straten + postcodes overzichtelijk in een lijst gezet.
  Deze wil ik graag importeren in 6PP.
  De straten in de openkvk lijst lijken exact overeen te komen met de TNT databank.
  Dus laten we er vanuit gaan dat deze gevalideerd zijn aan de TNT databank en dus zijn gecorrigeerd voor spelfouten.
  In hoeverre is dit dan nog user-generated data zoals b.v. een persoonlijk adresboek dat is?

6PP forum / 6PP algemeen
http://kvdb.net/projects/6pp/forum/index.php?action=vthread&forum=1&topic=53
[/quote]
… is het antwoord:

[quote]Reactie terug van Arnoud Engelfriet:

KVK als bron is een tricky item inderdaad. Ik zou zeggen, dat is en blijft user-generated content. Dat KVK het valideert doet daar niet aan af. De gegevens worden immers niet overgenomen uit de TNT databank maar uit wat gebruikers aanleveren.

Ik zie dus weinig problemen bij het importeren van de KVK databank.

6PP forum / 6PP algemeen
http://kvdb.net/projects/6pp/forum/index.php?action=vthread&forum=1&topic=53#msg380
[/quote]
Zegt hij dan: - omdat het om ‘user-generated content’ gaat heeft 6PP niets te vrezen van TNT Post (als bronhouder van de postcode-database)?
Of zegt hij: - omdat het om ‘user-generated content’ gaat kan het Handelsregister geen beschermde databank zijn?

Als iedereen die gegevens opvraagt uit het Handelsregister daarbij ook het bijbehorende adres online gezet krijgt, als die adressen ook in bulk doorverkocht worden, dan zal er vooraf toch wel wat geregeld zijn tussen de KVK en de leverancier van de gebruikte postcodetabel? Langs dezelfde lijnen als in de afspraken tussen TNT Post en VNG, Vereniging van Nederlandse Gemeenten?

[quote]Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele (eigendoms)rechten welke ten aanzien van de Postcodes kunnen worden uitgeoefend berusten bij TPG Post. Dit omvat in ieder geval het postcodesysteem met de onderliggende postcodegegevens.

Het staat de centrale en decentrale overheid vrij om met in achtneming van en overeenkomstig hetgeen daaromtrent bij wet is bepaald aan derden Adressen te verstrekken inclusief de door TPG Post op grond van het Nader Convenant verstrekte Postcodes, met dien verstande dat de Postcodes noch door de centrale en decentrale overheid noch door derden voor commerciële doeleinden mogen worden verstrekt dan wel gebruikt.

Ook is afgesproken dat gemeenten bestanden met postcodegegevens niet mogen doorleveren aan private partijen.

Vrom - BAG: Handleiding woonplaatsen
http://bag.vrom.nl/ufc/file/bag_sites/0577af3112645762d2b7e73cbd3a12ba/pu/Handleiding_woonplaatsen.pdf
[/quote]
Dat is één zorg minder.

Blijft over de vraag of het inderdaad zo is dat er vanwege dat begrip ‘user-generated content’ kennelijk geen ‘substantiële investering’ in het Handelsregister gedaan kan zijn?

Vanwege de KVK worden “geen gegevens verzameld (de verkrijging)”?

Ook zou er geen sprake zijn van “het opschonen of ordenen van de gegevens (de controle) of het netjes kunnen weergeven (de presentatie) van de gegevens” door de KVK *) die “een substantiële investering vereisen”?

Dus hoef je geen toestemming te vragen om de gegevens integraal over te nemen?

Je zou zeggen, dat zou toch effect hebben op de tarieven die voor de levering van gegevens uit het Handelsregister vastgesteld zijn? Wie laat die nog in rekening brengen als het ook gewoon opgehaald mag worden? Google (voor Google Maps) wel?

Nog een contra-indicatie: zoals hierboven
http://www.foondump.nl/forum/viewtopic.php?p=3368#3368
aangegeven, de vermeldingen voor de Telefoongids lijken op dezelfde manier tot stand te komen als de inschrijvingen voor het Handelsregister, de aspirant-telefoonabonnee moet ook een formulier invullen, zijn adresgegevens worden op dat moment eveneens (zichtbaar) gevalideerd **) enzovoort.

Toch is De Telefoongids als gebleken wel een wettelijk beschermde databank. Anders dan het Handelsregister? Hoe zit dat dan?


[size=9]*) voor het Nieuwe Handelsregister gaat dat in ieder geval niet op gezien de onderlinge samenhang met de overige basisregisters en de daarin op te nemen
http://www.kvk.nl/nieuwhandelsregister/075_Downloads/downloads/Downloads.asp
controles.

**) straat- en plaatsnaam verschijnen na het invullen van postcode en huisnummer in het betreffende online
http://www.kpn.com/web/show/id=659185
-formulier van KPN. Het programma e-Sort van TNT Post geeft ook een vergelijkbaar aantal niet-herkende postcode’s voor het exportbestand van de Telefoongids, 607, tegen 249 voor die van het Handelsregister, vergelijkbaar omdat het nu ruim 5 miljoen adressen zijn.[/size]


#73

Jij vraagt je af of het handelsregister zou vallen onder bescherming.

Ik zeg daar in eerste slag tegen nee; zoek eens op het woordje openbaar in de handelsregisterwet 2007, en het woordje voorbehoud in de databanken wet.

Dat is het enige punt waar op gelet hoeft te worden.

Daarnaast, substantiele investering vindt om de eerder door jou genoemde redenen niet plaats:

 • vadertje staat betaalt
 • ondernemer geeft bijdrage per jaar
 • ondernemer vult gegevens in
 • KvK valideert NIET
 • KvK normaliseert NIET
 • KvK lijkt geen gebruikt te maken van koppelings tabellen (NHR wel)

Het probleem: het handels register moet eens in de 3x jaar worden gevalideerd. De vraag is dan, zijn er inschrijvingen te vinden die ouder zijn dan 3 jaar die fouten bevatten? Ja, geen enkel probleem.


#74

Weet niet hoe doorslaggevend dit is - in de overgangsfase tussen het bestaande Handelsregister en het NHR als basisregister:

[quote]Intellectuele eigendomsrechten

… Ondanks het bestaan van de Wob mag een overheidsorganisatie het auteursrecht of het databankenrecht met betrekking tot een databestand voorbehouden en op grond daarvan een financiële tegemoetkoming vragen en beperkingen met betrekking tot verder gebruik opleggen. Ook in geval van de ontsluiting van een databestand via webservices kan de betrokken overheidsorganisatie een beroep doen op deze rechten. Het doet er niet toe dat niet de data zelf uit het bestand wordt verkregen maar slechts via bevraging van de databank bepaalde uitkomsten worden gegenereerd.

TU Delft/OTB - de Jong/Welle Donker (2008)
http://www.geo-info.nl/site/Components/FileCP/Download.aspx?id=93263456-ba1b-404b-b29d-8290e1233c64
[/quote]
Ze stellen ook:

En ze schrijven vervolgens:

Arnoud Engelfriet schrijft op zijn site:

[quote]… De producent hoeft de databank dus nergens aan te melden of een verzoek om bescherming in te dienen.

Ius mentis - Blijf uit die databank
http://www.iusmentis.com/databanken/nl/databankenwet/
[/quote]
Wat je de KvK nadraagt wat betreft de kwaliteit van het Handelsregister - dergelijke zwakke plekken heeft de database van de Telefoongids ook.

In dit forum is daar redelijk veel van beschreven, bijvoorbeeld over normalisatie, omdat er geen separate versie voor elektronische media bestaat schemert de printversie er doorheen op de CD en het web:

 • Jansen Meubels en Meubels Jansen heeft alleen zin in de alfabetisch gesorteerde papieren gids, niet in de elektronische uitgaven, waar beide vermeldingen meteen onder elkaar getoond worden
 • dezelfde vermeldingen in meerdere papieren regiogidsen of in meer plaatsen in dezelfde gids leidt in de elektronische versie tot ellenlange resultaten met identieke vermeldingen

Kwaliteitscontrole? Op een ander moment werd bijvoorbeeld een heel kwartaal aan abonnee’s die van provider wisselden weggelaten.

KPN is al lang geen staatsbedrijf meer zoals (min of meer) de KVK wel maar zij bezaten lang het monopolie op vaste telefoonlijnen, in ruil voor het uitvoeren van genoemde Universele Dienst, waar als gezegd het uitbrengen van de gids onder valt. KPN heeft in dat ‘segment’ naar eigen zeggen enorme exploitatiewinsten behaald.

Over de opvallende gelijkenis van de ‘user input’ voor de Telefoongids met de ‘user input’ voor het Handelsregister hebben we het al gehad.

Toch is de database van de Telefoongids een beschermde databank.

Waarom zou die van het Handelsregister dat niet zijn, ik zie meer overeenkomsten dan verschillen.


#75

[quote=“Weerman”]
Waarom zou die van het Handelsregister dat niet zijn, ik zie meer overeenkomsten dan verschillen.[/quote]

Omdat bij wet geregeld is dat het handelsregister openbaar is, en niemand de KPN forceert om dode bomen met nummers uit te geven?


#76

[quote]1. Verloop van de procedure

Bij besluit van 19 juni 2001 met bovenstaand kenmerk heeft het college aan KPN een last onder dwangsom opgelegd inzake de verplichting van KPN om een universele telefoongids en abonneeinformatiedienst beschikbaar te stellen.

OPTA - Beslissing op bezwaar KPN last onder dwangsom telefoongids en abonnee-informatiedienst - 11-07-2002
http://www.opta.nl/nl/download/publicatie/?id=774
[/quote]
.


#77

[quote]1. Verloop van de procedure

Bij besluit van 19 juni 2001 met bovenstaand kenmerk heeft het college aan KPN een last onder dwangsom opgelegd inzake de verplichting van KPN om een universele telefoongids en abonneeinformatiedienst beschikbaar te stellen.

OPTA - Beslissing op bezwaar KPN last onder dwangsom telefoongids en abonnee-informatiedienst - 11-07-2002
http://www.opta.nl/nl/download/publicatie/?id=774
[/quote]
.[/quote]
Oh dat is wel stoer. Een beetje analoog aan de postwet waar instaat dat postcodes op een eenvoudige manier toegankelijk moeten worden gemaakt?

Ik kwam dit trouwens nog tegen:

Quote uit iemands z’n CV:

Toen dacht ik; Nederland Open in Verbinding, kom er maar in.


#78

Ja, dat zag ik ook staan, weer OPTA:

[quote]Postcodesysteem – postvervoerbedrijven

De postcode dient ter ondersteuning van de bezorging en is, als het gaat om de functie die het heeft voor postmarkt, geen aparte dienst. De voorwaarden en vergoedingen worden in onderling overleg bepaald. Bij gebreke van overeenstemming kan een geschil aan het college worden voorgelegd.

Foondump/forum - 11 maart 2009
http://www.foondump.nl/forum/viewtopic.php?p=3254#3254
[/quote]
Koest, Bello!

[quote]Toegang tot postcodesystemen

TPG Post krijgt de mogelijkheid om de concurrentie op de postmarkt te belemmeren of in ieder geval negatief te beïnvloeden.

Toelichting
De toegevoegde zinsnede brengt een extra criterium met zich waardoor de exploitant of beheerder van het postcodesysteem (TPG Post) de mogelijkheid krijgt om de beschikbaarstelling van postcodes te weigeren of te vertragen door zich te beroepen op de situatie van doelmatige postbezorging. Het college voorziet dat hierover in de praktijk geschilpunten en procedures gaan ontstaan.

Er ontstaat een groot risico op misbruik door TPG Post ten aanzien van het toewijzen en het beschikbaar stellen van de postcodegegevens aan publieke en private partijen tegen onredelijk voorwaarden en hoge tarieven.

Toelichting
• Er zijn geen wettelijke ex-ante waarborgen opgenomen voor het toewijzen en beschikbaar stellen van postcodegegevens voor alle publieke en private partijen.
• Publieke en private partijen zijn voor het verkrijgen van de postcodegegeven volledig afhankelijk van TPG Post. De postcode wordt wijd verbreid toegepast in systemen van ondernemingen en is van groot belang in het maatschappelijk verkeer.
• Het college heeft uit de markt reeds klachten ontvangen over toewijzing, beschikbaarstelling en tarieven en voorwaarden van postcodes van derden die geen postvervoerbedrijf zijn.

TPG Post kan als feitelijke monopolist van het postcodebestand misbruik maken van haar positie op de Direct Mail markt waardoor concurrenten benadeeld worden.

Toelichting
TPG Post heeft als verticaal geïntegreerde onderneming op de postmarkt ook als commerciële partij op de Direct Mail markt activiteiten ontplooid die voorafgaan aan de bezorging van post, zoals de advisering van klanten over selectie en bewerking van adresbestanden waarnaar direct mail wordt verzonden. Deze markt is geheel vrij maar als dominante partij op postbezorging én feitelijk monopolist van het postcodebestand die voor de selectie van adressen nodig is, kan TPG Post zichzelf als commerciële partij bevoordelen ten opzichte van andere concurrenten op de Direct Mail markt.

OPTA - Bijlage uitvoeringstoets wijziging Postwet
http://www.opta.nl/download/bijlage/bijlage_1_bij_aanvullend_UVT_openbaar.pdf
[/quote]
De postcodetabel heeft zijn langste tijd gehad? Harry Koorstra, directeur TNT Post:

[quote]Is de toekomst van de postsector zo somber?

Over tien jaar is er geen post meer. Er zal nog wel een mooi tijdschrift of een trouwkaart worden bezorgd, maar er zal geen post meer zijn in de context van een bedrijf dat op rendabele manier zes dagen per week bezorgt en waar kostwinners hun gezin mee kunnen onderhouden.

NRC Handelsblad - Economie - 4 juli 2008
http://www.nrc.nl/economie/article2291523.ece/Over_tien_jaar_is_er_geen_post_meer_in_Nederla
[/quote]
Terug naar ons onderwerp: toch is de database van de Telefoongids een beschermde databank. Waarom zou die van het Handelsregister dat niet zijn, ik zie meer overeenkomsten dan verschillen.

Was je al overtuigd of zeg je, nee man, een verschil van dag en nacht, no way!


#79

[quote=“Weerman”]
Was je al overtuigd of zeg je, nee man, een verschil van dag en nacht, no way![/quote]

Argumenten voor beide beschermd:

 • Mensen die ingeschreven willen worden doen dit in beide gevallen zelf
 • Overheid verplicht ‘universele dienst’

Tegen:

 • Er is een verplichting om in te schrijven in KvK, die is er niet voor de telefoongids.
 • Bij de telefoongids wordt gebruik gemaakt van een postcode tabel om de data te valideren (significante investering), de KvK controleert de gegevens niet, er wordt immers voorlopig gesteld dat de gegevens van een bedrijf authentiek moeten zijn (anders: economisch delict)
 • Er wordt door de KvK geen expliciet voorbehoud genomen die gesteld is in de databanken wet
 • De handelsregisterwet voorkomt dat voorbehoud
 • Adreswijzigingen moeten worden doorgegeven aan de KvK, echter een telefoonnummer lijkt automatisch mee te verhuizen

#80

Geen einduitslag? Dan moesten we het vergelijken van het Handelsregister met een databank waarvan we in ieder geval zeker weten dat-ie beschermd is - de Telefoongids - maar weer loslaten?

Hier is wat ik tot dusver geknipt en geplakt heb op een rijtje …

Wat mij betreft ging het daarbij alleen om de vraag of je zomaar alles uit een database mag overnemen, louter omdat die openbaar is. Openbaar vervoer heet “openbaar vervoer” maar een gelede bus uit de garage gaan halen als de ‘bierfietsen’ die dag onverwacht allemaal verhuurd blijken te zijn, is dat toegestaan?

Zo ook het Handelsregister, een openbaar register:

[quote]Openbaarheid register

… Het register volgt ten aanzien van openbaarheid de lijn van het huidige handelsregister. Dat wil zeggen dat de gegevens die erin zijn opgenomen en de bescheiden die erin zijn gedeponeerd, door een ieder kunnen worden ingezien met uitzondering van het nummer dat strekt ter identificatie van natuurlijke personen (in de toekomst het burgerservicenummer, hierna BSN) en gegevens die noodzakelijk zijn voor een goede vastlegging en verstrekking gegevens.

Het beginsel van openbaarheid vloeit logisch voort uit een van de functies van het register namelijk het bevorderen van de rechtszekerheid in het economisch verkeer en het bevorderen van de economische belangen van handel, industrie, ambacht en dienstverlening.[/quote]
Niet kosteloos:

[quote]… Het raadplegen van het register is niet kosteloos: de verstrekkingsfunctie van het register («berichtendienst») genereert (computer)kosten die volgens het profijtbeginsel worden doorberekend. Een gewaarmerkt uittreksel brengt extra kosten met zich mee en daarvoor zal dan ook een hoger bedrag worden berekend dan voor het door middel van internet raadplegen van het register. Ook daarin verschilt dit wetsvoorstel niet van het huidige handelsregister.

Handelsregisterwet 2007 - Memorie van toelichting
http://www.kvk.nl/Images/30656_3_KST99865_MvT_tcm16-131395.pdf
[/quote]
Of iets zonder voorafgaande toestemming uit een database - openbaar of niet - overgenomen kan worden is wettelijk geregeld. De KVK zelf over de wettelijke bescherming van databanken:

[quote]Bescherming van databanken

Databanken worden beschermd door de Databankwet. Volgens deze wet is een databank een compilatiewerk dat onafhankelijk van de drager (papier, cd-rom, harde schijf, etc.) bestaat en op allerlei manieren (met de hand, met een cd-speler, via een computernetwerk, etc.) is te raadplegen. De definitie van een databank is niet beperkt tot elektronische databanken. De bescherming is echter beperkt tot de rangschikking van het materiaal in de database en niet op de inhoud zelf.

De bescherming is tweeledig:

• databanken die voldoen aan de eisen die het auteursrecht stelt, zijn door het auteursrecht beschermd.

• de richtlijn geeft een aparte bescherming aan producenten van databanken om te voorkomen dat een ander zich de resultaten toeëigent van hun investeringen in de databank.

De producent van een databank moet zijn investering kunnen terugverdienen. Hij krijgt de mogelijkheid op te treden tegen het geheel of gedeeltelijk leeghalen van de door hem ontwikkelde databank. Daarbij mag de producent echter geen misbruik maken de machtspositie die hij door dit recht krijgt. Of daarvan sprake is, moet van geval tot geval door de rechter worden beoordeeld.

Kamer van Koophandel - Wetten en regels
http://www.kvk.nl/wettenenregels/600_Ideee^n_beschermen/auteursrecht/Beschermingvandatabanken.asp
[/quote]
Inderdaad: een telefoonnummer opzoeken is zonder kosten toegestaan maar niet de hele Telefoongids overnemen, dan krijg je met verstrekkingskosten te maken. Idem af en toe es een postcode, maar de hele tabel? Dokken.

Niet alleen private partijen als DTG en TNT Post kunnen een beroep op die bescherming doen, ook de overheid? Kennelijk:

[quote]Intellectuele eigendomsrechten

… Ondanks het bestaan van de Wob mag een overheidsorganisatie het auteursrecht of het databankenrecht met betrekking tot een databestand voorbehouden en op grond daarvan een financiële tegemoetkoming vragen en beperkingen met betrekking tot verder gebruik opleggen. Ook in geval van de ontsluiting van een databestand via webservices kan de betrokken overheidsorganisatie een beroep doen op deze rechten. Het doet er niet toe dat niet de data zelf uit het bestand wordt verkregen maar slechts via bevraging van de databank bepaalde uitkomsten worden gegenereerd.

… Het bereik van dit beleid is echter relatief gering omdat de basisregistraties daar niet direct onder vallen.

… Basisregistraties kennen hun eigen regiem van openbaarheid en hergebruik van gegevens, waaronder een mogelijk beroep op intellectuele eigendomsrechten, doelomschrijving en mogelijke afwijkende of aanvullende privacybescherming.

… Overigens is het twijfelachtig of een overheid zich wel op de Databankenwet mag beroepen zolang de betreffende overheid geen risicodragende investering heeft gemaakt om het bestand te produceren.

TU Delft/OTB - de Jong/Welle Donker (2008)
http://www.geo-info.nl/site/Components/FileCP/Download.aspx?id=93263456-ba1b-404b-b29d-8290e1233c64
[/quote]
Expliciet een voorbehoud maken is niet nodig:

[quote]Blijf uit die databank

… Om voor bescherming in aanmerking te komen moet de verkrijging, de controle of de presentatie van de inhoud in kwalitatief of kwantitatief opzicht getuigen van een substantiële investering. De producent hoeft de databank dus nergens aan te melden of een verzoek om bescherming in te dienen.

Ius mentis - Databanken en databankrecht
http://www.iusmentis.com/databanken/nl/databankenwet/
[/quote]