KPN wil niet meer? Dan maar de wet veranderen

Voortzetting van de discussie KPN wil af van telefoongids en nummerdienst:

Ze gaan het zo doen, de minister van EZ, Kamp:

[quote]Universele dienst: gedrukte en elektronische telefoongids en abonneeinformatiedienst

In het licht van deze ontwikkelingen, heb ik besloten de Telecommunicatiewet te wijzigen, zodat het mogelijk wordt om een universele dienst-verplichting betreffende een telefoongids voor eindgebruikers te beperken tot een gids in gedrukte vorm óf in elektronische vorm. Ik neem deze wijziging mee in een verzamelwetsvoorstel dat ik in voorbereiding heb, met diverse wijzigingen van de Telecommunicatiewet. Ik streef er naar dit wetsvoorstel in het voorjaar van 2015 bij uw Kamer in te dienen.

De verplichting van KPN tot het verzorgen van de betreffende universele dienstvoorzieningen vervalt per 21 februari 2015.5 Door de markt zal echter ook de komende periode in deze voorzieningen worden voorzien, zonder dat sprake is van een nieuwe aanwijzing van een onderneming op basis van de Telecommunicatiewet voor het verzorgen ervan.

Voor de gedrukte telefoongids zijn hierover afspraken gemaakt met het bedrijf DTG (dat de gedrukte telefoongids nu in opdracht van KPN verzorgt) en KPN. DTG blijft de gedrukte telefoongids uitgeven zolang er voldoende vraag naar bestaat van gebruikers en adverteerders, in ieder geval tot eind 2017.

Op deze wijze blijft deze informatievoorziening voor de huidige gebruikersgroep van de gids beschikbaar en blijft het voor de huidige 130.000 adverterende ondernemers mogelijk via de gedrukte gids lokaal en regionaal te worden gevonden. Na 2017 ligt de keuze voor het uitgeven van de gedrukte gids, al dan niet landelijk of alleen nog in bepaalde regio’s, bij de markt (DTG of iedere andere eventueel geïnteresseerde marktpartij).

DTG zet daarbij het nieuwe distributiebeleid dat in 2013 is ingezet voort. Dit houdt in dat de distributie van de gedrukte telefoongids niet automatisch meer huis-aan-huis geschiedt maar op adres. Niet gebruikers van de gids kunnen zich afmelden. DTG houdt een aan- en afmeldingenregister bij met als doel de gids zo veel mogelijk te distribueren onder gebruikers die daar nog behoefte aan hebben.

Ik vind het van groot belang dat er goede alternatieven beschikbaar zijn en blijven voor de gedrukte telefoongids. De voorgestelde verruiming van de Telecommunicatiewet laat onverlet dat tenminste een elektronische gids en een telefonische abonnee-informatiedienst beschikbaar dienen te zijn. Nummerinformatie blijft dus in ieder geval beschikbaar via het internet en kan daarnaast telefonisch worden opgevraagd indien men niet over internet beschikt. Vooralsnog wordt door de markt voorzien in elektronische gidsen en telefonische abonnee-informatiediensten en is geen wettelijke aanwijzing nodig van een onderneming die deze universele dienst-voorzieningen verzorgt. Er zijn meerdere elektronische gidsen beschikbaar op het internet en er zijn meerdere abonneeinformatiediensten die men kan bellen.

Vanaf februari volgend jaar kunnen zowel gidsen als abonnee-informatiediensten de abonnee-informatie van telefonieaanbieders verkrijgen via de Vereniging COIN, een samenwerkingsverband van telecomaanbieders. Dit is tot nu verzorgd door KPN. Hiermee is door de markt gewaarborgd dat de abonnee-informatie op een efficiënte manier ter beschikking wordt gesteld aan gidsen en abonneeinformatiediensten en door deze diensten kan worden ontsloten voor eindgebruikers.

EZ - Kamerbrief[/quote]
Hetgeen bevestigd wordt door DTG:
Toelichting verruiming Telecommunicatiewet

Minister Kamp heeft op 7 november 2014 per brief de Tweede Kamer geïnformeerd de Telecommunicatiewet te willen verruimen. De beschikbaarheid van nummerinformatie via een elektronische gids en een telefonische abonnee-informatiedienst zal beschikbaar blijven en wordt hiermee geborgd. De minister verwacht het betrokken wetsvoorstel, onderdeel van de verzamelwet Telecom, in het voorjaar 2015 in te dienen.

Op dit moment verzorgt DTG de publicatie van nummerinformatie, zowel online op detelefoongids.nl als via de papieren gids. DTG zal dit in ieder geval tot en met 2017 blijven doen. De keuze om de papieren gids ook na 2017 te blijven uitgeven is de verantwoordelijkheid van marktpartijen, zo informeert het Ministerie van Economische Zaken. Het staat deze partijen dan geheel vrij een gids uit te blijven geven.

Over DTG | Persberichten | Archief | Toelichting verruiming Telecommunicatiewet