Geo infomatie bronnen (op internet)


#101

Wie weet een “nazaat” van Gerrit van der Veen, ook in Wikipedia te
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gerrit_van_der_Veen]vinden
, als een van de mensen achter de aanslag op het bevolkingsregister van Amsterdam in 1943 en als iemand naar wie ze in Amsterdam na de oorlog postuum de besmette “Euterpestraat” [1] hebben [u]vernoemd[/u.

In ieder geval, iemand in Wikipedia, licht gereserveerd over het nieuwe “stelsel van basisregistraties” waar de “BAG” onderdeel van wordt:

[quote]Basisregistratie

Het Nederlandse kabinet heeft een aantal registraties aangewezen, waarvan de Nederlandse overheid meent dat daarin met een gerust hart alle vitale gegevens over burgers, bedrijven en instellingen gecentraliseerd kunnen worden opgeslagen.

De verantwoordelijken voor het stelsel gaan ervan uit dat deze zogeheten “authentieke gegevens” een dermate hoge kwaliteit zullen hebben, dat de overheid deze gegevens zonder enig verder onderzoek in haar werk zal kunnen gebruiken.

Een van de meest belangrijke concepten achter dit idee is de verplichte terugmelding.

Op het moment dat een afnemer van gegevens uit een basisregistratie twijfelt aan de betrouwbaarheid van de gegevens mag er van worden afgeweken mits deze twijfel, over de betrouwbaarheid van de gegevens, is teruggemeld aan de bronhouder van de gegevens. De gegevens krijgen een aantekening en de bronhouder zal vervolgens een onderzoek instellen.

Op deze manier wordt er een zelfreinigend systeem gecreëerd.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Stelsel_van_Basisregistraties][u]Wikipedia - Basisregistratie[/u
[/quote]

Niet
http://www.google.com/search?q=bag+vrom+gemeente+%2Btaart][u]zoveel[/u
taarten als Google er vindt, 3000 of zo, maar wel opvallend veel taart, de “Basisregistratie Adressen en Gebouwen” is dus klaar?

[quote]Alle gemeenten aangesloten op de BAG

De laatste gemeente is op 8 april jl. aangesloten op de BAG, die hiermee volledig is gevuld. Overheden, burgers en bedrijven kunnen, met het realiseren van de BAG, profiteren van allerlei toepassingen.

Gebruik van de BAG leidt tot kostenbesparingen en het verbeteren van de dienstverlening aan klanten. Ook bevordert het werken met de BAG de kwaliteit en actualiteit van adresbestanden, onder meer door de koppeling van adresgegevens aan geografische informatie.

Zowel de gemeenten zelf als alle andere afnemers kunnen de BAG nu daadwerkelijk gebruiken en daarvan bovengenoemde vruchten plukken.

Overheden met een publiekrechtelijke taak dienen de BAG vanaf 1 juli 2011 verplicht te gebruiken.

http://bag.vrom.nl/over_bag/nieuws/alle_gemeenten_aangesloten_op_de_bag][u]BAG-VROM - De BAG opbouwen - 8 april 2011[/u
[/quote]

Is nog niet helemaal klaar:

Wegwerken van zogenaamd maatwerk:

[quote]Dummywaarden in de BAGLV en mogelijke gevolgen daarvan voor het gebruik

Het vullen van de BAG was voor alle gemeenten een enorme klus. Zeker omdat van alle gegevens de juistheid en authenticiteit moest kunnen worden aangetoond.

Een aantal gemeenten had moeite om dit voor alle gegevens op tijd aan te leveren. Met deze gemeenten zijn afspraken gemaakt over het aansluiten op de Landelijke Voorziening van de BAG, de zogenaamde maatwerkafspraken.

Deze afspraken behelzen dat gemeenten in principe mochten aansluiten op de BAG zodra de gegevens compleet waren. Dat wil zeggen als alle panden, verblijfsobjecten en adressen aanwezig zijn met bijbehorende brondocumenten.

Wat op dat moment nog mocht ontbreken waren bouwjaren, oppervlaktes en in sommige gevallen de geometrie. Hiervoor zijn dummywaarden (maatwerkwaarden) afgesproken. Ook wordt het betreffende object in onderzoek gezet en is zo herkenbaar voor afnemers.

Daar waar gemeenten gebruik hebben gemaakt van deze mogelijkheid is dit per gemeente vastgelegd met daarbij de afspraak dat deze maatwerkwaarden voor 1 juli 2011 zijn vervangen door de echte waarden.

http://bag.vrom.nl/over_bag/nieuws/dummywaarden_in_de_baglv_en_mogelijke_gevolgen_daarvan_voor_het_gebruik][u]BAG-VROM - De BAG gebruiken - 10 februari 2011[/u
[/quote]

Misschien daarom dat men het tijdelijk gratis verstrekken van BAG-gegevens nog drie maanden wil prolongeren?

Zo wordt gemeld in een “Release-document 2011/1” van het Kadaster. Wel uit het gezicht, achter de
http://kadaster.nl/BAG/over/nieuws-bericht.asp?Id=1054&Id_Categorie=23][u]onderhoudsmededeling[/u
voor 17-6-2011.

Op de website zelf wordt nog 1 juli a.s. aangehouden. Onder voorbehoud dan maar:

[quote]Facturatie Extracten [en] Bevragingen

Tot 1 oktober is het gebruik van de BAG voor alle partijen gratis, daarna zullen voor private partijen BAG Extracten en Bevragingen tegen verstrekkingskosten worden geleverd.

De tarieven zullen na vaststelling worden gepubliceerd op de website van het Kadaster.

http://kadaster.nl/bag/docs/Releasenotes_2011_110.pdf][u]Kadaster - BAG - Releasenotes 2011/1[/u
[/quote]

Op 1 juli 2011 zal in ieder geval de wettelijke gebruiksplicht voor overheden ingaan, het is al gepubliceerd in het
http://bag.vrom.nl/ufc/file2/bag_sites/michelle/fcfb8fb6b07caa6ac50aa02c1dd2a6f1/pu/stb_2011_202_Koninklijk_Besluit_verplicht_gebruik_BAG.pdf][u]Staatsblad[/u
.

Met ingang van die datum is verplicht gebruik van de BAG dus daadwerkelijk van kracht:

[quote]Aansluiten Handelsregister op het BAG

Bestuursorganen, zoals gemeenten moeten de authentieke gegevens van basisregistraties binnenkort verplicht gaan gebruiken. Dit betekent ook dat basisregistraties onderling, indien verwezen wordt naar authentieke gegevens, van elkaars gegevens gebruik moeten maken en deze onveranderd moeten overnemen.

Het Handelsregister maakt al gebruik van de authentieke gegevens van de GBA (de voorloper van de Basisregistratie Personen), en gaat ook de gegevens van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) gebruiken.

De KvK is een project gestart om de koppeling tussen het Handelsregister en de BAG tot stand te brengen. De KvK verwacht de koppeling in 2011 operationeel te hebben.

http://www.kvk.nl/download/Nieuwsbrief%20nieuw%20Handelsregister_tcm14-236273.html][u]KvK - Nieuwsbrief nieuw Handelsregister | mei 2011 | nummer 10[/u
[/quote]

Fijn om iemand te hebben die zo professioneel teksten kan produceren. Het is inmiddels 21 juni 2011, zomer, de gebruiksplicht van overheden gaat 1 juli aanstaande in, maar de KVK Nieuwsbrief van mei 2011 heeft Lorem Ipsum: “De KvK verwacht de koppeling in 2011 operationeel te hebben.”

Zou niet mijn adem inhouden tot het zover is:

[quote]Belang van de BAG

KvK/NHR. De Kamer van Koophandel en het Nieuw Handelsregister ontwikkelen momenteel systemen die geschikt worden gemaakt om adresgegevens uit de BAG over te nemen.

Er zal daadwerkelijk op de BAG worden aangesloten op het moment dat een groot deel van de gemeenten dat ook hebben gedaan.

http://bag.vrom.nl/de_bag_gebruiken/gebruik_door_overige_overheden/sectorinformatie/economie][u]BAG-VROM - De BAG gebruiken - Gebruik door overige overheden[/u
[/quote]

Alleen is te hopen dat ze intussen wel een beginnetje gemaakt hebben want bijvoorbeeld van de huidige
https://server.db.kvk.nl/wwwsrvu/html/plaatsnamentabel.htm]lijst
met 2440 “plaatsnamen” in het Handelsregister zie je er meer dan 300 al niet terug in de zeer binnenkort wettelijk verplicht te hanteren BAG-[u]lijst[/u van “woonplaatsen”.

Dit nog los van het andere BAG-probleem:

[quote]Woonplaatsen met dezelfde naam

Situatie: Er bestaan woonplaatsen met dubbel voorkomende namen (bijv. Hengelo, Rijswijk). Een bevraging op basis van woonplaatsnaam resulteert in meerdere voorkomens van woonplaatsen.

 • BAG Bevraging en BAG Extract leveren geen gegevens van gemeente en provincie aangezien die geen authentieke gegeven binnen de BAG zijn.

Via de woonplaatsidentificatie en een (te downloaden) stamtabel kan de afnemer vaststellen bij welke gemeente en provincie een woonplaats hoort.

http://www.kadaster.nl/BAG/docs/pdc_bag_verstrekkingen.pdf][u]Kadaster - Definitief - Producten- en Dienstencatalogus BAG Verstrekkingen[/u
[/quote]

BAG “Afnemers” en vertegenwoordigers van “de diverse accountteams van Kadaster en M&I” likken zich in een LinkedIn-
http://www.linkedin.com/groups?newItemsAbbr=&gid=3831270][u]groep[/u
de wonden, de hele opzet van het register is misschien iets te ijzerenheinig uitgevallen?

Een van hen geeft het voorbeeld van het hoofdkantoor van de ANWB:

[quote]Adressen met twee woonplaatsen? Hoe adresseer je post?

Volgens de ANWB heeft het hoofdkantoor het volgende adres:

  Wassenaarseweg 220, 2596 EC DEN HAAG.
Het feit dat volgens de BAG de woonplaats DEN HAAG niet bestaat en dat dit nu 's-GRAVENHAGE moet zijn laat ik even in het midden.

Dit hoofdkantoor (verblijfsobject) ligt in de gemeente en de woonplaats Wassenaar. De straat om dit kantoor te bereiken ligt in de gemeente DEN HAAG, woonplaats 's-Gravenhage.

De BAG-viewer laat zien dat de gemeente Wassenaar keurig volgens de beschreven werkwijze dit hoofdkantoor van de ANWB van een officieel BAG-adres heeft voorzien:

  Wassenaarseweg (Den Haag) 220, 2244 VL WASSENAAR
Dit adres zal dus in ieder geval de overheid verplicht moeten gaan gebruiken, op dit adres zal de inschrijving in het Handelsregister gaan plaatsvinden en de vraag is of ook de ANWB een adreswijziging gaat doorvoeren.

Formeel mogen wij vanaf 1 juli 2011 het adres Wassenaarseweg 220, 2596 EC 's-Gravenhage niet meer gebruiken.

Ik blijf benieuwd wat de ANWB van haar “adreswijziging” vindt.

http://www.linkedin.com/groups/Adressen-met-twee-woonplaatsen-Hoe-3831270.S.57925988][u]LinkedIn - Groups - BAG afnemers - Ruud K. - 4 days ago[/u
[/quote]

Een andere deelnemer daarop:

[quote]Beste Ruud,

Dank voor je voorbeeld.

Juist daarom wachten wij in gemeenteland met spanning de koppeling van de Kamer van Koophandel op de BAG af. We hebben het vage idee dat daar nog veel correspondentie uit kan volgen.

http://www.linkedin.com/groups/Adressen-met-twee-woonplaatsen-Hoe-3831270.S.57925988][u]LinkedIn - Groups - BAG afnemers - Geert W. - 4 days ago[/u
[/quote]


[size=9][list=1]

 • de nabijheid van het Olympiaplein waar de Gerrit van der Veenstraat op uit komt verraadt het al, ontdaan van
  de bezettingstijd-geschiedenis was “Euterpestraat” onschuldig genoeg:
   Euterpe
   • Lat. <Gr. Euterpè · een der negen zanggodinnen, muze der lyrische poëzie

   • Gr. (de verblijdende) · muze van het lierdicht; zij wordt voorgesteld met een dubbele fluit

 • Andere plaatsen dan Amsterdam hebben zo hun eigen beladen straatnamen maar dat geldt daar weer niet voor “Euterpestraat”.

  Dan is het nieuwe basisregister Adressen wel weer handig:

   SELECT OpenbareRuimte.openbareRuimteNaam, Woonplaats.woonplaatsNaam FROM OpenbareRuimte INNER JOIN Woonplaats ON OpenbareRuimte.[gerelateerdeWoonplaats.identificatie] = Woonplaats.identificatie WHERE openbareRuimtenaam Like '%Euterpe%' ORDER BY Woonplaats.woonplaatsNaam, OpenbareRuimte.openbareRuimteNaam
  Levert:
   openbareRuimteNaam woonplaatsNaam Euterpeplein Amersfoort Euterpestraat Arnhem Euterpestraat Eindhoven Euterpelaan Heerlen Euterpestraat Leeuwarden Euterpehof Oss Euterpelaan Oss Euterpedreef Utrecht

  De Wereld Draait Door. De gemeente Amsterdam nog over het toenmalige bevolkingsregister van Amsterdam:

   Televisiekijkend Nederland zal het pand aan de Amsterdamse Plantage Kerklaan 36-38, naast de ingang van dierentuin Artis, vooral herkennen als Studio Plantage. Hier worden bekende praatprogramma's als B&W en Buitenhof opgenomen.

   Als de brand is gedoofd blijkt echter dat de overval, ondanks de goede voorbereiding,
   slechts gedeeltelijk is geslaagd. De stapels persoonskaarten zijn te compact om goed
   brand te vatten en de ijzeren archiefkasten hebben de administratie goed beschermd.
   Slechts 15 procent van de systeemkaarten is volledig verloren gegaan.

   Het gebouw is daarentegen zwaar beschadigd. De ramen zijn gebarsten en de zolder
   met het schuine dak is verdwenen. De afscheiding ervan is boven het huidige zolderloze
   pand nog steeds te zien: twee grijze driehoeken op aangrenzende muren markeren de loop
   van het oude dak.

  [/size]

  #102

  “Reus, reus, wakker worden” zei de fee. “Wahuh” zei de reus, helemaal
  niet luid, toch lagen in de wijde omtrek alle dakpannen eraf. “Wakker
  worden, je moet aansluiten op de BAG”. Haar stem
  www.youtube.com/watch?v=Y80_DxbKFew][u]tinkelde[/u
  als een
  glazen schaal. Nu zit de reus recht overeind in zijn Enterprise Java-bed
  van wel
  http://www.computable.nl/artikel/ict_topics/infrastructuur/3795431/2379248/centralisatie-kvksystemen-nadert-voltooiing.html][u]56 miljoen[/u
  goudstukken. “BAG?” Ach, met zijn knie verschuift hij
  per ongeluk een middelgrote kerk. Er is geen asbest vrijgekomen. Zij
  klimt in de gondel van de zojuist aangekomen hoogwerker, om hem over
  zijn bolletje te aaien: “Ja, de BAG. Kom, we zijn al laat.”[/color]
  Het is geen droom, het is 28 april 2011. Zij is geen fee, zij is topambtenaar. Tot voor kort verantwoordelijk voor het gereedkomen van de “Adressen en Gebouwen”-registers en nu als “vliegende kiep” doorgeschoven om voor 2012 al een “samenhangend gebruik” van de eerste drie basisregisters, GBA, BAG en NHR, aan te jagen. [1]

  Haar eerste voortgangsrapportage is van genoemde datum:

  [quote]Voortgangsoverzicht stelselvorming

  In het Jaarplan 2011 is gevraagd 10 knelpunten op te lossen:

  • BAG-GBA
  • BAG-NHR
  • BAG-Kadaster

  Waarbij zou worden gerapporteerd over:

  • Te realiseren ambitie
  • Betrokken partijen
  • Aandachtspunten
  • Prioriteringsvoorstel

  Op de volgende pagina’s het eerste voortgangsoverzicht.

  http://www.google.com/webhp?#hl=nl&source=hp&q=6eVoortgangOplossingenPSBmei2011SO&btnG=Google+zoeken][u]Stelselhandboek - Voortgang Oplossingen PSB - SO mei 2011[/u
  [/quote]

  Over de koppeling BAG-NHR:

  [quote]BAG-NHR

  Ambitie

  1. KvK gebruikt de BAG in eigen NHR-systeem; KvK levert BAG-Vestigingsrelatie aan afnemers en de BAG-GBA-relatie.
  2. Afnemers met een publieke taak (waaronder Gemeenten) hebben de randvoorwaarden gecreëerd NHR te gebruiken voor verplichte afname van de combinatie NHR-BAGgegevens. NHR stelt zich op het standpunt dat alle afnemers zich aan hun aanbod hebben te conformeren.
  3. Er is inzicht dat koppeling BAG-NHR voor alle publieke taken wordt toegepast.

  Betrokken partijen
  KvK; Project BAG; BAG BAO (secretaris Kadaster); KING (zal worden betrokken);
  Afnemers (zullen worden betrokken); eventueel BPR-mGBA; BPR; EL&I; Logius.

  Aandachtspunten
  NHR wil dat GBA-V tijdig geheel gevuld is met BAG adressen i.v.m. ongewenste mogelijke verschillen in adressen op uittreksels NHR. GBA-V is gereed per december 2011
  De omvang van het matchingsvraagtuk is niet duidelijk; daarom wordt een test uitgevoerd.

  In scope bij project NHR-BAG bij de KvKV: gebruik van BAG in NHR en daarmee de levering van het adres. Buiten scope is: de levering van het BAG-ID.

  Voortgang en planning
  Op 30-4 levert KvK een plan op met de volgende elementen:
  • een doelstelling en aanpak hoe de KvK de BAG in het NHR gaat gebruiken (de verbinding met de ‘business’ van de klanten van het NHR);
  • een planning wat wanneer klaar is voor gebruik van BAG-adressen door afnemers van NHR, liefst reeds met bijbehorende identificaties van Nummeraanduidingen en Verblijfsobjecten; […]
  • welke hulp KvK zou kunnen gebruiken om het gebruik/de levering van BAG voortvarend op te pakken
  • Gezien ervaren afhankelijkheid van met BAG gevulde GBA zal NHR pas BAG-identificaties van personen in het NHR kunnen leveren als GBA-V volledig is gevuld.

  Conclusie en advies
  • Is het voor afnemers voldoende werkbaar dat BAG-ID niet wordt meegeleverd?
  Dit nader onderzoeken en met eventuele voorstellen komen.[/quote]
  Aldus Marthe Fuld, projectleider.

  Het verantwoordelijke lid van het dagelijks bestuur van de Kamer van Koophandel Nederland wordt 's nachts weer badend in het zweet wakker: wat was dat? Voor het zo gehate “computerbeeldscherm” zit dan opnieuw mevrouw Fuld, al klikkend, al zingend, ik zie niets?


  [size=9][list=1]

 • dat zoeken we op:
   GBA - Gemeentelijke basisadministratie van persoonsgegevens BAG - Basisregistraties Adressen en Gebouwen NHR - Nieuw Handelsregister
  [/size]

 • #103

  “BAG-producten” zullen binnenkort inderdaad niet meer kosteloos aan “private afnemers” verstrekt worden. Het uitstel heeft een andere oorzaak, e-mail van “Frontoffice BAG Kadaster”:

  [quote]Geachte BAG-afnemer,

  Naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot onze Extract producten berichten wij u als volgt. Mocht u bronhouder van de BAG zijn en (nog) geen afnemer van de Landelijke Voorziening, kunt u deze informatie als informatief beschouwen.

  Tarieven

  Publieke organisaties hoeven voor het gebruik van BAG Extract en BAG Bevragingen niet te betalen. De BAG wordt betaald via ‘budgetfinanciering’: een jaarlijkse betaling door alle departementen, provincies en waterschappen gezamenlijk.

  Voor private afnemers zou BAG Extract en BAG Bevraging tot 1 juli 2011 kosteloos zijn, dit is verlengd tot 1 oktober 2011. Reden hiervoor is dat de Minister nog niet alle tarieven voor BAG producten had vastgesteld. Dit is vorige maand gebeurd en tevens gepubliceerd in de de Staatscourant.

  Bijgaand vind u een overzicht van de BAG producten en de bijbehorende kosten (kosten enkel voor private partijen).

  Met vriendelijke groet,
  [/quote]
  Op de website van het Kadaster een min of meer gelijkluidende mededeling, dit keer wat slordig geredigeerd:

  [quote]Kosten voor gebruik Landelijke Voorziening BAG per 1 oktober 2011

  Voor private afnemers was BAG Extract en BAG Bevraging tot 1 juli 2011 kosteloos, dit is verlengd tot 1 oktober 2011. Reden hiervoor is dat de Minister nog niet alle tarieven voor BAG producten had vastgesteld. Dit is deze maand gebeurd en tevens gepubliceerd in de Staatscourant.

  Dit zal deze maand wel gebeuren, waarop publicatie in de Staatscourant volgt.

  http://www.kadaster.nl/window.html?inhoud=/bag/default.html%3Finhoud%3D/bag/over/nieuws-bericht.asp%3FId%3D1079%26Id_Categorie%3D23][u]Kadaster - BAG - over BAG - Nieuws[/u
  [/quote]
  Daaronder een overzicht van de in rekening te brengen bedragen:

  [quote]Tarieven private afnemers per 1 oktober 2011:

  • BAG Web, raadpleging: kosteloos
  • BAG Viewer, raadpleging: kosteloos
  • BAG Extract, éénmalige verstrekking: € 150,-
  • BAG Extract Mutatie, abonnement, maandelijkse verstrekking: € 10,- per maand
  • BAG Extract Mutatie, abonnement, dagelijkse verstrekking: € 150,- per maand
  • BAG Bevraging, abonnement, maximaal 3.000 bevragingen per dag: € 75,- per maand
  • BAG Bevraging, abonnement, meer dan 3.000 bevragingen per dag: € 150,- per maand
  [/quote] Maar niet zo compleet als in de http://img12.imageshack.us/img12/4008/kadastertarieventabelba.png][u]bijlage[/u] bij het e-mailbericht. Want daarin is bijvoorbeeld ook opgenomen, [i]"BAG Compact"[/i], een [i]"nieuw product voor samengestelde adressen"[/i] dat al voorkwam op de [url=http://www.kadaster.nl/window.html?inhoud=/BAG/default.html%3Finhoud%3D/BAG/releases/releasebeleid.html][u]lijst[/u[/url] van [i]"wijzigingsverzoeken voor de Basisregistraties Adressen en Gebouwen"[/i]:

  [quote]Nieuwe productvariant BAG Compact

  Het betreft een klein en laagdrempelig product dat gegevens van verschillende objecten uit de BAG combineert tot kant-en-klare adressen.

  In eerste instantie zal alleen een maandelijkse verstrekkingsvorm voor geheel Nederland worden gerealiseerd. Dit staat gepland voor Release 2011-2.

  http://www.kadaster.nl/index_frames.html?inhoud=/BAG/over/nieuws-bericht.asp%3FId%3D1041%26Id_Categorie%3D23&navig=/BAG/nav_serverside.html%3Fscript%3D1][u]Kadaster - Nieuwe productvariant BAG Compact[/u
  [/quote]
  Uit de verte lijkt het wel een postcodetabel:

  [quote]Productspecificatie voor BAG-Compact

  Dit product moet gegevens van verschillende objecten uit de BAG gecombineerd aanbieden als kant-en-klare adressen en zo verdere invulling geven aan artikel 32 lid 1 onderdeel b van de Wet bag.

  Het samengestelde adres zal zowel het adres zelf bevatten als andere adresgerelateerde gegevens uit de BAG, deels gegeneraliseerd. Het product krijgt de naam “BAG-Compact”.

  Productuitwerking

  Uitgangspunt bij de uitwerking van BAG-Compact is dat een samenhangend en op zichzelf staand product moet ontstaan dat waardevol is voor de doelgroep, te weten een grote groep van gebruikers die het gebruik van de BAG zelf te complex vinden en geen belangstelling hebben voor pandgegevens1. BAG-Compact moet bovenal klein en laagdrempelig zijn.

  http://www.kadaster.nl/BAG/docs/BAG-Compact.pdf][u]Kadaster - Productspecificatie voor BAG-Compact[/u
  [/quote]
  Men lijkt niet heel erg gelukkig met deze "opdracht van het “BAG Bronhouders Afnemers Overleg …” op “… voordracht van het ministerie van I&M”, twee van de in totaal vijf pagina’s in het laatstgenoemde document gaan op aan kleine lettertjes, “Noten”, 22 uitgewerkte mitsen en maren.

  Met dit bestand een echte postcodetabel vervangen
  http://www.foondump.nl/forum/viewtopic.php?p=3693#3693][u]lijkt niet mogelijk[/u
  . Terwijl daar wel behoefte aan is:

  [quote]Issue 37: Post(bus)adressen en BAG

  Er is in het stelsel geen algemeen toegankelijke tabel met alle Nederlandse adressen van zowel adresseerbare objecten als postbussen met hun postcode en woonplaats, waaraan personen dmv. een id. gerelateerd kunnen worden.

  Daardoor moeten afnemers van postbusadressen een kopiebestand met abonnement op TNT-gegevens afnemen en onderhouden om te kunnen beschikken over intrekkingen en verhuizingen van postbussen naar een andere postcode. Dit is inefficiënt.

  https://wiki.noiv.nl/xwiki/bin/view/Stelselhandboek/Overzicht+afgeronde+issues][u]Stelselhandboek - Issuemanagement - Overzicht afgeronde issues[/u
  [/quote]
  “Afgerond” dus maar er staat niet bij vermeld hoe ze denken dat op te lossen. Een - zeker niet triviaal - “
  https://wiki.noiv.nl/xwiki/bin/view/Stelselhandboek/Overzicht+lopende+issues]”[u]Overzicht lopende issues[/u
  is er wel.

  Verder is het stil rond de postcode en de vraag van wie was die?

  Dit dateert nog uit februari van dit jaar, om precies te zijn, een vergadering gehouden op 11 februari 2011 bij het ministerie van BZK:

  [quote]

  [b]9. Rondvraag

  …[/b]

  IenM heeft het convenant met TNT betreffende de postcodes opgezegd, verwacht wordt dat TNT juridische stappen zal ondernemen. Hooyman verzoekt de leden waar ze kunnen eraan bij te dragen dat het Rijk in deze casus haar rug recht houdt en blijft staan voor het genomen besluit.

  http://www.google.com/webhp?hl=all#hl=en&q=+%2Btnt+%2Bconvenant+site:noiv.nl][u]Stelselhandboek - Besluitenlijst Programmaraad Stelsel van Basisregistraties (PSB) - 22-3-2011[/u
  [/quote]
  .


  #104

  Nog even over de bovenstaande
  http://www.kadaster.nl/window.html?inhoud=/BAG/default.html%3Finhoud%3D/BAG/releases/releasebeleid.html][u]lijst[/u
  "wijzigingsverzoeken", dit is de positie:

  [quote]De Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) zijn niet statisch.

  Ontwikkelingen in beleid, informatiebehoefte en technologie noodzaken tot aanpassing van de BAG. Releasebeleid heeft als doel planmatig en beheerst wijzigingen in de BAG door te voeren bij alle betrokken partijen. Dit wordt gerealiseerd door de wijzigingsbehoeften in kaart te brengen.

  http://www.kadaster.nl/BAG/docs/releasebeleid.pdf][u]Kadaster - Releasebeleid BAG[/u
  [/quote]
  In deze lijst van acht pagina’s van december vorig jaar als gezegd een “Nieuw product voor samengestelde adressen”, dat gaat over het eerdergenoemde “BAG-Compact”, en verder onder andere:

  [quote]BAG Wijzigingsverzoeken

   - Verbetering kwaliteit en performance van Extract leveringen (Prioriteit 1) - Opnemen gemeentecode en woonplaatscode (en gemeentenaam en provincienaam) in BAG extract (Prioriteit 1) - Nieuw product voor samengestelde adressen (Prioriteit 1)
   • Geometrie bij Openbare Ruimte toevoegen (Prioriteit 3)

   • WFS service (Prioriteit 4)

   • Uitleveren initieel bestand als kopie van de database (oracle dump of iets dergelijks) (Prioriteit 5)


   http://www.kadaster.nl/BAG/docs/Overzicht_wijzigingsverzoeken.pdf][u]Kadaster - Releasebeleid - Overzicht wijzigingsverzoeken[/u
   [/quote]
   Over die gemeentecode en -naam, in de ID’s voor de verschillende onderdelen van het register is een gemeentecode verwerkt, maar die ID wordt gehandhaafd als de gemeentecode verandert - wat kan voorkomen, een voorbeeld daarvan is
   http://www.foondump.nl/forum/viewtopic.php?p=3796#3796][u]Sneek[/u
  • die moet je dus niet gebruiken:

  [quote]Woonplaatsen met dezelfde naam

  Situatie: Er bestaan woonplaatsen met dubbel voorkomende namen (bijv. Hengelo, Rijswijk). Een bevraging op basis van woonplaatsnaam resulteert in meerdere voorkomens van woonplaatsen.

  • BAG Bevraging en BAG Extract leveren geen gegevens van gemeente en provincie aangezien die geen authentieke gegeven binnen de BAG zijn.

  Via de woonplaatsidentificatie en een (te downloaden) stamtabel kan de afnemer vaststellen bij welke gemeente en provincie een woonplaats hoort.

  http://www.kadaster.nl/BAG/docs/pdc_bag_verstrekkingen.pdf][u]Kadaster - Definitief - Producten- en Dienstencatalogus BAG Verstrekkingen[/u
  [/quote]
  Je bent dan aangewezen op de woonplaatscode in de tabellen “nummeraanduiding” of “openbareruimte” als volgt:

  [quote]Objecten aan de grens van woonplaatsen / adressering

  Dat betekent dat bijvoorbeeld bij het adresseren van post primair gebruik moet worden gemaakt van de woonplaats waarnaar vanuit de nummeraanduiding wordt verwezen en alleen als deze verwijzing leeg is, gebruik wordt gemaakt van de woonplaats waarnaar vanuit de bijbehorende openbare ruimte wordt verwezen.

  http://www.kadaster.nl/BAG/docs/handreiking_aansluiten_bag_afnemers.pdf][u]Kadaster - Aansluiten op de basisregistraties adressen en gebouwen - Handreiking voor afnemers van de BAG[/u

  [/quote]
  En die vervolgens herleiden naar de overeenkomstige kolom in de separaat op te halen “stamtabel” die bij het Kadaster beschikbaar gesteld wordt:

  [quote]Overzicht aangesloten gemeenten

  Sinds 1 januari 2011 beheren wij de woonplaatscodetabel. Het betreft een tabel met alle woonplaatsen (codes en namen) en hun relaties met gemeenten. Deze tabel kunt u bekijken en downloaden:

  http://www.kadaster.nl/window.html?inhoud=/BAG/default.html%3Finhoud%3D/BAG/over/gegevens_bekijken.html][u]Kadaster - Landelijke Voorziening BAG - Gegevens bekijken[/u
  [/quote]
  Dan blijkt dat de “Landelijke Voorziening” haar kostbare moederschip afmeert met een goedkoop elastiekje … Deze lijst ophalen en met de gegevens in de registratie zelf vergelijken:

  identificatie kadaster registratie gemeente 2741 Den Hoorn Texel Den Hoorn Texel 2742 Oosterend Nh Oosterend Texel 3458 t Zandt 't Zandt Loppersum
  't Kan wel:

  Het gaat overduidelijk om iemand z’n eigen Excel-bestand dat voor deze gelegenheid in “csv-formaat” gesaved is. Met soms spaties voor woonplaatsnamen en 776 regels met een verschillend aantal lege velden zodat het mallotig sorteert:

  Woonplaats;Woonplaats code;Ingangsdatum WPL;Einddatum WPL;Gemeente;Gemeente code;Ingangsdatum nieuwe gemeente;Aansluitdatum;Bijzonderheden;Nieuwe code Gemeente;Gemeente beeindigd per;Behandeld; Laatste WPL code:;3513 't Goy;2054;;;Houten;0321;;10-09-2010;;;;;; 't Haantje;2164;;;Coevorden;0109;;25-08-2010;;;;;; 't Harde;1845;;;Elburg;0230;;16-12-2010;;;;;; 't Loo Oldebroek;3068;;;Oldebroek;0269;;14-12-2010;;;;;; 't Veld;2520;;;Niedorp;0412;;18-01-2011;;;;;; 't Waar;1895;;;Oldambt;1895;;25-08-2010;;;;;; 't Zand;2758;;;Zijpe;0476;;07-09-2010;;;;;; ;;; ;;; ;;; ;;; _ ;;;;;;;; ;;;;;;;; ;;;;;;;; _ ;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;; 1e Exloërmond;1779;;;Borger-Odoorn;1681;;11-08-2010;;;;;; _
  Daarbij is de bestandsnaam van de lijst “2011-06-17_WPL overzicht gemeenten.csv” en boven de corresponderende lijst in pdf-formaat staat “Kadaster - Woonplaatsoverzicht aangesloten gemeenten(17-06-2011)”, toch is het datum- en tijdstempel van de mutatie voor bijvoorbeeld Den Hoorn, gem. Texel in de registratie zelf van een dag daarvoor:

  identificatie woonplaatsnaam begindatumtijdvakgeldigheid brondocumentdatum 2741 Den Hoorn Texel 2009041400000000 20090414 2741 Den Hoorn 2011061600000008 20110616
  Deze mutatie had daarom met die andere mutaties ook in het actuele overzicht moeten voorkomen?

  En ook nog even, hoe kosteloos kan kosteloos zijn?

  Op
  http://www.geon.nl/nieuws/nieuws/item/3207-bag-extract-conversie-handleiding]deze pagina
  "… bieden wij u alvast een link naar een willekeurig Woonplaats Extract en een Landelijk Extract (peildatum 1 juli 2011)". “Om snel te starten …” met de “BAG Extract Conversie tool” die door het bewuste bedrijf kosteloos ter beschikking gesteld wordt, vorige maand bijgewerkt naar versie 2.0. Onder andere vanwege de [u]hier[/u gemelde onvolkomenheid.

  Degene die het bestand daar neerzet maakt het zo anderen mogelijk de verplichting vooraf de
  http://www.kadaster.nl/BAG/docs/BAG_akkoordverklaring.doc][u]postcodeverklaring[/u
  te tekenen te omzeilen en waarschuwt derhalve:

  [quote]Let op dat het postcode gegeven nu nog niet zonder meer voor commerciële doeleinden gebruikt mag worden! Lees hier
  http://bag.vrom.nl/de_bag_gebruiken/gebruik_door_private_partijen][u]meer[/u
  over op de site van I&M.[/quote]
  In het desbetreffende document, niet van I&M maar van het Kadaster:

  [quote]Gebruikersvoorwaarden BAG

  Artikel 2 Gebruik

  2. Gebruiker is gerechtigd producten of kopieën van het geleverde aan derden over te dragen, door- of mee te leveren of op andere wijze ter beschikking te stellen. Gebruiker is daarbij verantwoordelijk voor het overbrengen van deze gebruikersvoorwaarden aan de derde. Verder zorgt de gebruiker bij doorlevering voor bronvermelding en actualiteit.

  Artikel 3 TNT

  1. Aan de verstrekking van postcodegegevens uit de BAG zijn de volgende voorwaarden verbonden:
   1a. De postcodegegevens mogen in verband met afspraken die met Koninklijke TNT Post B.V. zijn gemaakt niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt. Evenmin mogen de postcodegegevens worden doorgeleverd aan derden. Het voorgaande lijdt uitzondering indien door of namens Koninklijke TNT Post B.V. toestemming is gegeven. Bij twijfel hierover dient de gebruiker contact op te nemen met Koninklijke TNT Post B.V.
   1b. De gebruiker van de postcodegegevens vrijwaart de verstrekker van de BAG-gegevens voor aansprakelijkheid bij schending van de verplichting genoemd onder 3.1a.
  2. Met zijn aanvraag van (onder meer) postcodegegevens aanvaardt de gebruiker de hierboven genoemde voorwaarden.

  Artikel 4 Intellectuele eigendom

  2. Inbreuk op deze rechten impliceert niet-nakoming en geeft het kadaster het recht verdere leveringen te weigeren, zulks onverminderd de overige wettelijke rechten van het kadaster en de bronhouders, daaronder mede begrepen het recht op schadevergoeding.

  http://www.kadaster.nl/BAG/docs/Gebruikersvoorwaarden_BAG.pdf][u]Kadaster - Gebruikersvoorwaarden BAG[/u
  [/quote]
  Doorleveren van bestanden is dus mogelijk, alleen is de oorspronkelijke afnemer daarbij verantwoordelijk voor het overbrengen van deze gebruikersvoorwaarden aan derden?


  #105

  .

   [color=#144371][b]Quote:

   http://www.kvk.nl/][img]http://www.kvk.nl/includes/img/logo.png[/img

   Voor u getest, basisregistratie NHR: het Nieuwe Handelsregister!

   [size=18]Surplus aan souplesse[/size]

   Het Nieuwe Handelsregister lijkt sterk op zijn voorganger. Voor dat behoudend restylen heeft KvK Nederland een goede reden.[/b]

   De snelheidsmeter wijst 23280 KB per uur aan. Ik krijg het bekende tunnelgevoel wat je ervaart in browser’s op extreem hoge snelheid. Andere site’s zijn allang vervaagd tot een streperig bruin en groen en lijken zich achter de browser te sluiten. Mijn rechterhand drukt ook de laatste millimeter weerstand in de linkermuisknop weg; de coolers voor mijn i7-core-vierspan grommen nog iets uitbundiger en de naald van de snelheidsmeter gaat het cijfer 30000 voorbij. En nog steeds wint de browser aan snelheid.

   Wat vooral verbaast, is het gemak waarmee het Handelsregister V2 zijn prestaties neerzet. De vorige versie van KvK Nederland’s succesvolle zakelijke dienstverlening was al snel, maar het dit voorjaar op de markt gekomen nieuwe model lijkt zijn krachten nog soepeler op te bouwen. Dat verklaart meteen waarom KvK Nederland volstaat met één IBM Power 595 server. In deze klasse beginnen zeven of acht ‘herijkingen’ |
   http://rijksictdashboard.nl/herijkingen/6283/15077]link
   gemeengoed te worden, maar met een dermate surplus aan souplesse is het Rijks ICT-Dashboard | [u]link[/u niet meer nodig.

   Hoewel je dat op het eerste oog niet zou zeggen, is deze Basisregistratie tot en met het laatste schroefje nieuw. De veranderingen vallen pas op als je de nieuwe versie naast de bestaande ziet: grotere grille, scherpere lijnen en prontere heupen. Deze Basisregistratie is het best verkopende informatie-product ooit. Er zijn nu méér geregistreerde bedrijven dan van alle andere gebouwde KvK-modellen (anno 1921) bij elkaar. In het recordjaar 2009 schreef KvK Nederland zelfs verkoopcijfers met 8 cijfers voor de komma. Nog nooit in de merkhistorie werden in één jaar meer uittreksels door KvK Nederland verkocht.

   Uitvoering en wegligging

   Dat is de reden waarom er bij de nieuwe Basisregistratie geen sprake is van revolutie maar van evolutie. Het gaat erom vertrouwde contouren vast te houden terwijl er toch een totaal nieuw databasesysteem staat. De Basisregistratie staat op hetzelfde onderstel maar KvK Nederland zou KvK Nederland niet zijn als het die nieuwe constellatie niet flink onder handen had genomen: genoemde IBM server maakt gebruik van meerdere IBM POWER-processoren. Hij werd paradoxaal genoeg zowel sterker als zuiniger, hoewel de ruime 12,5 miljoen uittreksels op 121 miljoen euro per jaar die men ermee haalt nog steeds een tamelijk dorstige waarde is.

   Mede om die reden zal KvK Nederland opgaan in het deze week door Den Haag aangekondigde Ondernemersplein |
   http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2011/09/06/heffing-kamer-van-koophandel-verdwijnt.html][u]link[/u
   , als Basisregistratie maar dan nu met budgetfinanciering en minimaal 25% minder personeel. Het geheel zal naar verluidt 40 procent zuiniger zijn dan de al drie jaar op rij verlies lijdende 12 Kamers van Koophandel nu. Het jaarlijkse factuurbedrag voor het geregistreerd houden van ondernemingen wordt tegelijkertijd in twee jaar afgebouwd tot € 0,=

   Hoewel V2 wordt omschreven als een drieduizend-zitter, moet dat niet te letterlijk worden genomen. Akkoord, dat zijn duizend werkplekken meer dan de ca. 2000 fte medewerkers, maar laat dit nu juist comfort in optima forma zijn, men kan deze in een handomdraai veranderen in bijvoorbeeld een fraaie ontvangstruimte voor klanten en dergelijke. Het interieur van de werkplekken is onovertroffen mooi. Puur ook; leer is leer, hout is hout en al het gebruikte aluminium is massief.

   En doorrijden kán met deze Basisregistratie. Op bochtige trajecten laat het toch 56 miljoen euro kostende systeem zich van een zeer lichtvoetige kant zien, waarbij de standaard Ajax zoektechniek op een subtiele manier voor een asynchroon aandrijvingseffect zorgt. Complimenten aan de technici van KvK Nederland, die de perfecte symbiose hebben gevonden tussen comfort en zoekprecisie. Sportief wordt hij echter nooit helemaal, daarvoor houden ook de neergezette bladeservers waar VMware op draait zich – zelfs bij 253 miljoen euro exploitatiekosten per jaar – iets te veel op de achtergrond.

   Onder de motorkap

   De invoering van het nieuwe Handelsregister is aangegrepen om te komen tot de introductie van een volledige vernieuwde IT-infrastructuur bij alle Kamers van Koophandel. Men begon met het neerzetten van een solide en schaalbare infrastructuur die de basis vormde voor de transitie. Niet alleen kwam er een nieuw WAN, ook werden de meer dan 30 AS/400-omgevingen geconsolideerd (in één fysieke Power 595 met i5/OS en AIX partities) en werden de optical opslagsystemen vervangen door een Storage Area Network.

   Van ‘groene schermen’ naar moderne webtoepassingen: het is voor de Kamers van Koophandel meteen een geschikt moment om afscheid te nemen van de inmiddels twintig jaar oude legacy-systemen, die aanmerkelijk hogere onderhoudskosten kenden dan het nieuwe systeem, dat volledig web-based is opgezet. Reeds in 2003 werd de keus voor IBM SOA-technologie gemaakt. En zo kwam IBM nu dus weer in beeld. De huidige inzet van DataPower als ESB is dus eigenlijk een doorontwikkeling van 2003.

   Prijs: € 56.000.000,=

   Bij de foto: Mansour Jouhri, CIO Kamer van Koophandel Nederland, naar voren geschoven door zijn dealer, Tectrade, business-partner van IBM Nederland |
   http://www.tmonline.nl/download/cases/kvk.pdf][u]link[/u

   Reacties op dit artikel

   Wim, 23-09-2011 20:25 De KvK registreert, informeert en stimuleert. Dat alles op basis van gegevens die niet extreem dynamisch en ook niet ‘mission-critical’ zijn. Dan vind ik 56 miljoen euro klinken als een hoop geld, zeker gezien de pittige factuur die ik jaarlijks van deze club mag ontvangen. Weet iemand onder de lezers waarom dit traject zoveel heeft gekost?

   Mae, 23-09-2011 20:40 [i]Ze zijn allebei heel fijn! Heb ze beide in m’n collectie. Ik heb de ultra nu alleen al 2 jaar en ik heb ze echt te groot gekocht! Ik heb maat 37 en 38 zat toen redelijk strak, maar uiteindelijk lopen ze zo erg uit dat ze nu veel een veel te groot zijn. Het is wel opgelost met inlegzooltjes van UGG, maar het is toch zonde.

   Edit: daar bedoel ik mee dat de shorts beter bij een rokje of jurkje passen bijvoorbeeld dan de ultra’s. Staat soms nogal lomp. In ieder geval bij mij dan;)[/i]

   [/color]

  .

  #106

  .


    DateDiff(“d”, Date, #1/1/2012#) nachtjes slapen en dan mogen we gratis [1] bij de Basisregistratie Topografie (BRT). Een dubbelklapper ook nog:

    [quote]Satellietbank schatkamer voor app-bouwers in topsectoren

    Er komt een Nationale Satellietdatabank met gratis satellietbeelden waarmee ondernemers nieuwe producten en diensten kunnen ontwikkelen. Voor dit initiatief komt 4 miljoen euro beschikbaar.

    Dat maakte minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) 4 oktober 2011 bekend tijdens de innovatie-estafette voor ondernemers in Rotterdam.

    Samenwerking

    Ook het ministerie van Infrastructuur & Milieu (I&M) levert een bijdrage , minister Schultz van Haegen van I&M stelt vanaf 1 januari 2012 de Basisregistratie Topografie gratis beschikbaar. Nu geldt voor het gebruik van deze database nog een tarief van 50 duizend euro.

    http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2011/10/04/satellietbank-schatkamer-voor-app-bouwers-in-topsectoren.html][u]Rijksoverheid - Home - Nieuwsbericht - 04-10-2011[/u
    [/quote]
    Niet gratis maar anders gefinancierd, denk ik. In werkelijkheid zal het gaan om deze nieuwe inzichten:

    [quote]Wie van de drie? Naar een doelmatige, duidelijke en duurzame financiering van het stelsel van basisregistraties

    “Wie van de drie” is de titel van het expertrapport dat Koen de Snoo, Xander van der Linde en Marc de Vries hebben opgesteld. Dat duidt op drie manieren om basisregistraties te financieren: aan de inputkant (een fee bij inschrijving ), uit de algemene middelen en aan de outputkant (betalen voor gegevens). Het team heeft geanalyseerd wat de effecten van deze wijzen van financieren zijn voor de basisregistraties zelf, voor de overheid als geheel en voor markt plus samenleving. Keuzes die gemaakt worden hebben ook maatschappelijke effecten en gevolgen voor de uitvoering van kabinetsbeleid.

    De experts komen tot de aanbeveling om geen kosten meer in rekening te brengen voor het gebruik van gegevens: de output kant. In bepaalde gevallen is het wel mogelijk te laten betalen voor registratie (de inputkant). Maar de bulk van de kosten dient gefinancierd te worden uit de algemene middelen, dit om verkeerde financiële prikkels in het stelsel te vermijden en de maatschappelijke baten te maximaliseren.

    En de overheid moet echt geen producten voor de markt maken, dat kunnen private bedrijven veel beter. De experts schetsen nadrukkelijk een eindbeeld dat zeker een aantal jaren zal kosten om te bereiken. Het bereiken van dit eindbeeld vereist majeure veranderingen die aanvullende overweging en besluitvorming vereisen.

    http://e-overheid.nl/onderwerpen/stelsel-van-basisregistraties/programmaraad-stelsel/blog-peter-welling][u]e-Overheid - Stelsel van basisregistraties - Programmaraad - Blog[/u
    [/quote]
    Wie betaalt er dan voor die basisregistraties? Het bovengenoemde “
    http://www.google.com/webhp?hl=all#hl=all&source=hp&btnG=Google+Search&fp=1&pws=0&q=site%3Ahttps%3A%2F%2Fwiki.noiv.nl%2Fxwiki%2F+“wie+van+de+drie”&ie=UTF-8&oe=UTF-8&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&cad=b]”[u]expertrapport[/u
    – ik geloof nog niet voor publicatie vrijgegeven – hoopt: de departementen alstublieft, uit de algemene middelen. Verstrekkingskosten vragen is op alle mogelijke manieren contraproductief.

    Onder het kopje “Wanneer gaat het swingen?” dit voorbeeld bij hun verhandeling over het economische karakter van informatie en over de vraag of en hoe handel in informatie mogelijk is:

    [quote]Butterfly-effecten van het invoeren van een marginaal kostenregime bij het KNMI

    Onder druk van marktpartijen nam het ministerie van Verkeer en Waterstaat in 1999 de principiële beslissing dat het KNMI zich nog slechts zou beperken tot haar publieke taak, dat zij haar marktactiviteiten diende te staken en dat haar gegevens tegen marginale verstrekkingskosten - hetgeen een prijsdaling van 80% impliceerde - ter beschikking dienden te worden gesteld aan eenieder.

    Alhoewel andere factoren (dan deze beleidswijziging) ook van invloed geweest kunnen zijn, zijn de effecten spraakmakend:

     · het aantal van de private partijen actief in de ‘markt voor meteogegevens’ groeide met 1000% · deze toetreding leidde tot innovatie die ook Europese expansie faciliteerde (met name MeteoConsult) · nieuwe soorten hergebruikers traden toe (‘Apps builders’), zoals Buienradar, die een groot consumentsurplus aanboorden · de werkgelegenheid bij deze marktdeelnemers groeide met 300% · De omzet van deze marktdeelnemers groeide met 400% · De winst- c.q. vennootschapsbeslasting groeiden navenant · De relatie tussen het KNMI en de markt professionaliseerde · het KNMI wist haar hergebruikafdeling terug te brengen van 25 FTE naar 1.5 FTE
    [/quote] Stelsel-ambtenaren over de aanbevelingen in het rapport:

    Waar zullen ze zich nog zorgen over maken, het rapport werd 1 september j.l. opgeleverd en vanaf 1 januari 2012 zal de
    http://www.kadaster.nl/basisregistraties/topografie/][u]Basisregistratie Topografie[/u
    al gratis beschikbaar zijn.

    Even terug nog, volgens het ministerie doet een Top10NL-abonnement op dit moment nog 50 duizend euro per jaar? Het bewuste rapport is alle basisregistraties afgegaan en vond voor verstrekken BRT:

    [quote]Verstrekking aan partijen buiten overheid

    Op dit moment kost een jaarabonnement op Top10NL 42.500 euro en updates daarop 10.000 euro per jaar. De vraag is hoe deze prijs zich verhoudt tot 11h Wob waarin een maximumtarief wordt gesteld.[/quote]
    Het Kadaster
    http://www.kadaster.nl/window.html?inhoud=/zakelijk/default.html%3Finhoud%3D/zakelijk/producten/tarievenlijst.html%23TOP10NL][u]heeft[/u
    voor Top10NL alleen een bedrag van 42.500 euro per jaar voor heel Nederland, zonder updates te noemen.

    Dat is dus ook wat er verschuift, voor het Kadaster valt deze opbrengst weg, net als trouwens die van het
    http://www.kadaster.nl/window.html?inhoud=/zakelijk/default.html%3Finhoud%3D/zakelijk/producten/adrescoordinaten-nederland-en-geocoderen.html] Adrescoördinaten Nederland
    -bestand (ACN), verdrongen als het zal worden door de nieuwe [u]Basisregistratie Adressen en Gebouwen[/u (BAG).

    Voor de
    http://www.kvk.nl/over-de-kvk/over-het-handelsregister/handelsregisterwet/wat-is-het-nieuw-handelsregister/]Basisregistratie Nieuw Handelsregister
    (NHR) zijn ook al [u]plannen[/u [2] in de maak. Hoeft het niet meer bekostigd te worden uit bijdragen van ingeschreven ondernemers en de verkoop van adressen van diezelfde ondernemers. Dat laatste is nu nog een probleem:

    [quote]Antwoorden over de omgang van de Kamer van Koophandel met contactgegevens van ondernemers

    Acht u het wenselijk dat een publieke organisatie die ondernemingen verplichte heffingen oplegt, geld verdient met het ongevraagd verkopen van contactgegevens?

    Antwoord
    De opbrengsten uit verstrekking van adresgegevens vormen een substantieel deel van de bekostiging van het handelsregister en dragen er aldus aan bij de heffing voor het handelsregister zo laag mogelijk te houden.

    http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kamer-van-koophandel/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/06/23/antwoorden-over-de-omgang-van-de-kamer-van-koophandel-met-persoonsgegevens.html][u]Rijksoverheid - Kamerstukken - Kamervragen - 23-06-2011[/u
    [/quote]
    Heeft zo’n organisatie als de Kamer van Koophandel min of meer “loyaal” meegewerkt aan het tot stand komen van de basisregistratie, worden ze opgedoekt zodra ze het NHR gereedmelden.

    Net zo de Post en de BAG: het voornemen om nieuwe woonplaatsen te benoemen of oude in te trekken eerst
    http://www.geo-info.nl/download/?id=17673519&download=1][u]voorleggen[/u
    aan TNT Post. TNT Post beoordeelt of zo’n wijziging gevolgen heeft voor de postcodesystematiek. Een bestandsvergelijking doen voor alle gemeenten, waarbij de adressen van de gemeente zijn vergeleken met de adressen bij TNT Post.

    Klaar, zegt het Rijk het
    http://bag.vrom.nl/over_bag/nieuws/ministerie_van_ienm_zegt_postcodeconvenant_met_tnt_op][u]postcode-convenant[/u
    met TNT Post op.


    [size=9][list=1]

   • het Kadaster zelf daarover, niet “gratis” maar “vrij” en hergebruik toegestaan: en verwijst weer naar een andere pagina:
     Open data

     Minister Schultz maakte bekend dat uiterlijk 1 januari 2015 alle
     gegevens van het ministerie van Infrastructuur en Milieu volgens
     het principe ‘open, tenzij’ beschikbaar komen.

     Het gaat dan bijvoorbeeld om data over water, weer en wegen. Het
     ministerie zal zo snel mogelijk uitvoering geven aan dit voornemen.

     Als eerste belangrijke stap komt de Basisregistratie Topografie in
     beheer bij het Kadaster per 1 januari a.s. vrij.

     http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2011/10/04/innovatie-estafette-2011-baaierd-aan-innovatieve-initiatieven.html][u]link[/u

   • update dd. 18-10-2011:

    de Kamers: tralalala, we hebben het praktisch zelf
    http://www.kvk.nl/over-de-kvk/organisatie/kvk-vormt-basis-voor-ondernemersplein/][u]bedacht[/u

    de minister: nietes, ik moet wel, Kamermeerderheid, maar hier, een feestelijke sigaar uit eigen doos:

     FINANCIERING

     De nieuwe organisatie zal dienen te beschikken over een adequaat eigen
     vermogen passend bij het risicoprofiel.

     De indruk bestaat dat de huidige wettelijke ondergrens voor de eigen
     vermogens van de Kamers van Koophandel, vergeleken met andere
     organisaties en het risicoprofiel aan de hoge kant is.

     Op basis van een lopend onderzoek zal een nieuwe bandbreedte voor het
     eigen vermogen worden vastgesteld.

     Uit de huidige eigen vermogens van de Kamers van Koophandel kunnen
     naar verwachting de reorganisatie- en transitiekosten naar de nieuwe
     organisatie bekostigd worden.

     http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/10/13/kamerbrief-ondernemerspleinen/microsoft-word-11144073.pdf][u]link[/u

   [/size]

  #107

  Gedateerd stukje in de krant over ‘geodata’-leverancier Falkplan-Andes:

  [quote]Papieren wegenkaart verdwijnt niet zomaar

  Eind jaren tachtig verandert het toekomstperspectief. De groei van het wagenpark stokt en, belangrijker, digitale routeplanners doen hun intrede. Als daar in het begin van deze eeuw de navigatiesystemen bijkomen, breekt de verzadigingsfase van de papieren kaart aan. Falkplan is ten dode opgeschreven.

  Collega-bedrijf Andes zit op dat moment ook op een dood spoor. De onderneming, onderdeel van TPG, had jarenlang adresgegevens gedigitaliseerd om voor postbodes de efficiëntste loop- en rijroute uit te stippelen. Na het klaren van die omvangrijke klus restte een ongewisse toekomst.

  Vrijwel gelijktijdig komen in 2003 Falkplan en Andes op eigen benen te staan doordat het eigen management de bedrijven koopt van Wegener en TPG, zogeheten buy-outs.

  De tijd dat in elke auto diverse beduimelde wegenkaarten lagen, is wel voorbij. Automobilisten vertrouwen op routeplanners en navigatiesystemen. Toch houdt kaartenmaker Falkplan-Andes zich als nichespeler staande.

  Groei bij fiets- en wandelkaarten

  In die markt heeft Falkplan ook niets te duchten van grote jongens als TomTom en Nokia. „Zij vinden die doelgroep helemaal niet interessant. Zij zoeken internationaal naar uitbreiding. Bovendien staat bij recreatie de beleving centraal. Dan wil iemand niet toegeschreeuwd worden: „Hier rechtsaf.””

  http://http://www.refdag.nl/nieuws/economie/papieren_wegenkaart_verdwijnt_niet_zomaar_1_374601][u]Reformatorisch Dagblad - Economie - 8-12-2009[/u
  [/quote]
  Niets te duchten van grote jongens als TomTom en Nokia … Maar wel van Rijkswaterstaat. Nieuws over het vrijgeven van het NWB. Eindelijk:

  [quote]Kort geding tegen vrijgeven Nationaal Wegen Bestand

  Al onder voormalig minister Eurlings is het vrijgeven van het Nationaal Wegen Bestand (NWB) onderwerp van discussie. Enerzijds is er vraag uit de markt om dit digitale bestand met nagenoeg alle wegen in Nederland vrij te geven anderzijds zijn er partijen die hierdoor de vrije marktwerking verstoord achten.

  Aanleiding voor kaartenmaker Falkplan Andes BV uit Eindhoven om naar de rechter te stappen.

  Het NWB is een digitaal geografisch bestand waarin nagenoeg alle wegen in Nederland opgenomen zijn, die worden beheerd door wegbeheerders als het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen. Het NWB beperkt zich tot wegen voor zover deze zijn voorzien van een straatnaam of nummer. In totaal beslaat het NWB ongeveer 825 000 wegen met een totale lengte van 145 000 kilometer.

  Vastleggen verkeersongevallen

  Het hebben en bijhouden van het NWB is noodzakelijk voor de goede vervulling van wegbeheertaken. Het NWB wordt bijvoorbeeld gekoppeld aan applicaties waarin data inzake kunstwerken en verkeersongevallen zijn vastgelegd, die op hun beurt weer de basis zijn voor het uitvoeren van onderhoud en maatregelen ter bevordering van de verkeersveiligheid

  Het voornemen om het NWB vrij te geven is mede ontstaan in het licht van het toenmalige nationale programma ‘Andere Overheid’ en het daaruit voortvloeiende Stelsel van Basisregistraties, alsmede Europese ontwikkelingen zoals de Public Sector Information Directive (2003/98/EC) en de Nederlandse implementatie van die richtlijn in de gewijzigde Wet Openbaarheid Bestuur en het in 2007 gelanceerde INSPIRE Directive.

  Kort geding

  Kaartenmaker Falkplan Andes BV uit Eindhoven wil voorkomen dat de overheid het NWB openbaar maakt. Op 30 november dient een kort geding hierover bij de bestuursrechter in Den Bosch.

  http://www.verkeerskunde.nl/kort-geding-tegen-vrijgeven-nationaal-wegen.25665.lynkx][u]Verkeerskunde - Nieuws - woensdag 23 november 2011[/u
  [/quote]
  Wikipedia:

  [quote]Kort geding

  Een kort geding (mv: kort gedingen) is een versnelde civiele procedure voor zaken waarbij de eiser niet kan wachten op de afloop van een gewone procedure.

  Bij een gewone rechtszaak kan er geruime tijd voorbijgaan voor er een rechtszitting plaatsvindt. Meestal vindt er eerst een schriftelijke behandeling plaats. Na de zitting duurt het nog een tijdje voor er uitspraak wordt gedaan en vervolgens krijgen de partijen nog de gelegenheid in hoger beroep te gaan. Dit kan jaren duren.

  Ook buiten het civiele recht komt een soortgelijke procedure voor, met name in het bestuursrecht. Dan wordt meestal gesproken van een voorlopige voorziening.[/quote]
  Waarom na zo lange tijd nog een kort geding nu? Als je Falkplan moet geloven zitten ze daar al vanaf 2005 te wachten tot ze als bedrijf stukgemaakt worden door oneerlijke concurrentie vanuit de overheid.

  De eiser niet kan wachten op de afloop van een gewone procedure? Gaat het er toch van komen, het NWB zal worden vrijgegeven? Vanwege een bezwaartermijn die afliep? Onderhandelingen over compensatie liepen op niets uit? Het onderzoek dat het Rijk liet doen naar de mogelijke schade voor Falkplan-Andes wees uit dat het wel meeviel?

  De zaak die woensdag dient. Elke andere “marktpartij” moet nog maar zien dat zij met zulke fluwelen handschoenen worden aangepakt, uit onderzoek voorafgaand aan de beslissing om het Nationaal Wegenbestand vrij te geven:

  [quote]Overgangstermijn

  Zorg voor een overgangssituatie voor de introductie van het vrije beleid voor in ieder geval het NWB. In de overgangstermijn kan rekening worden gehouden met de noodzakelijke afschrijvingen bij de private aanbieders van vergelijkbare bestanden.

  Voor een overgangstermijn moet rekening worden gehouden met de tijd tussen het beleidsvoornemen (eind 2005) en invoering van het beleid. Gedacht kan worden aan een termijn van één tot twee jaar (i.c. begin 2007 tot 2008).

  Oplossingsrichtingen

  Voor het NWB-wegen zijn de volgende drie opties mogelijkheden om de economische belemmering weg te nemen.

  Optie 1

  Gefaseerde invoering nieuwe beleid waardoor potentiële verliezers voldoende tijd hebben om hun business-model aan te passen en de gemaakte kosten die andere bedrijven nu niet hoeven te doen voor de opbouw van de bestanden (versneld) af te schrijven voor zover relevant.

  Optie 2

  Compenseren van de “verliezers” door de kosten gepaard gaande met de opbouw van het landsdekkende bestand (gedeeltelijk) te compenseren.

  Optie 3

  Directe invoering van het nieuwe beleid. Het nieuwe beleid hangt al een tijd in de lucht, bedrijven hebben het door hun geschatte concurrentie nadeel reeds (kunnen / moeten) afgeschreven en dit nadeel speelt geen rol meer in eventuele extra kosten ten opzichte van nieuwkomers op de markt. Risico bestaat dat “verliezers” een rechtszaak tegen RWS starten.

  http://www.bastiaanvanloenen.nl/pubs/2006_RWS_AGI_Eindrapport_TUD.pdf][u]TU Delft - Beschikbaar stellen van geoinformatie bij Rijkswaterstaat - september 2006[/u
  [/quote]
  Eerder in dit forum zelf geciteerd uit het “tweede consultatie vrijgeven NWB”-
  http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/wob-verzoeken/2007/05/22/advies/advies-cie-tweede-consultatie.pdf][u]rapport[/u
  maar zit nu toch weer met de oren te klapperen:

  [quote]Geen der partijen heeft op dit moment een mogelijk optredende schade kunnen of willen kwantificeren. Niet uitgesloten kan echter worden dat investeringen versneld zullen moeten worden afgeschreven.

  Ondanks verzoeken daartoe, heeft de commissie geen eenduidig inzicht verkregen in de omvang en samenstelling van geactiveerde kosten en de technische en economische levensduur van de investeringen.[/quote]

  [quote]Op verzoek van de commissie heeft Rijkswaterstaat een uitsnede uit het bestand gemaakt en ter beschikking van alle bezwaar makende marktpartijen gesteld.

  Geen van de marktpartijen heeft voorzover bekend een technische analyse gemaakt van het feit of het NWB als zodanig daadwerkelijk concurrerend is of kan zijn met hun eigen wegenbestand.[/quote]

  [quote]Indien het NWB een volwaardig alternatief voor het eigen bestand van een individuele marktpartij zou zijn, kan het ook tot een voordeel leiden, in dier voege dat ook bestaande marktpartijen gebruik zouden kunnen maken van het NWB en periodieke actualiseringen.

  In dit verband bestaat bij de marktpartijen onvoldoende zicht op het voornemen van Rijkswaterstaat om het NWB in de toekomst te blijven onderhouden en actualiseren.[/quote]

  [quote]Enkele marktpartijen hebben aangeboden het NWB voor het doel waar Rijkswaterstaat het voor nodig heeft, tegen vergoeding voor Rijkswaterstaat te onderhouden en actualiseren.

  In hoeverre het onderhouden en actueel houden van het NWB tot de kerntaken van Rijkswaterstaat kan worden gerekend, valt buiten onderzoeksopdracht van de commissie.[/quote]
  Wat dat aangaat, specifiek over het vaststellen van mogelijk door Falkplan-Andes te lijden schade:

  [quote]Van Falkplan Andes hebben wij tijdens de consultatie vernomen dat zij het bijhouden van het wegenbestand in de winst- en verliesrekening opnemen als kosten.

  Het wegenbestand zou bij Falkplan Andes verder niet worden geactiveerd en wordt dus niet afgeschreven.[/quote]
  Destijds bij de hoorzitting had hun advocaat zichzelf nog in de voet geschoten door de mogelijk door Falkplan te lijden
  http://www.parlement.com/9353000/1/j4nvgs5kjg27kof_j9vvidrmzlxptz9/vhvbehctx5zs/f=/blg15749.pdf][u]schade[/u
  alvast af te waarderen:

  [quote]Zoals de heer Nientker heeft toegelicht, zou de overheid alle elementen van het NWB tegen betrekkelijk geringe bedragen op de markt kunnen inkopen.

  Wij spreken dan van maximaal enkele tonnen tegenover de vermoedelijk miljoenen euro’s die thans jaarlijks door RWS aan de instandhouding en opwerking van het NWB wordt gespendeerd.

  Daar komt nog dat het bedrag aan overheidsuitgaven nog significant zal moeten stijgen indien het NWB wordt vrijgegeven en commerciële alternatieven verdwijnen.[/quote]
  A.s. woensdag gaat-ie dit weer inbrengen:

  [quote]De vraag of de Staat geld moet verspillen aan het dupliceren van wat in de markt aanwezig is, is een politieke of, zo men wil, beleidsmatige vraag.

  De vraag of men met het product van deze onnodige activiteiten vervolgens ook nog eens de markt mag verpesten door dit product kosteloos aan eenieder ter beschikking te stellen, is echter niet alleen een beleidsmatige vraag, maar ook een juridische.

  In de politieke arena kunnen drogredenen als dat de belastingbetaler reeds heeft betaald voor het NWB en dat Google Maps ook gratis aan den volke beschikbaar wordt gesteld, wellicht nog een kans van slagen maken.

  In de juridische context kunnen dergelijke argumenten geen enkel gewicht in de schaal leggen.[/quote]

  Falkplan Andes heeft het kort geding tegen het ministerie van Infrastructuur over hergebruik van het Nationaal Wegen Bestand (NWB) verloren, haar verzoek om een voorlopige voorziening is afgewezen.

  Als gezegd dit was maar een kort geding, de voorzieningenrechter “acht geen spoedeisend belang aanwezig”. Falkplan zou hierna nog van alles kunnen proberen om haar gelijk te halen maar een deel van het kruit heeft het bedrijf nu wel verschoten, zie ook de
  http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BU8010][u]uitspraak[/u
  .

  Het vermeende spoedeisende karakter was inderdaad gelegen in een uiteindelijk door “verweerder” - de minister van Infrastructuur en Milieu - toch maar genomen besluit:

  OpenKVK, burgers kunnen zelf een inschrijving bijwerken:

    [img]http://img26.imageshack.us/img26/8410/kvkfalkplanandes.gif[/img]
  Of valt het wel mee, overweging in de uitspraak:

  .


  #108

  Kort geding Falkplan tegen vrijgeven Nationaal Wegen Bestand - vervolg

  Voorkeur voor data van Falkplan-Andes of data van het Nationaal Wegenbestand? Volgens het bedrijf zelf [1] is het eigen Falkplan-product “superieur” (en aanzienlijk goedkoper, zie posting hiervoor) vergeleken met het NWB:

  [quote]De tegenwerping dat ondernemingen als Falkplan Andes zich dankzij de beschikbaarheid van het NWB zouden kunnen concentreren op toegevoegdewaardeproducten in aanvulling op en op basis van het NWB. miskent dat de concurrerende wegenbestanden van marktpartijen als Falkplan Andes geen statisch gegeven zijn dat zich gemakkelijk laat substitueren door het NWB, maar een levend product dat niet alleen in technische en economische zin hecht verbonden is met de additionele functionaliteiten die Falkplan Andes aanbiedt.

  Bovendien zijn er wel degelijk kwaliteitsverschillen tussen de diverse wegenbestanden, en is het wegenbestand van Falkplan ontegensprekelijk van hogere kwaliteit dan het NWB. Dat superieure product is echter niet langer economisch levensvatbaar wanneer een groot deel van de vraag wordt afgeroomd door het NWB.[/quote]
  Of je nu door de hond of door de kat gebeten wordt, Falkplan- en NWB-wegdelen in een stukje luchtfoto van Barendrecht:

    http://img850.imageshack.us/img850/5792/barendrechtbagnwbtmceur.gif][img]http://img52.imageshack.us/img52/5792/barendrechtbagnwbtmceur.gif[/img

    [size=9]klikken voor het hele plaatje[/size]

  Een onderbroken lijn komt uit de TMC-
  http://www.foondump.nl/forum/viewtopic.php?p=3121#3121][u]data[/u
  [2] van Falkplan, een doorlopende lijn is een NWB-segment. De Bordeaux-, Cassis- dan wel cerisekleur geeft de omtrek van een pand afkomstig uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). het geheel smaakvol gedrapeerd op materiaal van Eurosense in 1-meter resolutie.

  Het is toch net of je iets niet goed doet, zij van Falkplan (onderbroken lijn) rijden links van het midden rakelings langs een laagspanningstransformator of gaat het
  http://maps.google.com/maps?q=plataan+barendrecht&hl=all&ll=51.858842,4.528502&spn=0.000013,0.013036&sll=51.858948,4.531485&sspn=0.003303,0.006518&vpsrc=0&hnear=Plataan,+Barendrecht,+Zuid-Holland,+The+Netherlands&t=h&z=17&layer=c&cbll=51.858748,4.528438&panoid=-c_puInBFqcaBaPA8TMrBA&cbp=12,96.97,,0,0][u]hier[/u
  om een huisvuilcontainer?

  Rijkswaterstaat - doorlopende lijn, maar hebben elkaar wat te drinken aangeboden tijdens “Happy Hour” en dus wat onzeker - pakken eerst iemands voortuin mee en crossen vervolgens noordwaarts door publiek groen. Verderop spoort het weer wel dus ermee schuiven helpt ook niet.

  Trouwens, bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat houdt men met het oog op morgen goed contact met de Landsadvocaat en kan het publiek voorlopig niet bij het NWB?

  [quote]Welkom bij de DataPortal

  Wegens onderhoudswerkzaamheden is deze website niet bereikbaar. Onze excuses voor het ongemak. Bij vragen gelieve een e-mail te sturen naar servicedesk-data@rws.nl.

  http://www.dataportal.nl/][u]Rijkswaterstaat - Data-ICT-Dienst[/u
  [/quote]


  [size=9][list=1]

 • in Pleitaantekeningen Mr E.H. Pijnacker Hordijk, de Brauw, Blackstone en Westbroek

  Als
  http://parlis.nl/pdf/bijlagen/BLG15749.pdf][u]bijlage[/u
  behorende bij het verslag van:

   Falkplan Andes B.V. / Minister van Verkeer en Waterstaat

   Hoorzitting d.d. 15 oktober 2007 inzake het bezwaar d.d. 5 juni 2007
   tegen de besluiten van de Minister van Verkeer en Waterstaat
   (de “Minister”) d.d. 22 mei 2007 met kenmerken RWSCD BJV 2007/12143
   en RWSCD BJV 2007/14585


  Nog een bijlage, voor op de beamer,
  http://parlis.nl/pdf/bijlagen/BLG15747.pdf][u]presentatie[/u
  van idem Falkplan’s bezwaren.
 • [i]TMC[/i] staat voor [i]Falkplan-Andes Travelmanager kaart- en routeplanner component[/i].

  Software in de vorm van een ‘dll’ als halffabricaat bestemd voor ontwikkelaars:

   De Falkplan-Andes Travelmanager component wordt gebruikt in de Easytravel producten van Falkplan-Andes, en bijvoorbeeld ook door De Telefoongids, de Wegenwacht, de Belastingdienst voor het valideren van reistijden. Ook voeren veel bedrijven afstandsberekeningen uit ten behoeve van reiskostenvergoedingen. Ook voor bijvoorbeeld taxi- bedrijven en de ANWB (website) is routeplanning cruciaal.

   http://www.geoserver.nl/nl/kaartdienst/routeren/Falkrouteren.htm][u]Geoserver.nl - Kaartdiensten - Routeren - Nederland[/u

  [/size]

 • #109

  Over de BAG weer, dus de “Basisregistratie Adressen en Gebouwen” …

  De “Landelijke Voorziening”, dus het Kadaster, biedt nu ook het eerder aangekondigde “BAG-Compact” aan, zeg maar iets wat lijkt op de nieuwerwetse postcodetabel waar we allemaal op zaten te wachten.

  Uit de betreffende folder:

  [quote]Een overzichtelijk en eenvoudig te gebruiken adressenbestand

  Het product BAG compact is een product van de Landelijke Voorziening van de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAGLV). Dit product levert aan u een deel van de gegevens uit de BAGLV.

  BAG compact is interessant als u met name belangstelling heeft voor de adressen uit de BAG en niet zozeer voor de overige gegevens, zoals pandgegevens. BAG compact is een maandelijks adressenbestand met, naast het adres, nog een aantal andere adresgerelateerde elementen uit de BAGLV. U hoeft dus geen uitgebreide selecties uit bijvoorbeeld BAG extract samen te stellen.

  Met BAG compact heeft u een overzichtelijk en eenvoudig te gebruiken adressenbestand, dat voldoet aan de voorwaarden van de BAG. Overheden kunnen met BAG compact voldoen aan de wettelijke gebruiksplicht van de gegevens uit de BAG.

  Productomschrijving

  BAG compact is een XML-adressenbestand op een vaste peildatum voor geheel Nederland. Naast het adres bevat de adresregel in BAG compact attributen uit verschillende gerelateerde BAG objecten waaruit een adres kan worden bepaald.

  Keuzemogelijkheden

  BAG compact is te bestellen in twee varianten te weten eenmalig en in abonnementsvorm. Het abonnement is een maandelijkse levering van een up-to-date BAG adressenbestand.

  Bij het bestellen van BAG compact heeft u de keuze voor de huidige maand of de volgende maand. Het product wordt aangemaakt op de 7e van de maand, in verband met de mutaties van de bronhouder die binnen de wettelijke termijn van 4 werkdagen aan de BAGLV aangeboden moeten worden.[/quote]
  Het abonnement kost eenmalig 150,- voor de eerste levering en vervolgens tot wederopzegging 10,- per maand voor telkens een bijgewerkt volledig bestand als update.

  Vergelijken van “BAG compact” met “BAG extract”:

  [quote]Productuitwerking

  Uitgangspunt bij de uitwerking van BAG-Compact is dat een samenhangend en op zichzelf staand product moet ontstaan dat waardevol is voor de doelgroep, te weten een grote groep van gebruikers die het gebruik van de BAG zelf te complex vinden en geen belangstelling hebben voor pandgegevens. BAG-Compact moet bovenal klein en laagdrempelig zijn. Dit vereist terughoudendheid bij het selecteren van de gegevens die deel gaan uitmaken van BAG-Compact.

  Meer gegevens betekent meer potentieel nuttige informatie, maar ook grotere bestanden, een langere verwerkingstijd, meer mutaties en misschien meer complexiteit. In samenspraak tussen initiator I&M en beheerder Kadaster is gezocht naar een optimale balans hiertussen. Een belangrijke overweging daarbij is dat afnemers niet hoeven te gebruiken wat ze niet nodig hebben.[/quote]
  Toch gaat het nog steeds om een forse hoeveelheid bestanden, 12 GB aan XML.

  Over de samenstelling, van alle huidige adressen in de BAGLV zijn de volgende gegevens opgenomen:

    • Adres: straatnaam, huisnummer, huisletter, huisnummertoevoeging, postcode, woonplaatsnaam

    • Straatnaam in BAG-speak als openbareruimtenaam en als verkorte openbareruimtenaam (NEN5825)

    • Type adresseerbaar object (Verblijfsobject, Ligplaats, Standplaats)

    • Object-ID’s van Adresseerbaar object, Nummeraanduiding en Woonplaats

    • Aanduiding Hoofd- of Nevenadres

    • Gebruiksdoelen van Verblijfsobjecten:

     woonfunctie bijeenkomstfunctie celfunctie gezondheidszorgfunctie industriefunctie kantoorfunctie logiesfunctie onderwijsfunctie sportfunctie winkelfunctie overige gebruiksfunctie
    • X,Y-coördinaten (RD) van het Adresseerbaar object
  Toelichting bij dat laatste item:
    Deze manier biedt de mogelijkheid om de puntgeometrieën op te slaan als twee aparte coördinaatgetallen, wat het voor afnemers die niet met geometrieën werken, veel gemakkelijker kan maken om BAG-Compact te verwerken.
  De GML voor een echte 'Geometrie'-kolom wordt er door het Kadaster in een apart ZIP-bestand bijgeleverd.

  Importeren van de XML in MSSQL:

  [code]With CreateObject(“SQLXMLBulkLoad.SQLXMLBulkLoad.4.0”)

  .ConnectionString = “provider=SQLOLEDB;data source=(local);database=BAG;integrated security=SSPI”

  .SchemaGen = True
  .SGDropTables = True
  .BulkLoad = True

  Set zip = CreateObject(“Ionic.Zip.ZipFile”)

  pad = “G:\BAG\20111201\xml”

  zip.Initialize pad & "9999ADR07122011-01122011.zip"
  zip.ExtractAll pad

  For Each entry In zip

  Wscript.Echo entry.Filename
  
  .Execute "BagvsCompactAdresProduct-0.8.xsd", pad & entry.Filename
  
  .SchemaGen = False
  .SGDropTables = False
  

  Next

  End With[/code]

  In 15 minuten zit het er dan in, als je tenminste de schemas van het Kadaster zo weet aan te passen dat SQLXML Bulkload te zien krijgt wat het wil zien.

  Zet je ‘SchemaGen’ uit dan moet je zelf de tabel genereren, bijvoorbeeld zo:

  [code]CREATE TABLE BAG.dbo.BAG_Compact(

  identificatie_nummeraanduiding nvarchar (16) NOT NULL PRIMARY KEY,

  huisnummer int,

  huisletter nvarchar (1),

  huisnummertoevoeging nvarchar (4),

  postcode nvarchar (6),

  typeadresseerbaarobject nvarchar (20),

  openbareruimtenaam nvarchar (80),

  verkorteopenbareruimtenaam nvarchar (80),

  identificatie_woonplaats nvarchar (4),

  woonplaatsnaam nvarchar (80),

  aanduidingrecordinactief nvarchar (1),

  inonderzoek nvarchar (1),

  begindatumtijdvakgeldigheid nvarchar (16),

  einddatumtijdvakgeldigheid nvarchar (16)

  )[/code]

  Kolommen “aanduidinghoofdadres”, “identificatie_verblijfsobject”, “gebruiksdoel_verblijfsobject”, “x-coordinaat”, “y-coordinaat” en een sleutel gaan separaat naar een andere tabel omdat er meer hoofd- en nevenadressen dan objecten zijn en omdat er meer dan één gebruiksdoel aan een object toegekend kan worden, dacht er maximaal 4 gezien te hebben.

  Wil je op een andere manier bij de adressen dan kan je ze ook omzetten naar een CSV-formaat. Bijvoorbeeld met ‘xml2csv’ - vrij te gebruiken, zie link hieronder. Het biedt de mogelijkheid om een conversie-“recept” met ‘aliassen’ mee te geven aan zijn ‘command line’:

  [code]openbareruimtenaam;huisnummer;huisletter;huisnummertoevoeging;postcode;woonplaatsnaam

  openbareruimtenaam=bc-adres:BCAdresProduct>bc-adres:BCAdres>bc_adres_LVC:BCOpenbareRuimte>bc_adres_LVC:openbareRuimteNaam

  huisnummer=bc-adres:BCAdresProduct>bc-adres:BCAdres>bc_adres_LVC:BCNummeraanduiding>bc_adres_LVC:huisnummer

  huisletter=bc-adres:BCAdresProduct>bcadres:BCAdres>bc_adres_LVC:BCNummeraanduiding>bc_adres_LVC:huisletter

  huisnummertoevoeging=bc-adres:BCAdresProduct>bc-adres:BCAdres>bc_adres_LVC:BCNummeraanduiding>bc_adres_LVC:huinummertoevoeging

  postcode=bc-adres:BCAdresProduct>bc-adres:BCAdres>bc_adres_LVC:BCNummeraanduiding>bc_adres_LVC:postcode

  woonplaatsnaam=bc-adres:BCAdresProduct>bc-adres:BCAdres>bc_adres_LVC:BCWoonplaats>bc_adres_LVC:woonplaatsNaam[/code]

  Bovenstaand voorbeeld is te beperkt vanwege de weergave in dit forum, regels zonder “-” weigeren namelijk af te breken. In werkelijkheid wil je naderhand nog kunnen beslissen of je adressen wil handhaven die gevlagd zijn als niet meer in gebruik of zoiets? Die kolommen wil je dan ook meenemen.

  Het ding is snel, het raast in 5 minuten door de meer dan 600 x 20MB XML-bestanden uit de “Compact”-levering, als volgt:

  [code]for %file in (G:\BAG\20111201\xml\9999ADR*.xml) (

  echo %file

  bin\xml2csv %file bag_compact_20111201.csv bag_compact_kolommen.txt -D=; -C WINDOWS-1252 -X -N -S

  )[/code]
  Links:

   [list=1]

  • http://www.kadaster.nl/window.html?inhoud=/BAG/default.html%3Finhoud%3D/BAG/afnemers/prod_dienst.html][u]Kadaster - BAG - Producten en diensten[/u
  • http://www.kadaster.nl/BAG/docs/BAG-Compact.pdf][u]BAG-BAO - Productspecificatie voor BAG-Compact[/u
  • http://www.kadaster.nl/BAG/docs/Leverschema.pdf][u]Kadaster - BAG - Tarieven en leverschema[/u
  • http://www.kadaster.nl/window.html?inhoud=/BAG/default.html%3Finhoud%3D/BAG/afnemers/hand_hulp.html][u]Koppelvlak 1.0 BAG Compact[/u
  • " http://www.kadaster.nl/window.html?inhoud=/schemas/default.html%3Finhoud%3D/schemas/bag.html][u]Kadaster - BAG - schema's voor bag afnemers[/u] ([i]N.B. niet op "zip (xsd)" klikken, die is fout maar op [url=http://www.kadaster.nl/schemas/bag-compact/20110901XSDBAGCompactProductv0.8.zip]"[u]bag-compact[/u[/url], dat is-em[/i])
  • http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=8824][u]Microsoft - SQLXML 4.0 SP1[/u
  • http://www.a7soft.com/xml2csv.html][u]A7Soft - xml2csv 4.40 - xml to csv converter[/u

  #110

  .

    [img]http://img825.imageshack.us/img825/5913/transormadetail.jpg[/img] [size=9][i]Post-mechanisatie: post sorteren zonder "postale code"[/i][/size]
  [quote]... zeg maar iets wat lijkt op de nieuwerwetse postcodetabel waar we allemaal op zaten te wachten.[/quote] Immers:

  Ga heen, wie zegt dat?

  De rechtbank in Den Haag:

  [quote]Vonnis van 21 december 2011

  in de zaak van

  1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KONINKLIJKE POSTNL B.V., voorheen Koninklijke TNT Post B.V.,
   gevestigd te ‘s-Gravenhage,

  2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CENDRIS DATACONSULTING B.V.,
   gevestigd te Amsterdam,

  eiseressen

  tegen

  DE STAAT DER NEDERLANDEN (Ministerie van Infrastructuur en Milieu),
  zetelend te ’s-Gravenhage,

  gedaagde[/quote]

  Korte samenvatting:

  [quote]Postcodegegevens verstrekken

  In’t kort: over de vraag of de overheid vanuit haar Basisadministraties Adressen en Gebouwen postcodegegevens mag verstrekken, of dat dit niet mag vanwege

   a) inbreuk op het gestelde databankrecht van PostNL op haar Postcodebestand,
   b) een ongeldige opzegging door de Staat van het Kaderconvenant Postcodes dat aan verstrekking in de weg staat of
   c) mededingingsrechtelijke (markt-en-overheid-)bezwaren.
  De rechtbank ziet, kort gezegd, geen beletsel, want
   a) geen opvragen/hergebruik van een databank,
   b) Kaderconvenant mocht worden opgezegd en
   c) geen strijd met maatschappelijke zorgvuldigheid.

  http://www.ieforum.nl/?//Postcodegegevens+verstrekken////29557/][u]link[/u
  [/quote]

  Vlak voor de feestdagen met rode oortjes lekker lang lezen in de motivatie van een jou welgevallige uitspraak? Postnl-voorheen-tnt-post heeft gewoon staan klunzen, het vonnis in paragraaf “de beoordeling”:

  [quote]databankenrecht

  In het midden kan blijven of – zoals PostNL stelt maar de Staat betwist – PostNL een databankenrecht toekomt in de zin van artikel 1 lid 1 en onder a Databankenwet.

  De Staat heeft de stelling van PostNL dat hij inbreuk maakt op een aan PostNL toekomend databankenrecht namelijk gemotiveerd weersproken, waarna PostNL haar andersluidende stelling niet nader heeft onderbouwd. De Staat heeft aangevoerd dat de postcode-gegevens zoals die in de Landelijke Voorziening (vgl. r.o. 2.9.) voorkomen, afkomstig zijn uit de administraties van de gemeenten, die bedoelde gegevens hebben verkregen van PostNL op de wijze als uiteengezet in artikel 5 van het Nader Convenant (vgl. r.o. 2.6.).

  De Staat heeft ter illustratie hiervan ook correspondentie overgelegd waaruit blijkt dat de gemeente, nadat zij PostNL heeft geïnformeerd over nieuwe adressen, van PostNL per brief of e-mail op de hoogte wordt gesteld van de aan die adressen door PostNL vervolgens toegewezen postcode-gegevens.

  PostNL heeft dit verweer niet anders bestreden dan door te betogen dat dit haar ongeloofwaardig voorkomt. Haar eigen andersluidende stelling heeft zij (aldus) echter onvoldoende nader onderbouwd, zodat niet is komen vast te staan dat de Staat de postcode-gegevens in de Landelijke Voorziening heeft ontleend aan het postcodebestand van PostNL of de postcodetabel van Cendris. Dat PostNL voor of na het aan de betrokken gemeente verstrekken van de toegewezen postcode-gegevens, die gegevens tezamen met de door de gemeente aangeleverde adres-gegevens ook opneemt in haar eigen databank, maakt dit niet anders.

  Van het opvragen of hergebruiken van het geheel of een in kwalitatief of kwantitatief opzicht substantieel deel van de inhoud van de databank van PostNL in de zin van artikel 2 lid 1 onder a Databankenwet is dan ook geen sprake. Hetzelfde geldt voor de door PostNL ook ingeroepen grondslag van artikel 2 lid 1 onder b Databankenwet.

  Ook van het systematisch opvragen of hergebruiken van een niet-substantieel deel van de inhoud van de databank is immers geen sprake als er überhaupt niet aan de databank van PostNL wordt ontleend. Voor zover de vorderingen zijn gestoeld op de databankenrechtelijke grondslag stuiten zij hierop af.

  http://www.ieforum.nl/backoffice/uploads/file/IE-Forum%20Rechtbank%20's-Gravenhage%2021%20december%202011,%20HA%20ZA%2011-1258%20(Koninklijke%20PostNL%20B_V%20en%20cendris%20tegen%20De%20Staat%20der%20Nederlanden).pdf][u]link[/u
  [/quote]

  Als je dacht dat het wel lang stil bleef rond de postcode en van wie-is-die-eigenlijk, er werd wel degelijk aan gewerkt:

  [quote]De procedure

  1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

   - de dagvaarding van 4 april 2011;
   • de akte houdende overlegging van producties van 20 april 2011 met de producties 1 t/m 18;
   • de conclusie van antwoord van 1 juni 2011 met de producties 1 t/m 8;
   • de conclusie van repliek van 13 juli 2011 met de producties 19 t/m 26;
   • de conclusie van dupliek van 5 oktober 2011 met de producties 1 t/m 3;
   • de akte houdende overlegging van aanvullende productie zijdens PostNL c.s. van 3 november 2011 met de productie 27;
   • de pleidooien van 3 november 2011 ter gelegenheid waarvan door beide partijen pleitnotities zijn overgelegd.
   [/quote]

  De “gedaagde”, de Staat der Nederlanden, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, in een sobere verklaring op de BAG-VROM-website:

  [quote]Gegevens BAG ook open voor commerciële doeleinden

  21 december 2011

  Vanaf 1 februari 2012 zijn de gegevens uit de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG), inclusief alle postcodes, door iedereen zonder belemmeringen te gebruiken. Ze kunnen hergebruikt en doorgeleverd worden. Zowel overheden als private partijen mogen de gegevens dan ook voor commerciële doeleinden gebruiken.

  Een en ander is het gevolg van de uitspraak van de rechter vandaag in het geding dat PostNl had aangespannen tegen de Staat. De rechter verwierp de bezwaren die PostNL had tegen het volledig vrijgeven van alle (adres)gegevens, inclusief postcodes uit de BAG, aan iedereen die daarover wil beschikken. De uitspraak past goed in het beleid van de Nederlandse regering en de Europese Commissie om overheidsinformatie op een makkelijke en goedkope wijze beschikbaar te stellen.

  http://bag.vrom.nl/over_bag/nieuws/gegevens_bag_ook_open_voor_commerciele_doeleinden][u]link[/u
  [/quote]
  .


  #111

  [quote]De wereld van dromers

  Mijn overgrootvader heeft nog mensen gekend die onder Napoleon vochten. Mijn grootvader heeft de eerste socialist van Nederland nog gezien. Mijn vader heeft nog een paard beslagen met een hoefijzer, in een pittoreske smidse. Ik heb nog een brief op papier geschreven.

  Napoleon, smidsen en brieven zijn er niet meer.

  http://www.nrc.nl/komrij/2011/12/29/de-wereld-van-dromers/][u]nrc.nl - Gerrit Komrij - 29 dec 2011[/u
  [/quote]
  Daar staat naast, “Gerrit Komrij (Winterswijk, 30 maart 1944)”. Hoewel springlevend is hij natuurlijk op leeftijd, een dergelijk bijschrift, dat vooruit lijkt te lopen op zijn necrologie, zie ik daarom niet terug bij de andere columnisten in deze krant?

  Maar ter zake, afgezien van reclame en facturen
  http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/rapporten/2011/12/15/developments-in-the-dutch-postal-market/developments-in-the-dutch-postal-market.pdf][u]halveert[/u
  de hoeveelheid echte briefpost tot nu toe om de zoveel jaar. Met pakjes, “B2C parcels” volgens hetzelfde rapport, gaat het precies andersom, op termijn is dit verdubbeld, bijvoorbeeld in 2010: “… every Dutch citizen has received 13 parcels per year on average”.

  “Multiplied with the number of Dutch households …”, alleen al voor die hoeveelheid zal de Post het postcodesysteem voorlopig wel willen handhaven?

  Wat dat aangaat, nog even en het is februari, de opzegtermijn voor het Postcodeconvenant is dan verstreken:

  [quote]Ministerie van I&M zegt postcodeconvenant met TNT op

  Met de opzegging van het convenant wil het ministerie van I&M de postcode ook volledig ter beschikking stellen aan private partijen. Het ministerie van I&M, TNT en VNG gaan nu met elkaar in overleg om de consequenties van de opzegging te regelen. Gedurende de opzeggingsperiode (tot 1 februari 2012) blijven de afspraken uit het convenant gelden.

  http://bag.vrom.nl/over_bag/nieuws/ministerie_van_ienm_zegt_postcodeconvenant_met_tnt_op][u]BAG-VROM - Nieuws - 3 februari 2011[/u
  [/quote]
  Zonder nieuwe afspraken is het ieder voor zich, reeds uitgegeven postcodes bij adressen komen dan vrij via de basisregistratie Adressen. Maar verder, sloop, nieuwbouw, een gemeentelijke herindeling, hoe zullen zij dat voortaan op elkaar afstemmen?

  Tot dusver wisten Postnl-voorheen-tnt-post en gemeenten wat hen te doen stond bij nieuwbouw: nieuw adres ruilen tegen een nieuwe postcode.

  Het Ministerie heeft aangegeven dat zij “die samenwerking na het opzeggen van het Postcodeconvenant graag willen voortzetten”. Zonder exorbitante vergoeding van de door de Post voor het postcodesysteem te maken en ooit gemaakte kosten.

  PostNL “overweegt nog hoger beroep in te stellen” maar de rol van Tnt-post-voorheen-de-ptt is hoe dan ook danig aan het veranderen:

  • zijzelf en anderen morrelen aan de “universele dienst”-verplichting voor de post, bijv. maandag liever geen post meer bestellen

  • contracten van de overheid kunnen nu ook zomaar naar andere bedrijven gaan. Bedrijven zoals Sandd bijvoorbeeld, aan wie het bezorgen van de post van de Belastingdienst voor de inmiddels verstreken anderhalf jaar werd gegund. Sandd heeft een adrescoderegel van eigen makelij maar hield zich bij de voorbereiding van het bestellen tot dusver toch vast aan de postcodetabel van Cendris.

  • gaat die partij wel naar PostNL, de overheid als afzender zal voortaan verplicht adressen uit de BAG gebruiken, met daarin wel nog een postcode zoals die tenminste tot aan februari 2012 vanwege PostNL aan gemeenten doorgegeven was

  • vergeleken met de bedilzucht van de toenmalige PTT in de vorige eeuw lijkt de Post nu buitenspel te staan als het om “adresstandaardisatie” gaat

  Over dat laatste punt, de aarde was toen nog plat:

  [quote]De dominante invloed van het Staatsbedrijf der PTT

  Op basis van de hier en daar al voorkomende conventies, bereikte men volledige overeenstemming met betrekking tot de conventies voor de uniforme schrijfwijze van adressen, en dus ook straatnamen. In mei 1968 werden die in een publicatie voor het eerst vrijgegeven.

  En hoewel deze uitgave plaatsvond onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de hoofddirecteur der Posterijen, werden deze PTT-conventies nog hetzelfde jaar als bindend voorgeschreven voor het totale PTT-bedrijf, inclusief Rijkspostspaarbank, Postcheque- en Girodienst, Dienst Luister- en Kijkgelden (later Dienst Omroepbijdragen) en het Telefoonincassobestand.

  In totaal kregen 15,5 miljoen adressen hiermee te maken.

  http://www.allesoverstraatnamen.nl/index.php?option=displaypage&Itemid=65&op=page][u]Allesoverstraatnamen.nl - Deel 2: Straatnamen en ICT[/u
  [/quote]
  In het genoemde grote aantal adressen dat destijds volgens PTT-conventies werd vastgelegd bijvoorbeeld:

   Volgens de samensteller van “Allesoverstraatnamen” kwam een dergelijke straatnaam in de zgn. PTT-schrijfwijze zo tot stand:

   [quote][list=1]

  • Maximaal 17 posities voor de veldlengte van straatnamen. Dit ten behoeve van de kleinste destijds bekende adresdragers: cheshire-etiket, 5 per baan.
  • Alle inkortingen worden toegepast ongeacht de lengte van de straatnaam. Hierdoor hoeft de gebruiker niet het aantal posities van iedere straatnaam te tellen. Maar mede hierdoor blijft ook bijna niets over van het Nederlandse cultuurbezit aan straatnamen.
  • Alle letters ‘ij’ worden vervangen door ‘y’[/quote] Nu, 2012, een zootje doctorandussen ontfermt zich over het datamodel van de basisregistratie Adressen, een straatnaam alias openbareruimtenaam is daarin gelijk aan de vermelding op het Gemeentelijk Raadsbesluit, mits niet langer dan 80 tekens. In een tweede kolom wordt zonodig een verkorte openbareruimtenaam opgenomen die conform de NEN-5825 regels is afgekort.

   PostNL heeft hier het nakijken maar moet zich wel voorbereiden op het sorteren en bezorgen van een enorme nieuwe stroom overheids- en aanverwante post met officieel vastgestelde BAG-adressen, bijvoorbeeld:

    welk adres in het geheel niet voorkomt in de basisregistratie Adressen en Gebouwen.

    PostNL leest en verwerkt dan ook automatisch BAG-adressen met daarin af en toe een zgn. diakritisch teken? Want alleen apostrof (’) en koppelteken (-) waren tot dusver standaard in de postcodetabel opgenomen, de overige leestekens niet.

    In zo’n nieuw BAG-adres kan voorkomen:

     `t Hoge Heem[/b]
    Dat is dan wel de enige ‘accent grave’ op het geheel van 8659369 adressen dat op peildatum 7-1-2012 in de BAG-tabel zit dus het is maar de vraag wat de betreffende gemeente waar Loppersum onder valt in gedachten had toen het straatnaambesluit genomen werd. Misschien is het gewoon fout, zie ook dit voorbeeld uit die BAG-levering:

    Dat is de gloednieuwe basisregistratie Adressen voor je, systemen die daaruit een straatnaam in de muzieksfeer overnemen kunnen zo’n straatnaam [1] ook deels in notenschrift weergeven:
     Dvorak Simplified Keyboard, an alternative to the QWERTY keyboard layout
    Terug naar 2012, over die tot nu toe uitgegeven postcodes in de basisregistratie Adressen, die zijn sowieso “niet-authentiek”, dus facultatief. Keer op keer werd ons door BAG-VROM voorgehouden:

    Je zou zeggen, dat is dan duidelijk, het lijkt erop dat gemeenten bij het vullen van de BAG inderdaad bij alles wat er aan nummers in een “huisnummerreeks” voorkwam gewoon ook maar de postcode overgenomen hebben. Maar was dat een goed idee? De leveranciers van postcodetabellen:

    [quote]De Postcodetabel is leverbaar op twee niveaus, op REEKS- en op HUISNUMMER-niveau.

    Veelgestelde vragen…

    Wat is het verschil tussen een Reeks- en Huisnummertabel?

    Op reeks niveau – de postcode database bevat alle huisnummer reeksen die bij een postcode horen. Niet alle huisnummers binnen in de reeks zullen altijd bestaan. Geschikt voor aanvullen adres gegevens in CRM/ERP pakketten (bijv. Microsoft Dynamics), webshops en alle andere applicaties waarmee met postcodes wordt gewerkt.

    Op huisnummer niveau (perceelsniveau) – bevat alle individuele postale afgiftepunten, inclusief eventuele toevoegingen. Geschikt om te controleren om een adres bestaat voor bijvoorbeeld huisgebonden diensten zoals telefonie of tijdschrift abonnementen. Indien u van een postcode exact wilt weten welke huisnummers officieel bij PostNL bekend zijn, dan adviseren we u gebruik te maken van een Postcodetabel op huisnummerniveau.

    In deze tabel worden ook de in het Gemeentelijk Raadsbesluit vermelde toevoegingen geleverd. Deze kunnen zijn afgekort.[/quote]
    Natuurlijk liep men juist in een basisregistratie Adressen en Gebouwen daarbij weinig tot geen risico, dat men niet-bestaande adressen zou opnemen, maar daarbij verdween wel het onderscheid tussen adressen die wel of geen afgiftepunt zijn.

    Voorbeeld, de reeks-versie van de postcodetabel van PostNL geeft voor:

     [color=darkred]Bakkerswaal 1 t/m 55 1025 DA AMSTERDAM
     Bakkerswaal 2 t/m 34 1025 DA AMSTERDAM
     Bakkerswaal 57 t/m 141 1025 DB AMSTERDAM[/color]
    Diezelfde adressen in BAG compact 20120107:
     [color=darkred]0363200000037872 2 1025DA Verblijfsobject Bakkerswaal 1024 Amsterdam N N 2010090900000000
     0363200000037873 4 1025DA Verblijfsobject Bakkerswaal 1024 Amsterdam N N 2010090900000000
     0363200000037874 6 1025DA Verblijfsobject Bakkerswaal 1024 Amsterdam N N 2010090900000000


     0363200000037955 137 1025DB Verblijfsobject Bakkerswaal 1024 Amsterdam N N 2010090900000000
     0363200000037956 139 1025DB Verblijfsobject Bakkerswaal 1024 Amsterdam N N 2010090900000000
     0363200000037957 141 1025DB Verblijfsobject Bakkerswaal 1024 Amsterdam N N 2010090900000000[/color]
    Cendris: Niet alle huisnummers binnen in een reeks zullen altijd bestaan? Inderdaad, de adressen met huisnummer 1025 DA heeft de basisregistratie Adressen en Gebouwen niet.

    Bij elkaar is er 86 keer een Bakkerswaal-adres, geef ik deze BAG-adressen ter controle aan de (kosteloze) e-Sort-
    http://www.postnl.nl/zakelijk/partijenpost/e-sort/][u]software[/u
    van PostNL dan houd ik daarvan 43 adressen als afgiftepunten over:

     [color=darkred]Bakkerswaal 13 t/m 35 1025DA Amsterdam
     Bakkerswaal 39 t/m 55 1025DA Amsterdam
     Bakkerswaal 57 t/m 99 1025DB Amsterdam[/color]
    Van deze BAG-adressen, die bijna allemaal (zie verder) een postcode meegekregen hebben, is geen van de even huisnummers, [b] niet, dat zou ook geen afgiftepunt zijn.

    Overeenkomstige postafgiftepunt-adressen in de huisnummer-versie [2] van de postcodetabel die door PostNL meegeleverd wordt bij het computerprogramma “e-Sort”:

     [color=darkred]1025DA … 13,15,17,19,21,23,25,27,29,31
     1025DA … 33,35,39,41,43,45,47,49,51,53,55
     1025DB … 57,59,61,63,65,67,69,71,73,75,77
     1025DB … 79,81,83,85,87,89,91,93,95,97,99
     [/color]
    zie je in de BAG al dan niet corresponderen met de aan bijbehorende “verblijfsobjecten” toegekende gebruiksdoelen:
     [color=darkred]Bakkerswaal 2 t/m 34 1025DA Amsterdam overige gebruiksfunctie
     Bakkerswaal 13 t/m 55 1025DA Amsterdam woonfunctie
     Bakkerswaal 36 t/m 42 Amsterdam overige gebruiksfunctie
     Bakkerswaal 57 t/m 99 1025DB Amsterdam woonfunctie
     Bakkerswaal 101 t/m 141 1025DB Amsterdam overige gebruiksfunctie[/color]
    Gemeente Amsterdam heeft dan voor de BAG wel de postcode overgenomen voor nummer [b] opgenomen zijn.

    Bij huisnummers 1025 DA, gaat het eveneens om garages maar die zijn van een latere datum, daarvoor was het de stookruimte van de gemeenschappelijke verwarmingsinstallatie. Een postcode was toen
    http://bag.vrom.nl/de_bag_gebruiken/vraag_en_antwoord][u]niet meer nodig[/u
    voor water en licht, aldus degene die mij deze informatie wist te geven.

    Hoe het met huisnummer , maar waarom zou daar dan geen post bezorgd worden door PostNL?

    Ze ruiken het: e-Sort krijgt voor december nooit de maandelijkse postcode-update, te link met die grote hoeveelheden Kerst- en Nieuwjaarspost, je laadt dan in november 2011 al de 20120115-update maar als je het programma e-Sort nu start wordt genoemde januari-update overruled met een niet-reguliere extra update, 20120122, die onder andere dat bewuste huisnummer, 13 t/m 55 toevoegt en zo compleet maakt:

     [color=darkred]1025DA,102504, 1,1,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33
     1025DA,102504, 2,1,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53,55
     1025DB,102504, 3,1,57,59,61,63,65,67,69,71,73,75,77
     1025DB,102504, 4,1,79,81,83,85,87,89,91,93,95,97,99
     [/color]
    Kolom 2 t/m 4 verwijst naar de “loopvolgorde” bij het bestellen en die verschilt iets met die in de vorige update, kan dus zijn dat het eigenlijk alleen maar te maken heeft met een wijziging voor het betreffende depot, voor de parttime “postbezorgers” die het op huisnummer gesorteerd aangeleverd moeten hebben. En toen, he, er ontbreekt een huisnummer.

    Toch, het postcodesysteem wordt in ieder geval naar mijn idee goed tot uitstekend onderhouden dus het kan toeval zijn maar er blijft iets knagen, het is toch niet zo dat PostNL bij het onderhoud van de postcodetabel nu al gebruik maakt van informatie uit de BAG-tabellen?

    Tabellen, die op hun beurt zwaar leunen op wat er in het kadaster is vastgelegd? Alleen, sinds kort worden er zgn. "BRK-BAG-koppeltabellen"
    http://www.kadaster.nl/window.html?inhoud=/BRKadressen/default.html][u]beschikbaar[/u
    gesteld, om de kennelijk beproefde maar antiek ogende adresnotatie van het Kadaster naar die in de BAG te vertalen en daarin wordt huisnummer 36 t/m 42.

    De voormalige “bewaring” van het Kadaster voor Amsterdam heeft nog wel vijf voor mij niet thuis te brengen records:

     “AMSTERDAM”, “BAKKERSWAAL”, … ,“Geen overeenkomende adresgegevens”, “J”, “N”, “N” ,“Geen geometrische match”, “17-11-2011”, "N"
    Hetgeen waarschijnlijk zoveel betekent dat zij ze zelf bij een vergelijking met de BAG ook niet thuis konden brengen. In ieder geval, vier gewone garages staan niet, zoals al die andere wel, in die lijst vermeld [3][4].

    Daar dan, 86 adressen. Ook al had de BAG een postcode voor dat adres opgenomen, van die 86 adressen worden er uiteindelijk 44 daadwerkelijk door PostNL als afgiftepunt gezien. Zoniet dan is er geen brievenbus maar die informatie gaat, zoals zij het nu in de BAG registreren, verloren. Zonde, zeker voor het net geïntroduceerde “BAG compact” als nieuwe surrogaat-postcodetabel.

    En als ik het kan - kijken wat volgens PostNL wel een afgiftepunt is - dan kunnen zij van I&M, verantwoordelijk voor de basisregistratie Adressen, het toch ook?

    Mede dank zij de uitstekende relatie van dat ministerie met PostNL?


    [size=9][list=1]

   • als je het niet gelooft:
    https://service1.kadaster.nl/bag/bag-burger/secured/selectie][u]BAG web[/u
    • zoeken met Objecttype=Nummeraanduiding en Object ID=0405200000562294

    Het is niet erg scherp maar via Google Streetview is te zien dat de gemeente Hoorn waarschijnlijk wel haar best
    gedaan heeft op de straatnaamborden
    http://img256.imageshack.us/img256/7465/dvorakhof2.gif]naar
    en [u]bij[/u het bewuste Dvořákhof.

   • wat is een huisnummer dan waard als het lijkt voor te komen in de [u]reeks[/u]-versie van de PostNL-postcodetabel?

    Nog een keer het eerder gegeven voorbeeld, adres hoofdkantoor ANWB, PostcodeNL heeft:

     Postcode Straat / Postbus Reeks Woonplaats

    http://www.postcode.nl/index?action=search&goto=postcoderesult&TreeID=1&address=2244VL][u]2244 VL[/u
    Wassenaarseweg 220 t/m 222 WASSENAAR

    http://www.postcode.nl/index?action=search&goto=postcoderesult&TreeID=1&address=2596EC][u]2596 EC[/u
    Wassenaarseweg 188 t/m 222 'S-GRAVENHAGE
    Controleren op de betreffende webpagina van PostNL zelf:

    Er bestaan gevallen waar dezelfde straat(naam) door verschillende plaatsen loopt, soms zelfs met weer dezelfde huis- nummers, maar dit is verdacht.

    Lijkt een ‘workaround’ te zijn, de huisnummer-versie van de PostNL-postcodetabel, behorende bij het eerder genoemde
    computerprogramma “e-Sort” van PostNL, ‘preludeert’ wel op 2244VL maar heeft huisnummer 220 nog bij 2596EC staan:

     2244VL,224471 2596EC,259615,25,1,214,212,210,208,206,204,202,200,198,196,194,192,190,188 2596EC,259615,26,1,220 2596EC,259615,27,1,222
    En waarom? Bij Google zoeken op postcode http://www.google.com/webhp?hl=all#hl=en&pws=0&q=%222244+VL%22+site][u]2244 VL[/u : 1 hit, namelijk dit forum

    Idem daar zoeken op
    http://www.google.com/webhp?hl=all#hl=en&pws=0&q="2596+EC"+site][u]2596 EC[/u
    : About 29,800 results (0.10 seconds)

    Dus, de reekstabel van PostNL doet-maar-wat, de huisnummertabel is voorzichtig maar daarom nog niet BAG-conform.

    Maakt nog maar eens duidelijk dat het niet zomaar een ‘ID’ is, tenslotte heet het ook POSTcode.

   • wat is dan het verschil tussen Bakkerswaal http://maps.google.com/maps?q=Bakkerswaal+34+1025DA+Amsterdam&hl=all&ll=52.401488,4.938574&spn=0.000003,0.003259&sll=52.401492,4.938398&layer=c&cbp=13,220.38,,0,0.07&cbll=52.401534,4.938457&hnear=Bakkerswaal+34,+Buikslotermeer,+Amsterdam,+Noord-Holland,+The+Netherlands&t=m&z=19&vpsrc=0&iwloc=A&panoid=APHILXniAoUJ-vEoZ4ABpA][u]nummer 34[/u] en [url=http://maps.google.com/maps?q=Bakkerswaal+36+1025DA+Amsterdam&hl=all&ll=52.401488,4.938575&spn=0.000003,0.003259&sll=52.401355,4.938903&layer=c&cbp=13,210.74,,0,4.7&cbll=52.401488,4.938575&hnear=Bakkerswaal+36,+Buikslotermeer,+Amsterdam,+Noord-Holland,+The+Netherlands&t=m&z=19&vpsrc=0&panoid=_JNZc-tKjQPLo1kr0P2jOA][u]nummer 36[/u[/url]?

    Dan verklap ik wat ze gemeen hebben, in geen van beide garages zit een brievenbus 8)

    Het verschil is:

     https://kadaster-on-line.kadaster.nl/na.asp][u][b]Kadaster - Online producten kopen[/b][/u
    • Vul hier het adres in waarover u producten wilt ontvangen

     De vetgedrukte velden zijn verplicht in te vullen velden

     Bakkerswaal 34 Amsterdam

     Gekozen object:

     AMSTERDAM AL AL 638, Bakkerswaal 34, 1025 DA AMSTERDAM

     Klik op een productnaam voor informatie of om verder te gaan met bestellen:

     • Kadastraal bericht eigendom
     • Koopsommenoverzicht
     • Uittreksel kadastrale kaart met omgevingskaart
     • Woningrapport
    • Vul hier het adres in waarover u producten wilt ontvangen

     Bakkerswaal 36 Amsterdam

     Let op: adres onbekend. Wat nu?

     Adres niet beschikbaar in on line producten

     Weet u zeker dat de adresgegevens die u heeft ingevuld juist zijn en is er
     nog steeds geen adres gevonden, dan is het object dat u zoekt niet via on
     line producten te vinden. Dit betekent niet dat het object niet bestaat! In
     een aantal gevallen kunnen kadastrale objecten namelijk niet via adres of
     postcode en huisnummer gevonden worden.

     Neem in dat geval contact op met het Klantcontactcenter van het Kadaster.
     Klantenservice kan voor u ook zoeken via de kadastrale aanduiding, de
     kadastrale kaart, of de eigenaar.

   • ln die twee links voor nummer 34 en 36 hierboven is te zien dat Google Streetview haar 'marker' pardoes voor de kanteldeur van 34 weet te plaatsen maar bij het andere adres wordt het 50 meter verderop, een teken dat zij dat adres ook niet meegeleverd kregen bij het adrescoordinatenbestand dat zij ingekocht hebben.

    Hoe dat doorwerkt, een postcode die er niet is, een mammoet als Google maar ook het Kadaster is opeens
    hulpeloos. Als de inhoud van de basisregistratie Adressen en Gebouwen geleidelijk doorsijpelt dan komt daar
    wel verandering maar zover is het dus nog niet.

    Uitgerekend het Kadaster …

    Het voormalige “BAG-VROM”, niet boos maar verdrietig:

     [b]Objecten of adressen?[/b]

     De invoering van de BAG brengt een omslag met zich mee van ‘adres-
     denken’ naar ‘object-denken’. In de huidige praktijk wordt veel informatie
     aan adressen ‘gehangen’. Informatietechnisch is dit echter niet zuiver.
     Een adres is slechts een eigenschap van een gebouw. Daarom is de data
     in de BAG niet gekoppeld aan het adres, maar door middel van een uniek
     identificerend nummer aan het verblijfsobject zelf.

     Tot nu toe worden gegevens uit verschillende bestanden vaak aan elkaar
     gekoppeld op basis van het adres. Dit leidt vaak tot problemen. Door de
     vervuiling van adressenbestanden is de koppeling meestal onvolledig.
     Vooral bij een hernummering (een adreswijziging van een gebouw) gaat
     het mis. Er vindt wel een koppeling plaats, maar er worden ongemerkt
     gegevens van verschillende objecten aan elkaar gekoppeld.

     Door informatie aan een adres te hangen, is dus niet zeker of deze
     informatie aan het juiste gebouw hangt. Door informatie te koppelen aan
     een object (middels het identificerende nummer) doet dit probleem zich
     niet voor. Op deze manier kan desgewenst ook informatie uit
     verschillende bronnen betrouwbaar en eenvoudig aan elkaar worden
     gekoppeld: beide bronnen hanteren immers hetzelfde betrouwbare id-
     nummer van het object.

     http://bag.vrom.nl/over_bag/objecten_of_adressen_][u]Mininsterie van Infrastructuur en Milieu - Over BAG[/u

    Denk dat ze het stiekem wel handig vinden, die mogelijkheid om ook op postcode te zoeken in al die applicaties
    die toegang geven tot de BAG. Ik zou zeggen, yo! ga-ervoor! Krijgen we dan wel een extra kolom in BAGLV?

    Bijvoorbeeld:

     ISPOSTAALAFGIFTEPUNT

     <xs:simpleType name=“Indicatie”>
     xs:annotation
     xs:documentation
     Een aanduiding waarmee wordt aangegeven of een
     bepaalde indicatie al dan niet van toepassing is op een
     verschijningsvorm van een object in de registratie.
     </xs:documentation>
     </xs:annotation>
     <xs:restriction base=“xs:string”>
     <xs:enumeration value=“J”/>
     <xs:enumeration value=“N”/>
     </xs:restriction>
     </xs:simpleType>

    [/size]

   • #112

    Ok, het is 1 februari 2012 …

    [quote]Gegevens BAG ook open voor commerciële doeleinden

    Vanaf 1 februari 2012 zijn de gegevens uit de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG), inclusief alle postcodes, door iedereen zonder belemmeringen te gebruiken. Ze kunnen hergebruikt en doorgeleverd worden. Zowel overheden als private partijen mogen de gegevens dan ook voor commerciële doeleinden gebruiken.

    http://bag.vrom.nl/over_bag/nieuws/gegevens_bag_ook_open_voor_commerciele_doeleinden][u]Ministerie van Infrastructuur en Milieu - Nieuws[/u
    [/quote]
    Flits! Wat was dat?

    Dat was een bedrijf dat iets leniger reageert op ontwikkelingen in haar markt dan bijv. Falkplan-Andes bv dat
    http://www.foondump.nl/forum/viewtopic.php?p=3879#3879][u]doet[/u
    .

    Namelijk Postcode.nl, dat van de week op LinkedIn apetrots aan de daar verzamelde collega-
    http://www.linkedin.com/groups/Vanaf-8-februari-gaat-Postcodenl-3831270.S.92727776][u]BAG-afnemers[/u
    laat weten:

    [quote]Vanaf 8 februari gaat Postcode.nl over op BAG

    Ons team heeft een enorme inspanning geleverd met als resultaat dat alle database producten van Postcode.nl nu ook beschikbaar zijn met BAG als bron. De nieuwe Nationale Postcodetabel en updates zijn (BAG powered) verkrijgbaar in de bekende formaten: PCTR, PCTP, MYSQL, Microsoft SQL, FLV, CSV, XML etc.

    Overstappen van de bron PostNL/Cendris naar BAG hebben we hiermee heel eenvoudig gemaakt. Vanzelfsprekend horen de restrictieve voorwaarden en hoge prijzen dankzij de BAG tot het verleden.

    Vanaf 8 februari schakelen we ook de website om en gaan we met de BAG data live! (dagelijks verwerken wij tussen de 100 – 300k zoekacties). Zelf hebben we in de BAG data meer dan 20.000 discrepanties m.b.t. postcodes aangetroffen, veel zijn een logisch gevolg van beperkingen in de postcode systematiek.

    Vooralsnog laten wij die oneffenheden nog even buiten onze uitgaven. Onze bezoekers gaan ons vast meer vertellen dan wij zelf kunnen ontdekken.

    BAG is wat ons betreft het “nieuwe normaal” en heeft geen historische of technische belemmering.[/quote]
    Op de eigen
    http://www.postcode.nl/index][u]website[/u
    van Postcode.nl verder daarover:

    Het daarbij afgebeelde Rijksdienst-achtige beeldmerk [1] zal wel een MKB-fantasie-dingetje zijn want in combinatie met die tekst
    http://www.tineye.com/search?url=http://static.postcode.nl/img/prod-bag.png][u]lijkt het niet voor te komen[/u
    . Maar zo te zien zijn zij niet het enige bedrijf met “hofleverancier”-ambities.

    Leuk voor klanten die tot nu toe van hetzelfde Postcode.nl kennelijk toch minder aantrekkelijke officiële PostNL-gegevens afnamen:

    [quote]Waarom de Nationale Postcodetabel op basis van BAG gegevens gebruiken?

    • Veel goedkoper dan de huidige postcodetabel
    • Geen ingewikkelde licentiestructuur
    • Vast laag bedrag per jaar
    • Officiële overheidsdata, leidend voor alle overheidsinstellingen
    • Mutaties worden sneller doorgevoerd
    • Geen aanpassingen nodig van uw huidige programmatuur
    • Eenvoudig te integreren en up te daten
    [/quote] Elders op de website de beschrijving van het terzijde geschoven "andere product":

    [quote]Postcodetabel van PostNL / Cendris

    Postcodetabel zoals gemaakt door en bijgehouden door PostNL / endris[/quote]
    … waaronder Postcode.nl nu een verwijzing naar eigen “Suites” plaatst:

    [quote]Alternatieven voor de Postcodetabel van PostNL / Cendris

    zie:

    (bron: Overheid)[/quote] Ocharm, PostNL ... Hoe heette die tafelgast ook alweer die niet bij DWDD maar bij Hem aanzat? Wacht maar, ik kom er wel op ... Judas!

    En ook hier verandert gewoon drinkwater, zgn. “Open Data”, in “natuurlijk zuiver gebotteld bronwater”. Met mineralen:

    … waarvoor betaald moet worden:

    [quote]Prijsinformatie

    • Postcode.nl Basic Suite € 589,- excl. btw per jaar
    • Postcode.nl Professional Suite € 982,- excl. btw per jaar
    [/quote] Dat http://www.rtl.nl/components/financien/rtlz/nieuws/2011/51/postnl-overweegt-beroep-tegen-uitspraak-rechter-over-postcodes-dowjones1027578.xml][u]mogelijk hoger beroep[/u van PostNL deert het bedrijf niet want rechten op de postcodegegevens heeft Postcode.nl uiteraard allang veilig gesteld?

    [size=9][list=1]

   • de huisstijl voor de Rijksoverheid is geheel vastgelegd, zie daarvoor de
     http://www.rijkshuisstijl.nl/][u]rijkshuisstijlwebsite[/u

    Dan is meteen al te zien dat Postcode.nl - sowieso geen organisatie die
    het beeldmerk moet gebruiken - een aantal zaken ten onrechte op een
    hoop gooit:

     [b]Logo[/b]

     Het logo van de Rijksoverheid is een samenstelling van een
     beeldmerk en een woordmerk.

     Beeldmerk

     Het beeldmerk bestaat uit een lint met onderin een illustratie
     geïnspireerd op het rijkswapen. Het beeldmerk is relatief
     ‘klein’ en staat voor een Rijksoverheid die in zijn uiterlijk en
     toepassing autoriteit heeft zonder autoritair te zijn, die
     herkenbaar is en de inhoud centraal stelt.[b]

     Woordmerk[/b]

     Rechts van het beeldmerk staat het woordmerk, het onderdeel
     van de Rijksoverheid vanuit wie gesproken wordt. Door de
     positie van het woordmerk wordt meteen duidelijk wie de
     afzender is van de betreffende boodschap.

    Waar zij “BAG” in knutselden, het ‘lint’, daar had Postcode.nl niet aan moeten
    komen. En je dient van een voorgeschreven lettertype gebruik te maken.

    In dit geval
    http://www.rijkshuisstijl.nl/index.cfm/i-base-1rijkslogo/huisstijl/bouwstenen/lettertypen/rijksoverheid-sans/][u]Rijksoverheid Sans[/u
    ?

    Dan had er het er min of meer zo uitgezien:

    Naar mijn idee niet het lettertype dat Postcode.nl heeft toegepast.

    [/size]

   • #113

    En de overheid zelf, hoe staat het daarmee?

    Voor Chinezen is 2012 “Het jaar van de Draak”, voor het Rijk is 2012 het jaar van de Koppeltabel:

    [quote]Voortgang BAG-koppelingen

    Gemeenten, Kamer van Koophandel en Kadaster werken hard om hun basisregistraties aan de BAG te koppelen. In eerste instantie wordt de koppeling gelegd via een koppeltabel. Later worden de BAG-ID’s doorgegeven.

    Hieronder leest u meer over de stand van zaken.

    BAG en GBA

    De gemeente Amsterdam is er onlangs in geslaagd om de GBA aan de BAG te koppelen. Nu bijna alle gemeenten de koppeling hebben gerealiseerd, kunnen de autorisaties van de afnemers geactiveerd worden. Daarmee krijgen ze voortaan bij mutaties de BAG-elementen via het GBA-berichtenverkeer meegeleverd. Het Agentschap BPR maakt via de website binnenkort bekend wanneer dit gebeurt. Om ook de al afgenomen persoonslijsten uit de GBA met de BAG te verrijken, moeten afnemers de zogenaamde verrijkingstabel in hun systemen inlezen.

    BAG en Nieuw Handelsregister

    De Kamer van Koophandel heeft inmiddels 94% van de adressen in het Nieuw Handelsregister (NHR) gekoppeld aan de BAG. De overige adressen, ongeveer 130.000, moeten deels handmatig worden gekoppeld. Voornaamste reden hiervoor is dat adreswijzigingen van gemeenten niet altijd via de betreffende bedrijven bij de Kamers van Koophandel terecht zijn gekomen. Begin februari 2012 verwacht de Kamer van Koophandel de koppeltabel gereed te hebben. Eind 2012 worden de BAG-ID’s aan de afnemers van het NHR doorgeleverd in de reguliere producten.

    BAG en Basisregistratie Kadaster

    Het Kadaster heeft op dit moment 85% van alle adressen in de BAG gekoppeld aan een kadastraal object. Zo’n twee miljoen koppelingen zijn nog niet gelegd, waarbij het voornamelijk om appartementsrechten gaat. Op de website van het Kadaster staat de koppeltabel BRK-BAG. Hierin is te zien of een adres uit de Basisregistratie Kadaster is gekoppeld met een BAG-adres. Daarnaast is per adres zichtbaar met welke gegevens dit adres is gekoppeld en op basis waarvan. Als er geen koppeling kan worden gemaakt, dan staat aangegeven waarom.

    http://www.vng.nl/smartsite.dws?id=112112][u]Vereniging van Nederlandse Gemeenten - Nieuwsberichten - 14-12-2011[/u
    [/quote]
    Klaar! Aankondiging bij LinkedIn:

    [quote]Succesvolle koppeling BAG en Handelsregister

    Het Handelsregister van de Kamer van Koophandel maakt sinds 6 februari gebruik van adressen uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). De koppeling van de basisregistraties betekent dat 3 miljoen unieke adressen in het Handelsregister een adres hebben uit de BAG.

    Zaken doen met de overheid moet zo gemakkelijk mogelijk zijn, ook voor ondernemers. Nu de koppeling is gerealiseerd, mogen ondernemers ervan uitgaan dat steeds meer overheidsorganisaties beschikken over de meest actuele en correcte adresgegevens. Daarmee draagt Kamer van Koophandel bij aan de verdere realisatie van het stelsel van basisregistraties. Motto daarbij is eenmalig vastleggen, meervoudig gebruiken.

    Meer informatie: http://www.kvk.nl/bag

    http://www.linkedin.com/groups/Succesvolle-koppeling-BAG-en-Handelsregister-3831270.S.93400216?qid=1cb04899-828d-4a6c-9904-3522a1c01ade&goback=.gna_3831270][u]LinkedIn - BAG=afnemers[/u
    [/quote]
    Meer informatie, website KvK:

    [quote]Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

    Het Handelsregister maakt sinds 6 februari 2012 gebruik van de adresgegevens uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). In deze registratie staan alle adressen en gebouwen in Nederland. De schrijfwijze die de BAG hanteert, bepaalt de schrijfwijze van de adressen in andere basisregistraties, zoals het Handelsregister.

    Stelsel van basisregistraties

    De overheid verbetert de dienstverlening aan burgers en ondernemers door bekende gegevens binnen de overheid te delen. Dit gebeurt binnen een stelsel van 13 basisregistraties. Door het delen van gegevens kan de overheid efficiënter opereren en de dienstverlening verbeteren. Zo hoeft een burger of bedrijf bepaalde gegevens niet telkens opnieuw aan te leveren, maar volstaat één melding.

    Alle overheden moeten voor de uitvoering van hun publieke taken gebruik maken van gegevens uit het Stelsel van basisregistraties. Dat betekent dat alle gemeenten, alle provincies, alle waterschappen, alle zelfstandige bestuursorganen en overige organisaties met een publieke taak gebruik maken van de basisregistraties. Het voordeel van de koppeling tussen de BAG en het Handelsregister is dat alle overheidsorganisaties over dezelfde adresgegevens beschikken en dat van ieder adres één (juiste) schrijfwijze bekend.

    http://www.kvk.nl/bag][u]KvK - BAG[/u
    [/quote]
    Echt klaar? Bijna klaar:

    [quote]Komen de adressen in het Handelsregister overeen met de gegevens uit de BAG?

    Het grootste gedeelte van de gegevens in het Handelsregister komt overeen met de adresgegevens uit de BAG. In ruim 95% van alle adressen is de schrijfwijze identiek of bijna identiek. Als er afwijkingen zijn in de schrijfwijze spant de Kamer van Koophandel zich in om gegevens van de onderneming te koppelen aan een adres uit de BAG.[/quote]
    Nog een keer waarom:

    [quote]Programma van eisen Handelsregister

    Eisen aan het Handelsregister als onderdeel van een stelsel van basisregistraties

    1. Koppeling met andere basisregistraties is mogelijk

    Bij het inschrijvingsproces, het wijzigingsproces en het uitschrijvingsproces dienen de relevante gegevens over natuurlijke personen (naam, woonadres op basis van BSN) te worden geverifieerd bij de GBA (zie ook het gegevensmodel in hoofdstuk 4). De daarbij benodigde gegevens voor koppeling met de GBA worden bij de vastlegging overgenomen.

    Bij het inschrijvingsproces of wijzigingsproces worden gegevens over de vestigingslocatie geverifieerd bij de landelijke voorziening BAG. Ook hier worden benodigde gegevens voor koppeling met de BGR bij de vastlegging overgenomen. Hetzelfde geldt ook voor eventuele postadressen die worden overgenomen uit de BRA. Deze eisen worden gesteld aan het proces verifiëren omdat deze koppelingen van essentieel belang zijn bij het functioneren van het Handelsregister als onderdeel van het stelsel van basisregistraties.

    http://www.kvk.nl/download/Programma%20van%20Eisen%20062008_tcm14-131396.pdf][u]KvK - Download[/u
    [/quote]


    #114

    [quote]Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

    Het Handelsregister maakt sinds 6 februari 2012 gebruik van de adresgegevens uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). In deze registratie staan alle adressen en gebouwen in Nederland. De schrijfwijze die de BAG hanteert, bepaalt de schrijfwijze van de adressen in andere basisregistraties, zoals het Handelsregister.[/quote]
    Klinkt goed, lakmoes-proefje, die inschrijving met “Elzenpas”, hoe komt die er nu uit?

    Ja, bijgewerkt:

     [color=darkred]Naam: Uitspanning Rubus Vestigingsadres: Elsenpas 2 Vestigingsplaats: 6644KP Ewijk KvK-nummer: 09104648 Vestigingsnummer: 000002323591 Soort Inschrijving: Hoofdvestiging[/color]
    Hetgeen te verwachten was:

    [quote]Nieuwe tool koppelt postcode aan adresgegevens

    … “Elzenpas Ewijk” heeft een tijd zo fout in het postcodeboek gestaan, is in werkelijkheid het verlengde van “Elsenpas Beuningen” en waarschijnlijk op enig moment door het Handelsregister gebruikt om de betreffende inschrijving te ‘valideren’. Je mag tenminste hopen dat ze straatnamen wel in combinatie met de plaatsnaam controleren, vanwege - zoals in dit voorbeeld - mogelijk juist gespelde “Elzenpas-sen” elders.

    In ieder geval, het lijkt erop, eens ingeschreven blijft ingeschreven, ook al blijkt later het adres niet correct te zijn. In de nabije toekomst zullen alle (overheids-)gebruikers van het Handelsregister verplicht worden om fouten “terug te melden”, op termijn komen ze dan deze “Elzenpas”-inschrijving ooit een keer tegen.

    http://www.foondump.nl/forum/viewtopic.php?p=3571#3571][u]Foondump.nl/forum - 12 juli 2010[/u
    [/quote]
    Nog een doen, eentje waarbij spelling geen rol speelt? Handelsregister:

     [color=darkred]Naam: Jaring de Wolff Woninginrichting B.V. Vestigingsadres: Slotweg 2 Vestigingsplaats: 8521MA Sint Nicolaasga KvK-nummer: 01009620 Vestigingsnummer: 000018846882 Soort Inschrijving: Nevenvestiging[/color]
    Op de website van de Kamer van Koophandel:

    [quote]Uw BAG-id opvragen

    Wilt u weten wat uw BAG-id is? Vul dan hieronder uw vestigingsnummer in en typ de 2 captcha-trefwoorden ter controle. U kunt het vestigingsnummer van uw bedrijf of van een andere onderneming of rechtspersoon achterhalen door op bedrijfsnaam, adres of KvK-nummer te zoeken in het Handelsregister.

    Wat is de BAG?

    In de BAG zijn alle adressen en gebouwen in Nederland opgenomen. Iedere overheidsorganisatie moet gebruik gaan maken van de adressen uit de BAG. Dit heeft als voordeel dat er voortaan één juiste schrijfwijze is voor adressen is. Deze gegevens worden gedeeld binnen alle overheidsorganisaties.

    http://www.kvk.nl/over-de-kvk/over-het-handelsregister/wat-staat-er-in-het-handelsregister/basisregistratie-adressen-en-gebouwen-bag/uw-bag-id-opvragen/][u]KvK - Over de KvK - Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)[/u
    [/quote]
    Vestigingsnummer? Ok, gaat-ie:

     000018846882
    Toch niet:
     Bij dit vestigingsnummer is geen Bag-id gevonden.
    Waarom zou dat zijn?

    Ja, waarom bederft pindakaas nooit? Simpel, is er uberhaupt wel een Slotweg 2?

    Controleren in het kadaster-bag-burger-
    https://service1.kadaster.nl/bag/bag-burger/][u]scherm[/u
    , zoeken met postcode 2:

     [color=darkred]Verblijfsobject: 0051010001257967

     Oppervlakte 10 m2

     Nummeraanduiding ID Hoofdadres 0051200001257966

     Adres Slotweg 2a 8521 MA Sint Nicolaasga

     Gebruiksdoelen overige gebruiksfunctie[/color]

    Geen huisnummer “2”, wel een “verblijfsobject” genummerd met “2a”, oppervlakte “10 m2” en gebruiksdoel “overige gebruiksfunctie”? Wedden dat het een laagspanningstransformator is en ondanks dat met een postcode?

    Gewonnen:

      http://maps.google.com/maps?q=Slotweg+2a+8521+MA+Sint+Nicolaasga&hl=en&ie=UTF8&ll=52.919965,5.743532&spn=0.013442,0.026157&hnear=Slotweg+2,+Sint+Nicolaasga,+Skarsterl%C3%A2n,+Friesland,+The+Netherlands&t=h&z=16&layer=c&cbll=52.920475,5.743766&panoid=bFsfXtfCtSs_NXtnRb4cFQ&cbp=12,205.58,,0,-5.24][img]http://img441.imageshack.us/img441/112/transformator.gif[/img
    Niet dat gewoon in het postcodeboek kijken niet helpt:
     Slotweg 8 t/m 10 8521 MA ST NICOLAASGA
    Evengoed, bij de KvK werd toch gezegd: "Dit heeft als voordeel dat er voortaan één juiste schrijfwijze is voor adressen is."

    U bedoelt, er staat niet “Zlotweg” dus dan is er ook geen aanleiding om er verder nog iets van te controleren?

    KvK (kogel-vrij-kevlar): “Als er afwijkingen zijn in de schrijfwijze spant de Kamer van Koophandel zich in om gegevens van de onderneming te koppelen aan een adres uit de BAG.”

    Goed gespeld maar fout gekoppeld, of eigenlijk niet gekoppeld: de kans daarop zou kleiner worden als zij van de BAG bij zo’n transformator geen postcode hadden ingevuld? Want die wordt door Postnl-voorheen-tnt-post “niet aangemerkt als een postaal afgiftepunt”, zie postcodeboek hierboven?

    Weerman, wat zeur je nou, dit is toch hartstikke handig:

     [color=darkred]Ambtenaar, schrijft alle transformatoren aan: Hoe is het?

     Transformator: Druk, druk, druk, ik zit werkelijk de hele dag op het net! Ben nu trouwens wel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

     Ambtenaar: Jaja, hier is het ook behoorlijk druk, wij zijn alle postcodes aan het terugdraaien die we iets te vlug in de BAG hebben gezet.[/color]

    Dit is hoe koppelen in z’n werk gaat?
     De schrijfwijze die de BAG hanteert, bepaalt de schrijfwijze van de adressen in andere basisregistraties, zoals het Handelsregister
    Een piepklein foutje:
     0302200000268467 boezeroen 6 8077 TN Hulshorst (16-09-2011 - 06-01-2012)
    Rond de jaarwisseling werd het hersteld:
     0302200000268467 Boezeroen 6 8077 TN Hulshorst (06-01-2012 - en later)
    De gedane investeringen waren niet voor niets, de mutatie van dit officiële BAG-adres heeft zich meegedeeld aan de systemen van de KvK?

    Misschien wel, misschien niet, aan
    http://www.openkvk.nl/8077TN][u]OpenKvK[/u
    is te zien dat het Handelsregister het voor die tijd ook al zo geregistreerd had staan:

     08132369 0000 D. Zoet Ruwbouw Boezeroen 6 8077TN Hulshorst Hoofdvestiging
    Moet ik constateren dat de KvK niet de officiële "openbareruimtenaam" uit het straatnaambesluit van gemeente Nunspeet hanteerde maar uit eigen beweging "boezeroen" als "Boezeroen" heeft doorverkocht? Dat was niet de afspraak, eerst terugmelden en vervolgens wachten tot het is bijgewerkt, dank u wel.

    De vuistregel is eigenlijk: zodra er foute straatnamen uit de Basisregistratie Adressen doorkomen dan is het goed, dan weten we, de koppeling BAG-NHR functioneert.

    Die bewuste mutatie heeft de maandelijkse levering voor de maand januari 2012 aan afnemers van de BAG niet meer gehaald. Bijzonder was ook dat het oneven huisnummerbereik daarin altijd al goed stond:

     [color=darkred]8077TN 1 t/m 7 Boezeroen Hulshorst 8077TN 2 t/m 12 boezeroen Hulshorst[/color]
    Morgen 8 februari 2012 kijken wat het dan vernieuwde Postcode.nl voor de even en oneven nummerreeksen bij 8077TN in Hulshorst heeft?

    [size=9]update 9-2-2012, BAG compact februari 2012 is er nu (altijd na de 7e van de maand):

    [list=a]

   • B-boezeroen in levering BAG compact 01-02-2012:
     [color=darkred]0302200000268457 2 8077TN boezeroen Hulshorst 0302200000268462 4 8077TN Boezeroen Hulshorst 0302200000268467 6 8077TN Boezeroen Hulshorst 0302200000268472 8 boezeroen Hulshorst 0302200000268477 10 Boezeroen Hulshorst 0302200000268482 12 Boezeroen Hulshorst 0302200000293490 1 8077TN Boezeroen Hulshorst 0302200000293492 3 8077TN Boezeroen Hulshorst 0302200000293494 5 8077TN Boezeroen Hulshorst 0302200000293496 7 8077TN Boezeroen Hulshorst[/color]
    Vorige maand, dus per 01-01-2012 was het:
     [color=darkred]0302200000268457 2 8077TN boezeroen Hulshorst 0302200000268462 4 8077TN boezeroen Hulshorst 0302200000268467 6 8077TN boezeroen Hulshorst 0302200000268472 8 8077TN boezeroen Hulshorst 0302200000268477 10 8077TN boezeroen Hulshorst 0302200000268482 12 8077TN boezeroen Hulshorst 0302200000293490 1 8077TN Boezeroen Hulshorst 0302200000293492 3 8077TN Boezeroen Hulshorst 0302200000293494 5 8077TN Boezeroen Hulshorst 0302200000293496 7 8077TN Boezeroen Hulshorst [/color]
    Iets of iemand is dus wel gaan terugmelden, vanwege de poging tot koppelen van de BAG aan het NHR of vanwege iets anders.

    Het Handelsregister had, heeft tot dusver alleen maar inschrijvers op:

     [color=darkred]Boezeroen 6, 8077TN, Hulshorst Boezeroen 8, 8077TN, Hulshorst[/color]
    Er is niet echt een lijn in te ontdekken, ook niet waarom ze weer gingen twijfelen aan de postcode.

    De update van PostNL heeft voor die postcode per 12-2-2012 als
    huisnummers, dus afgiftepunten voor post:

     8077TN 2,4,6,8,10,12,7,5,3,1
    De wat vreemd aandoende volgorde moet de daadwerkelijke looproute zijn voor degene die daar post bezorgt. Eind van de straat oversteken en weer terug?
   • Postcode.nl heeft haar overgang naar de BAG uitgesteld tot het komende weekeinde
   • Trafo Slotweg 2a dient helemaal niet in de BAG geregistreerd te worden.

    Je moet als burger overal zelf achteraan? 8)

    Pag. 344-345 van het
    http://www.geonovum.nl/dossiers/bgtimgeo/destandaard][u]objectenhandboek[/u
    "Basisregistratie Grootschalige Topografie":

     [color=darkred][u]4.4.2 Trafo’s[/u]

     Voorgaand voorbeeld betreft een lage trafo, incl. een toegangsdeurtje. De BAG
     geeft als regel dat de betreedbaarheid van het object als criterium geldt: een
     object dat niet betreedbaar is en waar een volwassen persoon niet rechtop in
     kan staan en lopen, wordt niet als pand aangemerkt.

     Deze trafo is dus geen BAG inhoud.[/color]

    [/size]

   • #115

    Zie ook de posting hierboven, naar aanleiding van het adres

     8521 MA. Waar komt die vandaan? De BAG bestaat bij de gratie van geverifieerde brondocumenten, bestond er dan een brief van PTT Post, dit worden ze, de postcode voor die-en-die huisnummers?

     Het echte postcodeboek op papier had bij de start van het systeem in 1978 daar nog geen Slotweg. In mijn aanvulling uit 1994 staat de bewuste reeks maar die begint bij huisnummer 4:

     PostNL
     http://m.postnl.nl/checkaddress/8521MA/2][u]heeft[/u
     voor deze postcode in combinatie met huisnummer 2:
      Attentie!: Er is geen adres gevonden voor deze combinatie.
     In update 20120212 voor de lijst met afgiftepunten achter de e-Sort-tool waarmee men bulkpost kan sorteren alvorens het aan te bieden bij PostNL, daarin staan de huisnummers opgesomd van de adressen met die postcode waar post bezorgd wordt:
      8521MA 1,1XA,3,5,7,9,13,15,17,19,8,8XB,10
     Je kunt dus niks winnen:
      https://www.postcodeloterij.nl/web/wcbservlet/nl.gx.ngdl.ngdlformcomponents.servlet.zipcodexmlhttprequestservlet?zipcode=8521MA&housenumber=2][img]http://img849.imageshack.us/img849/4649/postcodeloterijklein.gif[/img
     Gemeenten die met nummeren beginnen bij 2a terwijl er geen huisnummer 2 is uitgegeven - en dat is-ie niet - die doen iets niet goed. Een nadere aanduiding, bijvoorbeeld een (BAG-)huisletter is pas noodzakelijk als alle gewone huisnummers voor bestaande adressen vergeven zijn? En je wordt geacht ook de gewone volgorde aan te houden, eerst 2 en daarna als het niet anders kan, 2a?

     Dit alles in de opmaat naar de introductie van “De Nationale Postcodetabel” door Postcode.nl bv en of en hoe “Slotweg 2a” daarin opgenomen zal zijn:

     Voor postcode 8521 MA had Postcode.nl tot eergisteren, vrijdagavond, 10 februari, als bijbehorende reeks huisnummers:

      8521 MA Slotweg 8 t/m 10 Sint Nicolaasga
     Sindsdien is het overgeschakeld op de BAG als basis voor een nieuwe "Nationale Postcodetabel" en die http://www.postcode.nl/index?action=search&goto=postcoderesult&TreeID=1&address=Slotweg+2+Nicolaasga][u]geeft[/u nu:
      8521 MA Slotweg 2 t/m 10 Sint Nicolaasga
     Jammer, deze verwarring. Bestond er maar een allesomvattende, deugdelijke lijst met adressen, afgiftepunt of niet, per definitie goed onderhouden omdat-ie praktisch door iedereen in Nederland gebruikt wordt ...

     Tel uit je winst, voor gekwalificeerde, “officiële” want wettelijk verplicht te gebruiken adressen, daarvoor is nu in het leven geroepen: de basisregistratie Adressen en Gebouwen, kortweg, de BAG.

     Alleen, hoe zou een postcodetabel eruit zien waarin de relatie tussen zo’n BAG-adres, de nummeraanduiding, en de sorteercode voor post, de postcode, opnieuw gelegd wordt?

     Weer naar school, Booleaanse operatoren aan de hand van een voorbeeld, een
     http://nl.wikipedia.org/wiki/Venn-diagram][u]Venn-diagram[/u
     , dus dit schema:

      [img]http://img833.imageshack.us/img833/8418/andk.gif[/img]
     Als A=appels en B=peren dan kan je met deze "verzamelingen" van alles organiseren, bijvoorbeeld "al het fruit", weet ik veel, "alleen rijp fruit" en "lust ik niet":
      [color=darkred]Appels OR Peren Appels AND Peren Appels NOT Peren[/color]
     Daarmee terug naar ons probleem. Ga uit van "AND", een bruikbare postcodetabel als combinatie van die BAG-adressen waarvan PostNL heeft aangegeven: wij weten zeker dat daar post bezorgd kan worden; anders kost het ons geld en holt de kwaliteit van de postbezorging achteruit.

     Stel, PostNL zegt bedankt voor die bloemen, het is mooi geweest, wij maken ook een “Open Data”-move, hier is de hele tabel - let wel, de huisnummertabel, niet de reekstabel - met naast jullie BAG-id’s alle huisnummers en toevoegingen die wij als afgiftepunt opvoeren in de systemen die aan onze sorteerlijnen gekoppeld zijn:

      [color=darkred]0003200000133985 9901AA3XI 0003200000133986 9901AA5 0003200000133987 9901AA7 0003200000133988 9901AA11 0003200000133989 9901AA13 ... ... ...[/color] 1987200000006247 1987200000006248 9649LB25 1987200000006250 1987200000006251 9649ED1 1987200000006252
     Dus anders dan in de basisregistratie Adressen - waar maar wat met de ondoorzichtige huisnummerreeksen gerommeld wordt - als er in deze koppeltabel [1] [2] iets ingevuld staat, bij ons vertegenwoordigt die postcode-huisnummercombinatie gegarandeerd een afgiftepunt voor post, inclusief postbussen, maar ja, die staan er bij jullie weer niet in, daar zoeken we een oplossing voor ...

     Deal or no deal met I&M, helemaal te gek zou zijn, ook een webpagina van PostNL voor ons burgers, om daarin een eventueel afwijkend geschreven straat- of plaatsnaam op te zoeken (afwijkend omdat de postcodetabel die soms inkort of vereenvoudigt), daarnaast een download-link voor de beschreven “koppeltabel” en een webservice om dezelfde informatie machinaal leesbaar met onze eigen systemen te kunnen delen?

     Want, als het Rijk nu overgaat naar de basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) dan kunnen andere organisaties en bedrijven maar beter volgen? En PostNL voorop?

     Alleen heeft iedereen en alles zijn databases heden ten dage volzitten met adressen uit de huidige postcodetabel van PostNL [3] en die willen op onderdelen wel afwijken van een BAG-standaard-adres. Pardon, nummeraanduiding in combinatie met een openbareruimtenaam en, af en toe, een separate woonplaats-aanduiding:

     • schrijfwijze en lengte straatnaam
     • huisletter-kolom ontbreekt
     • afwijkende schrijfwijze huisnummertoevoegingen
     • afwijkende schrijfwijze plaatsnamen
     • plaatsnaam kan afwijken van de woonplaats in adressen van gebouwen die in een andere woonplaats staan dan de woonplaats van de openbareruimte in de nummeraanduiding
     • anders dan in de basisregistratie Adressen en Gebouwen, de postcode in de postcodetabel betreft altijd een afgiftepunt voor post, inclusief postbussen
     Op het moment dat je inderdaad wilt overschakelen, iedere DBA-er weet, dan moet ik een vertaaltabel hebben, met behulp daarvan kan ik mijn bestaande tabellen omzetten naar kolommen in het nieuwe BAG-formaat. Er ontstaat landelijk alom een dringend behoefte aan een tabel als bovengenoemde koppeltabel.

     Als PostNL dat doet, ik zal daar persoonlijk op toezien: gevulde koeken gaan dan naar de projectleider “Postcodebeheer/Integratie BAG” bij PostNL, en zijn collega’s. Als hun eigen postcode maar klopt, en waarom zou die niet, dan kan daar niets mis gaan.

     Postcode.nl bv: en wij dan? Voorlopig niet. [4]


     [size=9][list=1]

    • een gigantische klus natuurlijk, zo’n tabel, maar ik vermoed dat PostNL al een heel eind op weg is daarmee.

     Ze moeten wel. Als de stroom post voorzien van BAG-adressen op gang komt dan moet er een referentie
     zijn bij het machinaal/elektronisch sorteren, anders kunnen ze de bakken “uitval” niet snel genoeg meer
     omwisselen.

     Om mijn eigen
     http://www.foondump.nl/forum/viewtopic.php?p=3888#3888][u]vraag[/u
     te beantwoorden:

      [color=darkred]Het is toch niet zo dat PostNL bij het onderhoud van de postcodetabel nu al gebruik maakt van informatie uit de BAG-tabellen?[/color]
     Tuurlijk wel:
      [color=darkred][u]Adressenvergelijking[/u]

      Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het vaststellen
      van adressen. Maar ook de gemeentelijke
      adressenbestanden blijken in de praktijk meestal
      vervuild.

      Daarom is in overleg met TNT Post besloten een
      bestandsvergelijking uit te voeren voor alle
      gemeenten, waarbij de adressen van de gemeente zijn
      vergeleken met de adressen bij TNT Post.

      Voor gemeenten betekende dit bij de opbouw van de
      BAG een extra middel om de kwaliteit van de gegevens
      te borgen.

      TNT Post kon hiermee de eigen bestanden verbeteren
      en discrepanties met de officiële gegevens corrigeren.

      http://www.geo-info.nl/download/?id=17673519&download=1][u]link[/u
      [/color]


     En anders valt er misschien wat af te leiden uit de activiteit rondom de huisnummertabel van PostNL in
     diezelfde periode? De variatie in aantallen adressen daarin over die periode:
      erbij 285482 272469 467605 126541
     Die het gemiddeld aantal adressen dat jaarlijks bijgewerkt moet worden hier en daar wel iets overstijgt:
      [color=darkred]Jaarlijks vinden circa 30.000 mutaties plaats op reeksniveau (woonplaats, straat en postcode) en circa 300.000 mutaties op huisnummerniveau. Bijvoorbeeld omdat er straten bijkomen of verdwijnen, maar ook door gemeentelijke herindelingen.[/color]
     Aan de cijfers van de achtereenvolgende eerste drie maanden van dit jaar (updates voor de sorteertabel komen altijd een maand eerder zodat bedrijven voor hun partijen bulkpost kunnen voorwerken) te zien lijkt de rust weergekeerd.

     Maar een grote hoeveelheid huisnummertoevoegingen in de postcodehuisnummertabel zou in ieder geval
     nog door PostNL gelijkgetrokken moeten worden met de tegenhangers in de basisregistratie Adressen?

     Complicerende factor, dat wat de enkele kolom “huisnummertoevoeging” in de Postcodehuisnummer-
     tabel van PostNL bevat, staat in het BAG-register over twee kolommen verdeeld, namelijk “huisletter” en
     ook “huisnummertoevoeging”.

     Nederland van Achteren, in de loop van het afgelopen jaar werd wel een poging gedaan, dat wat de
     postcodetabel vorig jaar had vooraan, dan idem de stand daarin nu, daarachter wat in de BAG staat:

      [color=darkred][u]Palmstraat 85 1015 HR Amsterdam[/u]

      1015HR85XAHS => 1015HR85XAHS => 0363200000231130 => 1015HR85XAH
      1015HR85XAI => 1015HR85XA1 => 0363200000231131 => 1015HR85XA1
      1015HR85XAII => 1015HR85XA2 => 0363200000231132 => 1015HR85XA2

      1015HR85XBI => 1015HR85XBI => 0363200000231133 => 1015HR85XB1
      1015HR85XBII => 1015HR85XBII => 0363200000231134 => 1015HR85XB2[/color]

      _________________[color=darkred]1015HR85XCHS => 0363200000231135 => 1015HR85XCH
      1015HR85XCII => 1015HR85XC2 => 0363200000231136 => 1015HR85XC1
      1015HR85XCIII => 1015HR85XC3 => 0363200000231137 => 1015HR85XC2

      1015HR85 => 1015HR85 => 0363200000517423 => 1015HR85[/color]


     Bijvoorbeeld deze moeten nog helemaal:
      [color=darkred][u]Groen van Prinstererstraat 64 1051 EP Amsterdam[/u]

      1051EP64XHS => 0363200000113502 => 1051EP64XH
      1051EP64XI => 0363200000113503 => 1051EP64X1
      1051EP64XII => 0363200000113504 => 1051EP64X2
      1051EP64XIII => 0363200000113505 => 1051EP64X3

      Botter 40 2 8243 KV Lelystad

      8243KV4002 => 0995200000770804 => 8243KV2

      Laan van Nieuw-Oost-Indië 264 2 2593 CE 's-Gravenhage

      2593CE264XB => 0518200000554804 => 2593CE264X2

      Rembrandtpark 2 3904 WB Veenendaal

      3904WB2XI => 0345200002064499 => 3904WB2X01
      3904WB2XII => 0345200002074537 => 3904WB2X02
      3904WB2XIII => 0345200002068955 => 3904WB2X03[/color]


     En twee van deze drie:
      [color=darkred][u]Kleiweg 245 3051 XL Rotterdam[/u]

      3051XL245XA => 0599200000333365 => 3051XL245XA01
      3051XL245XA => 0599200000333366 => 3051XL245XA02
      3051XL245XB => 0599200000333367 => 3051XL245XB[/color]


     Zal wel geen toeval zijn, het Kadaster kon daar
     http://brkbag.geodan.nl/koppeltabel-ws/rest/getkoppelbybagidentificatie/0599010000190242][u]ook niet[/u
     meteen iets mee.

     Dit is dus wat degene tegenkomt die even voor het maken van een koppeltabel BAG <=> PostNL gaat
     zitten.

    • het http://www.foondump.nl/forum/viewtopic.php?p=3892#3892][u]zag er somber uit voor de KvK[/u maar dank zij Postcode.nl bv, binnen een week toch een "Slotweg 2", compleet met postcode en alles.

     Alleen, Slotweg 2 staat niet in de BAG, bestaat dus ook niet. Slotweg 2a wel, maar dat bleek het adres
     van een transformator te zijn en deze adressen worden nooit in het afgiftepuntenbestand van PostNL
     opgenomen. Vraag, is daar nog iets aan te doen, dat het ding niet in een sociaal isolement raakt?

     Jazeker. Het is zo, zulke reclamepost krijgt gewoonlijk een hulpcode onder het adres, in het geval van:[/size]

      [size=9]Een zgn. KIX-code bestaande uit postcode a:[/size]
       [size=9]Met behulp van een http://www.postnl.nl/zakelijk/klantenservice/documentatiedownloads/kIX_code/download.aspx][u]speciaal lettertype[/u onder het voor mensen leesbare adres afdrukken als streepjescode:
        [img]http://img52.imageshack.us/img52/452/8521ma2xa.gif[/img]

       Maar, wat te zeggen van het idee om, ter wille van de efficiëntie, in plaats van de postcode, huisnummer en
       huisnummertoevoeging-combinatie 8521MA2XA, gewoon meteen maar de "identiteit nummeraanduiding"
       uit het basisregister Adressen en Gebouwen mee te geven?

       Voor het onderhavige adres, Slotweg 2a, is dat:[/size]

        [size=9]De bijbehorende streepjescode wordt vanwege de lengte daarvan, 16 posities, wel wat langer dan die van een doorsnee adres:
         [img]http://img36.imageshack.us/img36/1434/0051200001257966.gif[/img]

        Om de flow in de sorteercentra van PostNL niet te hinderen dragen wij zorg voor een verkorte weergave.
        Dit met behulp van een gelimiteerde set symbolen, dezelfde tekenreeks waaruit ook de reguliere postcode
        samengesteld wordt:[/size]

         [size=9]Ander onderdeel van dit proces, een eenvoudig algoritme:[/size]
          [size=9]Resulteert in een ingekorte maar door PostNL eenvoudig te decoderen string:[/size]
           [size=9]En de corresponderende streepjescode:
            [img]http://img69.imageshack.us/img69/415/2k135x2vkv.gif[/img]

           Doorpakken, man-in-the-middle, postbezorging vanwege PostNL ook elimineren en zelf bezorgen? Toch de
           toekomst? Voor de hand ligt dan om de adrescoördinaten van de geadresseerde in je streepjescode te
           verwerken.

           Daarbij gebruik maken van een eigenschap van het ‘
           http://en.wikipedia.org/wiki/Morton_number_(number_theory)][u]Morton number[/u
           ’, dan worden uw geadresseerden die
           dicht bij elkaar wonen als vanzelf ‘spatiaal’ gesorteerd, dwz. in volgorde in uw eigen particuliere "bestelloop"
           opgenomen.

           Daartoe van het coördinatenpaar RD x en y, weer voor adres Slotweg 2a:[/size]

            [color=darkred][size=14]178976

            548204[/size][/color]


           [size=9]Middels:[/size]
            [color=darkred][size=14]ConvertBase(178976, ebDecimal, ebBinary)

            ConvertBase(548204, ebDecimal, ebBinary)[/size][/color]


           [size=9]De binaire representatie daarvan:[/size]
            [color=darkred][size=14]00101011101100100000

            10000101110101101100[/size][/color]


           [size=9]Om-en-om, bit-voor-bit overnemen:[/size]
            [size=9]Hetgeen door de bewerking:[/size]
             [size=9]Resulteert in de string:[/size]
              [size=9]Af te drukken als:
               [img]http://img269.imageshack.us/img269/3388/e7rd1k7e.gif[/img]
             • iedereen en alles heeft zijn databases op dit moment nog volzitten met adressen uit de huidige postcodetabel van PostNL ... Valt wel mee? Dat dacht je. Dat hoop je!

              Bijvoorbeeld al die webformulier-lookups, die sturen als het even kan iets anders terug naar het baasje dan de BAG wil.
              Komt voorlopig allemaal nog uit de postcodetabel van PostNL/Cendris.

              Als zo’n webpagina het al kan vinden … Testen bij een “overheidslichaam” als het Kadaster:

               https://kadaster-on-line.kadaster.nl/na.asp][u]https://kadaster-on-line.kadaster.nl/na.asp[/u

               Vul hier de volledige postcode en het huisnummer in.

               De vetgedrukte velden zijn verplicht in te vullen velden.

               [color=darkred]Postcode 8077TN
               Huisnummer 10
               Huisletter
               Toevoeging[/color]

               Let op: adres onbekend. Wat nu?


              Testen op de
              http://9292.nl][u]website[/u
              van 9292 Reisplanner:
               Waar wil je heen?

               Helaas, de opgegeven locatie “8077TN” is onbekend. Vul iets anders in …


              Dat is ook zo iets, het ene webformulier wil dit, het andere dat:
               Eerst vier cijfers, dan een spatie, dan de letters van de postcode in hoofletters ...
              PostNL met http://www.postnl.nl/voorthuis/brieven/brief/index.aspx?tab=2][u]aanwijzingen[/u voor het juist adresseren, opdat de sorteermachines het kunnen lezen:
               [color=darkred]¦Tussen de cijfers en de letters van de postcode staat één spatie ¦De woonplaats schrijft u in hoofdletters. Tussen postcode en woonplaats staan twee spaties[/color]
              Het Ministerie van I&M, verantwoordelijk voor de inrichting van de BAG, niets mee te maken, spatie in de postcode doen we niet:
               POSTCODE

               Naam domein Postcode

               Definitie domein Een coderingssystematiek zoals ontwikkeld en beheerd door TNT Post.
               Herkomst definitie domein Grondslagen Basis Registratie Adressen versie 3.0
               Datum opname domein Augustus 2004
               Waardenverzameling domein 1000AA tot en met 9999ZZ
               Formaat domein AN6
               Uitwisselingsmasker domein NNNNAA

               Toelichting De postcode is afkomstig van TNT Post.


              Bij PostNL/Cendris/Postcode.nl is dat beter geregeld, daar kan je zelf beslissen wat je ermee doet
              omdat de postcode bij hen in twee aparte kolommen ondergebracht is:
               Veldnaam Herkomst Toelichting

               Woonplaats/wijkcode WIJK Het 4-cijferige numerieke deel van de postcode

               Lettercombinatie POSTCODE De 2 letters van de postcode.

               Bij onbebouwde straten is dit veld gevuld met spaties.


              Komend vanuit de BAG dient de postcode dus softwarematig weer gesplitst te worden voor verdere verwerking.
              Bijvoorbeeld ook voor de bij het Kadaster ondergebrachte
              https://service1.kadaster.nl/bag/bag-burger][u]BAG web[/u
              -voorziening:
               BAG Web

               Met BAG Web hebt u online toegang tot de Landelijke Voorziening van de BAG. Aan de hand
               van de unieke identificatie van een BAG-object, of op basis van bijvoorbeeld adres, zijn de
               gegevens van alle BAG-objecten opvraagbaar. Aanvullende informatie over BAG Web vindt u
               bij producten en diensten.


              Bag web “Raadplegen”:
               [u]Via Postcode en huisnummer[/u]

               Postcode * 8077TN
               Huisnummer * 10
               Huisletter
               Huisnummertoevoeging

               • De ingevoerde postcode is onjuist.

               Postcode * 8077 TN
               Huisnummer * 10
               Huisletter
               Huisnummertoevoeging

               [color=darkred]0302200000268477 Boezeroen 10
               Hulshorst 06-01-2012[/color]

              En heeft de Basisregistratie Adressen en Gebouwen in het adres voor het hoofdkantoor van PostNL
              dan ook een spatieloze postcode:

               0518200000771923;23;;;2595AK;Prinses Beatrixlaan;;1245;'s-Gravenhage
              Hier dus:
               [img]http://img580.imageshack.us/img580/9540/240pxmainentrancepostnl.jpg[/img]

              Ballistisch niet correct waarschijnlijk maar PostNL zit op een steenworp afstand,
              http://g.co/maps/xz5z8][u]500 meter[/u
              , van BAG-VROM/Project BAG/ICTU - de aartsvijand.
              Het hol van de leeuw dus, evengoed geen aanleiding voor deze organisatie om een BAG-conform adres in haar Contact-
              http://bag.vrom.nl/systeem/navigatie/servicenavigatie/contact][u]webpagina[/u
              op te nemen:

               [color=darkred]Project BAG

               Bezoekadres
               Wilhelmina van Pruisenweg 104
               2595 AN Den Haag[/color]


              Al die voorlichting is voor niets geweest? Basisregister Adressen en Gebouwen heeft als officieel adres voor hen:
               0518200000381008;104;;;2595AN;Wilhelmina van Pruisenweg;Wilhelmina van Pruisenwg;1245;'s-Gravenhage
              Terug naar de 9292 Reisplanner, proberen met een spatie. Tevergeefs:
               Helaas, de opgegeven locatie "8077 TN" is onbekend. Vul iets anders in:

               Boezeroen 10 Hulshorst

               Sommige locaties zijn nog niet duidelijk. Kies je vertreklocatie:

               [color=darkred]http://9292.nl/suggest?q=Boezeroen

               {“responseHeader”: …
               “full-name”:“Bontekoe, Zuiddorpe”
               “full-name”:“De Bontekoe, Leeuwarden”
               “full-name”:“Boetele, Marienheem”
               “full-name”:“sportaccommodatie Tennisvereniging De Bontekoe, Leeuwarden”
               “full-name”:“Boezemweg, Ameide” … }[/color]


              Anders de NS Reisplanner?
               http://www.ns.nl/reisplanner-v2/alternativeTravelMethod.ajax? language=nl &outwardTrip.fromLocation.zipcodeNumbers=8077 &outwardTrip.fromLocation.zipcodeLetters=TN
              Noppes, baseert zich ook nog op de postcodetabel:
               [color=darkred]<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> Onjuiste postcode [/color]
              Enzovoort ...
             • Postcode.nl bv - met toegang tot zowel de BAG als de PostNL/Cendris-huisnummertabel - is bij uitstek in de positie om een brug te slaan tussen deze "oude" en "nieuwe" adressenbestanden.

              Helaas, dat bedrijf maakt van genoemde Appels en Peren vruchtenjam.

              Denk voornamelijk omdat ze willen vasthouden aan het ‘ranges’ tonen, huisnummerreeksen, op hun web-
              site, en in de andere uitgaven. Om sneller te kunnen laten zoeken, onnauwkeurigheden te ‘blurren’ en te
              kunnen blijven staffelen tussen de reekstabel en de veel duurdere, uitgeschreven huisnummertabel.

              Je zou zeggen die tijd is voorbij als je in een lichtseconde van BAG bevraging krijgt wat je zoekt of als je
              voor een tientje per maand BAG compact in je schoot geworpen krijgt? Andere services die je hierin
              geheel of halverwege tegemoet komen zullen als paddenstoelen uit de grond schieten, bijvoorbeeld van
              deze
              http://brkbag.geodan.nl/koppeltabel-ws/rest/getkoppelbybagidentificatie/0051010001257967][u]opvraag[/u
              kan Postcode.nl bv nog wat opsteken:

               [color=darkred]{"koppelList":[{ "id":5016525, "akr_adh":"", "akr_kgc":"LWR02", "akr_sec":"D", "akr_pcn":"01918", "akr_oil":"G", "akr_oin":"0000", "bag_identificatie":"0051010001257967", "bag_straatnaam":"Slotweg", "bag_huisnummer":"2", "bag_huisletter":"a", "bag_toevoeging":"", "bag_postcode":"8521 MA", "bag_woonplaats":"Sint Nicolaasga", "akr_stn":"", "akr_hsn":"", "akr_hsl":"", "akr_hnt":"", "akr_psc":"", "akr_wnp":"", "ind_admin_uitgevoerd":"J", "ind_admin_koppel":"N", "dat_admin_uitgevoerd":null, "reden_niet_admin":"Geen overeenkomende adresgegevens", "ind_geom_uitgevoerd":"J", "ind_geom_koppel":"J", "dat_geom_uitgevoerd":null, "reden_niet_geom":"n.v.t.", "dat_koppel_uitgevoerd":"17-11-2011", "ind_koppel_volledig":"N"}]}[/color]
              Namelijk, "Slotweg 2a Sint Nicolaasga" hoort niet thuis in een postcodetabel.

              Het stapt ook te makkelijk over dat BAG compact heen, Postcode.nl was al volop aan het ontwikkelen
              waarschijnlijk toen ze daardoor verrast werden, immers:

               [color=darkred]Postcode.nl heeft het BAG XML bestand geoptimaliseerd tot een genormaliseerde postcodedatabase met een omvang van 50 mb (0,1% t.o.v. het origineel).[/color]
              Dat is niet de omvang van BAG compact en bovendien onnozel, alles wat je omzet naar XML, zal uitdijen, ook hun eigen levering weer, als ze klaar zijn met husselen.

              En normalisatie voor een postcodetabel? Als je dat zei dan werd je toch altijd uitgemaakt voor zenuwe-
              leier? Een postcodehuisnummertabel ontleend aan BAG compact als ‘platte’ versie van BAG extract is
              goed te hanteren.

              Eventueel compromis, je zet straat- en plaatsnamen samen in een aparte tabel, ~230K aan regels, de
              plaatsnamen herhalen zich dan nog maar dat is te overzien. Die velden uitruilen tegen indexen in beide
              tabellen zal de winst qua ruimtebeslag voor een deel weer teniet doen maar in ieder geval als zip is het
              kleiner dan 25 MB - of je nou genormaliseerd hebt of niet.

              Litanie van beperkingen in de “De Nationale Postcodetabel” vergeleken met de basisregistratie
              Adressen en Gebouwen:

              • BAG-ID's - via de webinterface kan daar niet op gezocht worden
              • BAG-ID nummeraanduiding wordt niet meegeleverd door Postcode.nl, dus kan daar in de eigen database-toepassing ook niet op gezocht of geselecteerd worden; valt weg als sleutel naar de buitenwereld.

               Was toch een van de belangrijke uitgangspunten van de BAG:
               nooit meer koppelen over postcode en huisnummers of nog
               onbetrouwbaarder, over straatnamen.

              • BAG-ID woonplaats wordt niet meegeleverd, daarop of daarover kan dus evenmin gezocht/geselecteerd/gekoppeld worden
              • een gemeentecode wordt wel meegegeven maar numeriek, daardoor vallen voorloopnullen weg, men blijft zitten met een niet-standaard kolom
              • in plaats van een BAG-ID nummeraanduiding krijgen klanten een zelfbedacht "perceelnummer" meegeleverd:
                [color=darkred]We genereren onze eigen perceelnummers welke we aan BAG records (Nummeraanduidingen) gekoppeld hebben. Intern houden we hiervoor een koppeltabel bij, deze kunnen we eventueel beschikbaar stellen.[/color]
              • BAG AND PostNL

               Adressen die PostNL wel heeft en de BAG niet, die worden niet meegenomen.

               Goed dus?

               Nee, die worden niet uit de actuele BAG-update meegenomen.

               Postcode.nl ijlt na, het
               http://www.postcode.nl/index?action=search&goto=postcoderesult&TreeID=1&address=3151HA][u]heeft[/u
               de stand van 1 januari 2012:

                [color=darkred]3151 HA Badweg 1 t/m 3 Hoek van Holland 3151 HA Badweg 8 Hoek van Holland[/color]
               Vandaag is 12 februari 2012, m.i.v. 1 februari j.l. dient het te zijn:
                [color=darkred]3151 HA Badweg 1 t/m 3 Hoek van Holland 3151 HA Badweg 8 Hoek van Holland 3151 HA Badweg 79 t/m 93 Hoek van Holland 3151 HA Badweg 92 t/m 98 Hoek van Holland[/color]
              • BAG NOT PostNL

               Voor het nieuwe systeem maken ze los van de PostNL/Cendris-reeksen nieuwe
               huisnummerreeksen van BAG-adressen.

               Bijvoorbeeld, tot eergisteren gaf Postcode.nl net als PostNL/Cendris:

                1761 JR Binnenhaven 2 Anna Paulowna
               Vandaag http://www.postcode.nl/index?action=search&goto=postcoderesult&TreeID=1&address=1761JR][u] komt[/u er daar uit de web-interface:
                1761 JR Binnenhaven 2 t/m 4 Anna Paulowna
               Huisnummer 4, daarvan wordt bij PostNL niet aangegeven, "afgiftepunt" en dat klopt, het is de opslagloods van een zaadhandel in Anna Paulowna dat iets verder op een ander adres kantoor houdt en daarnaast nog een postbusadres onderhoudt. De bedrijfsleider:
                [color=darkred] Op Binnenhaven 4 kan geen post bezorgd worden, daar is geen brievenbus.[/color]
               Akkoord, er is een wettelijke verplichting om het adres in het basisregister Adressen op te nemen.

               Maar dit gaat over een daarvan afgeleide postcodetabel, een lijst van
               adressen die tevens een afgiftepunt zijn voor post. EN-EN.

               Binnenhaven 4 komt niet voor in de lijst afgiftepunten van PostNL. Voldoet
               dus niet aan de door mij voorgestelde EN-EN-conditie.

               Laat het vaststellen van postale afgiftepunten over aan PostNL. Stel
               vervolgens jezelf de vraag, waarom zou ik een adres waar volgens PostNL
               geen post bezorgd kan worden alsnog opnemen in mijn postcodetabel?

              • BAG OR PostNL

               “De Nationale Postcodetabel” is weerloos als het in de BAG een
               http://www.postcode.nl/index?action=search&goto=postcoderesult&TreeID=1&address=9084AW][u]foute postcode[/u
               tegen-
               komt:

                9084 AW Mardyk 11 Wirdum
               Afgelopen week hadden ze het nog correct:
                9088 BJ Mardyk 11 Wirdum FR
               Maar niet BAG-conform, kwestie van updaten:
                [color=darkred]0080200000420401 Mardyk 11 9088 BJ Wirdum 01-01-2012 0080200000420401 Mardyk 11 9088 BJ Goutum 01-01-2012 0080200000420401 Mardyk 11 9084 AW Goutum 19-05-2009 01-01-2012[/color]
              • BAG XOR PostNL

               Diakrieten worden verwijderd uit openbareruimtenaam, bijvoorbeeld Dvořákhof wordt:

                1628 SW Dvorakhof 1 t/m 21 Hoorn
              • een BAG-huisletter en een BAG-huisnummertoevoeging worden met een 'hyphen', afbreekteken, koppelteken of weglatingsstreepje, dus "-", samengetrokken:
                [color=darkred]Kleiweg 245 A-01 3051 XL Rotterdam Kleiweg 245 A-02 3051 XL Rotterdam Kleiweg 245 B 3051 XL Rotterdam [/color]
               Waar de BAG heeft:
                [color=darkred]Kleiweg 245 A 01 3051 XL Rotterdam Kleiweg 245 A 02 3051 XL Rotterdam Kleiweg 245 B 3051 XL Rotterdam[/color]
               Begrijpen doe je het niet:
                [color=darkred][u]Adresgegevens[/u]

                De BAG bevat adresgegevens die leidend zijn voor adres-
                gegevens die zijn opgenomen in de GBA. Maar dit betekent
                wel, dat mogelijke verschillen tussen beide registraties
                moeten worden opgelost voordat beide registraties daad-
                werkelijk op elkaar kunnen aansluiten. Zo werd in de GBA
                bij sommige huisnummertoevoegingen eerder een streepje
                geplaatst om een duidelijk onderscheid te kunnen maken
                tussen een huisnummer en een huisnummertoevoeging.

                Dit streepje komt echter niet voor in de BAG.

                Om de adresgegevens uit de BAG dan ook goed te kunnen
                koppelen met de GBA, moet de gemeente voortaan het
                streepje in de huisnummertoevoeging verwijderen.

                De gemeente zal dus voortaan in uittreksels en brieven
                die uit de GBA komen een spatie gebruiken in plaats van
                een streepje. TNT is als landelijke en grootste post-
                verspreider gewend aan deze nieuwe nummering.[/color]


               Beter zou zijn, formatteren van het adres overlaten aan de klant, niet op database-
               niveau vastleggen?
              • een van de plus-jes, heilzaam effect van het overnemen van straatnamen uit de BAG, voor bijvoorbeeld postcode 8243 BS http://www.postcode.nl/index?action=search&goto=postcoderesult&TreeID=1&address=8243BS][u]geeft[/u Postcode.nl nu:
                8243 BS Gondel 16 30 t/m 54 Lelystad
               Waar men voorheen afgescheept werd met een 'superreeks':
                8243 BS Gondel 1602 t/m 1654 Lelystad
              • niet zo heilzaam effect van schrijfwijzen van straatnamen uit de BAG overnemen maar inherent aan het systeem - jammer voor "De Nationale Postcodetabel":
                [color=darkred]3851 ZP Cronj)straat 51 t/m 87 Ermelo

                4811 WC t’ Sas 2 t/m 42 Breda

                6221 XP Karel de VogelstraatKapoenstraat 1 t/m 23 Maastricht[/color]


               Devies: terugmelden aan de BAG.
             [/size]

             #116

             Na een paar uurtjes spelen met mijn nieuwe BAG dataset en wat vergelijkingen met andere bronnen moet ik zeggen dat ik van alle datasets die ik door mijn handen heb laten gaan in de afgelopen tijd, ik van deze toch wel het meest vrolijke word.

             Ondanks de 102762 objecten zonder postcode (een hoop, maar 1,2% van het totaal klinkt al een stuk beter) lijkt de kwaliteit behoorlijk hoog.

             Met een paar steekproeven al meteen de euvele moed om wat conclusies te gaan trekken.

             1. Het 6pp project kan inpakken. Naast het feit dat het zijn bestaansrecht vrijwel kwijt is, doordat nu alle BAG gegevens vrij beschikbaar zijn, is de kwantiteit en kwaliteit ontzettend veel lager.

             Ik tel 407181 distincte postcodes in 6pp, en daarvan hebben er 389910 geen huisnummerreeks en 406613 geen coordinaten. Dat is schamel en dan druk ik me toch zachtjes uit? Vergelijk dat eens met de 451655 keurige postcodes die uit BAG komen, allen voorzien van huisnummers en coordinaten… 6PP is alleen nog handig voor de 4954 postbusreeksen die zij kennen.

             Overigens heeft mijn oude postcodeboek (van voor de BAG-slag) altijd nog 10950 postbus-postcodes en een totaal van 469903 postcodes.

             1. Ondanks dat postcode.nl een aardige kwaliteitsslag heeft gemaakt na de BAG integratie (apart, hoe je een kwaliteitsslag kan maken als organisatie die de standaard zette), trek je toch vrij snel wat ellende naar boven (Welke postcode heeft Roomsche Kerkstraat 180 in Heusden?
              http://www.postcode.nl/index?action=search&goto=postcoderesult&TreeID=1&address=heusden%2C+Roomsche+kerkstraat&x=21&y=9
              Nou?)

             2. Desalniettemin lijkt het erop dat PostNL een slimme zet heeft gedaan door hun bestand te verrijken. Ik kan alleen steekproeven nemen maar op kwantiteit winnen ze, mede door de postcodes van de postbussen, en op kwaliteit doen ze het best aardig. Met een beetje extra moeite halen ze foutjes als in #2 er uit en dan gaan ze vast zieltjes winnen met hun simpele database. Zo’n pretje waren die BAG XML files ook weer niet en al was het in drie uurtjes klussen en twee uurtjes consolidatiequeries draaien gepiept (op mijn trage Linux hobbybakje), niet iedereen heeft daar zin in, en voor iemand met een beetje uurtarief is kopen goedkoper.

             Volgende week misschien meer.


             #117

             Hoi, rgj. Wat is kwaliteit, ik zie het zo: wie telefoongids zegt, zegt postcodeboek … Het huidige kwartaal van De Telefoongids Professioneel met [size=11][/size] aan de basisregistratie Adressen en Gebouwen gekoppeld krijgen, alleen over postcode en huisnummer.

             Dat is dus een vergelijkbare [size=11][/size] Telefoongids-adressen gekoppeld aan hun corresponderende unieke BAG-id.

             Want PostNL heeft zonder postbussen en antwoordnummers [size=11][/size] miljoen unieke combinaties van postcode, huisnummer en huisnummertoevoegingen in haar lijst met ‘afgiftepunten’, dus adressen waar post bezorgd wordt.

             In de basisregistratie Adressen en Gebouwen staan [size=11][/size] miljoen adressen, min of meer ‘distinct’.

             Minus de door jou getelde BAG-adressen zonder een postcode, ongezien rammelt het dan over en weer voor zeg [size=11][/size] aan BAG-adressen die wel een postcode hebben?

             Deels verklaarbaar, bijvoorbeeld:

              Wierstraat 100 3151 VP HOEK VAN HOLLAND
             Die postcode met dat huisnummer komt 1x voor bij Post.nl en vertegenwoordigt iets meer dan 500 adressen in de BAG.

             Maar dit vormt wel een extra hindernis voor database-Nederland dat - voor (de kwaliteit van) adressen tot nu toe totaal afhankelijk van de postcodetabel - al een gigantische klus op zich ziet afkomen, namelijk die bestaande adressen - hopelijk wel voor de allerlaatste keer dan - over postcode, huisnummer en de vaak afwijkend geschreven huisnummertoevoeging maar aan een nieuwe referentie zien te koppelen, een BAG-id.

             Daar Postcode.nl bv die referentie, een BAG-id, niet meelevert, wordt dat probleem door hen alleen maar voor 500 of 1000 euro p/j verplaatst.

             Temeer daar Postcode.nl addressen uit de BAG, die in eerste instantie van de bronhouders een postcode meegekregen hebben, niet vlagt of uitsluit, als die adressen in een vergelijking met het PostNL-afgiftepuntenbestand - waar zij over beschikken - niet als afgiftepunt voor post blijken mee te tellen. Zoals afgesproken:

             [quote]Postcode niet altijd verplicht

             Adressen worden uitgegeven door gemeenten op basis van BAG-regels; alleen adressen die tevens een postaal afgiftepunt zijn, wordt door TNT Post een postcode toegekend.

             Op het moment dat een verblijfsobject door TNT Post niet wordt aangemerkt als een postaal afgiftepunt zal aan dit object geen postcode worden toegekend. In dat geval bevat het gegeven postcode voor dit object geen waarde. [/quote]
             Ik vind alles best, maak van de postcode zonodig maar een generieke locatiecode en plak die ook op garages en transformatoren, zodat je erop kan zoeken en selecteren, enzo. Zet dan wel het in het BAG-model voorgeschreven gegeven “dit-is-wel-of-niet-een-adres-met-een-brievenbus” in een aparte kolom. Voor een postcodetabel op basis van de BAG.

             PostNL zal minder enthousiast zijn, de ruis op de adressen die voorbij komen in haar sorteermachines, zal desondanks fors toenemen.


             #118

             PostNL is wel enthousiast. Gaat het
             http://www.foondump.nl/forum/viewtopic.php?p=3649#3649][u]plan[/u
             toch werken:

               [img]http://img210.imageshack.us/img210/9993/beursnieuwstntexpress.gif[/img]

             #119

             E-mail van het Kadaster:

              Geachte BAG afnemer,

              Bij uw aanmelding heeft u een verklaring ondertekend waarin u aangaf de postcodes niet voor commercieel gebruik te zullen inzetten. Deze voorwaarde van gebruik is komen te vervallen, hierbij willen wij dit toelichten.

              De Staat heeft een afspraak met PostNL omtrent het commercieel gebruik van de postcodes per 1 februari 2011 jl. opgezegd. Hierover is een rechtszaak geweest tussen de Staat en PostNL, waarin PostNL deze opzegging heeft betwist. De rechter heeft PostNL op 21 december 2011 jl. in het ongelijk gesteld en beslist dat het convenant rechtsgeldig is opgezegd door de Staat, wat betekent dat de postcode dus per 1 februari 2012 is vrijgegeven. Dit betekent dat sedert 1 februari 2012 alle gegevens uit de BAG door iedereen zonder beperking te (her) gebruiken zijn.

              PostNL heeft echter aangekondigd tegen deze uitspraak in beroep te gaan. Mocht PostNL dit beroep (tegen onze verwachting in) winnen dan zal de Staat zich verstaan met PostNL over de consequenties. De Staat zal dan proberen een regeling te treffen, zodat afnemers geen last hebben van de veranderde situatie. De verwachting is overigens niet dat PostNL afnemers van de BAG zal aanspreken, die na 1 februari 2012 de postcode voor commerciële doeleinden zijn gaan gebruiken, maar wij kunnen dit niet garanderen. Ook weten wij op dit moment niet of en hoe lang de procedure rond een hoger beroep zal lopen.

              Overleg met het Ministerie van IenM heeft opgeleverd dat het niet meer nodig is voor private afnemers de akkoordverklaring te ondertekenen. Dit werd, ook na 1 februari 2012, nog wel gevraagd om juridische aansprakelijkheid uit te kunnen sluiten.

              Voor algemene informatie en veel gestelde vragen wil ik u hierbij ook nog verwijzen naar onze website www.kadaster.nl/bag

              Ik vertrouw erop u volledig te hebben geïnformeerd.

              Met vriendelijke groeten,

              Kadaster afdeling BAG


             #120

             Niet weg te denken uit ambtelijk taalgebruik, “kwaliteit dient geborgd te worden”. Andere versluierende term, “verwonderpunten”:

             [quote]Datakwaliteit

             Van het Agendaoverleg wordt gevraagd:

              a. in te stemmen met het voorstel om op korte termijn een gericht project voor verbetering van de datakwaliteit in de BAG in te richten.
              • De kwaliteit van de inhoud van de BAG is behoorlijk hoog. Gemeld wordt dat de kwaliteit beter is dan tot nu toe beschikbare informatie was.
              • Op korte termijn zijn verbeteringen noodzakelijk zodat koppeling op grote schaal door afnemers mogelijk en eenvoudig wordt.
              • Verwonderpunten zijn door grote afnemers op een rij gezet, zij zien bijvoorbeeld praktische punten rondom postcodes.
              • Het probleem is serieus maar beheersbaar en er zijn maatregelen voorhanden.
              • ...
             http://www.kadaster.nl/BAG/docs/verslag3november2011.pdf][u]Kadaster - Samenvatting Verslag Overlegorgaan Agendaoverleg BAG BAO - 3 november 2011[/u [/quote] Er zijn maatregelen voorhanden:

             [quote]Kwaliteit gegevens BAG

             Uit ontvangen reacties van gebruikers en uit analyses van BAGLV (BAG Landelijke Voorziening) is gebleken dat de kwaliteit van de gegevens in de BAG nog niet op alle punten aan de gestelde eisen voldoet. De komende maanden vragen wij uw aandacht voor dit probleem. Dat doen we omdat de GBA de adresgegevens ontleent aan de BAG. We beginnen met de kwaliteit van de postcodegegevens.

             Beroep op de BAG-beheerders

             De BAG-beheerders van bijna alle gemeenten hebben op 6 februari 2012 van het ministerie van Infrastructuur en Milieu een overzicht ontvangen van de postcodes die in de BAG van de gemeente waarschijnlijk niet juist zijn. Zij zijn gevraagd hierop actie te ondernemen. Wijzigingen en/of correcties in postcodegegevens in de BAG hebben tot gevolg dat ook de adresgegevens in de GBA wijzigen.

             http://www.bprbzk.nl/GBA/Nieuws/Kwaliteit_gegevens_BAGhttp://www.bprbzk.nl/GBA/Nieuws/Kwaliteit_gegevens_BAG][u]Min. van Binnenlandse Zaken - Agentschap BPR - Nieuwsbericht - 23-02-2012[/u
             [/quote]
             Bij dat overzicht van postcodes in de BAG die “waarschijnlijk niet juist zijn” zou het gaan om een lijst met “ca. 11000 postcodes” dan wel “11163 adressen” met als bijzonderheid dat:

               [i]"PostNL besloten heeft hieraan niet mee te werken"[/i].
             Dat is een patstelling, immers:
               [i]"De postcode in de BAG dient te worden bijgehouden op basis van brondocumenten van PostNL, niet op basis van de databank van PostNL of bijvoorbeeld Cendris"[/i].
             Of nog erger:
               [i]"Een aantal gemeenten gebruikt kennelijk Postcode.nl om postcodes te checken. Nu is het zo dat Postcode.nl inmiddels de BAG gebruikt, dus het kan maar zo zijn dat een onjuiste postcode in de BAG ook bij Postcode.nl verschijnt!"[/i]
             Daar, als gemeenten bij het beheer van de BAG op die manier aanwijsbaar het (eventuele) databankrecht schenden kan PostNL dit opnieuw als argument aanvoeren:
               [i]"Hetgeen nadelig kan uitpakken voor het vervolg van de rechtzaak over het vrijgeven van de postcode via de BAG."[/i]
             De rechtzaak dus waarin het verzoek van PostNL om het vrijgeven voor commercieel gebruik te verbieden in eerste instantie werd afgewezen.

             Terwijl partijen elkaar gijzelen worden in de tussentijd een aantal zaken rond het opnemen van de postcode in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen niet opgelost, bijvoorbeeld een probleem met BAG-“woonplaatsen” …

             Even vooraf nog, wil je meer te weten komen over de kwaliteit van een database, ga er voor zitten en kijk wat ze dubbel hebben. Geloof mij maar, effectiever middel bestaat niet.

             Eerst als referentie, of je in de postcodetabel van Cendris nu doet:

               [color=darkred]SELECT DISTINCT wijkcode FROM Postcodetabel201201;[/color]
             Of:
               [color=darkred]SELECT DISTINCT wijkcode, woonplaatsnaam_nen FROM Postcodetabel201201;[/color]
             Beide 'queries' leveren precies evenveel regels, zowel met alleen een 4-cijferige postcode als dezelfde "wijkcode" gecombineerd met een woonplaatsnaam.

             Daarentegen, in plaats van [size=11]4594[/size] regels.

             Daaruit valt op te maken dat er in tenminste [size=11]4594 - 4091 = 503[/size] gevallen [1] meer dan één BAG-woonplaats gekoppeld is aan een PostNL-wijkcode, bijvoorbeeld meteen bovenaan in die lijst:

               __[color=darkred]woonplaatsnaam 1067[/color]_____[color=darkred] Amsterdam 1067[/color] Halfweg
             Hetgeen in het Nederlandse postcodesysteem niet mag voorkomen, Cendris - [i]"Beschrijving relaties postcodetabel"[/i]:
               • een wijk ligt maar in één woonplaats;
             Genoemde ca. 500 4-cijferige postcodes hebben vervolgens in de BAG Compact-levering van deze maand betrekking op meer dan 4800 adressen met echte postcodes van 4 cijfers en 2 letters die in de postcodetabel van PostNL naar een andere woonplaats verwijzen dan die in de basisregistratie Adressen.

             In het voorbeeld met “wijkcode” 1067 gaat het dan om vijf adressen met een postcode “1067 SW” die ten onrechte naar PostNL-woonplaats Amsterdam verwijst, in plaats van naar BAG-woonplaats Halfweg, gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

             Een van die vijf betrokken panden staat letterlijk halfweg in Halfweg (links) en half in Amsterdam (rechts van de streepjes-grens):

               http://img843.imageshack.us/img843/1034/asdhalfweg.gif][img]http://img140.imageshack.us/img140/1346/asdhalfwegklein.gif[/img] ______[url=http://img171.imageshack.us/img171/8466/streetmapsasdhalfweg.gif][img]http://img826.imageshack.us/img826/8762/streetmapsasdhalfwegbri.gif[/img[/url]
             De buitenbrievenbussen lijken nog in Amsterdam te staan (klik op de plaatjes om ze te vergelijken) maar als het hier om een PostNL-probleem gaat, namelijk:
               Osdorperweg 735 - 961 1067 SW AMSTERDAM
             en
               Osdorperweg 963 - 979 1165 LR HALFWEG NH
             zo aanpassen dat de huisnummers 949, 951, 951a, 951b en 953 opschuiven naar Halfweg, dan wil PostNL om dit te herstellen nog wel eens een http://www.foondump.nl/forum/viewtopic.php?p=3800#3800][u]vergoeding[/u eisen van betrokken gemeenten, op basis van het per 1 februari j.l. opgezegde postcodeconvenant.

             In theorie maximaal:

               4800 maal 150,-- dus 720.000 euro
             Een bedrag waar ik me van kan voorstellen dat het dan een rol gespeeld zou hebben in de http://www.foondump.nl/forum/viewtopic.php?p=3701#3701][u]mislukte onderhandelingen[/u met het Rijk.

             Maar het zou ook kunnen dat de postcodetabel het nog steeds bij het rechte eind heeft en de basisregistratie Adressen niet:

             [quote]Titel melding Effect van BAG - GBA koppeling op subjectadres in GBA door (foutieve) woonplaatsgrens

             Omschrijving melding Na de koppeling van BAG en GBA blijkt de woonplaatsgrens in de BAG niet -helemaal- goed te zijn afgebakend. Als de BAG adressen zouden worden gevolgd, zouden een aantal bewoners een adres in een andere kern krijgen Om deze situatie te kunnen corrigeren zou volgens het processenhandboek van de BAG een nieuw woonplaatsbesluit moeten worden genomen. In dat geval ontstaat echter een nieuwe woonplaatscode hetgeen tot veel mutaties binnen het stelsel zal leiden. De vraag is of en op welke wijze dit knelpunt eenvoudig zou kunnen worden opgelost.

             Actuele status melding Afgehandeld

             Statustoelichting Bij een kleine grenscorrectie kan volstaan worden met het opvoeren van een nieuw voorkomen van de woonplaats met de gewijzigde geometrie mits er geen BAG-objecten in het overgangsgebied zijn gelegen. Waar dit wel het geval is, is het noodzaak de daarvoor vastgestelde procedure uit het processenhandboek BAG te volgen. Wordt gekozen voor de praktische oplossing van het eenmalig overhevelen van enkele objecten naar een andere woonplaats, zonder deze procedure te volgen, dan leidt dit tot grote problemen in de interactie tussen de lokale BAG en de LV BAG. De LV BAG kan namelijk niet omgaan met aanpassingen van woonplaatsgrenzen waar BAG-objecten bij betrokken zijn, waardoor toekomstige mutaties van die BAG-objecten niet correct verlopen.

             https://wiki.stelselvanbasisregistraties.nl/xwiki/bin/view/Melding/11-088][u]Stelselvanbasisregistraties.nl - Stelselwiki - Meldingen - Lopende meldingen - 11-088 - 2012/04/10[/u
             [/quote]
             In het systeem van de BAG heeft het dan zo niet gewerkt [2] voor de beheerders bij de betrokken gemeenten, de postcode als indicator dat er wat loos was?


             [size=9][list=1]

            • als meer dan één BAG-woonplaats gekoppeld is aan een PostNL-wijkcode, welke woonplaats is dan de juiste woonplaats?

             Antwoord: tel het aantal keer dat zo’n postcode-woonplaats-combinatie voorkomt en vergelijk het aantal met dat van andere combinaties.

             Het eerder gegeven voorbeeld weer met daarin “wplid” als de woonplaatscode of voluit, identificatie_woonplaats:

              __.[color=darkred]woonplaatsnaam 1067[/color]__[color=darkred] Amsterdam 1067[/color] Halfweg
             Daarin wint postcode-woonplaats-combinatie "1067SW" en "Amsterdam" het dan met frequentie 7791 van combinatie "1067SW" en "Halfweg" die 5 keer gevonden is.

             Aangenomen kan worden dat het Amsterdam is, de woonplaats die bij postcode “1067SW” hoort en niet Halfweg.

             Blijkt wel, de Basisregistratie Adressen en Gebouwen is dermate omvangrijk dat het uitspraken kan doen over zichzelf.

             M.a.w. er zijn wegen om deze database op zijn eigen integriteit te testen zonder de vingers te branden aan de postcodegegevens van PostNL.

             Niet dat het een directe vergelijking daarmee kan vervangen, bijvoorbeeld wijkcode 1099 ontbreekt nu nog. Hoe zit dat?

             In BAG Compact april verwijst deze postcode uitsluitend naar BAG-woonplaats Duivendrecht en niet ook naar PostNL-woonplaats Amsterdam voor 1099.

             Ergo, deze methode kan afwijkende woonplaats Duivendracht voor postcode 1099 niet detecteren.

             Nog een addertje onder het gras, in BAG april verschuilen 16 verschillende woonplaatsen zich achter een blok “9999”-postcodes:

              __[color=darkred]woonplaatsnaam 9999[/color]__[color=darkred]Melderslo 9999[/color]__[color=darkred]Staphorst 9999[/color]__[color=darkred]Anloo 9999[/color]__[color=darkred]Venlo 9999[/color]__[color=darkred]Raamsdonksveer 9999[/color]__[color=darkred]Geertruidenberg 9999[/color]__[color=darkred]Krommenie 9999[/color]__[color=darkred]Westzaan 9999[/color]__[color=darkred]Wormerveer 9999[/color]__[color=darkred]Nuenen 9999[/color]__[color=darkred]Arcen 9999[/color]__[color=darkred]Lomm 9999[/color]__[color=darkred]Voorschoten 9999[/color]__[color=darkred]Kantens 9999[/color]__[color=darkred]Stitswerd 9999[/color]Warffum
             Wat is het geval, Arcen heeft in de actuele BAG vaker een foute postcode ingevuld gekregen dan Stitswerd waaraan deze postcode toegekend is.

             Remedie, zonder je met hangende pootjes bij PostNL te melden middels:

              [color=darkred]SELECT pc4, aantal, wplid, woonplaatsnaam FROM Woonplaats_pc4_frequentie WHERE aantal IN (SELECT Max(aantal) AS aantal FROM Woonplaats_pc4_frequentie GROUP BY wplid;) ORDER BY wplid;[/color]
             in de basisregistratie Adressen zelf "counterintelligence" verzamelen om deze BAG-woonplaatsen te koppelen aan de juiste wijkcodes:
              __.[color=darkred]woonplaatsnaam 5962[/color]__[color=darkred]Melderslo 7951[/color]__[color=darkred]Staphorst 9467[/color]__[color=darkred]Anloo 5913[/color]__[color=darkred]Venlo 4941[/color]__[color=darkred]Raamsdonksveer 4931[/color]__[color=darkred]Geertruidenberg 1561[/color]__[color=darkred]Krommenie 1551[/color]__[color=darkred]Westzaan 1521[/color]__[color=darkred]Wormerveer 5672[/color]__[color=darkred]Nuenen 5944[/color]__[color=darkred]Arcen 5943[/color]__[color=darkred]Lomm 2251[/color]__[color=darkred]Voorschoten 9995[/color]__[color=darkred]Kantens 9999[/color]__[color=darkred]Stitswerd 9989[/color]Warffum
             De BAG van gemeente Venlo heeft de 100 adressen met postcode "9999XX" in Arcen al "in onderzoek" staan.

             In het nu opgezegde postcodeconvenant met PostNL stonden afspraken over het beperken van nieuwe woonplaatsen, vanwege de eindige doornummercapaciteit van het Nederlandse postcodesysteem.

             Met het aflopen van de opzegtermijn voor dat convenant in zicht werden gemeenten minder terughoudend in het aanwijzen van nieuwe woonplaatsen?

             Tussen de “dubbele wijkcodes” staan bijvoorbeeld 9 recente woonplaatsen in gemeente Oss:

              ______-.[color=darkred]plaats postnl 5371[/color]___________[color=darkred]Ravenstein 5371[/color]__.[color=darkred]Ravenstein 5371[/color]___________.[color=darkred]Ravenstein 5371[/color]______________.[color=darkred]Ravenstein 5371[/color]______________.[color=darkred]Ravenstein 5371[/color]__________-.[color=darkred]Ravenstein 5371[/color]____________-[color=darkred]Ravenstein 5371[/color]_________--.[color=darkred]Ravenstein 5371[/color]Ravenstein
             Verder kan je met dezelfde methode ook proberen naar dubbele postcode-huisnummer-combinaties te zoeken.

             Foute straatnamen verraden zich dan door naast de “echte” op te duiken.

             Immers, een combinatie van postcode en huisnummer is uniek en verwijst dus los van een straatnaam altijd maar naar één adres.

             Dit kan dus voorkomen:

              [color=darkred]0363200000506803 1019HM Groenhoedenveem 1 Amsterdam 0363200000502824 1019HM Purperhoedenveem 2 Amsterdam 0363200000502894 1019HM Piet Heinkade 215 Amsterdam 0363200000502890 1019HM Veemkade 562 Amsterdam[/color]
             En dit niet:
              [color=darkred]0363200000410598 1067VL J.G. Suurhoffstraat 39 Amsterdam 0363200011910924 1067VL Bart van der Leckplantsoen 39 Amsterdam[/color]
             Welke "openbareruimtenaam", straatnaam, is dan degene die bij deze postcode hoort?

             Weer tellen in de BAG-database zelf, dit keer hoe vaak elk van beide straatnamen in combinatie met deze postcode voorkomt:

              __[color=darkred]openbareruimtenaam 1067VL[/color]__[color=darkred]J.G. Suurhoffstraat 1067VL[/color]Bart van der Leckplantsoen
             We mogen aannemen dat het "Suurhoffstraat" moet zijn voor postcode "1067 VL".

             Welke postcode heeft PostNL dan aan de andere straatnaam toegekend?

             Weer in de BAG zelf controleren, komt die andere straatnaam verder nog voor, zoja, in combinatie met welke postcode:

              __[color=darkred]openbareruimtenaam [/color]__[color=darkred]Bart van der Leckplantsoen 1061VL[/color]__[color=darkred]Bart van der Leckplantsoen 1067VL[/color]Bart van der Leckplantsoen
             Kan goed zijn dat "1061 VL" dan de juiste postcode is voor "Bart van der Leckplantsoen".

             Afgeleide stelling: dezelfde combinatie van straatnaam en huisnummer met verschillende postcodes komt niet voor.

             Toch wel:

              [color=darkred]0363200000388453 1017EZ Keizersgracht 764 A 1 Amsterdam 0363200012070177 1071EZ Keizersgracht 764 A 1 Amsterdam[/color]
             Kennelijk is er apart van de nummeraanduidings-id geen aanvullende sleutel aangebracht die het systeem voor deze redundantie behoedt.
            • in het voorbeeld Amsterdam en Halfweg is de woonplaatsgrens ook de gemeentegrens en die is overgenomen van het Kadaster.

             Osdorperweg 949 waar die grens doorheen loopt komt in de
             http://brkbag.geodan.nl/koppeltabel-ws/rest/getkoppelbybagidentificatie/0393010000000387][u]koppeltabel[/u
             van de BAG met het kadaster dan ook twee keer voor:

              [color=darkred]Bewaring Amsterdam: STN02 => Sloten (N.H.) Amsterdam => "Geen overeenkomende adresgegevens" Bewaring Amsterdam: HLM04 => Haarlemmerliede en Spaarnwoude => "Geen overeenkomende adresgegevens"[/color]
             Zou het niet alleen maar een postcodefout zijn dan moet Amsterdam, na al die voorbereiding, vanwege een gewijzigde woonplaatsgrens toch muteren?

             Met 472000 adressen is het wel een maatje groter maar de woonplaatscode van sommige grotere plaatsen werd al eerder aangepast:

              [color=darkred]Leeuwarden (53183 adressen) woonplaatscode 1197 => 3543 (5-01-2012) Hengelo (43975 adressen) woonplaatscode 1804 => 3510 (01-06-2011)[/color]
             De postcode met twee woonplaatsen uit het voorbeeld, "1067 SW" zie je bij het http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/informatie/decentrale-overheden/informatie-voor-gemeenten/onderzoek-op-maat-en-voorbeelden/etalage/postcodegebieden/default.htm][u]CBS[/u weer opduiken in "Kerncijfers postcodegebieden".

             Daarin is “gemeentecode 0363” die voor Amsterdam, “0393” gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, waartoe BAG-woonplaats Halfweg behoort:

              [color=darkred]pc6 gemeentecode . . . . gemwoningwaarde aantal_parthh 1067SW 363 634 4 60 x x x x x x x x x x x x x x 20 x x 1067SW 393[/color].
             [/size]