Bewerken CSV Bestand

Vraag ,
Ik heb een hele mooie dump gemaakt uit de CD Foongids 2004/1 wat geresulteerd heeft in een CommaSeperated file van 524MB .
Deze zou ik in Excel willen bewerken/fatsoeneren , maar Excel leest het bestand niet in zijn geheel in. Het bestand opdelen lijkt mij niet handig.
Hoe kan het grote bestand bewerken ??

Hoi Sandeb,

maar Excel leest het bestand niet in zijn geheel in

65k aan regels.

Het bestand opdelen lijkt mij niet handig.
Hoe kan het grote bestand bewerken ??

Hier is goed over nagedacht. Met foondump dump je het in een database pakket (MS SQL, MySQL, Postgress, Oracle, Sybase). In het database pakket haal je de zaken er weer uit die je wilt hebben. Bijvoorbeeld alle kappers in Amsterdam.

De vriendelijke groet Jan Marco

[code]’ CSV staat wel voor ‘comma-separated-(values)’ maar zet bij
’ het dumpen toch maar “;” als delimiter want Access en Excel
’ willen niet met een komma werken als je ‘locale’ in Windows
’ op Dutch/Nederlands staat en in de foondump.csv zitten hier
’ en daar wel kommas maar geen punt-kommas.
’ Dan hoef je dus ook niet met quotes te dumpen, dat scheelt
’ zeg 20 tekens per regel, met 6 miljoen regels tikt dat
’ lekker aan, mijn (ontdubbelde) csv is 375 Mb

’ Zoeken:
’ in ieder z’n Windows/system32 staat ‘findstr.exe’ waarmee
’ onverwacht snel gezocht kan worden in CSV-bestanden
’ eventueel met behulp van ‘regular expressions’

’ Kappers in Amsterdam met VBscript uit de CSV halen:
'
On Error Resume Next
Const adOpenStatic = 3
Const adLockOptimistic = 3
Const adCmdText = &H1

Set objConnection = CreateObject(“ADODB.Connection”)
objConnection.Open “Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;” _
& “Data Source=”“C:\Cdfoon”";" _
& “Extended Properties=”“text;HDR=YES;FMT=Delimited”""

With CreateObject(“ADODB.Recordset”)
.Open "SELECT TOP 25 * FROM cm200401.csv " _
& “WHERE naam Like ‘%Kapsalon%’ AND plaats=‘Amsterdam’”, _
objConnection, adOpenStatic, adLockOptimistic, adCmdText
Do Until .EOF
Wscript.Echo .GetString
.MoveNext
Loop
End With

’ nooit iets met vbscript/windows scripting host gedaan?
’ code in een tekstbestandje plakken
’ saven als “zusofzo.vbs” en weer openen in een dosraampje

’ voor de hardcore csv-gebruikers:
http://download.microsoft.com/download/iis50/Utility/2.0/NT5XP/EN-US/setup.exe

’ Log Parser
’ Log Parser 2.0 is a powerful, versatile tool that makes it possible
’ to run SQL-like queries against log files of almost any format and
’ produce the desired information either on the screen, in a file of
’ any desired format or into a SQL database.[/code]

Ik gebruik voor het verwerken van grote .csv-files het programma CSVed. Echt een topprogramma, verzonnen en gemaakt door een Nederlander. En het is gratis! Je kunt het vinden op: http://home.hccnet.nl/s.j.francke/software/software.htm

Je kunt hiermee de gekst mogelijke bewerkingen doen.