NMa onderzoekt gevolgen fusie Gouden Gids en Telefoongids


#21

Vervolg, Hack De Overheid, zaterdag 13 juni van 10:00 tot 18:00 in het Volkskrantgebouw:

Over het programma zelf nog even, er was voor deze dag een mysterieuze “nog niet eerder gepubliceerde dataset van een niet nader genoemde partij” beloofd. Het persbericht


als weergegeven door Webwereld daarover:

Dat lijkt die dag zelf wat weggezakt te zijn maar in het overzicht op Twitter zie ik nog wel gewag
http://search.twitter.com/search?q=openkvk
gemaakt worden van een plan voor een “openkvk.nl”-website. Over de presentatie van dat plan:

[quote]silvertje: Fantastisch betoog over de KvK die meer winst maakt met de verkoop van adresgegevens dan de gemiddelde Russische spamboer

Twitter.com - #hackdeoverheid
http://twitter.com/silvertje/statuses/2154361567
[/quote]
Het zou gaan om een “scraper voor KVK” zodat “binnenkort gratis alle adres gegevens van bedrijven in de kvk op openkvk.nl beschikbaar komen:

   [url=http://www.flickr.com/photos/tonz/3625604999/][img]http://img193.imageshack.us/img193/4901/lihatcoco.jpg[/img] [i]Live hacking the Chamber of Commerce[/i][/url]
Op een andere na afloop omhooggeladen foto - verduisterd omdat de presentator de aanwezige beamer gebruikt - is te zien wie de bedenker is. Door hem verzamelde KVK-gegevens doken al eerder http://www.foondump.nl/forum/viewtopic.php?p=3261#3261 op bij pogingen om tot een door iedereen vrij te gebruiken postcodebestand te komen, dus een bestand waar TNT Post geen rechten op kan laten gelden: [quote][b]Postcodes[/b]

Op basis van bestaande publieke adressenboeken en open registers verzamelen we een licentie vrij zes positie postcodes (6PP) bestand. Wanneer de dichtheid hoog genoeg is zullen wij op basis van de OpenStreetMap-data een webinterface en publieke download aanbieden.

Het definitieve bestand is geenszins een vervanging voor bestaande diensten die gegarandeerde updates aanbieden, maar zeker een opstap voor software ontwikkelaars om een automatische mapping aan te bieden.[/quote]
De straatnaam- en postcodevelden uit de destijds door hem geschraapte KvK-vermeldingen (*) zijn inderdaad enige tijd met bronvermelding 6PP
http://www.foondump.nl/forum/viewtopic.php?p=3182#3182]opgenomen
geweest in de database van de nieuwe rechtenvrije postcode-webservice [url=http://kvdb.net/projects/6pp/[/url]. Achter de schermen was discussie, of wel vol te houden was dat het hier om openbaar toegankelijke adresgevens ging?

Uiteindelijk werden de KvK-adressen weer uit de database verwijderd maar uit het feit dat zij nu geherintroduceerd worden tijdens een bijeenkomst van “100” door de wol geverfde participanten, “… met de expertise en ervaringen van overheidskenners”, zou je kunnen afleiden dat het wel degelijk om “publieke data” gaat?

Wat is daarover te vinden? Wikipedia:

[quote]Handelsregister

Het doel is rechtszekerheid te bieden bij het zakendoen. Daartoe zijn alle ondernemingen verplicht om hun kerngegevens in het handelsregister in te schrijven. Met name gaat het in Nederland over zetel, eigendomsgegevens, bevoegdheidsgegevens en financiële gegevens. Deze gegevens zijn openbaar en tegen betaling op te vragen uit het handelsregister.

De Nederlandse wet bepaalt dat deze ingeschreven gegevens “waar” zijn, dat wil zeggen dat een zakenpartner blind mag vertrouwen op de juridische juistheid van deze gegevens. Dit levert zowel juridische als een zekere mate van financiële bescherming op.

Wikipedia - Handelsregister


[/quote]
Gegevens van ingeschreven bedrijven zijn, moeten volgens de wet openbaar zijn en worden “tegen kostprijs aan derden vertrekt”:

[quote]Verkoop gegevens Handelsregister

De Kamer van Koophandel registreert alle ondernemers in Nederland en levert tegen kostprijs gegevens van geregistreerde ondernemingen aan derden. De Kamer van Koophandel voert hiermee de Wet op het Handelsregister uit. Deze wet bepaalt dat deze gegevens openbaar zijn en verstrekt mogen/moeten worden aan derden. Dit bevordert de transparantie in het bedrijfsleven.

Verstrekking van gegevens aan derden

De Kamer van Koophandel verstrekt gegevens uit het Handelsregister tegen kostprijs aan derden. Google Maps is zo´n derdenpartij. Google Maps verrijkt de gegevens van het Handelsregister met gegevens uit andere databases.

Als ondernemers zich bij de KvK inschrijven als eenmanszaak en daarbij hun privé-adres ook als zakelijk adres registreren, dan lopen zij de kans dat door de ‘verrijking van de gegevens’ een aantal privé-gegevens via Google Maps worden gepubliceerd.

Bron: KvK
http://www.kvk.nl/Nieuws/verkoopgegevenshandelsregister.asp
[/quote]
Want in de bestaande en in de nieuwe wet was en is geregeld dat het systeem zichzelf voor een deel moet bedruipen? Wikipedia weer:

[quote]Kamer van Koophandel

De Kamers van Koophandel worden voor 60% gefinancierd door de jaarlijkse bijdrage van ondernemers. Afhankelijk van de grootte en rechtsvorm betalen zij een wettelijk vastgestelde heffing. De overige inkomsten van de Kamers zijn afkomstig uit de verkoop van uittreksels en andere informatieproducten.

Wikipedia - Kamer van Koophandel


[/quote]
Hetzelfde refrein dus: van de TNT-postcode, NWB-weggegevens, SDU-spellingswoorden, KVK-nummers is toch gewaarborgd dat deze voor iedere burger zonder kosten op te vragen zijn?

Maar voldoen dan nog niet aan de criteria voor “Open Data” zoals geformuleerd in het onderdeel “Wat is Open Data?” van de de
http://vrijedata.nl/2009/05/10/open-data/][i]“Handreiking Open OverheidsData”[/i
.

Wel:

  • Open Data is allereerst openbaar, dat wil zeggen openlijk beschikbaar voor het publiek. Zodat iedereen er bij kan, en daar geen ongelijkheid ontstaat.
Niet:
   [i]
  • Open Data is bovendien beschikbaar in een open standaard die machine-leesbaar is. Zodat (web-)applicaties er zonder handmatige tussenstappen gebruik van kunnen maken.
  • Open Data voldoet bovendien aan de overige Open Data principes (zie hieronder), zoals die internationaal gehanteerd worden. Zodat er nuttige en relevante dingen met de data kunnen worden gedaan.
  • Open Data is beschikbaar op elk niveau waarop het gecreeerd is. Zodat hergebruik bijv. het aggregatieniveau als uitgangspunt kan nemen dat het bruikbaarst is.
  • Een tabel met gegevens die in PDF beschikbaar is op de website van een departement is dus geen Open Data. (wel publiek, wel open standaard, data niet machine-leesbaar)
  • De gegevens van de LMA die in XML beschikbaar zijn voor afvaltransporteurs zijn geen Open Data. (wel open standaard en machine leesbaar, niet publiek)[/i]
___________

[size=9]*) in zijn geval toen nog net geen 100.000 records. Ter vergelijking: op de KvK-website kan je aan een bestelling van adressen beginnen zonder die af te maken, als je daarbij geen filters aanzet dan wordt het een behoorlijk omvangrijk en dus kostbaar
http://www.kvk.nl/Minitools/Adreswijzer/handelsregister/artikelassets/adreswijzer/advies2b.htm
bestand: “Op basis van uw selectiecriteria zijn er 1.926.477 organisaties gevonden.” Gesorteerd op KvK-nummer zie je het daar dan oplopen van 010131690000 tot 412615530000.[/size]


#22

Vervolg, Hack De Overheid, zaterdag 13 juni van 10:00 tot 18:00 in het Volkskrantgebouw …

Inmiddels is men al een tijd druk in de weer om het - wat stoffige - Handelsregister om te vormen tot een zogenoemd “basisregister”, compleet met verplichte inschrijving van alle voorkomende rechtspersonen, ook overheidsorganen, verplicht te gebruiken door alle overheidsdiensten die onjuistheden in de gegevens verplicht moeten gaan “terugmelden”:

[quote]Nieuw Handelsregister (NHR)

Het Handelsregister wordt onderdeel van het stelsel van basisregistraties van de overheid. Alle overheden, waaronder de gemeenten, worden verplicht aangesloten op dit stelsel tussen 2008 en 2014. Implementatie van het Handelsregister resulteert uiteindelijk in de beschikbaarheid van actuele gegevens van alle ondernemingen en rechtspersonen in Nederland op basis van unieke nummers.

E-Overheid - Basisinformatie Nieuw Handelsregister
http://www.e-overheid.nl/e-overheid-2.0/live/binaries/nup/factsheets/factsheet-nhr.pdf
[/quote]
Hetzelfde document geeft ook het schema van de invoering, de “Mijlpalenplanning”:

1- 7-2008 Inwerkingtreding NHR 1- 7-2008 Start uitbreiding populatie 31-12-2009 Uitbreiding populatie NHR gereed 31-12-2009 Nieuwe informatieproducten gereed 2010- 2014 Binnengemeentelijk gebruik van adressen van bedrijven en instellingen onder "verplicht gebruik" regime brengen.
Als document specifiek bedoeld voor de gezamenlijke gemeentelijke overheden, die het NHR in hun dienstverlening moeten integreren, oppert het nog:

[quote]Politiek-bestuurlijk

Vraag:
Hoe groot is de politieke turbulentie rond het programma?

Als onbekend:
Met welke (politieke) risico’s is rekening gehouden en welke maatregelen zijn genomen om deze te voorkomen en/of te komen met alternatieve oplossingen?

Antwoord:
De politieke risico’s van het NHR zijn klein[/quote]
Evengoed waren er wel wat strubbelingen. Niet zo lang geleden - en dus een paar jaar te laat - werd ontdekt
http://www.foondump.nl/forum/viewtopic.php?p=3264#3264
dat Google een van de grote afnemers van inschrijfgegevens van de Kamer van Koophandel is. Voor Google is het de basis van een ‘local search’ voor Nederlandse bezoekers van Google Maps.

De staatssecretaris van Economische Zaken heeft inmiddels op 2 juni 2009 antwoord gegeven op “Vragen over het verstrekken van gegevens door de Kamer van Koophandel aan Google” vanuit het parlement op 7 april 2009:

[quote]Wat is uw reactie op het feit dat de Kamer van Koophandel haar gegevens verkoopt aan organisaties als Google? Bent u van mening dat dit een taak is van de Kamer van Koophandel? Kunt u uw antwoord toelichten?

Antwoord
Op grond van artikel 2 onder b juncto artikel 22, tweede lid, Handelsregisterwet 2007 behoort het tot de taak van de Kamers van Koophandel, gegevens van algemene, feitelijke aard te verstrekken omtrent de samenstelling van ondernemingen en rechtspersonen ter bevordering van de economische belangen van handel, industrie, ambacht en dienstverlening. Te denken valt aan statistische doeleinden (CBS, brancheorganisaties) maar ook aan commerciële doeleinden zoals het in beeld krijgen van potentiële afnemers van goederen of diensten of het bijdragen aan de ‘vindbaarheid’ van bedrijven. Het verstrekken van deze gegevens kan betrekking hebben op bepaalde segmenten van het register dan wel op het gehele bestand aan ondernemingen en/of rechtspersonen.

Hoe kan het dat de Kamer van Koophandel gegevens verkoopt aan een organisatie als Google die als doel heeft deze soms zeer kwetsbare informatie openbaar te maken? Wat is het beleid van de Kamer van Koophandel voor het verkopen van deze gegevens? Hoe verhoudt dit geval zich met de doelstelling van de openbaarheid van het Handelsregister, namelijk ‘het verstrekken van gegevens van algemene, feitelijke aard omtrent de samenstelling van ondernemingen ter bevordering van de economische belangen van handel, industrie, ambacht en dienstverlening’?

Antwoord
Openbaarmaking van gegevens en verstrekking daarvan aan derden dient het doel van de bevordering van handel, industrie, ambacht en dienstverlening. Ook wanneer die informatie niet rechtstreeks maar via derden openbaar gemaakt wordt. De gegevens die verstrekt worden door de Kamers van Koophandel dienen er onder meer toe de ondernemer beter ‘vindbaar en benaderbaar’ te maken. Dat is gunstig voor de klandizie van de onderneming en gunstig voor de potentiële afnemers van zijn diensten of producten.

Met de hiergenoemde website - Google Maps - kan worden gezocht op een bepaalde bedrijfsnaam, of op een bepaalde branche. Daarmee kan bijvoorbeeld het zaakadres worden gevonden van een bepaalde artiest die men wil contracteren voor een optreden, of er kan worden gezocht op bijvoorbeeld pizzeria’s in een zekere regio. Aan die gegevens wordt een plattegrond gekoppeld. Tot zover verschilt deze website niet fundamenteel van de digitale telefoongidsen. Wel is een belangrijk verschil dat bij de plattegronden op Google Maps tevens satellietbeelden worden getoond waarop kan worden ingezoomd. Dat, evenals het feit dat bij het zoeken op Google Maps niet vooraf een bepaalde regio behoeft te worden ingegeven, maakt deze site aantrekkelijk voor surfgedrag. [/quote]
In mijn antwoord op vraag 8 geef ik aan welke beleidsvoornemens ik daaraan verbind:

[quote]De mening dat de privacy van mensen op ernstige wijze wordt geschonden door de verstrekking van gegevens vanuit het handelsregister deel ik niet. Het ontwerp van de Handelsregisterwet 2007 en het Handelsregisterbesluit 2008 zijn destijds aan het College bescherming persoonsgegevens voor commentaar voorgelegd; het College heeft over beide positief geadviseerd. De afscherming van de gegevens van natuurlijke personen zoals deze thans is vormgegeven in artikel 51, derde lid, Handelsregisterbesluit 2008 is gelet op de rechtszekerheidsfunctie van het register het hoogst haalbare.

Onverminderd het voorgaande zal voor de levering van gegevens op basis van artikel 2, onderdeel b, jo. artikel 22, tweede lid van de Handelsregisterwet 2007 wel nader worden onderzocht of deze beperkt kan worden. In samenspraak met de Kamers van Koophandel worden de juridische en technische mogelijkheden onderzocht om de ingeschrevenen zelf te laten beslissen aan wie en voor welk doel hun gegevens verstrekt mogen worden. Een zodanige beperking zal echter geen afbreuk mogen doen aan de doelen van het handelsregister. Over de uitkomsten van mijn onderzoek zal ik uw Kamer zo spoedig mogelijk informeren.

(w.g.) drs. F. Heemskerk
Staatssecretaris van Economische Zaken [/quote]
Als gemeld, je kan dit hele weekend niet terecht op de website van EZ maar de volledige beantwoording is ook op te halen via Parlando
http://parlando.sdu.nl/cgi/showdoc/session=anonymous@3A1626448461/action=doc/pskey=KVR36427/KVR36427.rtf
, een service uitbesteed aan? Precies, SDU. Dat kwam hiervoor al ter sprake, vanwege het contract dat van overheidswege met haar gesloten werd en dat tot gevolg heeft dat de volledige Officiële Spelling van de Nederlands taal alleen tegen verstrekkingskosten te verkrijgen is.

Als doekje voor het bloeden kan de belastingbetaler nog wel voor een enkel woord per keer terecht op de website van De Nederlandse Taalunie
http://woordenlijst.org/
.


#23

Openkvk.nl. Kijken of je vanuit dit forum misschien ook een vuurtje kan stoken? 8)

De website achter “openkvk.nl” kwam vandaag als aangekondigd online. Tussen de middag vraagt het nog:

   [img]http://img189.imageshack.us/img189/6148/openkvkosm1.gif[/img]
Aan het eind van de middag wordt wat hier geparkeerd staat:
   [img]http://img189.imageshack.us/img189/5913/openkvkosm2.gif[/img]
.. overgeheveld naar openkvk.nl http://openkvk.nl . Vanaf dat moment wordt er alleen nog verwezen naar:
   [img]http://img189.imageshack.us/img189/7550/openkvkosm3o.gif[/img]
Eerder al werd het "openkvk"-project aan de Openstreetmap-discussielijst voorgesteld: [quote]Hoi allen,

Op zaterdag heeft ons hackgroepje van een ontwikkelaar (ik) en een
handje vol designers de tweede prijs gewonnen bij Hackdeoverheid. Met
dank aan Richard voor de tip!

Voor de mensen die meededen:

 • Plaatsnamen uit twee woorden moeten overnieuw :frowning:
  Joris kwam er achter dat het een beetje vaag werkte. Nieuwe versie van
  dump.sh is beschikbaar.

 • Morgen gewoon verder gaan waar je gebleven bent. Dan kijken we wel
  even wat een goede strategie is om de rest van de data op te halen.

Morgen (hoop ik) dat openkvk.nl het doet; en dat de zoek functie voor de
browser werkt zoals het moet. De API zullen we via een
?plaats=Bla&Bedrijf=Bla beschikbaar stellen. Danwel direct via de
DBSlayer link die we ook voor XAPI gebruiken.[/quote]
En vervolgens ook met andere deelnemers besproken:

[quote]Wat is precies het doel van OpenKVK? Wat moet ik me er bij voorstellen?

De KVK site 24x7 beschikbaar maken en een API er voor zetten. Spannende
dingen als ‘laat alle bedrijven van NL op de OSM kaart zien’ zou eventueel
ook kunnen in de nabije toekomst.

=================================================

Als ik het dus goed begrijp heeft de KvK een website die om 24:00 uit de
lucht gaat.

Een groepje dat zich OpenKvK noemt heeft een manier gevonden om die
KvK site in de lucht te houden, buiten medeweten of medewerking van de
KvK zelf.

Als dat klopt, is het misschien een nobel streven of misschien ook niet maar
ik vind niet dat OpenKvK hier zomaar klakeloos met OSM verbonden moet
worden. Want zo komt dit hele draadje wel over.

KVK weet dat data wordt gelezen van de site.

Vroeger was deze lijst vooral positief en optimistisch over nieuwe ideeen, dit
begint de laatste tijd te veranderen. Mijn mening moet ik daar nog even
genuanceerd over opschrijven.[/quote]
Mijn favoriet is intussen deze uitspraak daar:

En in mijn ogen het beste advies dat daar gegeven wordt:

[quote]> Wat ik zou doen is aan de KVK vragen

of ze er problemen mee hebben en zo ja op grond waarvan. Daarna zou ik hun
antwoord uiteraard goed tegen het licht houden.[/quote]
Bij het echte Handelsregister is deze manier van opvragen niet mogelijk:

sql>select * from kvk where (lower(bedrijfsnaam) like '%stichting opengeo%'); +----------+-------------------+----------------+----------+--------+---------------+ | kvk | bedrijfsnaam | adres | postcode | plaats | type | +==========+===================+================+==========+========+===============+ | 20147376 | Stichting OpenGeo | Spinellihof 44 | 4463GP | Goes | Rechtspersoon | +----------+-------------------+----------------+----------+--------+---------------+ 1 tuple Timer 2301.067 msec 1 rows
Hoever zijn ze al:

sql>select count(*) from kvk; +---------+ | L3 | +=========+ | 1203851 | +---------+ 1 tuple Timer 1.731 msec 1 rows
Reactiesnelheid voldoet nog niet aan de verwachtingen:

sql>select count(*) from (select count(postcode) from kvk group by postcode) as "q"; +--------+ | L5 | +========+ | 246115 | +--------+ 1 tuple Timer 5555.939 msec 1 rows

   Bron: HackDeOverheid http://blog.opengeo.nl/index.php/2009/06/15/like-als-in-fast-not-likely/]blog.opengeo.nl - Like-als-in-fast-not-likely
Vandaag werd trouwens via Twitter gemeld dat een ander [url=http://kenteken.jsource.nl/]project[/url] van de [url=http://www.zylstra.org/blog/archives/2009/06/hack_the_govern.html[/url]-dag inmiddels door diezelfde gehackte overheid, RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer) wordt tegengewerkt: [quote]webpatser: #hackdeoverheid De kenteken API op onzedata.nl staat al op een ban. Zucht, lekker open die dienst... Iemand zin om een reflector te hosten..

jsourcenl: #hackdeoverheid Kenteken #android app temporarily not working. The API used from opendata.nl is blacklisted by RDW.

webpatser: #hackdeoverheid RDW API doet het weer… al 2 reflectors staan online. Misschien heeft openKVK hier ook wel wat aan…[/quote]


#24

Openkvk.nl (vervolg
http://www.foondump.nl/forum/viewtopic.php?p=3285#3285
)

Het bovengenoemde 6PP
http://kvdb.net/projects/6pp/
project liet zich zich gistermiddag zelf ook uit over “openkvk”. In het eigen forum schrijft “kvdb”:

[quote]Vragen stellen aan ICT-jurist Arnoud Engelfriet

In het verleden heeft ICT-jurist Arnoud Engelfriet geholpen met de juridische aspecten van 6PP.
Ik heb nieuwe vragen, en zo te lezen in het forum zijn er meer onbeantwoorde vragen.
Het lijkt me handig dat we de vragen even bundelen en in 1x aanbieden.

 • KvK als bron.
  Tijdens mijn inschrijving bij de KvK heb ik zelf mijn vestigingsgegevens moeten opgeven, welke door de KvK online zijn gezet.
  OpenKvK: http://dev.openstreetmap.nl/~openkvk/ heeft deze verzameling straten + postcodes overzichtelijk in een lijst gezet.
  Deze wil ik graag importeren in 6PP.
  De straten in de openkvk lijst lijken exact overeen te komen met de TNT databank.
  Dus laten we er vanuit gaan dat deze gevalideerd zijn aan de TNT databank en dus zijn gecorrigeerd voor spelfouten.
  In hoeverre is dit dan nog user-generated data zoals b.v. een persoonlijk adresboek dat is?

6PP forum / 6PP algemeen
http://kvdb.net/projects/6pp/forum/index.php?action=vthread&forum=1&topic=53
[/quote]
Bij nader inzien denk ik dat ik zelf iets teveel ben meegegaan
http://www.foondump.nl/forum/viewtopic.php?p=3261#3261
in zijn redenering, dus die van als het Postcodeboek er doorheen schemert dan is het niet aan te raden om met de gevonden adresgegevens verder te gaan.
6PP hanteert daarom nu goedbeschouwd de vuistregel
http://kvdb.net/projects/6pp/bronnen.txt
, “er moeten fouten in de adressen zitten dan is het goed”.

Moet je er eigenlijk niet zo naar kijken:

 • substantiele delen van andermans database overnemen en herpubliceren, bijvoorbeeld de voorgenomen straatnaam-, huisnummer-, postcode- en plaatsnaamkolommen uit de database van het Handelsregister, heb ik daar toestemming voor?
 • zoja, dan gaat het verder alleen nog maar om de afspraken die gemaakt zijn tussen de uitbater van het Handelregister en de leverancier van de Postcodetabel die ingezet wordt voor het valideren van de adressen van de ingeschreven bedrijven. Daar kan je - zoals ik - nieuwsgierig naar zijn maar daar hoeft 6PP verder geen rekening mee te houden?

#25

Openkvk.nl (vervolg
http://www.foondump.nl/forum/viewtopic.php?p=3286#3286
)

De ondertitel “Binnenblijven als het regent” kan ik niet thuisbrengen, maar de publicatie “Uitzicht op toegang van geodata. Nu nog de basisregistraties!” gaat in op “juridische, bestuurlijke en financiële knelpunten bij het vrijgeven van geobestanden in handen van de overheid”.

Over “Geo”-bestanden dus, het NHR, het Nieuwe Handelsregister met zijn adresgegevens strikt genomen wel/niet een geobestand? Wel vormt het een “basisregister”, toch maar even kijken:

[quote]Intellectuele eigendomsrechten

Uit eerder onderzoek bleek dat niet alleen gemeenten maar ook andere overheidsorganisaties regelmatig een beroep doen op het auteursrecht en databankenrecht, om op grond daarvan meer dan verstrekkingkosten voor data te vragen, maar vooral ook om via verleende licenties stringente voorwaarden ten aanzien van verder gebruik op te leggen
Uit een enquête in 2007 onder het bedrijfsleven kwam naar voren dat dit laatste - meer nog dan de gevraagde prijs voor data - een belemmering vormt voor de ontwikkeling van toegevoegdewaardeproducten.

Ondanks het bestaan van de Wob mag een overheidsorganisatie het auteursrecht of het databankenrecht met betrekking tot een databestand voorbehouden en op grond daarvan een financiële tegemoetkoming vragen en beperkingen met betrekking tot verder gebruik opleggen. Ook in geval van de ontsluiting van een databestand via webservices kan de betrokken overheidsorganisatie een beroep doen op deze rechten. Het doet er niet toe dat niet de data zelf uit het bestand wordt verkregen maar slechts via bevraging van de databank bepaalde uitkomsten worden gegenereerd. Overigens is het twijfelachtig of een overheid zich wel op de Databankenwet mag beroepen zolang de betreffende overheid geen risicodragende investering heeft gemaakt om het bestand.[/quote]
Op de lijst van binnen de Geo-informatie-sector meest gewilde datasets (zie www.geo-bedrijven.nl) komen diverse van de basisregistraties voor:

[quote]Basisregistratietoegang

Uitgangspunt van het stelsel van basisregistraties is echter primair het brede gebruik van de gegevens door de overheid. Daarvoor is de doelomschrijving van elke registratie aangepast zodat ook andere overheidsorganisaties daaruit de benodigde gegevens kunnen betrekken. Toegang tot de basisregistraties voor burgers en bedrijven is alleen mogelijk wanneer daarvoor een wettelijke grondslag is.

Deze is alleen bij de openbare registraties (BAG, Kentekenregistratie, NHR) aanwezig. Bij de BAG wordt met het oog daarop in de wet ook een beroep op het auteursrecht gedaan (art. 33) en wordt in een toelichting gesteld dat de in BAG voorkomende gegevens op zichzelf geen persoonsgegevens vormen. Bij de GBA en de Kentekenregistratie geldt dat toegang door private personen en organisaties slechts zeer beperkt mogelijk is.

Uit de parlementaire stukken blijkt voorts niet dat de mogelijkheid van bevraging van basisregistraties met een query-tool, met behulp waarvan tellingen (geaggregeerde resultaten) of uitkomsten (ja/nee) kunnen worden verkregen, bij het ontwerpen van het toegankelijkheidsregiem door de beleidsmakers zijn meegenomen. Op deze manier kan de verstrekking van privacygevoelige data vaak worden voorkomen.[/quote]
Conclusie van de schrijvers:

[quote]De grootste obstakels liggen vooralsnog niet meer in het algemene wettelijk kader, waaronder dat van de (toepassing van de) intellectuele eigendom en de privacybescherming, maar in de basisregistraties.
Hun wettelijk kader lijkt vooralsnog uit te gaan van een veelal gesloten structuur, vooral gericht op vraag vanuit de publieke sector.

TU Delft/OTB - de Jong/Welle Donker (2008)
http://www.geo-info.nl/site/Components/FileCP/Download.aspx?id=93263456-ba1b-404b-b29d-8290e1233c64
[/quote]


#26

Openkvk.nl (vervolg
http://www.foondump.nl/forum/viewtopic.php?p=3287#3287
)

Citaat uit de hierboven al eerder aangehaalde Openstreetmap
http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/2009-June/date.html
-discussie-list:

[quote]…een paar mensen hier wilde in een grijs verleden postcodes en
huisnummerreeksen binnen OSM hebben. We hebben nu al meer postcode <->
adres koppelingen dan het 6PP project. Mijn vorige 'scrape kvk actie’
heeft dat project geinspireerd om te beginnen…[/quote]
Inventarisatie van mogelijke hindernissen voor het ter beschikking stellen van overheidsdata levert steevast ook de vraag, hoe garandeer je dat vrijgegeven data correct en up-to-date blijft?

Wat dat aangaat, tussen de dataset als afkomstig van bedoelde ‘scrape kvk actie’ en diezelfde set als overgedragen aan “6PP” zitten subtiele verschillen …

In het aantal records, van de oorspronkelijke 94066 regels worden er 2600 weggelaten. Omdat die verschillen met de toenmalige Postcodetabel?

postcode weggegooid.straat postcode.straat 2516CC Jupiterkade Jupiterkade AB
Verschillen met de schrijfwijze van de straatnaam?

postcode weggegooid.straat postcode.straat 9641CH Doctor Koppiusstraat Dr. Koppiusstraat
Idem plaatsnaam?

postcode weggegooid.plaats postcode.plaats 9571AE Tweede Exloërmond Tweede Exloermond
Geldige postcode en geldig huisnummer maar heeft ruzie gekregen met de even-oneven-indicator?

postcode weggegooid.straat postcode.reeks 1079LH Amsteldijk 166 (155-161 of 156-166)
Andere gaan wel door naar het 6PP project maar worden eerst gecorrigeerd?

postcode kvk_osm.straat kvk_6pp.straat 5600AS PA KVK Postbus Postbus
Nou is de essentie
http://kvdb.net/projects/6pp/
van de 6PP-service juist dat gebruikers gegevens kunnen aanvullen of wijzigen, is dat hier misschien het geval geweest. Nee, van alle wijzigingen, zoals bijvoorbeeld het “5600AS”-record ligt de timestamp, 2008-12-23 01:16:08 tussen aanvang, 2008-12-22 19:57:24 en voltooing, 2008-12-23 01:22:39 van de initiele upload.

De implicatie lijkt te zijn dat voor de upload van de geschraapte KvK-gegevens nog een vergelijking met het Postcodeboek heeft plaatsgevonden. Dat terwijl Kees van den Broek van 6PP in databankrecht-termen juist probeert zindelijk te blijven, daarvandaan zich vormen
http://kvdb.net/projects/6pp/faq#legaal]zorgen
maakt over deze [url=http://kvdb.net/projects/6pp/bronnen.txt[/url] van ‘kruisbesmetting’.

Het echte dilemma is natuurlijk dat als mensen, die “… de KVK site 24x7 beschikbaar maken en een API er voor zetten”, daarin ook ambitieus zitten te verbeteren, er op die manier een schaduw-register ontstaat waar je niets aan hebt: even na twaalfen 's nachts stond het er echt, edelachtbare!


#27

[quote=“Weerman”]Vandaag werd trouwens via Twitter gemeld dat een ander HackDeOverheid
http://kenteken.jsource.nl/]project
van de [url=http://www.zylstra.org/blog/archives/2009/06/hack_the_govern.html[/url]-dag inmiddels door diezelfde gehackte overheid, RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer) wordt tegengewerkt:

[quote]webpatser: #hackdeoverheid De kenteken API op onzedata.nl staat al op een ban. Zucht, lekker open die dienst… Iemand zin om een reflector te hosten…

jsourcenl: #hackdeoverheid Kenteken #android app temporarily not working. The API used from opendata.nl is blacklisted by RDW.

webpatser: #hackdeoverheid RDW API doet het weer… al 2 reflectors staan online. Misschien heeft openKVK hier ook wel wat aan…[/quote][/quote]

Zo´n RDW reflector fungeert toch gewoon als een proxy?
Als je er meerdere hebt, dan kun je deze random gebruiken.
Met 2 reflectors lijkt mij de kans op een block nog aanzienlijk, zeker als de API bekendheid gaat krijgen.
Als de RDW de API ontdekt dan is het ook al snel over met de pret.
Wel een leuk initiatief.


#28

Ja, proxy, dat is wat jij of ik in zo’n geval - eventueel - zou gebruiken.

Voor ‘reflector’ heeft Google wel definities
http://www.google.com/search?q=define:reflector&hl=nl&lr=&defl=en&ei=Lyk6SvORHILZ-QbZ_oCbAw&sa=X&oi=definel&ct=&cd=1
:

[quote]Definities van reflector op het internet in het Engels:

Reflector was produced by PlanetShakers in 2002 as their third album.
Wikipedia - PlanetShakers_album

A reflector is a feature of many cellular automata which changes the direction of spaceships colliding with it.
Wikipedia - cellular_automaton


[/quote]
… maar mij is dan evengoed nog niet duidelijk hoe zijn gesprekspartners weten waar ‘webpatser’ het over heeft:

[quote] #hackdeoverheid RDW API doet het weer… al 2 reflectors staan online. Misschien heeft openKVK hier ook wel wat aan…
http://twitter.com/webpatser/statuses/2193041426] [b]webpatser:[/b
[/quote]

Net zo de term ‘dataset’, heb ik, treiterkop die ik ben, dan wel overgenomen
http://www.foondump.nl/forum/viewtopic.php?p=3288#3288
uit die “Hackdeoverheid”-aankondiging:

[quote]Obama

Ook belooft Dekker nog niet eerder gepubliceerde datasets van een niet nader genoemde partij te openbaren. “Dat krijgen we op deze dag zelf, en dan kunnen we er direct mee aan de slag.”

Webwereld - Nieuws: ‘Hackers’ gaan spelen met overheidsdata - 29 mei 2009


[/quote]
… maar wat is een ‘dataset’?

Het zou om een ‘IBM mainframe term for a file’ kunnen gaan:

[quote]Data set

A data set (or dataset) is a collection of data, usually presented in tabular form. Each column represents a particular variable. Each row corresponds to a given member of the data set in question. It lists values for each of the variables, such as height and weight of an object or values of random numbers. Each value is known as a datum. The data set may comprise data for one or more members, corresponding to the number of rows.

Historically, the term originated in the mainframe field, where it had a well-defined meaning, very close to contemporary computer file. This topic is not covered here.

In the simplest case, there is only one variable, and then the data set consists of a single column of values, often represented as a list. In spite of the name, such a univariate data set is not a set in the usual mathematical sense, since a given value may occur multiple times. Normally the order does not matter, and then the collection of values may be considered to be a multiset rather than an (ordered) list.

Wikipedia - Dataset


[/quote]
Als met genoemde ‘datasets’ werden aangeduid, bestanden afkomstig van het Handelsregister, dan valt mogelijk aan de hand van deze vacature-omschrijving te controleren hoe accuraat het gebruik van die term is:

[quote]Waar werk je?

De afdeling Software ontwikkeling van de KVK NL ontwikkelt applicaties onder architectuur in een J2EE omgeving. De applicaties worden ontwikkeld voor diverse doelgroepen waaronder de ondernemers, Ministerie van Economische zaken en de Kamers van Koophandel zelf. Het zwaartepunt voor de komende tijd ligt in de volledige modernisering van het handelsregister en alle daaromheen gebouwde applicaties, webservices etc. De KvK NL ambieert een koploper te zijn waar het de toepassing van moderne en in de praktijk bewezen technologie betreft.

KvK Vacature - Database Administrator
http://www.kvk.nl/overdekamervankoophandel/032_Werken_bij_de_KvK/vacatureskvknl/databaseadministrator.asp
[/quote]


#29

Statusmeldingen van “openkvk” via Twitter
http://search.twitter.com/search?q=openkvk
gedurende het afgelopen weekeinde:

[quote]openkvk: @webpatser hoe kan ik het beste een api aanbieden voor onzedata.nl? Er draait nu een Cherokee/DBslayer…
openkvk: Instant update: 2414680 bedrijven, 15510 anbi, 369097 postcodes! KVK is dicht! Wees welkom!
openkvk: Nu ook zoeken op basis van korte kvk nummers, je krijgt de nevenvestigingen er gratis bij. Limiet is nu 200.
openkvk: Instant update: 2079762 bedrijven, 13340 anbi!
openkvk: Instant update: 2022894 bedrijven, 13071 anbi, 325812 postcodes!
openkvk: Instant update: 1993757 bedrijven, 12891 anbi!
openkvk: 1873299 bedrijven, 11876 anbi instellingen opgelijnd 312822 postcodes met straten… en in afwachting van nog veel meer nieuwe data :wink:
openkvk: En we zijn weer bezig… er was nog een instantie met een publieke 6PP dataset, die hebben we ook maar gebruikt om te harvesten.
openkvk: Vervelend, kvk is weer eens down, geen updates dus… maar goed ik ben up. openkvk: #hackdeoverheid vriendjes zoeken om te spammen
openkvk: 70000 entries minder, maar waarschijnlijk wel degelijkere import. Momenteel staan we op 1697614 bedrijven en 312816 unieke postcodes.
openkvk: @HackdeOverheid je kunt nu zoeken :wink: door een domme actie van mijn kant mag ik al onze data nog een keer checken.
openkvk: Postcode database nog een keer aan het parsen met de nieuwe tekst herkenning.[/quote]
Wat in deze berichtjes - en ook in dit berichtje
http://kvdb.net/projects/6pp/forum/index.php?action=vthread&forum=1&topic=43#msg376

 • doorklinkt is dat men zich niet tot de gegevens van het Handelsregister wil beperken?

Ook op de website van Openkvk.nl
http://openkvk.nl
wordt het aantal opvraagbare bedrijven bijgehouden:

Het grootschalig schrapen heeft zo te zien een neveneffect op de cache van Google gehad, een query
http://www.google.com/search?q=site:server.db.kvk.nl+KvK-nummer:&hl=nl&start=90&sa=N
met “q=site:server.db.kvk.nl+KvK-nummer:” geeft nu:

Nog nooit zo’n hoog aantal tussentijds opgeslagen resultaten gezien voor het Handelsregister. Wat dat aangaat, ik zou nog wel eens van een KvK-iemand uitgelegd willen krijgen waarom men eigenlijk de opvragingen bij het Handelsregister, aka het gloednieuwe van overheidswege in te richten NHR-basisregister, door zoekmachines laat indexeren?

Pagina http://www.kvk.nl/handelsregister/ heeft:

… dat is vlak voor je doorgegeven wordt aan het spulletje achter /handelsregister/zoekenframeset.asp.

Net wat zitten proberen, geeft niet welke opvragen van een postcode
http://www.google.com/search?hl=nl&q=site%3Aserver.db.kvk.nl+Dataco&btnG=Zoeken&lr=]vreemde
naam je invoert, alles doet het. Wel weer een indicatie hoe effectief zoeken in zoekmachine-caches kan zijn, vergelijk het [url=http://www.foondump.nl/forum/viewtopic.php?p=3205#3205[/url] bij een zoekmachine.

Die ene zoekvraag geeft Dataco B.V. en weliswaar is dat iets wat het Handelsregister consequent doet maar is het wel correct? Van Dale:

[quote]B.V. Beata Virgo, de Zalige Maagd (Maria)
bv _besloten vennootschap[/quote]
Van Dale geeft nog meer betekenissen:

Vanwege Bouvet zou ook een domeinnaam met .bv mogelijk moeten zijn, helaas de Noorse registratie-autoriteit houdt dat kennelijk
http://www.google.com/search?hl=nl&rls=com.microsoft%3Anl%3AIE-SearchBox&rlz=1I7ADBF&q=site%3Abv&btnG=Zoeken&lr=
nog steeds tegen.


#30

[quote]* KvK als bron.

OpenKvK:_http://dev.openstreetmap.nl/~openkvk/ heeft deze verzameling straten + postcodes overzichtelijk in een lijst gezet.
Deze wil ik graag importeren in 6PP.

6PP forum / 6PP algemeen /
http://kvdb.net/projects/6pp/forum/index.php?action=vthread&forum=1&topic=53#msg368
[/quote]
Vorig jaar bij de eerste poging al, maar ook nu weer lijkt het echte doel van het bijeenbrengen van al die inschrijvingen eigenlijk toch het verwerven van een rechtenvrij postcodebestand te zijn, tenminste, eentje waar in dit geval TNT Post geen rechten op kan laten gelden.

Het veel kleinere bestand met KvK-adressen uit 2008 is eerder dit jaar korte tijd opgenomen geweest in de 6PP-database. Met bronvermelding, maar anders was het evengoed wel herkenbaar geweest als afkomstig van het KvK.

Behalve waarschijnlijk een niet al te grondige check op de schrijfwijze van straat- en plaatsnamen - het bevatte daarna nog steeds zowel van Lottomstraat als van Lottumstraat - had het verder niet een ‘aggregatie’-bewerking ondergaan. Dientengevolge bleef het karakteristieke grotere aantal adressen van KvK-inschrijvingen per postcode er doorheen schemeren - meer dan gebruikelijk in een rechttoe-rechtaan-postcodetabel:

   http://img30.imageshack.us/img30/7167/tntvstnt.gif][img]http://img30.imageshack.us/img30/7167/tntvstnt.th.gif[/img] ______[url=http://img30.imageshack.us/img30/5438/tntvs6pposm.gif][img]http://img30.imageshack.us/img30/5438/tntvs6pposm.th.gif[/img[/url] [i]tnt vs tnt______tnt vs 6pp met osm-kvk[/i]
Vergelijk je - zoals hier met behulp van scatter-plot's - de postcodetabel met zichzelf en vervolgens de postcodetabel met het toenmalige bestand van de 6PP-service "voor-en-na", dan zie je al wat "opwaaien". Met een volledig adressenbestand van het Handelsregister (zonder uitgeschreven bedrijven) als referentie zie je het profiel van het "osm-kvk"-bestand afzonderlijk weer terugkeren in dat van de 6PP-data, nauwelijks vertekend door de aanwezigheid van de andere postcode-gegevens:
   http://img30.imageshack.us/img30/2429/kvkvskvk.gif][img]http://img30.imageshack.us/img30/2429/kvkvskvk.th.gif[/img] ______[url=http://img30.imageshack.us/img30/3996/kvkvs6pposm.gif][img]http://img30.imageshack.us/img30/3996/kvkvs6pposm.th.gif[/img[/url] [i]kvk vs kvk______________kvk vs 6pp met osm-kvk[/i]

#31

Korte inhoud van het voorafgaande: de gegevens uit het Handelsregister zijn 6PP
http://www.foondump.nl/forum/viewtopic.php?p=3293#3293]weggelopen
en de mensen van het vrije postcode project - [url=http://kvdb.net/projects/6pp/[/url] - willen die zwerfdata wel als een soort gastouders opvangen en een dak boven het hoofd geven - na ruggespraak met de kinderrechter:

[quote]Reactie terug van Arnoud Engelfriet:

KVK als bron is een tricky item inderdaad. Ik zou zeggen, dat is en blijft user-generated content. Dat KVK het valideert doet daar niet aan af. De gegevens worden immers niet overgenomen uit de TNT databank maar uit wat gebruikers aanleveren.

Ik zie dus weinig problemen bij het importeren van de KVK databank.

6PP forum / 6PP algemeen /
http://kvdb.net/projects/6pp/forum/index.php?action=vthread&forum=1&topic=53#msg380
[/quote]
Heeft 6PP nu een goed advies gekregen? Ben dan wel geen internet-advocaat maar net zoals iemand die tegenover de kazerne woont op gegeven moment weet, daar zijn er te weinig van en ze zijn te licht bepantserd, dus dat verliezen ze, zo heb ik ook mijn bedenkingen.

Stel, er is sprake van ‘user-generated content’: inschrijvers hebben daar bij het Handelsregister louter hun formulieren zitten invullen. Uitsluitend die gegevens kwamen daarna onmiddellijk in het Handelsregister terecht - eventueel wel nog na vergelijking met een postcodetabel.

Mijn vraag zou dan zijn, waarin verschilt de resulterende database van het Handelsregister dan met die van bijvoorbeeld De Telefoongids bv? Immers in beide gevallen laat men naam en adres achter voor een vermelding in gids of register en in beide gevallen zal daar een 10 of 12-cijferig telefoon- of KvK-nummer aan toegevoegd zijn:

   http://www.detelefoongids.nl/formulier/zakelijk/stap2.jsp][img]http://img142.imageshack.us/img142/7704/telefoongidsv.gif[/img] ______[url=http://www.kvk.nl/minitools/FormulierenWizzard/pdf/01_eenmanszaak.pdf][img]http://img142.imageshack.us/img142/181/handelsregister.gif[/img[/url] [size=9][i]Aanmelden De Telefoongids_______________________________________Inschrijven Handelsregister[/i][/size]
De telefoongids is de verplichte abonneelijst * die hoort bij de 'universele dienst'-verplichting die de KPN is aangegaan, het Handelsregister behoort tot de wettelijke taken van de Kamer van Koophandel als zelfstandig bestuursorgaan, ZBO **.

En in beide gevallen is geregeld dat de vermelding of inschrijving tegen een vergelijkbare kostprijs van zeg 0,5 cent per vermelding aan “derden” ter beschikking gesteld dient te worden, in het geval van de telefoongids pas na een aantal rechtzaken. Daar wil ik ook heen, even los van de later nog door het Europese Hof vastgestelde
http://www.foondump.nl/forum/viewtopic.php?p=613#613
"redelijke" verstrekkingskosten, in ieder geval was daarvoor al van de telefoongids vastgegelegd dat het om een beschermde database ging:

[quote]Zowel bij het Hof in hoger beroep van het kort geding als later in de bodemprocedure bij de rechtbank krijgt KPN gelijk. Het Hof stelt een inbreuk [door Denda] op de geschriftenbescherming en (anticiperend) het databankenrecht vast.

Websites: Databanken op het Internet?
http://www.uu.nl/uupublish/content/websites.PDF
[/quote]
Zo’n toga-figuur zegt dan: “… uit het vorenstaande volgt dat zowel de Telefoongids als de CD-foongids geschriften-bescherming toekomt? Ergo”:

[quote]Niet substantiële delen mogen worden opgevraagd en hergebruikt, bijvoorbeeld een telefoonnummer mag worden opgeschreven en weer worden doorgegeven aan iemand anders.

Databanken - veelgestelde vragen over databanken
[/quote]
"… en anders kan KPN zich dan ook verzetten tegen ontlening."

Ontlening? Toga-man: de stefanisering van databank(en) van mijn cliënte.


[size=9]*) in Nederland naast de gedrukte versie ook als verplichte elektronische telefoongids, hoewel dat niet voorgeschreven is in de Europese richtlijn.

**) een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) is een bestuursorgaan op het niveau van de centrale overheid dat niet hiërarchisch ondergeschikt is aan een minister. Het ZBO-register bevat informatie over alle zelfstandige bestuursorganen in Nederland, zoals bijvoorbeeld de Kamers van Koophandel en Fabrieken
http://almanak.zboregister.overheid.nl/sites/min_bzk2/zbo.php?id=2191]Dienst voor het kadaster en de openbare registers
of genoemde [url=http://almanak.zboregister.overheid.nl/sites/min_bzk2/zbo.php?id=2289[/url], die voor hun diensten tarieven in rekening moeten brengen:

  [i]Het Kadaster verhoogt de tarieven (ANP 24 juni 2009)

  De diensten van het Kadaster worden met ingang van 1 augustus duurder. Dat maakte het instituut dat gegevens registreert en verstrekt over het vastgoed in Nederland woensdag bekend.

  Door het inzakken van de huizenmarkt krijgt het Kadaster veel meer minder aktes, hypotheekstukken en meetopdrachten te verwerken. Daarnaast is er minder vraag naar de informatie uit het register. Om de financiën op orde te houden, moeten de tarieven daarom omhoog.

  Het is het tweede jaar op rij dat dat de prijzen van het Kadaster omhoog gaan.[/i]

Het Kadaster is een zelfstandig bestuursorgaan en heeft geen winstoogmerk. De omzet in 2008 bedroeg € 200 miljoen. Er werken omstreeks 1.900 (fte) medewerkers, verspreid over meerdere vestigingen in Nederland en een hoofdkantoor in Apeldoorn.

Update:

3 juli 2009
Tweede Kamer niet eens met hogere tarieven Kadaster In de nacht van donderdag 2 op vrijdag 3 juli stemde de meerderheid van de Tweede Kamer voor de motie van Van Heugten en Neppérus om de tarieven van het Kadaster niet te verhogen. De Tweede Kamer wil eerst weten wat het Kadaster aan kostenbeheersing en efficiënt werken doet en wil pas daarna (vanaf 2010) de tarieven aanpassen.

Update:

13 juli 2009
Cramer: toch hoger tarief Kadaster Alleen door de tarieven te verhogen, kan de financiële positie van het Kadaster worden verbeterd. Minister Jacqueline Cramer (VROM) heeft de Tweede Kamer dit weekeinde laten weten dat ze na overleg in het kabinet vasthoudt aan haar voornemen om deze tarieven te verhogen. Ze gaat hiermee in tegen de wens van een meerderheid in de Kamer. [/size]


#32

Stel, de term ‘user-generated content’ is in het geheel niet van toepassing. Immers het Nieuwe Handelsregister is onderdeel geworden van een samenhangend stelsel van basisregistraties, in het bijzonder:

[quote]GBA
Het huidige Handelsregister is al aangesloten op de GBA. Die aansluiting blijft. Belangrijke vernieuwing is dat het BSN in het NHR wordt opgenomen. Personen (ingezetenen) die een rol spelen in een onderneming of rechtspersoon zullen bij inschrijving op basis van hun BSN gekoppeld worden aan de bijbehorende GBA gegevens. De bestaande identificatieverplichtingen blijven daarbij onverkort van kracht.

BAG
De invoering van het Basisregister Adressen en Gebouwen heeft gevolgen voor het NHR. Omdat het NHR op deze registratie aansluit, verbetert de kwaliteit van de adresgegevens. In het NHR wordt een vestiging van een onderneming gekoppeld aan het adres van één gebouw. Dit gaat via de BAG.

VNG - Informatie voor gemeenten
http://www.vng.nl/Documenten/Extranet/PDF%20Factsheet%20gemeenten%20juni%202007.pdf
[/quote]
Met andere woorden, als U. Generated opgeroepen wordt om zich op zijn beurt verplicht * te komen laten inschrijven en als hij op dat moment als adres
https://server.db.kvk.nl/TST-BIN/ZS/ZSWWW01@?TYPE=STRT&TAAL=NL++&AANT=00000&MZKN=lottumstraat&NHVC=&WPLT=kwintsheul&HIST=+]Van Lottumstraat
opgeeft, dan zal hij er staande aan de balie op gewezen worden dat er vreemd genoeg geen U. Generated voorkomt in het GBA (het vroegere Bevolkingsregister) en dat het haar spijt maar ze kan helaas alleen maar een [b]Van Lottomstraat[/b selecteren in de hulptabel met adressen uit het BAG-register.

Toga-man weer: in de databank van mijn cliënte werd derhalve weinig of niets aan ‘user-generated content’ ingebracht, nil, mijnheer de rechter.

[size=9]*) Uitbreiding inschrijvingsplicht:

  Momenteel wordt via het Handelsregister van de Kamers van Koophandel circa 85 procent van alle bedrijven in Nederland geregistreerd (1,5 mln. records). Om tot een volledig register van alle bedrijven en instellingen te komen wordt via een aantal wetsvoorstellen de inschrijfplicht in het Handelsregister uitgebreid tot vrije beroepsbeoefenaren, eenmanszaken in de landbouw en alle overheidsinstellingen. Het gaat naar schatting om een toevoeging aan het bestaande Handelsregister van ongeveer 210 duizend bedrijven en instellingen. Uitgaande van deze informatie hanteren wij in deze analyse de veronderstelling dat het uiteindelijke geïntegreerde register 1,71 miljoen bedrijven en instellingen (records) zal bevatten.
“Het uiteindelijke geïntegreerde register zal 1,71 miljoen bedrijven en instellingen (records) bevatten” …

Selectie met behulp van de pagina Adressen downloaden
http://www.kvk.nl/handelsregister/zoekenframeset.asp?zk=0&url=https://server.db.kvk.nl/ia
van het handelsregister daarentegen geeft als aantal “economisch actieve bedrijven”:

  [i]Gegevens geactualiseerd op 24 juni 2009

  Op basis van uw selectiecriteria zijn er 1.046.432 organisaties gevonden[/i]

… respectievelijk voor het totaal aantal op dit moment ingeschreven bedrijven:
  [i]Op basis van uw selectiecriteria zijn er 1.935.445 organisaties gevonden[/i]
Schiet mij maar lek, actuele status van OpenKvK http://www.openkvk.nl/ : [i]"2414680 bedrijven in database;"[/i] [/size]

#33

[quote=“Weerman”][size=9]*) Uitbreiding inschrijvingsplicht:

  Momenteel wordt via het Handelsregister van de Kamers van Koophandel circa 85 procent van alle bedrijven in Nederland geregistreerd (1,5 mln. records). Om tot een volledig register van alle bedrijven en instellingen te komen wordt via een aantal wetsvoorstellen de inschrijfplicht in het Handelsregister uitgebreid tot vrije beroepsbeoefenaren, eenmanszaken in de landbouw en alle overheidsinstellingen. Het gaat naar schatting om een toevoeging aan het bestaande Handelsregister van ongeveer 210 duizend bedrijven en instellingen. Uitgaande van deze informatie hanteren wij in deze analyse de veronderstelling dat het uiteindelijke geïntegreerde register 1,71 miljoen bedrijven en instellingen (records) zal bevatten.
“Het uiteindelijke geïntegreerde register zal 1,71 miljoen bedrijven en instellingen (records) bevatten” …

Selectie met behulp van de pagina Adressen downloaden
http://www.kvk.nl/handelsregister/zoekenframeset.asp?zk=0&url=https://server.db.kvk.nl/ia
van het handelsregister daarentegen geeft als aantal “economisch actieve bedrijven”:

  [i]Gegevens geactualiseerd op 24 juni 2009

  Op basis van uw selectiecriteria zijn er 1.046.432 organisaties gevonden[/i]

… respectievelijk voor het totaal aantal op dit moment ingeschreven bedrijven:
  [i]Op basis van uw selectiecriteria zijn er 1.935.445 organisaties gevonden[/i]
Schiet mij maar lek, actuele status van OpenKvK http://www.openkvk.nl/ : [i]"2414680 bedrijven in database;"[/i] [/size][/quote]

Openkvk zoekt op postcode, dus een bedrijf met meerdere vestigingen heeft bij openkvk ook meer vermeldingen.
Ik denk dat dit de enige verklaring is.


#34

[quote=“Jan Peter”]Openkvk zoekt op postcode, dus een bedrijf met meerdere vestigingen heeft bij openkvk ook meer vermeldingen.
Ik denk dat dit de enige verklaring is.[/quote]
Misschien dat er een tipje van de sluier wordt opgelicht …

Ze zijn inderdaad begonnen aan de grote oversteek van Enschede naar Eindhoven, het postcode-project openKvK
http://kvdb.net/projects/6pp/]6PP
wordt sinds gisteravond bevrucht vanuit het adressenbestand op [url=http://openkvk.nl[/url].

Eigenlijk via een uitdraai die de “2414680” KvK-inschrijfadressen heeft gereduceerd tot 1014104 straatnaam-huisnummer-postcode-plaatsnaam-regels, waardoor al iets minder doorzichtig wordt wat er in het originele geschraapte bestand zit. Op dat moment zijn de betrokken velden wat vluchtig met elkaar vergeleken, wat leidt tot ruim 25.000 van dit soort records:

postcode plaats adres L1 1013 AA Amsterdam De Ruyterkade 5 kelder kvk 112 1013 AA Amsterdam De Ruyterkade 5 Kelder kvK 1 1013 AA Amsterdam De Ruyterkade 5 kelder Kvk 2 1013 AA Amsterdam De Ruyterkade 5 -kelder 1 1013 AA Amsterdam De Ruyterkade 5 KelderKVK 1 1013 AA Amsterdam De Ruyterkade 5 Kelder 51 1013 AA Amsterdam De Ruyterkade 5 kelder KvK 153 1013 AA Amsterdam De Ruyterkade 5 - Kelder 1 1013 AA Amsterdam De Ruyterkade 5 -Kelder 1 1013 AA Amsterdam De Ruyterkade 5 -KELDER 1 1013 AA Amsterdam De Ruyterkade 5 KELDER 19 1013 AA Amsterdam De Ruyterkade 5 kelder 496 1013 AA Amsterdam De Ruyterkade 5 Kelder KvK 31 1013 AA Amsterdam De Ruyterkade 5 - kelder 2 1013 AA Amsterdam De Ruyterkade 5 Kelder kvk 3 1013 AA Amsterdam De Ruyterkade 5 KvK kelder 1 1013 AA Amsterdam De Ruyterkade 5 KvK Kelder 3
Het gaat hierbij om het vestigingsadres van de Amsterdamse Kamer zelf en je kan (niet 's nachts) bij het Handelsregister controleren
https://server.db.kvk.nl/TST-BIN/ZS/ZSWWW01@?TYPE=PCHN&HIST=N&AANT=00015&TAAL=NL&AWCD=1013AA&NHVC=000005
dat het inderdaad zo daarvandaan komt. Wat dat aangaat, zo te zien hoeft die BAG-adressenkoppeling waar het hierboven over ging nog niet operationeel te zijn, daar staat 2010 voor.

De openKvK/6PP-operatie is op dit moment nog in volle gang dus je kan mooi even naar beide kanten van de overdracht kijken. Wat weggaat is bijvoorbeeld:

Komt overeen met wat het Handelregister heeft, M Adriaansz de Ruyterstr
https://server.db.kvk.nl/TST-BIN/ZS/ZSWWW01@?TAAL=NL++&TYPE=PCHN&AANT=0&AWCD=7556CZ&NHVC=&HIST=N&submit=
. N.B. als gezegd, daar kan je na middernacht niet terecht:

[quote]Het handelsregister is momenteel niet bereikbaar. Openingstijden handelsregister: elke dag van 8 tot 24 uur.

Soms vindt er wel onderhoud op het handelsregister plaats in de avonduren en weekends. Excuses voor het ongemak.

De rest van de site van de Kamers van Koophandel is wel 24 uur per dag bereikbaar.[/quote]
… maar gek genoeg bij dat nieuwe openKvK


vandaag overdag juist niet en nu na middernacht wel.

De bewuste straatnaam blijkt onderweg aangepast te zijn:

[quote]Plaats/postcode/straat:

Home > Nederland > Overijssel > Hengelo > 7556 > CZ

Street: Michiel Adriaansz de Ruyterstraat

Range: ? - ?

This street doesn’t contain P.O. boxes.
Lat/Lng: 52.05000000,6.31666700.
Source:_http://www.openkvk.nl/postcodedump.bz2. View latest changes in the 6PP dataset.

6pp.kvdb.net/wiki/bladeren
http://6pp.kvdb.net/wiki/index?street_id=293567
[/quote]
Degene, die de data via de 6PP-API aan het invoeren is beschikt kennelijk over deze tabel:

straat_tpg straat_nen straat_off M A de Ruyterstr M Adriaansz de Ruyterstr Michiel Adriaansz de Ruyterstraat
… en blijkens de log die je bij 6PP voorbij ziet scrollen
http://kvdb.net/projects/6pp/stats
:

… is de admiraal tijdens de oversteek nog verder onderhanden genomen.


#35

Nog even verder over de openKvK/6PP-operatie, de trein die vertrok van openKvK zag er zo uit:

+----------+--------------------------+---------------------------------------------------------+-----+ | postcode | plaats | adres | L1 | +==========+==========================+=========================================================+=====+ | 1000AB | Amsterdam | Postbus 70 | 2 | | 1000AN | Amsterdam | Postbus 567 | 1 | | 1000AP | Amsterdam | Postbus 633 | 1 | | 1000AZ | Amsterdam | Postbus 990 | 1 | | 1000BA | Amsterdam | Postbus 1031 | 9 | | 1000CM | Amsterdam | Postbus 2508 P/A | 2 | | 1000CS | Amsterdam | Postbus 2720 | 1 | ... ... | 9999XE | Stitswerd | Knolweg 8 | 1 | | 9999XG | Stitswerd | Havenweg 4 | 1 | | 9999XJ | Stitswerd | Stitswerderweg 10 | 2 | | 9999XJ | Stitswerd | Stitswerderweg 26 | 2 | | 9999XJ | Stitswerd | Stitswerderweg 30 | 2 | | 9999XJ | Stitswerd | Stitswerderweg 32 | 3 | | 9999XJ | Stitswerd | Stitswerderweg 28 | 2 | | 9999XJ | Stitswerd | Stitswerderweg 16 | 2 | | 9999XJ | Stitswerd | Stitswerderweg 24 | 2 | | 9999XK | Stitswerd | Stiel 6 | 2 | | 9999XK | Stitswerd | Stiel 7 | 1 | | 9999XK | Stitswerd | Stiel 4 | 2 | | 9999XK | Stitswerd | Stiel 1 | 3 | | 9999XL | Stitswerd | Akkemaweg 5 | 2 | | 9999XL | Stitswerd | Akkemaweg 11 | 2 | | 9999XL | Stitswerd | Akkemaweg 7 | 5 | | 9999XL | Stitswerd | Akkemaweg 6 -8 | 3 | | 9999XL | Stitswerd | Akkemaweg 15 | 2 | | 9999XL | Stitswerd | Akkemaweg 4 | 4 | +----------+--------------------------+---------------------------------------------------------+-----+
En bij mij na aankomst zo:

straatnaam huisnummer toev. postcode plaatsnaam kixcode Postbus 70 1000 AB Amsterdam 1000AB70 Postbus 567 1000 AN Amsterdam 1000AN567 Postbus 633 1000 AP Amsterdam 1000AP633 Postbus 990 1000 AZ Amsterdam 1000AZ990 Postbus 1031 1000 BA Amsterdam 1000BA1031 Postbus 2508 PA 1000 CM Amsterdam 1000CM2508XPA Postbus 2720 1000 CS Amsterdam 1000CS2720 ... ... Knolweg 8 9999 XE Stitswerd 9999XE8 Havenweg 4 9999 XG Stitswerd 9999XG4 Stitswerderweg 10 9999 XJ Stitswerd 9999XJ10 Stitswerderweg 16 9999 XJ Stitswerd 9999XJ16 Stitswerderweg 24 9999 XJ Stitswerd 9999XJ24 Stitswerderweg 26 9999 XJ Stitswerd 9999XJ26 Stitswerderweg 28 9999 XJ Stitswerd 9999XJ28 Stitswerderweg 30 9999 XJ Stitswerd 9999XJ30 Stitswerderweg 32 9999 XJ Stitswerd 9999XJ32 Stiel 1 9999 XK Stitswerd 9999XK1 Stiel 4 9999 XK Stitswerd 9999XK4 Stiel 6 9999 XK Stitswerd 9999XK6 Stiel 7 9999 XK Stitswerd 9999XK7 Akkemaweg 11 9999 XL Stitswerd 9999XL11 Akkemaweg 15 9999 XL Stitswerd 9999XL15 Akkemaweg 4 9999 XL Stitswerd 9999XL4 Akkemaweg 5 9999 XL Stitswerd 9999XL5 Akkemaweg 6 8 9999 XL Stitswerd 9999XL6X8 Akkemaweg 7 9999 XL Stitswerd 9999XL7
Met dat ToolKIX-ding van TNT Post


huisnummer en toevoeging los gezet en die KIX-code erin laten staan, was handig als sleutel om die eerder genoemde dubbele records te isoleren. Daarbij ook weggegooid wat geen huisnummer had.

De daaruit resulterende lijst van 998000 regels vervolgens omgezet naar huisnummerreeksen:

straatnaam soort van tot postcode plaatsnaam Postbus 1 70 70 1000 AB Amsterdam Postbus 0 567 567 1000 AN Amsterdam Postbus 0 633 633 1000 AP Amsterdam Postbus 1 990 990 1000 AZ Amsterdam Postbus 0 1031 1031 1000 BA Amsterdam Postbus 1 2508 2508 1000 CM Amsterdam Postbus 1 2720 2720 1000 CS Amsterdam ... ... Knolweg 1 8 8 9999 XE Stitswerd Havenweg 1 4 4 9999 XG Stitswerd Stitswerderweg 1 10 32 9999 XJ Stitswerd Stiel 0 1 7 9999 XK Stitswerd Stiel 1 4 6 9999 XK Stitswerd Akkemaweg 0 5 15 9999 XL Stitswerd Akkemaweg 1 4 6 9999 XL Stitswerd
Wat 373375 records opleverde. Dat aantal kan je afzetten tegen het aantal dat 6PP op haar site hanteert: " … totaal 645000 volgens de officiële bron."

De reeksen in werkelijkheid volgens die “officiële bron”:

STRAAT SOORT VAN TOT POSTCODE PLAATS Postbus 0 1 49 1000 AA AMSTERDAM Postbus 1 2 48 1000 AA AMSTERDAM Postbus 1 50 98 1000 AB AMSTERDAM Postbus 0 51 99 1000 AB AMSTERDAM Postbus 0 101 149 1000 AC AMSTERDAM Postbus 1 100 148 1000 AC AMSTERDAM Postbus 1 150 198 1000 AD AMSTERDAM Postbus 0 151 199 1000 AD AMSTERDAM ... ... Knolweg 0 3 3 9999 XE STITSWERD Knolweg 1 8 8 9999 XE STITSWERD Havenweg 0 1 1 9999 XG STITSWERD Havenweg 1 2 6 9999 XG STITSWERD Stitswerderweg 0 1 11 9999 XH STITSWERD Stitswerderweg 1 2 36 9999 XJ STITSWERD Stiel 0 1 9 9999 XK STITSWERD Stiel 1 2 6 9999 XK STITSWERD Akkemaweg 0 1 15 9999 XL STITSWERD Akkemaweg 1 2 14 9999 XL STITSWERD


#36

De website


van OpenKVK:

Zoveel mogelijk? Voor bovengenoemd voorbeeld dat ik zomaar prikte, het adres “M Adriaansz de Ruyterstr”, is dat in ieder geval niet gelukt, de OpenKVK-database heeft:

Bedrijfsnaam Adres KvK-nummer Type 1 Autorijschool Letteboer M Adriaansz d Ruyterstr 50 -B 7556CZ Hengelo Ov 60478870000 Hoofdvestiging 2 Bouwadviesbureau Geerdink M Adriaansz de Ruyterstr 52 7556CZ Hengelo Ov 60909300000 Hoofdvestiging 3 Dakdekkersbedrijf Peezenkamp M Adriaansz de Ruyterstr 36 7556CZ Hengelo Ov 81483300000 Hoofdvestiging 4 H.J. Jannink B.V. M Adriaansz de Ruyterstr 54 7556CZ Hengelo Ov 81723710000 Hoofdvestiging 5 Stichting Restauratie Orgel Lambertusbasiliek M Adriaansz d Ruyterstr 42 7556CZ Hengelo Ov 8113116 Rechtspersoon 6 Univé Twente M Adriaansz de Ruyterstr 56 7556CZ Hengelo Ov 81764960002 Nevenvestiging
Het Handelsregister heeft ook nog:

7 Arusverus Beheer B.V. M Adriaansz d Ruyterstr 50 7556CZ Hengelo Ov 06066027 0000 Hoofdvestiging 8 Praktijk voor Klassieke Homeopathie Mieke Hilhorst M Adriaansz de Ruyterstr 50 B 7556CZ Hengelo Ov 08193802 0000 Hoofdvestiging
Daarnaast in de categorie “Rechtspersoon is ontbonden of verplaatst” of “Vestiging is opgeheven of verplaatst”:

9 " STICHTING KLOOSTERZUSTER- MONUMENT" M ADRIAANSZ D RUYTERSTR 48 7556CZ HENGELO OV 41028207 Rechtspersoon 10 COOPERATIEVE OND. VERZ. OVERKOEP. TWENTE U.A. M ADRIAANSZ D RUYTERSTR 56 7556CZ HENGELO OV 06037475 0001 Nevenvestiging 11 H.J. Bouwhuis Assurantiën M Adriaansz d Ruyterstr 46 7556CZ Hengelo Ov 06073720 0000 Hoofdvestiging 12 STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR GROEP AANDEELHOUDERS MACHINEFABRI M ADRIAANSZ D RUYTERSTR 42 7556CZ HENGELO OV 41028337 Rechtspersoon 13 Univé Twente M Adriaansz d Ruyterstr 56 7556CZ Hengelo Ov 06023266 0002 Nevenvestiging 14 Univé Twente M Adriaansz de Ruyterstr 56 7556CZ Hengelo Ov 08176494 0002 Nevenvestiging
Is het nieuwe OpenKVK zelf transparant?

Niet bekend is gemaakt wie zich precies - naast de oorspronkelijke initiatiefnemer - eventueel ook gaan opofferen voor deze enorme klus, welke organisatie goed is voor de exploitatie van de server, wie het in handen gekregen bestand gaat beheren? En had iemand uiteindelijk met de KVK contact opgenomen:

Wat was het antwoord? Tot die tijd is het maar de vraag of dit juridisch gaat standhouden. De tot dusver aangedragen argumenten zijn summier: “… KVK weet dat data wordt gelezen van de site”. Met betrekking tot de postcode: “… dat is en blijft user-generated content”.

Is het gestelde “Open Data”-doel bereikt? De mensen achter de “Hackdeoverheid”-dag waar het project “OpenKVK” werd gelanceerd ( en de 2e prijs won ) hebben een handzaam lijstje samengesteld waarin ze opsommen hoe je “Open Data” kunt herkennen:

[quote]Internationaal zijn de volgende open data principes geformuleerd:[list=1]

 • Compleetheid : alle openbare data wordt ter beschikking gesteld. (openbare data is data waar geen restricties ivm privacy, veiligheid of privilege gelden) Compleetheid behelst ook het beschikbaarstellen van metadata (wat de betekenis is van de datavelden bijv.).
 • Primaire data : data wordt verzameld bij de bron, dus met de fijnst mogelijke detaillering, niet in geaggregeerde of bewerkte vorm.
 • Tijdigheid: data wordt zo snel mogelijk beschikbaargesteld als nodig is om de gebruikswaarde van data te behouden (denk aan actualiteit van gegevens)
 • Toegankelijkheid: data wordt beschikbaar gesteld voor een zo breed mogelijke groep mensen, en voor een zo breed mogelijk aantal toepassingen.
 • Machine leesbaar: data wordt beschikbaargesteld in een format dat voldoende gestructureerd is om automatische verwerking mogelijk te maken (zoals de hierboven genoemde voorbeelden)
 • Zonder onderscheid: data wordt ter beschikking gesteld aan iedereen, zonder de noodzaak van registratie
 • Open format: data wordt ter beschikking gesteld in een format waarover niemand de exclusieve controle heeft. (hanteer dus open standaarden)
 • Vrij van licentie: data wordt ter beschikking gesteld vrij van restricties door copyright, patenten, merken etc.
 • Aanspreekbaarheid: een contactpersoon is beschikbaar om vragen van mensen die data proberen her te gebruiken te beantwoorden, en voor klachten en vragen over de mate waarin aan de open data principes wordt voldaan.Deze principes zijn voortgekomen uit de discussies van de brede gemeenschap van mensen die in open data geinteresseerd zijn.

  vrijedata.nl - Open data principes
  http://vrijedata.nl/2009/05/10/open-data/
  [/quote]
  Voldoet OpenKVK aan deze voorwaarden?

  Puntsgewijs, “Compleetheid”:
  – ondanks het onverklaarbaar grote aantal records dat OpenKVK in haar bezit gekregen zegt te hebben, 2414680, ontbreken er kennelijk in- en uitgeschreven bedrijven.
  “Primaire data”:
  – welke data waarom wel of niet bij het Handelsregister opgehaald werd en vervolgens al of niet getoond wordt bij het zoeken, het is niet gedocumenteerd.
  “Bewerkte vorm”:
  – in de getoonde zoekresultaten wordt de voorloopnul in een KvK-nummer weggelaten, bijv. 08176496 0002 - toch iets van een standaard-formaat - wordt dan 81764960002 hetgeen de bewuste kolom onoverzichtelijk en vergelijken lastiger maakt.
  “Tijdigheid”:
  – de teller staat nu al een week
  http://www.foondump.nl/forum/viewtopic.php?p=3293#3293
  op 2414680, men is definitief of slechts tijdelijk gestopt met ontbrekende en de bij het Handelsregister nieuw ingevoerde gegevens op te halen? Wat zijn precies de plannen op dit punt?

  “Toegankelijkheid”, “Machine leesbaar”, “Open format”:
  – het eerder aangehaalde lijstje aanbevelingen noemt de mogelijkheid van een ‘API’ en vervolgt:

  [quote]Datadump

  Datadumps zijn complete databestanden die in zijn geheel on-line worden ontsloten. Nieuwe versies van het bestand worden ofwel naast de oude bestanden geplaatst, ofwel overschrijven het vorige bestand.

  Datadumps zijn in het algemeen te prefereren omdat je dan weinig inspanningen hebt bij het publiceren en nooit aannames hoeft te doen over hoe een burger de data zou willen gebruiken. De data wordt gewoon gepubliceerd zoals die is, en het wordt aan de gebruiker overgelaten om dat bestand bruikbaar te maken.

  vrijedata.nl - Open data principes
  http://vrijedata.nl/2009/05/10/technologische-aspecten/
  [/quote]
  Die optie ontbreekt op dit moment nog. Inspectie van een dump van de gehele database zou waarschijnlijk ook het antwoord op een aantal van bovenstaande vragen kunnen leveren.

  “Aanspreekbaarheid”:
  – op dit moment wordt er alleen verwezen naar “www.hackdeoverheid.nl”, van iemand die ook deelnam aan Hackdeoverheid komt: “Suggesties: Feedback forum …”, geen reactieformulier, in het leesbare deel noch in de twitteren
  http://validator.w3.org/check?uri=http%3A%2F%2Fwww.openkvk.nl&charset=(detect+automatically)&doctype=Inline&group=0]broncode
  is een “@” te bekennen, Twitteraars kunnen wel [url=http://twitter.com/openkvk[/url].

  Terugkomend op “openstellen voor hergebruik”:

  [quote]Datadump of API?

  Als je data wilt openstellen voor hergebruik zijn er twee basale manieren om dat te doen. Via een datadump, dat wil zeggen dat je het hele databestand zoals het is on-line zet in een van de bovengenoemde formats. Of via een API. Een API is een geprogrammeerde interface die het mogelijk maakt om andere applicaties toegang te geven tot je database.

  vrijedata.nl - Open data principes
  http://vrijedata.nl/2009/05/10/technologische-aspecten/
  [/quote]
  Er is wel iets van een API, ongedocumenteerd en niet voorzien van een aanmoediging om die te gaan gebruiken. Verstuur naar de OpenKVK-API:

  Dan komt er terug:

  In ieder geval wordt nu duidelijk waarom het KVK-nummer zo lelijk tegen ons doet - na aankomst vanuit het Handelsregister wordt het ondergebracht in een veld waarvoor een numeriek formaat is geselecteerd.

  [color=olive]=====================================================================================================
  Update 5-7-2009:

  De welkomst-tekst van OpenKVK is vandaag bijgewerkt, de klacht “KVK is niet transparant” heeft nu plaats gemaakt


  voor: “KVK is 's nachts dicht”.

  Op zaterdag kan je er ook vaak niet bij, soms helpt dit:[/color]

  [quote]Pagina’s in het cachegeheugen

  Google maakt automatisch een ‘momentopname’ van elke gecrawlde pagina en slaat deze op. Deze ‘cache’-versie van de webpagina wordt aan uw eindgebruikers weergegeven als de originele pagina niet beschikbaar is (omdat de webserver van de pagina tijdelijk niet werkt).

  De pagina in het cachegeheugen verschijnt voor gebruikers op precies dezelfde manier zoals Google de pagina voor de laatste keer heeft gecrawld.

  We laten een bericht zien aan de bovenkant van de pagina om aan te geven dat het een versie in het cachegeheugen is. Gebruikers hebben toegang tot de versie in cachegeheugen via de link ‘In cache’ op de pagina met zoekresultaten.

  Google Help
  http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?hl=nl&answer=35306
  [/quote]
  [color=olive]Je krijgt dezelfde gegevens, het informatiegehalte van het voorbeeld van toen,
  http://74.125.77.132/search?q=cache:https://server.db.kvk.nl/TST-BIN/FU/TSWS001%40%3FBUTT%3D301262980000+site:server.db.kvk.nl+30126298&hl=nl]Prisse-uit-het-cachegeheugen
  doet niet onder voor de [b]real-thing-Prisse[/b.

  De database wordt normaal gesproken bij lange na niet compleet in de cache geschaduwd maar afgelopen week bleek
  http://www.foondump.nl/forum/viewtopic.php?p=3293#3293
  wel dat “… het grootschalig schrapen” van gegevens uit het Handelsregister voor het “open” KVK een neveneffect op de cache van Google had gehad, een query met “q=site:server.db.kvk.nl+KvK-nummer:” gaf op dat moment:[/color][quote]Resultaten 91 - 100 van circa 2.430.000 van server.db.kvk.nl voor KvK-nummer:. (0,06 seconden)[/quote]
  [color=olive]Vergelijk dat met het op dat moment door het OpenKVK opgevraagde aantal records, 2414680.

  Zo’n hoog aantal tussentijds opgeslagen resultaten voor het Handelsregister maakt effectiever zoeken in zoekmachine-caches mogelijk.

  Zou dat lukken, het Handelsregister stelselmatig vanaf een aantal machines blijven ‘querien’ zodat alle inschrijvingen net als vorige week weer in het ‘cachegeheugen’ van Google terecht komen, die dan daar nu ook in blijven staan, omdat ze in dat bedaarde tempo continue opgevraagd worden?

  De “opendata”-specialist zou zijn rol dan kunnen beperken tot het gaande houden van dat opvragen en het via een webpagina helpen van mensen met zoeken in genoemd cachegeheugen als zij dat zelf niet direct bij Google kunnen doen omdat ze daar niet handig in zijn?[/color]


 • #37

  Het 6PP-project heeft de postcodes en de bijbehorende straatnamen niet via die ‘API’ maar als een tot die velden gecondenseerde dump van de geschraapte KVK-adressen overgenomen, in dat bestand stond ook:

  +----------+--------------------------+---------------------------------------------------------+-----+ | postcode | plaats | adres | L1 | +==========+==========================+=========================================================+=====+ | ... | ... | ... | ... | | 8011QQ | Zwolle | Rijksweg A 28 WZ | 1 | | ... | ... | ... | ... | +----------+--------------------------+---------------------------------------------------------+-----+
  Maar die hoef je niet eens te verifiëren, in de postcodetabel wordt onder andere de letter “Q” niet gebruikt, omdat hij verwisseld zou kunnen worden met “O” of “0”. In weerwil van wat Wikipedia daarover


  beweert.

  Dan postcode 6221SE, stond ook in dat “postcodedump”-bestand, in het moederbestand met geschraapte Handelsregistergegevens zelfs twee keer:

  +----------+--------------------------+---------------------------------------------------------+-----+ | postcode | plaats | adres | L1 | +==========+==========================+=========================================================+=====+ | ... | ... | ... | ... | | 6221SE | Maastricht | Wim Duisenbergplantsoen 1 | 2 | | ... | ... | ... | ... | +----------+--------------------------+---------------------------------------------------------+-----+
  De gloednieuwe postcode 6221SE voor “Wim Duisenbergplantsoen” is pas afgelopen maand opgenomen in de update voor de postcodetabel. Verder blijkt dat precies 90 postcodes in mijn tot reeksniveau opgewerkte “postcodedump”-bestand niet voorkomen in deze recente tabel. Waarschijnlijk te danken aan de validatie bij het Handelsregister - zowel in het verleden als nu, dus aan de hand van verschillende opeenvolgende edities van de postcodetabellen - en niet aan extra controle tijdens de export van het KvK-adressenbestand - omdat die nieuwe postcode 6221SE erin is blijven staan en zo ook bijvoorbeeld postcode 6226XT:

  +----------+--------------------------+---------------------------------------------------------+-----+ | postcode | plaats | adres | L1 | +==========+==========================+=========================================================+=====+ | ... | ... | ... | ... | | 6226XT | Maastricht | Markies van Ledestraat 8 | 1 | | ... | ... | ... | ... | +----------+--------------------------+---------------------------------------------------------+-----+
  Toch greep 6PP in, degene die het OpenKVK-bestand “postcodedump.bz2” via de API in 6PP geïmporteerd heeft, besloot postcode 8011QQ uit te sluiten, terecht, postcode 6221SE uit te sluiten, niet terecht en bijvoorbeeld postcode 6226XT wel toe te laten, ook niet terecht:

  [quote]http://www.openkvk.nl/postcodedump.bz2.
  http://6pp.kvdb.net/wiki/index?street_id=291483]6226 XT Markies van Ledestraat Source:[color=white]_[/color
  [/quote]
  Niet terecht want 6226 XT is uit de postcodetabel verwijderd, gemeente Maastricht:

  In het Register van straatnamen
  http://www.maastricht.nl/maastricht/servlet/nl.gx.maastricht.client.http.GetFile?id=145354&file=deel_2_-_13_Register_van_straatnamen.pdf
  van Maastricht zie je “Markies van Ledestraat” in 2004 al niet meer opgenomen staan.

  Dat brengt mij op de vraag: is er bij het overnemen van de OpenKVK-adresgegevens gebruik gemaakt van een postcodetabel en als dat het geval was, was dat wel een recente tabel?

  Andere indicatie daarvoor was die gewijzigde straatnaam, de straatnaam waar dit mee begon. Straatnamen eigenlijk, want in het bronbestand komen zowel “M Adriaansz d Ruyterstr” als “M Adriaansz de Ruyterstr” voor en men zag aanleiding om beide namen tijdens het importeren in de 6PP-database te veranderen in:

  [quote]http://www.openkvk.nl/postcodedump.bz2.
  http://6pp.kvdb.net/wiki/?postcode_id=563]7556 CX Michiel Adriaansz de Ruyterstraat Source:[color=white]_[/color

  http://www.openkvk.nl/postcodedump.bz2.
  http://6pp.kvdb.net/wiki/?postcode_id=563]7556 CZ Michiel Adriaansz de Ruyterstraat Source:[color=white]_[/color
  [/quote]
  Waarbij over het hoofd gezien werd dat de 6PP-database al een ‘entry’ had, in dit geval met de straatnaam “M.A. de Ruyterstraat”:

  [quote]7556 CW M.A. De Ruyterstraat 3 - 3 Odd Source: AutoFormat Bot <6pp.kvdb.net>.
  http://6pp.kvdb.net/wiki/?postcode_id=563
  [/quote]
  Nou heeft 6PP daar een "Wiki"
  http://6pp.kvdb.net/wiki/
  voor ingericht, iedereen die zoiets als hierboven met twee verschillend straatnamen tegenkomt kan dat dus aanvullen of corrigeren …

  [color=olive]==============================================================================================
  Update dd. 4-7-2009:[/color]

  [color=olive]Kan het toch niet rijmen, die validatie met eventueel een wat oudere postcodetabel waar postcode 6226XT nog wel in stond. Postcode 6221SE zegt niet zoveel, die is te nieuw, maar andere later toegekende postcode’s zoals de meeste voor IJburg-Amsterdam en bijvoorbeeld 1011DL waren dan ook uitgesloten geraakt en dat is niet het geval.

  De vlag die de lading mogelijk beter dekt is validatie via de Google geocoding-API? Zowel met
  http://maps.google.com/maps/geo?q=M+Adriaansz+d+Ruyterstr&output=json]"M Adriaansz d Ruyterstr"
  als met [i]“M Adriaansz de Ruyterstr”[/i krijg je in beide gevallen inderdaad “Michiel Adriaansz de Ruyterstraat” terug:[/color]

  [color=olive]En 'FAQ’
  http://maps.google.com/maps/geo?q=Wim+Duisenbergplantsoen+6221+Maastricht&output=json]"Wim Duisenbergplantsoen 6221 SE Maastricht"
  doet dan weer niets, klopt ook. In haar [url=http://kvdb.net/projects/6pp/faq[/url] verklaart 6PP weliswaar:[/color]

  [quote]Aan gebruik van gratis alternatieven zoals de strenge eisen
  http://code.google.com/intl/nl-NL/apis/maps/documentation/geocoding/index.html]Google Geocoding Service
  zijn helaas [url=http://code.google.com/intl/nl-NL/apis/maps/terms.html#section_10_12[/url] verbonden.[/quote]
  [color=olive]… maar in haar korte bestaan heeft 6PP zich al in allerlei vreemde bochten moeten wringen om “Zoiets simpels en openbaar als een postcode” gewoon te kunnen blijven aanbieden. Wat dat aangaat, in hun lijst
  http://kvdb.net/projects/6pp/bronnen.txt
  van acceptabele en niet-acceptabele bronnen voor postcodegegevens staat kvk.nl - waarvan zij vorige week een miljoen adresregels hebben overgenomen - nog steeds als “onbruikbare bron” bestempeld:[/color]

  :

  [quote]Controleer de schrijfwijze van een straat en plaats op deze twee websites:
  www.postcode.nl
  www.super-zoeker.nl[/quote]
  [color=olive]Mogelijk is dat de reden dat die ongeldige postcode 6226XT toch toegelaten werd. De Google Maps geocode-API kan er niets meer mee maar die heeft
  http://www.super-zoeker.nl/Limburg/Maastricht/Markies%20van%20Ledestraat/6226xt/]super-soaker
  -website weet nog van niks, levert dus verouderde gegevens en de chef-importeur van 6PP mutatis mutandis dan ook? Dus is dit wat 6PP [url=http://6pp.kvdb.net/services/lookup?postcode=6226XT[/url]:[/color]

  <result> <item> <areacode>043</areacode> <city>Maastricht</city> <geo_lat>50.85000000</geo_lat> <geo_long>5.68333300</geo_long> <geo_precision>city</geo_precision> <postcode>6226XT</postcode> <postcode_id>363</postcode_id> <province>Limburg</province> <street>Markies van Ledestraat</street> <street_id>291483</street_id> <subtitle /> </item> </result>

  [color=brown]==============================================================================================
  Update dd. 9-7-2009:

  Dit gaat nog steeds over de ruim 150.000 straatnamen uit de lijst van het Handelsregister die niet hun weg naar de 6PP-database vonden, of omdat ze hem daar al hadden of omdat ze er bij het importeren een andere schrijfwijze aan gegeven hebben. En ook over het uitsluiten van geldige postcode’s zoals bijvoorbeeld postcode 6221SE voor “Wim Duisenbergplantsoen, Maastricht” door 6PP.

  Over de vraag dus, hoe weet 6PP wat zij wel en niet wil toelaten? Vervangen van bij het Handelsregister ingevoerde straatnamen als “M A Adriaansz d Ruyterstr” en “M A Adriaansz de Ruyterstr” door “Michiel Adriaansz de Ruyterstraat” geeft nog geen uitsluitsel over de door 6PP gehanteerde maatstaf of gebruikte referentie want “Michiel Adriaansz de Ruyterstraat” behoort tot één van de erkende straatnamenschrijfwijze’s die in zulke bronnen gehanteerd worden: bijvoorbeeld een al dan niet actuele versie van de officiele postcodetabel of de Google Maps Geoding Service.

  Weer een andere bron, OpenRouteService.org, geeft ook “Michiel Adriaansz de Ruyterstraat” voor de zoekopdrachten “M A Adriaansz d Ruyterstr” en “M A Adriaansz de Ruyterstr” en ook die bron weet nog niet van het “Wim Duisenbergplantsoen” voor postcode 6221SE.

  Maar een ander voorbeeld van een uit het Handelregister
  https://server.db.kvk.nl/TST-BIN/ZS/ZSWWW01@?TAAL=NL++&TYPE=PCHN&AANT=0&AWCD=1718XD&NHVC=&HIST=N&submit=
  afkomstige inschrijving, eentje met zowel “A Slickerstraat” als “Adriaen Slickerstraat” als straatnaam wordt als volgt in 6PP opgenomen:[/color]

  A Slickerstraat => A. Slickerstraat Adriaen Slickerstraat => A. Slickerstraat
  [color=brown]Mijn enige bron voor schrijfwijze “A. Slickerstraat” is die van Falkplan-Andes
  http://www.foondump.nl/forum/viewtopic.php?p=3121#3121
  en die schrijfwijze zie je dus ook in de ANWB-routeplanner opduiken.

  Maar hoe zit het dan met andere straatnamen uit het Handelsregister die 6PP gewijzigd heeft overgenomen zoals:[/color]

  [quote]Dubbeld Hemsing van der Scheerstraat
  Roelof Schuilingstraat
  President John Fitzgerald Kennedystraat[/quote]
  [color=brown]Voor “Dubbeld Hemsing van der Scheerstraat” geeft de ANWB-uitsluitend en alleen
  http://route.anwb.nl/routeplanner/?action=10]locatiezoeker
  "D.H. van der Scheerstraat" en Google [url=http://www.google.com/search?q=Dubbeld+Hemsing+van+der+Scheerstraat[/url] 6PP als bron.

  Is het zo dat 6PP voorzichtig de eerste stappen aan het zetten is om het inkorten van straatnamen te verlaten? Daarover:[/color]

  [quote]Inkorting van de naam van een openbare ruimte

  Volgens een schatting van TPG Post is de naam van circa 4% van de binnen Nederland voorkomende straten langer dan 24 posities. De opname van dergelijke lange straatnamen in registraties werd in het verleden niet wenselijk geacht, gezien de benodigde schijfruimte die dit binnen informatiesystemen in beslag zou nemen. Ook in het kader van een eenvoudige postbezorging werden lange straatnamen onwenselijk geacht, omdat deze niet binnen het venster van een vensterenveloppe konden worden weergegeven. Om tot een werkbare situatie te komen werden dergelijke lange straatnamen dan ook ingekort.

  In de loop van de tijd zijn hiervoor diverse inkortingregels ontstaan. Zo kennen zowel het besluit Standaardadressering als de Nederlandse norm NEN 5825 (1991) inkortingregels, die de schrijfwijze van lange straatnamen inkorten tot maximaal 24 posities. Ook TPG post kende geruime tijd eigen inkortingregels, waarin de schrijfwijze van de straatnaam zelfs werd teruggebracht tot maximaal 17 posities. In het kader van de vernieuwde Nederlandse norm NEN 5825 (2002) zijn deze inkortingregels bovendien aangepast. De hierdoor ontstane verschillen in de schrijfwijze van straatnamen heeft in de praktijk tot belangrijke knelpunten geleid bij het koppelen van registraties.

  Deze knelpunten ontstaan echter niet alleen als het gevolg van het bestaan van verschillende inkortingregels voor straatnamen. Toepassing van de bestaande inkortingregels blijkt geen eenvoudige activiteit te zijn. Omdat inkorting van straatnamen momenteel door diverse beheerders van registraties zelfstandig wordt uitgevoerd, ontstaan er discrepanties tussen de verschillende ingekorte schrijfwijzen die het gevolg zijn van interpretatieverschillen ten aanzien van de toepassing van de regels. Om die reden is er in de verkenning naar de stroomlijning van adresgegevens voorgesteld de ingekorte schrijfwijze als een te registreren gegeven in de Basis Registratie Adressen op te nemen. Hierdoor zou het meervoudig toepassen van de inkortingregels tot een minimum kunnen worden beperkt. Ook zou dan een enkelvoudige keuze voor één van de bestaande inkortingregels kunnen worden geformaliseerd. Goede handreikingen en opleidingen zouden een landelijke uniformiteit kunnen bevorderen.

  Adres onbekend - Het ontwerp van een Basis Registratie Adressen beproefd
  http://www.bag.vrom.nl/ufc/file/bag_sites/0f70805690e45fe8254197a188315b12/pu/BRA_Adres_onbekend__november_2002_.pdf
  [/quote]
  [color=brown]Meer over het inkorten van straatnamen is hier
  http://www.allesoverstraatnamen.nl/index.php?option=displaypage&Itemid=112&op=page&SubMenu=
  te vinden.

  Daarmee zou 6PP de afspraken volgen die tegenwoordig ook voor overheids-databases worden gemaakt. Zowel de straatnaam als plaatsnaam zullen daarin voortaan opgenomen worden zoals deze in het betreffende straatnaam- of woonplaatsnaambesluit vermeld staan:[/color]

  [quote]Welke schrijfwijze van straatnamen moet ik voor de BRA hanteren? De officiële schrijfwijze of de BOCO schrijfwijze?

  Momenteel bestaan er nog twee normen voor de opname van adresgegevens in een registratie:

  1.  BOCO norm (zoals deze ook is opgenomen in de GBA) 
   
  2.  NEN 5825 norm (met name in gebruik in het bedrijfsleven). 
   

  De Basis Registratie Adressen voegt daar een derde norm voor de opname van adresgegevens in een registratie aan toe. Deze is nagenoeg identiek aan de bestaande BOCO norm, met dien verstande dat binnen de Basis Registratie Adressen geen gebruik gemaakt zal worden van ingekorte of afgekorte straatnamen. Met de komst van de Basis Registratie Adressen zal deze registratie de enige officiële adressen bevatten. Overheden zijn dan verplicht in hun eigen registraties hiervan gebruik te maken, bij voorkeur door het opnemen van de identificerende nummers van het adres. Voor bijvoorbeeld adressering van poststukken staat het overheden vrij daarin desgewenst afkortingen te gebruiken.

  Zowel de woonplaatsnaam als de naam van een openbare ruimte dient in de BRA opgenomen te worden zoals deze in het betreffende besluit vermeld staan. Deze naam dient in de Basis Registratie Adressen volledig opgenomen te worden, inclusief eventuele diakritische tekens en in het algemeen zonder afkortingen (tenzij in het besluit zelf een afkorting wordt gebruikt).

  Indien een gemeente een openbare ruimte in een besluit een naam heeft gegeven, bijvoorbeeld Daniëlsweg, dan dient deze naam ook zo in de BRA te worden opgenomen. Als in het besluit Burg. De Jongstraat staat, dan dient deze naam ook zo in de BRA te worden opgenomen, dus inclusief de afkorting “Burg.” Wel is een maximum van 80 alfanumerieke tekens gesteld. (De langste straatnaam in Nederland telt op dit moment, (voor zover bekend) 43 posities (80 moet dus voldoende zijn). Andere schrijfwijzen dan de officiële schrijfwijze worden in de Basis Registratie Adressen niet opgenomen.

  bag.vrom.nl - Basis Registratie Adressen en Gebouwen - Home > Schrijfwijze straatnaam
  http://bag.vrom.nl/bag_com/38f55ebc727341c34fccf95f0dd6b397.php
  [/quote]
  Nu alleen nog toegang zien te krijgen tot een lijst geheel uitgespelde straat- en plaatsnamen:

  [quote]Goed nieuws!

  Subject: Digitale gegevenstoegang BAG
  Date: 20-05-2009 9:37

  Beste heer /ik,

  Hartelijk dank voor uw vraag aan onze Postbus. Inderdaad wordt het ook voor private partijen mogelijk om gebruik te gaan maken van de producten en diensten van de Landelijke Voorziening BAG. Op die manier zorgen alle partijen in Nederland (overheid of niet overheid) er met elkaar voor dat het ‘éénmalig inwinnen, meervoudig gebruik’ een zo groot mogelijk bereik in Nederland krijgt.

  Overheidsorganen kunnen vanaf 1 juli 2009 aansluiten op de Landelijke Voorziening BAG en zo gebruik gaan maken van de BAG-gegevens. De BAG-gegevens in de Landelijk Voorziening zullen vervolgens in de tweede helft van dit jaar ook aan private partijen beschikbaar gesteld gaan worden. Over de exacte datum zullen wij via onze website en onze Nieuwsbrief communiceren. Heeft u al een abonnement op onze Nieuwsbrief? Zo nee, dan kunt u dat via onze website regelen.

  Vriendelijke groeten,

  /naam
  Accountmanager BAG Afnemers

  6PP forum / 6PP algemeen / Gemeenschappelijke geografische adresregistratie gemeentes
  http://kvdb.net/projects/6pp/forum/index.php?action=vthread&forum=1&topic=38#msg311
  [/quote]


  #38

  Ik ook maar ik pas even, weliswaar hebben een flink aantal “gezaghebbende” bronnen inderdaad “M.A. de Ruyterstraat”, TNT Post:

  {adressen:{aantal:1,melding:"OK",adres:[{straat:"M.A. de Ruyterstraat",huisnummer:"34",postcode:"7556CZ",plaats:"HENGELO OV",netnummer:"074"}]}}
  Cendris AdresXpress:

  <name>straatnaam</name> <value> <string>M.A. de Ruyterstraat</string> </value>
  Postcode.nl heeft dan vanzelfsprekend ook
  http://www.postcode.nl/index?action=search&goto=postcoderesult&TreeID=1&address=7556CZ&x=14&y=5
  :

  Postcode Straat / Postbus Reeks Woonplaats 7556 CZ M.A. de Ruyterstraat 34 t/m 58 HENGELO OV
  Net als dochter of zuster, webservices.nl:

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> <response> <huisnr_van>34</huisnr_van> <huisnr_tm>58</huisnr_tm> <wijkcode>7556</wijkcode> <lettercombinatie>CZ</lettercombinatie> <reeksindicatie>1</reeksindicatie> <straatnaam>M.A. de Ruyterstraat</straatnaam> <straatnaam_nen>M.A. de Ruyterstraat</straatnaam_nen> <straatnaam_ptt>M A DE RUYTERSTR</straatnaam_ptt> <plaatsnaam>HENGELO OV</plaatsnaam> <gemeentenaam>HENGELO</gemeentenaam> <provincienaam>Overijssel</provincienaam> </response>
  Klanten die waarschijnlijk weer op één van deze leveranciers leunen, Falkplan-Andes:

  Nuon
  https://www.nuon.nl/system/postcoderesponder.jsp?postcode=7556CZ&houseNumber=34&rnd=0.4561233895540708
  :

  <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?> <adres> <straatnaam>M.A. de Ruyterstraat</straatnaam> <woonplaats>HENGELO OV</woonplaats> </adres>
  BiblioNet
  http://www.lokaalloket.nl/invis2/aanmelden/_default/xmlhttp_postcode.php?postcode=7556CZ34
  :

  <?xml version="1.0" ?> <response> <status>ok</status> <straatnaam>M.A. de Ruyterstraat</straatnaam> <woonplaats>Hengelo Ov</woonplaats> </response>
  Centraal Meldpunt Aansluitingen
  https://www.aansluitingen.nl/aanvrager/postcodecheck.php?pc=7556CZ34
  :

  En als gezegd, 6PP:

  Eventueel ook in een “machine-leesbaar”-formaat
  http://6pp.kvdb.net/services/getstreet?street_like=M.A.+De+Ruyterstraat
  :

  <result> <street>M.A. De Ruyterstraat</street> </result>
  Daarnaast heeft 6PP voor dezelfde straat sinds een paar dagen “Michiel Adriaansz de Ruyterstraat”.

  En staat daarin weer niet alleen, Locatienet
  http://tools.locatienet.com/finder/xml/xmladdress.asp?postcode=7556CZ
  :

  [code]<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

  Michiel Adriaansz de Ruyterstraat 34 - 58 7556CZ HENGELO OV NL [/code] Hartstichting.nl http://www.hartstichting.nl/webshop/Aanmelden/Postcode.aspx?huisnummer=34&postcode=7556CZ : [code]onload="SetValue('Michiel Adriaansz de Ruyterstraat','HENGELO OV','7556CZ')"[/code] Veronicamagazine.nl http://www.veronicamagazine.nl/abonnementen/Gratis-fondue-set.html?html=straat_plaats&huisnr=34&postcode=7556CZ : [code]
  Michiel Adriaansz de Ruyterstraat, Hengelo Ov
  [/code] Nog weer een andere schrijfwijze ...

  Postcodeloterij.nl
  https://www.postcodeloterij.nl/web/wcbservlet/nl.gx.ngdl.ngdlformcomponents.servlet.PostcodeXmlHttpRequestServlet?postcode=7556CZ&huisnummer=34
  :

  [code]

  M A DE RUYTERSTR|HENGELO OV
  
  [/code] SDU http://www.sdu.nl/webservices/action/resolvePostcode?method=resolvePostcode&postcode=7556CZ&number=34 , voorheen de Staatsdrukkerij: [code]{ street: "M A DE RUYTERSTR", houseNumber: "34", poboxNumber: "", city: "HENGELO OV", countryCode: "NL", status : "success" } [/code] Niet te vergeten, kpn.com http://www.kpn.com/kpn/formhandler/show?source=form&formelement=2045142&ZipCode=7556CZ&HouseNumber=34 dus KPN met deze schrijfwijze: [code] 7556CZ 34 M Adriaansz de Ruyterstr HENGELO OV [/code] Verwant aan De Telefoongids bv, dus idem http://www.detelefoongids.nl/tg/plaats-7556CZ/w-Geerdink/1/?advancedSearch=true&isWhitePages=true&firstName=&whereType=city&distance=0&nameStartingWith= : [code]M Adriaansz de Ruyterstr[/code] UvA http://www2.ic.uva.nl/uva-dsl/index.cfm?p_postcode=7556CZ&p_huisnr=36&p_toevoegsel= - Universiteit van Amsterdam: [code]M Adriaansz de Ruyterstr 36, 7556CZ, HENGELO OV[/code] Rijkswaterstaat in haar nog steeds niet voor hergebruik vrijgegeven Nationaal Wegenbestand (NWB), GetFeatureInfo http://www.rijkswaterstaat.nl/services/geoservices/basispakket/nationaalwegenbestand?VERSION=1.1.1&REQUEST=GetFeatureInfo&LAYERS=AAA70,AAA64&STYLES=,&SRS=EPSG:28992&BBOX=250853.2,476576,251808.9,477206.2&WIDTH=1192&HEIGHT=786&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&BGCOLOR=0xFFFFFF&QUERY_LAYERS=AAA70,AAA64&INFO_FORMAT=text/plain&FEATURE_COUNT=20&X=395&Y=333&EXCEPTIONS=application/vnd.ogc.se_xml : [code]STT_NAAM = 'M Adriaansz de Ruyterstr' WPSNAAMNEN = 'HENGELO OV' GME_ID = '164' GME_NAAM = 'Hengelo OV' E_HNR_LNKS = '0' E_HNR_RHTS = '2' L_HNR_LNKS = '0' L_HNR_RHTS = '16'[/code] Resumerend: [code]STR_NAAM_OFF MICHIEL ADRIAANSZ DE RUYTERSTRAAT STR_NAAM_OUD_NEN M ADRIAANSZ D RUYTERSTR STR_NAAM_NIEUW_NEN M ADRIAANSZ DE RUYTERSTR STR_NAAM_PTT M A DE RUYTERSTR STR_BOCO M A D RUYTERSTR[/code] Maar dan weet ik nog steeds niet welke norm of afspraak dan de basis is voor straatnaam-schrijfwijze nr. 6? Dus die 'TNT Post and friends' voor [b]7556CZ[/b] geven: [code]M.A. DE RUYTERSTRAAT[/code]

  #39

  Onbegonnen werk. Op de CD’s van Postcode.nl of De Telefoongids zie je ze in andere gemeenten het nog weer anders schrijven. Voor de laatstgenoemde CD geldt: niet alleen tussen de abonnee-adressen maar ook in de straatnamenlijst voor de routeplanner van Falkplan-Andes die meegeleverd wordt:

  Admiraal de Ruyterstraat De Ruyterstraat M A de Ruyterstraat M. Azn. de Ruyterstraat M. de Ruyterstraat Michiel A. de Ruyterstraat Michiel Adriaenszn de Ruyterstraat Michiel Adriaenszn. de Ruyterstraat Michiel de Ruyterstraat Ruyterstraat
  Bij elkaar zijn er meer dan 150 plaatsen die de zeeheld gedenken met een naar hem genoemde straat, ook verder landinwaarts, bijv. Groesbeek, in het oosten van de provincie Gelderland, tegen de Duitse grens aan:

  Admiraal de Ruyterstraat AALTEN De Ruijterstraat LEERDAM De Ruijterstraat ALKMAAR De Ruyterweg LEEUWARDEN De Ruyterstraat ALMELO De Ruijterstraat LEIDEN De Ruijterstraat ALPHEN AAN DEN RIJN De Ruyterstraat LEIDSCHENDAM De Ruijterstraat AMERSFOORT De Ruijterstraat LISSE Admiraal de Ruijterweg AMSTERDAM De Ruyterlaan MAARN De Ruyterkade AMSTERDAM Michiel Adriaanszn de Ruyterstraat MAARSSEN De Ruyterstraat APELDOORN De Ruyterstraat MAASDIJK De Ruyterstraat AXEL Michiel de Ruyterplein MAASSLUIS De Ruijterlaan BAARN Michiel Adriaenszn de Ruyterstraat MEPPEL De Ruyterstraat BARENDRECHT De Ruyterstraat MIDDELBURG De Ruyterstraat BEDUM De Ruijterstraat MIDDELHARNIS de Ruijterweg BEEK EN DONK De Ruijterstraat NIJKERK GLD De Ruyterlaan BENNEBROEK De Ruyterstraat NIJMEGEN Michiel de Ruijterstraat BERGEN OP ZOOM De Ruyterweg NIJVERDAL Michiel de Ruijterstraat BEST De Ruyterstraat NOORDWIJK ZH De Ruyterweg BLEISWIJK Admiraal de Ruyterlaan OEGSTGEEST De Ruijterlaan BODEGRAVEN Michiel de Ruyterlaan OIRSCHOT De Ruyterstraat BORNE De Ruyterstraat OLDENZAAL Michiel de Ruyterstraat BOXMEER De Ruyterstraat OMMEN Michiel de Ruyterstraat BREDA De Ruijterstraat OSS Admiraal de Ruyterlaan BRESKENS Admiraal de Ruyterstraat OUD BEIJERLAND De Ruijterstraat BREUGEL De Ruyterstraat OUDESCHILD De Ruyterstraat BRUNSSUM Admiraal de Ruyterweg PAPENDRECHT De Ruyterstraat BUNSCHOTEN SPAKENBURG De Ruijterstraat RIJNSBURG De Ruijterlaan BUSSUM De Ruyterstraat RIJSSEN De Ruyterstraat CAPELLE AAN DEN IJSSEL De Ruyterstraat ROERMOND Admiraal de Ruyterlaan CASTRICUM M A de Ruyterstraat ROODESCHOOL De Ruyterlaan CLINGE Admiraal de Ruijterstraat ROOSENDAAL M A de Ruyterstraat DE LIER Michiel de Ruyterlaan ROSMALEN De Ruijterstraat DE MEERN Admiraal de Ruyterbrug ROTTERDAM Michiel de Ruyterweg DELFT Admiraal de Ruyterweg ROTTERDAM De Ruijterstraat DEN HELDER De Ruyterstraat ROTTERDAM De Ruyterstraat DINTELOORD De Ruyterstraat ROZENBURG ZH De Ruyterstraat DONGEN Admiraal de Ruyterstraat SCHIEDAM De Ruyterlaan DOORN Michiel de Ruijterstraat SCHIJNDEL Admiraal de Ruyterweg DORDRECHT De Ruijterstraat 'S-GRAVENHAGE De Ruyterstraat DRUNEN Michiel de Ruyterstraat 'S-HERTOGENBOSCH De Ruijterstraat DRUTEN M A de Ruijterstraat SINT MAARTENSDIJK De Ruyterstraat EDE GLD Admiraal de Ruyterstraat SLIEDRECHT Admiraal de Ruyterweg EGMOND AAN ZEE M A de Ruijterstraat SPIJKENISSE De Ruijterstraat EINDHOVEN Admiraal de Ruyterstraat STEENWIJK Michiel de Ruyterstraat ELSLOO LB Michiel de Ruyterstraat TER HEIJDE De Ruyterlaan ENSCHEDE Michiel de Ruijtersingel TERNEUZEN Admiraal de Ruijterstraat GELDROP De Ruyterstraat TERSCHELLING WEST De Ruyterweg GELEEN De Ruijterstraat TILBURG Admiraal de Ruyterstraat GENEMUIDEN Michiel de Ruijterstraat TWELLO M A de Ruijterlaan GOES Admiraal de Ruyterlaan UITHOORN De Ruijterstraat GROENLO M.A. de Ruyterstraat UTRECHT De Ruyterstraat GROESBEEK De Ruyterstraat VEGHEL Admiraal de Ruyterlaan GRONINGEN De Ruijterlaan VELP GLD M A de Ruijterstraat HAAKSBERGEN De Ruijterstraat VLAARDINGEN De Ruijterplein HAARLEM M A de Ruyterglop VLIELAND de Ruijterweg HAARLEM Boulevard de Ruyter VLISSINGEN De Ruyterstraat HAASTRECHT De Ruijterplein VLISSINGEN M A de Ruyterstraat HARDENBERG Admiraal de Ruytersingel VOORSCHOTEN De Ruyterlaan HARDERWIJK De Ruijterlaan VOORTHUIZEN De Ruyterstraat HEERLEN De Ruyterstraat VRIEZENVEEN De Ruyterstraat HEINENOORD Admiraal de Ruyterstraat VROOMSHOOP Michiel de Ruyterstraat HELLEVOETSLUIS Michiel de Ruyterweg VUGHT Admiraal de Ruyterplein HELMOND Michiel de Ruyterstraat WAALRE Admiraal de Ruijterlaan HENDRIK IDO AMBACHT De Ruijterstraat WADDINXVEEN M.A. de Ruyterstraat HENGELO OV De Ruyterstraat WEERT Michiel de Ruijterstraat HILLEGOM De Ruyterstraat WEURT Admiraal de Ruyterlaan HILVERSUM Admiraal de Ruyterweg WIERDEN De Ruyterstraat HOEK VAN HOLLAND M A de Ruyterlaan WINSCHOTEN De Ruyterstraat HOOGEVEEN De Ruyterkade WORMERVEER De Ruyterstraat HOOGEZAND De Ruyterlaan WOUDENBERG De Ruyterstraat HUIZEN De Ruyterstraat ZANDVOORT De Ruyterstraat IJMUIDEN Michiel de Ruyterstraat ZEVENAAR Admiraal de Ruijterlaan KATWIJK ZH De Ruyterstraat ZOETERMEER Michiel de Ruijterstraat KLOOSTERZANDE Admiraal de Ruyterstraat ZUIDHORN De Ruyterstraat KOOG AAN DE ZAAN Michiel de Ruyterstraat ZUTPHEN De Ruyterstraat KOUDEKERKE Admiraal de Ruijterweg ZWIJNDRECHT Admiraal de Ruijterstraat KRIMPEN AAN DE LEK De Ruyterplein ZWOLLE Michiel de Ruyterstraat LANDGRAAF De Ruyterstraat ZWOLLE


  #40

  Ik las hier dat weerman het heel erg handig vond als de kvknummers en subnummers op enige manier altijd 8 + 4 cijfers bevatten. Dat heb ik dan ook maar even geregeld.

  Wat betreft postcodes; openkvk bevat alleen data die jij en ik op kvk.nl kunnen opvragen, je kunt dus uit openkvk gegevens een aantal conclusies trekken.